2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно тематичне планування з природознавства для 6 класу.

Про матеріал
Календарно тематичне планування з географії для 6 класу. Розроблено у кольоровій гаммі, де виділено головні аспекти плану.
Перегляд файлу

Географія 6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

І СЕМЕСТР

№п/п

уроку

Тема уроку

Практичні роботи, дослідження

Дата проведення уроку

ВСТУП

1

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення

 

05.09.

2

Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень

 

 

06.09.

3

 

Дослідження

Спостереження за змінами у природі

12.09.

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

4

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

 

13.09.

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

5

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію.

 

19.09.

6

Відкриття Америки Х. Колумбом.

 

20.09.

7

Перша навколосвітня подорож під керівництвом    Ф. Магеллана. Відкриття Австралії та Антарктиди

 

26.09.

Тема 3. Сучасні дослідження

8

Дослідження Землі у ХХ на початку ХХІ ст.

 

 

27.09.

9

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Вступ. Розвиток географічних знань про Землю»

 

03.10.

РОЗДІЛ 2. Земля на плані і карті

Тема 1. Орієнтування на місцевості

10

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас. Поняття про азимут

 

04.10.

Тема 2. Способи зображення Землі

11

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерознімках, планах. Масштаб та його види.

 

10.10.

12

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.

 

 

 

11.10.

13

 

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу. (Оцін.)

17.10.

14

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Читання плану.

 

18.10.

15

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

24.10.

 

Тема 3. Географічні координати

16

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Правила відліку географічної широти і довготи

 

25.10

17

Поняття про географічні координати. Географічні координати свого населеного пункту

Практична роботи 2. Визначення географічних координат за географічною картою. (Оцін.)

07.11.

18

Контрольна робота по темі «Земля на плані і карті»

 

08.11.

РОЗДІЛ 3. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

19

Внутрішня будова Землі

 

14.11.

20

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

 

15.11.

21

Мінерали, гірські породи та корисні копалини.

 

21.11.

22

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі.

 

22.11.

23

Рухи земної кори. Землетруси.

 

28.11.

24

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі

 

29.11.

25

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків

 

05.12.

26

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини.

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

 

06.12.

27

 

Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів.

12.12.

28

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу

 

13.12.

29

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу

 

19.12.

30

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори дна Світового океану.

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

 

 

 

20.12.

31

 

Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів.

26.12.

32

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Літосфера»

 

27.12.

 


Географія 6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

ІІ СЕМЕСТР

Тема 2. Атмосфера 

33

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

 

15.01.

34

Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

 

17.01.

35

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску

 

 

22.01.

36

 

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря  й атмосферного тиску з висотою (оцінюється)

24.01.

37

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й візуально. Місцеві вітри

 

29.01.

38

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

31.01.

39

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні.

 

05.02.

40

Форми хмар, хмарність

 

07.02.

41

Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, вимірювання. Карта розподілу опадів

 

12.02.

42

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди

 

14.02.

43

 

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз

19.02.

44

Клімат та основні кліматичні показники.

 

21.02.

45

Карта кліматичних поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу.

 

26.02.

46

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Атмосфера»

 

28.02.

Тема 3: Гідросфера

47

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери

 

05.03.

48

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

 

07.03.

49

Властивості вод Світового океану Рухи води в Океані.

 

12.03.

50

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина

 

14.03.

51

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу.

 

19.03.

52

Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок

 

21.03.

53

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі

Практична робота6.

Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів; річок, озер

02.04.

54

Болота, особливості їх утворення та поширення.

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали

 

04.04.

55

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

 

09.04.

56

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу

 

11.04.

57

Контрольна робота по темі «Гідросфера»

 

16.04.

Тема 4. Біосфера та ґрунти

58

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

 

18.04.

59

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

 

23.04.

Тема 5. Природні комплекси

60

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості

 

25.04.

61

Природні зони Землі, їх особливості

Практична робота(на місцевості) 7. Ознайомлення з одним з природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами

30.04.

РОЗДІЛ ІV. Планета людей

 

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

62

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу

 

02.05.

 

Тема 2. Держави світу

63

 Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу

 

07.05.

64

 

Держави-сусіди України на політичній карті світу

 

 

Практична робота8.  Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць

 (оцінюється)

14.05.

 

Тема 3. Вплив людини на природу

65

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона

Дослідження

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

16.05.

66

Узагальнення вивченого матеріалу по темі «Біосфера та ґрунти. Природні комплекси. Планета людей

 

21.05.

67

Повторення та систематизація знань, вмінь та навичок.

 

23.05.

 

docx
Додав(-ла)
Фурдик Аліса
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
18 вересня 2019
Переглядів
895
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку