КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З хімії учнів класу за оновленими програмами з домашніми завданнями до підручника григорович

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З хімії учнів класу за оновленими програмами з домашніми завданнями до підручника григорович

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З хімії учнів класу за оновленими програмами з домашніми завданнями до підручника григорович

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ  ХІМІЇ у 7-му  класі

 

Програма:

Навчальна програма з хімії для 7 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник:

Григорович О.  В.  Хімія  :  підруч.  для  7  класу  загальноосвіт.  навч.  зак л.  /    О.  В.  Григорович.    Х.  :  Вид-во  «Ранок»,  2015.    192  с.  :  іл.

 

№п/п

Дата проведення

 

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Домашнє завдання

Приміт.

 

ВСТУП (3 ГОД)

1

 

Первинний  інструктаж з БЖД 

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

 

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

 

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

§ 1,2 – вивчити

Підготувати Навчальний проект: «Хімічні речовини навколо нас» «Історичне значення вогню.»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

2

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.  Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин.

Навчальний проект: «Хімічні речовини навколо нас» «Історичне значення вогню.»

Інструктаж з БЖД

ЛД №1,2

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

 

§3,

ст. 20 мал. 15

ст.28-29 вивч.

 

3

 

Інструктаж з БЖД  

ПР №1:

«Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

Повт. §3, правила ТБ, пр..р. №1, л.д. №1,2

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин

 

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ (23 ГОД)

4

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

 

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

 

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

§4

Л.д. №3 -  описати

 

5

 

Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД

ЛД №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків»

§4

завд 1-5 (пис) ст. 41-42

 

6

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

§5

 

 

7

 

Молекули. Атоми.

§6

 

8

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

§7,8

ст.61 табл.1 – символи елементів

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів

9

 

Інструктаж з БЖД 

ПР №2: «Розділення сумішей».

Повт §5

Пр..р.№2

 

10

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

§10

ст 76 завд.1,2,4, формули

 

11

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини.

Інструктаж з БЖД

ЛД №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

§9,12

завд 1-5 (пис) ст. 72,  ст.82 табл.1

 

12

 

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

§11

ст 34 – 3.4 рів , завд 2,3 (один)

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

13

 

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття» (тестові завдання)

 

ТО

14

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

§13; ст 76-77 №5 1-4 рів (два

 

15

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

§13; ст 77 завд 2,  рів 3 або 4

 

16

 

Складання формул елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

§13; ст 78 завд 2,3  рів 1-4

 

17

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Розв’язання розрахункових задач №1: «Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

§10

ст 91-95 вар 1-2

завд 1-3

 

18

 

Масова частка елемента в складній речовині.

Розв’язання розрахункових задач №2: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

§11

ст 107-109 

вар 1-2

 

19

 

Розв’язання розрахункових задач №3:

«Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

§11

ст 117-119 

вар 1-2

 

20

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

Інструктаж з БЖД 

ЛД №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

§14

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

 

21

 

Контрольна робота №1  «Початкові хімічні поняття»

Навчальні  проекти «Хімічні явища у природі», «Хімічні явища в побуті.»

 

22

 

Хімічні властивості речовин

Навчальний  проект №3 «Хімічні явища у природі», №4  «Хімічні явища в побуті.»

§14

ст 104 завд 3-4 усно

 

 

23

 

Інструктаж з БЖД 

ПР №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

Повт §14

Навчальні  проекти «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

 

24

 

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

Повт §14

ст 104 завд 6-7 усно

 

 

25

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

 

§16

ст 121 завд 3 а,б пис.

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

26

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД

ЛД №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Повт §1 – 16

ст 121 завд 3 в-е пис.

ТО

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

 Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

 

ТЕМА 2. КИСЕНЬ (11ГОД)

27

 

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність  Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснюєсуть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

 

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

 

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінюєзначення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем, відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

§15

Ст 114  завд 10 пис.

 

28

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції

§16 Ст 114  завд 8-9 (пис.)

Скласти казку про пригоди кисню

 

29

 

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Повторити  §17 ст129 завд 2 (пис.)

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

30

 

Інструктаж з БЖД

ПР №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

Повт §15,17

 

 

31

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

§18

Ст 135 завд 1,2 (пис.)

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин

32

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

§19

 

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.1

33

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).-

Ст 136 завд 4,5 (пис.)

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

34

 

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

Ст 136 завд 6

Навчальнй проект «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

 

35

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальнй проект №8 «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

§20 , 21

Ст 136 завд 8 (пис.)

 

 

36

 

Розв’язування задач і вправ

Ст 129 завд 6 (пис.), Ст 122 завд 8,9 (пис.)

 

37

 

Контроль знань з теми «Кисень». Самостійна робота

 

ТО

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

    Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

     Поняття про каталізатор.

 

ТЕМА 3. ВОДА (12 ГОД)

38

 

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

 

 

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

 

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

§22. Творче завд – малюнки вірші тощо

 

39

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

§23 Ст 159 завд 2-5 (пис.),

 

40

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

§23 Ст 159 завд 2-3 (пис.),

 

41

 

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

§23 Ст 159 завд 4-5 (пис.),

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

42

 

Інструктаж з БЖД

ПР №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

Ст 159 завд 6-7 (пис.),

 

43

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Інструктаж з БЖД

ЛД №10 «Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

§24 завд 2,3 (пис.), с 164

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індик-ом.

44

 

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

завд 7 (пис.), с 164

проект: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

 

45

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

завд 6 (пис.), с 164

 

 

47

 

Представлення результатів Еколого-економічного проекту №13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

Навчальні  проекти
«Дослідження якості води з різних джерел»; «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

 

48

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

навчальний проект  №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

§25

 

49

 

Контрольна робота №2 з тем «Кисень», «Вода»

Навчальні  проекти
«Способи очищення води в побуті»;  «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

 

50

 

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

навчальний проект  №11: «Способи очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

§25

 

51

 

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.»

Ст 159 завд 9 (пис.),

ТО

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека

Хімічні властивості води.

Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення.

    Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей

 

 

 

 

     Контрольні роботи- 2                                         Практичних робіт - 5                           Навчальних проектів -13

     Тематичні атестації- 4                                       Лабораторні дослідження - 10


 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
26 липня 2018
Переглядів
1385
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку