17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Календарно-тематичне планування "Зарубіжна література. 8 клас"

Про матеріал

Готуємося до нового навчального року! Матеріал містить календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 класі за новою програмою (2018-2019 навчальний рік).

Перегляд файлу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 8 КЛАС

(Усього - 70 год. На тиждень –  2 год.)

 

№ з/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

1

ВСТУП

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

ТЛ. Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

1

 

2

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

1

 

3

Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності ІІ – І тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

ТЛ. Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

1

 

4

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники.

1

 

5

Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту.

1

 

6

Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

1

 

7

Позакласне читання. Твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг.

1

 

8

Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

1

 

9

Контрольна робота №1. Вступ. Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

10

АНТИЧНІСТЬ

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

1

 

 

11

Міфи троянського циклу. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

1

 

12

Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. «Іліада» (огляд).  Міфологічна основа гомерівського епосу.

ТЛ. Героїчний епос, віршований розмір (гекзаметр, пентаметр).

1

 

13

 «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140- 410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

1

 

14

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей (VІІ ст. до н.е.). Ідея захисту рідної країни в елегії «Добре вмирати тому…». Античний ідеал героя. Авторська позиція.

ТЛ. Елегія, ода.

1

 

15

Сапфо (VІІ-VІ ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарка Афродіто…»). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

1

 

16

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія.

ТЛ. Трагедія.

1

 

17

Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н. е.). Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

1

 

18

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

1

 

19

РМ №1. Створення віртуального Парку міфологічного періоду (за текстами давньогрецьких міфів створити віртуальний парк, де будуть представлені міфологічні істоти, з якими випало зустрітися античним героям; дібрати ілюстративний матеріал і скласти план екскурсії парком).

1

 

20

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н. е.). Тема мистецтва і призначення митця у творі «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

1

 

21

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н. е.). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

1

 

22-23

Контрольна робота №2 (твір «Прометей як «вічний» образ світової культури» або «Тема кохання в античній літературі»).

2

 

24

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних культур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

1

 

25

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо (701-762). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя. «Печаль на яшмовому ганку».

1

 

26

Ду Фу (712-770). Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. «Пісня про хліб і шовк». Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

1

 

27

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хаям (бл.1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хаяма.

ТЛ. Рубаї.

Вивчити напам’ять 2-3 рубаї Омара Хаяма.

1

 

28

Позакласне читання. Чарівний світ східної поезії. Творчість Рудакі. Газелі, рубаї, бейти.

1

 

29

РМ №2. Написання власних рубаї.

1

 

30

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (Х ст.). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї. Образна система (Роланд, Генелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

ТЛ. Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний).

1

 

31

Аліг’єрі Данте (1265-1321) – ключова  постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 («В своїх очах вона несе кохання…») краси високого почуття кохання.

ТЛ. Сонет.

1

 

32

Контрольна робота №3. Середньовіччя (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

33

ВІДРОДЖЕННЯ

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

1

 

34

Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні.

1

 

35

Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

ТЛ. Поглиблення поняття про сонет. Катрен, терцет, ямб.

Вивчити напам’ять сонет (за вибором учнів).

1

 

36

Виняткова роль Вільяма Шекспіра (1564–1616) в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Сонети № 66, 116, 130.

1

 

37

Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

Вивчити напам’ять  сонет (за вибором учнів).

1

 

38

Трагедія «Ромео і Джульєтта». Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

ТЛ. Поглиблення поняття про трагедію.

1

 

39

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція). Проблема життя і смерті.

1

 

40

Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

1

 

41

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер.

ТЛ. Поглиблення поняття про роман.

1

 

42

Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя.

1

 

43

Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство».

1

 

44

РМ №3. Диспут на тему «Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти?»

1

 

45

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів.

ТЛ. Поглиблення поняття про вічний образ.

1

 

46-47

Контрольна робота №4 (твір «Почуття, що сильніше за смерть» (за трагедією В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта»), або «Благородний лицар Дон Кіхот – герой і дивак» (за романом Сервантеса «Дон Кіхот»)).

2

 

48

БАРОКО  І  КЛАСИЦИЗМ

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

1

 

49

Із лірики європейського бароко. Джонн Донн (1572–1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

ТЛ. Поглиблення понять про вірш (філософський).

1

 

50

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

1

 

51

Позакласне читання. Лопе де Вега. Головні образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні».

1

 

52

Мольєр (1622–1673) -  майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

1

 

53

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич».

ТЛ. Комедія.

1

 

54

Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

1

 

55

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

1

 

56

РМ №4. Сутність морального уроку, утіленого митцем засобами комедії («Міщанин-шляхтич» Мольєра).

1

 

57

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

ТЛ. Сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

1

 

58

Контрольна робота №5. Бароко і класицизм (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

59

ЛІТЕРАТУРА  XXXXI  СТ. У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО  ПОЛЬОТУ

Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

1

 

60

Філософський зміст твору. Художні образи.

ТЛ. Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

1

 

61

Річард Бах (нар. 1936). Сюжет твору Р.Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон» як філософська метафора людського буття.

1

 

62

Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана.

 

 

63

Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

1

 

64

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ.

1

 

65-66

Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

2

 

67

Позакласне читання. Протиставлення зовнішньої краси внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні Івана Буніна «Красуня».  

1

 

68

Контрольна робота №6.  Література ХХ-ХХІ ст. Пошуки себе і високого польоту (тест, відповіді на запитання, літературний диктант, анкета головного героя за твором …, комбінована контрольна робота).

1

 

69-70

ПІДСУМКИ

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

2

 

 

1

 

docx
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
607
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку