Календарно-тематичне планування з хімії для класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для класу на 2018-2019 навчальний рік ІІ семестр) розроблено згідно

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Хімія. 9 клас

(68 год., 2 год. на тиждень)

 з/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Практична частина

ІІ семестр

 Тема 2. Хімічні реакції (14 год.)

(продовження)

 

Тематична

 

33

 

Термохімічні рівняння. Складання термохімічних рівнянь. Представлення результатів навчальних проектів:

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

Навчальні проекти

9, 10.

34

 

Оборотні й необоротні реакції.

 

35

 

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторний дослід 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Демонстрації

 5. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу. Лабораторний дослід 10.

36

 

Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

Практична робота 3.

37

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Хімічні реакції».

 

 

Тематична

 

Навчальні проекти

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість хімічної реакції;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій; відновників і окисників.

Діяльнісний компонент

визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; окисники і відновники; валентність і ступінь окиснення елемента;

складає хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів; рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій;

класифікує реакції за різними ознаками;

характеризує процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну; вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; роль окисно-відновних процесів у довкіллі;

дотримується правил використання побутових хімікатів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів;

висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості, побуті;

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (26 год.)

38

 

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.

 

39

 

Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів.

Демонстрації

6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D проектування).

40

 

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви. Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

Демонстрації

 1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D проектування).

41

 

Етен (етилен) як представник ненасичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули. Фізичні властивості.

Демонстрації

6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D проектування).

42

 

Етин (ацетилен) як представник ненасичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули. Фізичні властивості.

Демонстрації

6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D проектування).

43

 

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

7.Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

44

 

Розв’язування розрахункових задач. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

Розрахункові задачі

2. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

45

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

 

46

 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

Демонстрації

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

47

 

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

 

 

Тематична

 

48

 

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти.Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

 

49

 

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторний дослід 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Лабораторний дослід 11.

50

 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

51

 

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10.Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

52

 

Практична робота 4. Властивості етанової кислоти.

 

53

 

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Д/з: домашній експеримент 

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

54

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

 

55

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу. Лабораторний дослід 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

Лабораторний дослід 12.

56

 

Крохмаль і целюлоза – природні полімери.  Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Лабораторні досліди: 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). 14. Взаємодія крохмалю з йодом.

Лабораторні досліди: 13, 14.

Д/з:  домашній  експеримент

3.Виявлення крохмалю в харчових продуктах

 

 

Тематична

 

57

 

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти.

 

58

 

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків.

 

59

 

Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 

60

 

Практична робота 5.  Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

Практична робота 5. 

61

 

Представлення результатів навчальних проектів 11-19.

Навчальні проекти

11-19.

62

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Початкові поняття про органічні сполуки».

 

63

 

Контрольна робота з теми «Початкові поняття про органічні сполуки».

 

 

Тематична

 

Навчальні проекти

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

 

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;

називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки (метан і перші десять його гомологів, етен, етин, метанол. етанол, гліцерол, етанова кислота, глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза, стеаринова, пальмітинова, олеїнова, аміноетанова кислоти), основні продукти перегонки нафти;

наводить приклади гомологів метану; природних і синтетичних речовин, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів;

пояснює реакції горіння органічних речовин, заміщення для метану, приєднання для етену й етину; деякі хімічні властивості етанової кислоти; суть процесу перегонки нафти.

Діяльнісний компонент

складає молекулярні й структурні формули метану та перших десяти його гомологів, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; рівняння реакцій горіння (метану, етену й етину, метанолу, етанолу), заміщення для метану (хлорування), приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування), етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями); загальну схему полімеризації етену;

розрізняє за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, природні й гідрогенізовані, тваринні й рослинні, тверді й рідкі жири,

 білки, поліетилен, природні і штучні жири;

порівнює: органічні й неорганічні речовини, крохмаль і целюлозу, склад гомологів метану, насичені й ненасичені вуглеводні;

характеризує склад, фізичні властивості метану і його гомологів, етену, етину, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти, жирів, глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози, білків, поліетилену;

визначає дослідним шляхом гліцерол, етанову кислоту, глюкозу, крохмаль;

розв’язує розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених типів на прикладі органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з горючими речовинами, побутовими хімікатами.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці; природних і синтетичних органічних сполук; моральну та соціальну відповідальність за насідки вживання алкогольних напоїв; необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;

обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює згубну дію алкоголю на здоров’я; вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі неправильного використання їх;

висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо; захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства (5 год.)

64

 

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

 

65

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

66

 

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Представлення результатів навчальних проектів:

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

Навчальні проекти

21, 22.

67

 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчальних проектів: 20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості. 23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Навчальні проекти

20, 23.

68

 

Екскурсіярієнтовні об’єкти екскурсій: водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод,   кондитерська, хлібопекарня.

 

 

Тематична

 

Навчальні проекти

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає: імена видатних вітчизняних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

наводить приклади: взаємозв’язків між речовинами; застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Діяльнісний компонент

характеризує: значення хімії у житті суспільства, збереженні довкілля, для здоров’я людей.

Ціннісний компонент

усвідомлює значення громадянської позиції вченого, причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;

поважає авторське право;

обґрунтовує: роль хімії у пізнанні хімічних процесів;

критично ставиться: до хімічної інформації з різних джерел;

оцінює: внесок хімічної науки в  розвиток вітчизняного виробництва; значення хімічних знань як складника загальної культури людини.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кравченко Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Жабровець Олег Валентинович
  Дякую за чудовий календарний план!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
1367
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку