19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичний план. Українська мова 10 клас (стандарт)

Про матеріал
Календарно-тематичний план. Українська мова 10 клас (стандарт). Теми уроків, види робіт, д/з, наскрізні лінії, підготовка до ЗНО.
Перегляд файлу

Українська мова

10 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

Вид роботи

1 семестр

2 семестр

к-ть

примітки

к-ть

примітки

Перевірка мовної теми

 ( тести)

4

 

 

3

 

Письмо:

 

 

 

 

есе

2

 

3

 

переказ

-

 

-

 

твір

-

 

-

 

Правопис:

 

 

 

 

читання вголос

-

 

-

 

усний твір

-

 

1

 

усний переказ

1

 

-

 

діалог

1

 

-

 

 

Зміст роботи

Види робіт

Дата провед

К-ть годин

д/з

При-мітки

10

 

повторення

 

ВСТУП

 

 

 

 

 

 

1

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у  числі на електронних носіях).

інтерв'ю «Стан мовленнєвого се-редовища – осно-ва життєздатності етносу.

 

1

Есе   « Українська мова – стратегічний ресурс України.» або «  Магія українського слова.»

§ 1

ЗНО § 19

 

2

Інформативна й нормативна функції лексикографічних джерел. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

диспут на тему: «Не бійтесь за-глядати у слов-ник: Це пишний яр, а не сумне провалля…»

 

1

Вл. висловлення» Як відновити джерела формування високої мовної культури.»

 

§ 2

ЗНО § 19

 

 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Лексична норма

 

 

 

 

 

 

3

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення.  Діагностичний диктант

 

 

1

укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування» §3

ЗНО §20

 

4

ПР. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

 

 

1

Вл. висловл « Милосердя – слабкість чи сила людська»

С.14-23

ЗНО §20

 

5

Лексична норма .Лексична помилка.

 

 

1

складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати помилок у мовленні» §4

ЗНО §21

 

6

Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

переказ художнього тексту

 

1

написання відгуку про сайт відомої людини

§ 5

ЗНО §21

 

7

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.

 

 

1

§6 , впр. 55

ЗНО §22

 

8

РЗМ Есе «Прекрасна мить життя»

 

 

1

 

ЗНО §22

 

9

Контрольна робота № 1 ( тести)

 

 

1

 

ЗНО §23

 

10

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови.

 

 

1

Дослідження « Синоніми у творах….»

§ 7,8

ЗНО §23

 

11

ПР. Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Комунікативний стан мовця. Вимоги до мовлення оратора.

 

 

1

Вл. висловл « Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій»

ЗНО §24

 

12

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

 

 

1

§ 9 впр.84

ЗНО §24

 

13

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

 

 

1

есе «З чого зіткане щастя?»

§ 10,11

ЗНО §25

 

14

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення.

 

 

1

§ 12,13 впр. 103

ЗНО §25

 

15

ПР. Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

 

 

1

С.60-65 впр.113

ЗНО §26

 

13

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення).

 

 

1

 

ЗНО §26

 

 

Есе « Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже  і буде»

 

 

1

 

ЗНО § 1

 

14

Контрольна робота № 2 ( тести)

 

 

1

 

ЗНО §1

 

 

Орфоепічна норма

 

 

 

 

 

 

15

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

аудіювання

 

1

§ 14,15

Вл. висл « Духовний Чорнобиль давно вже почався, а ми ще тільки його боїмось»

ЗНО §3.5

 

16

Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків.

усний переказ тексту різних стилів із творчим завданням

 

1

§ 16,17  вп. 129,134

ЗНО §3

 

17

Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові.

Читання;  виступ на тему «Можли-вості українсь-кого наголосу»

 

1

§ 18,19 впр 141,143

ЗНО §2

 

18

Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. Складні випадки наголошування слів.

 

 

1

Вл. висловлення « Умій прощати! Це, мабуть, найбільше мистецтво життя»

§ 20

ЗНО §2

 

19

ПР. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Усний переказ взірцевих текстів промов.

 

1

С. 82-87

ЗНО §2

 

20

Контрольна робота № 3 ( тести)

 

 

1

 

ЗНО §2

 

 

Орфографічна норма

 

 

 

 

 

 

21

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

 

 

1

складання ієрархії життєвих цілей

§ 21

ЗНО §7

 

22

Ненаголошені е, и в корені слова.

 

 

1

§ 22  тести ( онлайн)

ЗНО §6

 

23

Апостроф.

 

 

1

§ 23 тести ( онлайн)

ЗНО §9

 

24

Позначення м’якості приголосних.

 

 

 

1

Вл. висловл « Благослове-нна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті»

§ 24

ЗНО §8

 

25

Чергування голосних.

 

 

1

§ 25

ЗНО §11

 

26

Чергування приголосних в українській мові.

 

 

1

Есе « Позитивні емоції – запорука здоров’я людини»

§ 26

ЗНО §14

 

27

Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

 

 

1

§ 27 впр. 217

ЗНО §27

 

28

Спрощення приголосних.

 

 

1

§ 28 впр.232

ЗНО §4

 

29

Подвоєння та подовження приголосних.

диктант

 

1

§   29     письмове обґрунтування свого вибору на визначену тему:  «Мій вибір – здоровий спосіб життя», «Чи потрібно вчитися

заощаджувати?», «Чи важливо бути пунктуальним», «Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»

ЗНО §10

 

30

Правопис префіксів. Правопис суфіксів.

 

 

1

§ 30, 31  тести ( онлайн)

ЗНО §12,13

 

31

Контрольна робота № 4( тести)

Діалог усний переказ

 

1

 

 

 

32

ПР. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.

 

 

1

Вл. висловл « Любов відкрити важче, ніж Америку»

ЗНО §17

 

33

Уживання великої літери. РЗМ діловий  лист

 

 

1

§ 32 впр. 275

ЗНО §15

 

35

Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень.

диктант

 

1

§ 33 тести ( онлайн)

ЗНО §17

 

36

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 

 

1

§ 34  тести ( онлайн

ЗНО §18

 

37

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

 

 

1

§ 35  тести ( онлайн

ЗНО §16

 

38

РЗМ Есе « « Краща у світі мета – стати хорошою людиною»

 

 

1

 

ЗНО §27

 

39

Складні випадки написання прізвищ. Складні випадки написання географічних назв.

письмове прохання довільного змісту

 

1

§ 36,  тести ( онлайн

ЗНО §28

 

40

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання.

 

 

1

Вл. висл

 

§ 37

ЗНО §28

 

41

Написання не, ні з різними частинами мови

 

 

1

§ 38 впр.323

ЗНО §40

 

42

ПР. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

 

 

1

С. 165-172

ЗНО §40

 

43

Контрольна робота № 5( тести)

 

 

1

 

ЗНО §40

 

 

Морфологічна норма

 

 

 

 

 

 

44

Морфологічна помилка

 

 

1

Вл.висл § 39

ЗНО §41

 

45

Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови) Паралельні родові форми іменника. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю

усне висловлення на тему «Весняне пробудження природи».

 

1

§ 40

ЗНО §41

 

46

Есе «Ще назва є, а річки вже немає» (Л. Костенко).

 

 

1

 

ЗНО §41

 

47-48

Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови

коментування новин тижня, висвітлених на місцевому телеканалі

 

2

§ 41, 42

Вл. висл

С.52-53

 

49

Число іменників. Іменники, що мають лише форму однини або множини.

 

 

1

§ 43

С.54

 

50

Контрольна робота № 6 ( тести)

 

 

1

 

С.55-57

 

51-52

Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням

 

 

2

§ 44,45

С.55-57

 

53-54

Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів іменників місцевого відмінка однини іменників місцевого відмінка множини

 

 

2

Вл. висл § 44,45

С.55-57

 

55

ПР. Аргументи й докази. Полемічні прийоми.

 

дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», «Мовна мода – це добре чи погано?».

 

1

 

С.55-58

 

56

Закінчення іменників ІІІ відміни в О.в. словозміна іменників ІV відміни

 

 

1

§46,47

С.55-59

 

57

Есе «На годину спізнився — за рік не доженеш.»

 

 

1

 

С.60-62

 

58-59

Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

 

2

Вл. висл § 48,49

С.63-65Ка

 

60

Контрольна робота № 7 ( тести)

 

 

1

 

 

 

61

ПР. Мистецтво відповідати на запитання.

 

 

1

 

 

 

62

ПР. Підготовка власного висловлення до виступу перед аудиторією  «Формула успіху людини»

 

 

1

 

 

 

63

Повторення

 

 

1

 

 

 

64

Повторення

 

 

1

 

 

 

65

Повторення

 

 

1

 

 

 

66

Контрольна робота № 8

усний твір

 

1

 

 

 

67

ПР.  Виступ перед аудиторією «Формула успіху людини»

 

 

1

 

 

 

68

Підсумковий урок

 

 

1

 

 

 

 

doc
Додано
15 липня
Переглядів
58
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку