12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу за програмою 2015 року (індивідуальна форма навчання, програма ЗПР, 1 година на тиждень)
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

 (програма: ЗПР)

 

                                                                                                                       Складено вчителем:

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

н.р.

 

 

 

 

 

Хімія

Усього – 35 годин

1година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 7-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Хімія 7-9». Укладач: Т.В.Сак. 2015.)

№ уро-ку

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

К-сть

год

Дата

прове-

дення

Примітки

І семестр

Вступ

1.

Хімія – природнича наука.  Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Демонстрації: 1.Взаємодія харчової соди (натрій гідроген карбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). 2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах

Учень/учениця:

називає: основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

розповідає:

 про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку;

знає і розуміє: правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

 

Збагачувати словник хімічними термінами та  вчити використовувати їх на практиці;

робити висновки про цінність хімічних знань для людини;

формувати пізнавальну активність у вивченні хімії.

 

1

 

 

2.

Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

1

 

 

3.

Практична  робота 1.Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми  поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

1

 

 

 

Тема 1.   Початкові хімічні поняття

 

 

 

 

22.09.16

4.

Фізичні тіла. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії

Учень/учениця називає:

хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

розповідає про: якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;  явища, які супроводжують хімічні реакції; наводить приклади: хімічних явищ у природі та побуті;  розрізняє: фізичні тіла, речовини, фізичні та хімічні явища;  фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості  й складні речовини, метали та неметали; атоми, молекули;

використовує: періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси і валентності елементів;

з допомогою вчителя складає:  формули бінарних сполук за валентністю елементів;

обчислює: відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині;  спостерігає та за допомогою вчителя визначає:  хімічні явища;

 виявляє  ретельність та акуратність:  при роботі з лабораторним обладнанням;

дотримується:  правил поведінки під час роботи в хімічному кабінеті; виконує: найпростіші лабораторні операції з розділення сумішей.

 

Вчити: аналізувати фізичні тіла, речовини; порівнювати фізичні та хімічні явища, чисті речовини і суміші, на основі аналізу, порівняння  робити висновки; 

 розуміти: зміст хімічних формул;

спостерігати: хімічні явища й розповідати

про спостереження;

фіксувати  результати   спостереження;

наводити  приклади: металів,  неметалів; простих і складних речовин;

пояснювати: зміст хімічних формул;

 робити висновки:

про багатоманітність речовин;

розвивати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

 

 

1

 

 

 

5.

Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Формулювання висновків

1

 

 

 

6.

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей

1

 

 

Домашній експеримент ( з  участю дорослого): Очищення води від накипу фільтруванням після її кип’ятіння

7.

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші

1

 

 

8.

Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи.  Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

1

 

 

9.

Структура періодичної системи.  Маса атома. Відносні атомні маси хімічних елементів

1

 

 

10.

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоатомність речовин

1

 

 

11.

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі

1

 

 

12.

Контрольна робота № 1

1

 

 

13.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

1

 

 

14.

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук . Зв'язок між розміщенням елемента в періодичній системі та його валентністю

1

 

 

15.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

1

 

 

16.

Масова частка елемента в складній речовині

 

 

1

 

 

ІІ семестр

Тема 1.    Початкові хімічні поняття

17.

Фізичні та хімічні явища

 

 

1

 

 

18.

Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.  Демонстрації: Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

1

 

Домашній експеримент (з  участю дорослого)

Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонної кислоти, кефіром

Тема 2.  Кисень

19.

Повітря, його склад. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

Учень/учениця

називає: склад молекули кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

за допомогою вчителя наводить приклади:

оксидів;  реакцій розкладу і сполучення;

наводить приклади:

маркування небезпечних речовин;

 розповідає про: поширеність   Оксигену  в природі; історію відкриття кисню, його фізичні властивості;

хімічні властивості кисню;

умови  виникнення і припинення горіння;

застосування кисню;

за допомогою вчителя складає: рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду;  кисню з вуглецем;

дотримується: запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

 

Вчити: аналізувати склад молекули кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря; умови виникнення та припинення горіння;

розуміти:

 суть реакції розкладу і сполучення; колообігу Оксигену; сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій;

визначати:

наявність кисню дослідним шляхом;

робити висновки:

про роль кисню в життєдіяльності організмів, роль озону в атмосфері, вплив діяльності людини на чистоту повітря;

розвивати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

 

 

1

 

 

20.

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції

1

 

 

21.

Хімічні рівняння

1

 

 

22.

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Демонстрації: Добування кисню з гідроген пероксиду.

1

 

 

23.

Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Демонстрації: Збирання кисню витіснення повітрям. Доведення наявності кисню.

1

 

 

24.

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами.  Реакція сполучення

1

 

 

25.

Поняття про оксиди, окислення (горіння, повільне окислення).Умови виникнення та припинення горіння

1

 

 

26.

Контрольна робота № 2

1

 

 

27.

Маркування небезпечних речовин. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Демонстрації: Маркування небезпечних речовин.

1

 

 

28.

Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

1

 

 

Тема 3. Вода

29.

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості

Учень/учениця

називає: склад молекули води;

з допомогою вчителя наводить приклади: водних розчинів, формули кислот і основ;

 розповідає про:  поширеність води у природі, фізичні властивості води;

значення розчинів у природі та житті людини;

розрізняє: розчинник і розчинену речовину;

складає: рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, карбон (ІV) оксидом;

за допомогою вчителя обчислює: масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

за допомогою вчителя розпізнає: дослідним шляхом кислоти і луги;

 усвідомлює : 

вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

використовує: здобуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля

Вчити: аналізувати склад молекули води;

виготовляти:

розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнавати: дослідним шляхом кислоти і луги;

розповідати:  про роль води в життєдіяльності організмів;

про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень;

розвивати самоконтроль під час виконання практичних завдань.

 

 

1

 

 

30.

Вода – розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Демонстрації: Виготовлення розчинів

1

 

 

31.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Лабораторні досліди : Виготовлення водних розчинів (кухонної солі, цукру). 

1

 

 

32.

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. Демонстрації: Взаємодія оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

1

 

 

33.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.Кислотні дощі

1

 

 

34.

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та домашніх умовах

1

 

 

35.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Інкл
Додано
1 квітня 2019
Переглядів
780
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку