31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з історії України для 9 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з історії України для 9 класу на 2019 - 2020 навчальний рік
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Історія України. Всесвітня історія

5–9 класи

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

Оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р. – на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р. та з метою модернізації навчальних програм для 5–9 класів на основі компетентнісного підходу. За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під час розвантаження в 2015 р. і оновлення в 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

9 клас (52 год.)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

9-А

9-Б

 

Повторення. Вступ. (3 год)

1

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

 

 

 

 

2

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху).

Практична робота:

підготувати повідомлення (або есе) про європейські зв’язки України в Ранній Новий час

Практична робота:

зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно-територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок ХІХ ст.

 

 

 

 

3

Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншо-етнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв.

 

 

 

 

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (8 год)

4

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

 

 

 

 

5

Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел.

 

 

 

 

6

Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

 

 

 

 

7

Початок українського національного відродження. Нащадки козацької старшини: асимілятори і традиціоналісти. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху

 

 

 

 

8

Кирило-Мефодіївське братство.

Практична робота:

проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини

 

 

 

 

9

Практична робота:

проаналізувати (усно або письмово) літературні твори Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху

 

 

 

 

10

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи

Практична робота:

укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів».

 

 

 

 

11

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (6 год)

12

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести.

 

 

 

 

13

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

Практична робота:

підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху

 

 

 

 

14

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії.

 

 

 

 

15

Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма

 

 

 

 

16

Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

Практична робота:

підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини

 

 

 

 

17

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Тема 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. (4 год)

18

Повсякденне життя. Становище жінки. Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

Практична робота:

підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.

Практична робота:

підготувати план доповіді «Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.»

 

 

 

 

19

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

 

 

 

 

20

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура

Практична робота:

підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»

 

 

 

 

21

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (10 год.)

22

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

 

 

 

 

23

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

 

 

 

 

24

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

 

 

 

 

25

Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

Практична робота:

підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

 

 

 

 

26

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада.

 

 

 

 

27

Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

 

 

 

 

28

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади.

Практична робота:

проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме

 

 

 

 

29

Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов.

Практична робота:

проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя) й підготувати відповідне резюме

 

 

 

 

30

Братство тарасівців. Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

 

 

 

 

31

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ

. (7 год)

32

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

 

 

 

 

33

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»). Товариство «Просвіта».

 

 

 

 

34

Наукове товариство імені Шевченка. Народовська політика «нової ери».

 

 

 

 

35

Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.

 

 

 

 

36

Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Практична робота:

скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст

 

 

 

 

37

Польський і єврейський рухи в Галичині.

 Практична робота:

підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя) на території України в ХІХ ст.

 

 

 

 

38

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Тема 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ (8 год)

39

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

Практична робота:

спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією

 

 

 

 

40

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій.

Практична робота:

проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» (на вибір учителя) та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст

 

 

 

 

41

Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Практична робота:

підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін..

 

 

 

 

42

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.

 

 

 

 

43

Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Практична робота:

укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/Галичини»

 

 

 

 

44

 

 

 

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр.

 

 

 

 

45

Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

 

 

 

 

46

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

Тема 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (6 год)

47

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові.

Практична робота:

підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»

 

 

 

 

48

Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя. Практична робота:

на основі аналізу доступних джерел укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя або учнів)

 

 

 

 

49

Література. Українська преса та видавництва. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

 

 

 

 

50

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

 

 

 

 

51

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

Практична робота:

підготувати план доповіді «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 

 

52

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
22 вересня 2019
Переглядів
565
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку