2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Класна година "Вибір майбутньої професії"

Про матеріал
Класна година "Вибір майбутньої професії" Її мета: • формування в учнів відповідального ставлення до вибору професії; • актуалізація проблеми успішного вибору професії; • діагностика особистих здібностей та схильностей кожного учня.
Перегляд файлу

КЛАСНА ГОДИНА


Тема.    Вибір   майбутньої професії.

Мета:

 • формування в учнів відпові­дального ставлення до вибору професії;
 • актуалізація проблеми ус­пішного вибору професії;

 діагностика      особистих здібностей та схильностей кож­ного учня.

Обладнання: гірлянда з аркушів, на яких написано іме­на учнів з відображенням їхніх професійних прагнень у вигляді малюнків.

Хід заняття

1. Вступне слово вчителя.

Доброго дня! Ми розпо­чинаємо нашу класну годину, присвячену вибору вашої май­бутньої професії. Я переконана, що багато хто з вас уже обрав свій подальший шлях у житті, а дехто, можливо, ще вагається.

До сьогоднішнього нашого класного заходу я попросила всіх вас відобразити свій вибір майбутньої професії на арку­шах. У результаті ми створили цю гірлянду, де представлено своєрідні візитні картки кожного з вас. Деякі досить своєрідні. Отже, розкажіть, що тут зобра­жено.

 1. Бесіда з учнями, під час
  якої вони розповідають про
  обрані ними професії.
 2. Слово вчителя.

Подивіться, які різні професії ви обрали. Серед нас у цій ау­диторії присутні майбутні лікарі та юристи, психологи та акто­ри, є архітектор, стиліст, кухар і перукар, журналіст, футболіст і навіть політик!

Я хочу звернути вашу увагу на те, що 46 % учнів нашого класу пов'язали свою майбут­ню працю з медичним обслу­говуванням людей, правовою допомогою, вивченням, описом і дослідженням людей. А май­же п'ята частина учнів пов'язує своє майбутнє з мистецтвом. Але зверніть також увагу на те, що на нашій гірлянді є знаки за­питання, їх 8 — восьмеро учнів ще не визначилися з вибором. Отже, тема нашої класної годи­ни дуже актуальна.

4. Бесіда з учнями.
Пропоную учням відповісти

на запитання:

 Чи  свідомо  ви  зробили
свій вибір?

 Що саме вплинуло або хто
вплинув на ваш вибір?

5. Слово вчителя.

Сьогодні ми з вами спробує­мо актуалізувати проблему ус­пішного вибору професії, сфор­мувати відповідальне ставлення до свідомого вибору вашого майбутнього. Звичайно, вибір професії складне завдання. Для того щоб досягти успіху, треба чітко усвідомлювати, чого
саме ти хочеш, і правильно йти своїм шляхом.

Усі люди обирають професію по-різному, але можна визначи­ти декілька загальних підходів до цього вибору. Сьогодні мені допомагатимуть учні-дослідни-ки. Зараз я хочу надати слово одному з них.

6. Доповідь першого учня-
дослідника.

(Перед початком виступу учень вішає на дошку плакат, на якому подано основні тези його виступу (див. додаток 1)).

Учениця 10—А класу Дар'я Рудакова Донецького бага-топрофільного ліцею № 54 до­повідає про результати дослід­ження щодо підходів до вибору професії.

Перший підхід. Наслідувати батьків.

Це шлях, коли все виріше­но завчасно, коли в родині іс­нує традиція вибору професії. Проте в історії є чимало при­кладів серед видатних акторів, політиків, бізнесменів, які свого часу порушили родинну тради­цію і стали успішними в житті. Це доводить важливість осо­бистого вибору.

Другий підхід. Куди всі, туди і я.

Цей варіант доволі часто трапляється серед випускни­ків, які товаришують із своїми однокласниками, а після шко­ли разом ідуть у навчальний заклад на одну спеціальність «за компанію».

Третій підхід. Справа всьо­го життя.

Це трапляється не так час­то. Людина ще змалку показує достатній рівень самостійності, тому що дуже зацікавлена чи­мось. Згодом ця зацікавленість приводить до свідомого вибору професії.

Четвертий підхід. Само­аналіз.

У цьому випадку людина вивчає свої можливості, інте­реси, здібності, переглядає ба­гато професій і свідомо обирає ту, яка підходить саме для неї, з урахуванням сучасних проблем суспільства та особливостей ринку праці.

7. Дискусія.

Учитель   розпочинає   дис- кусію із запитання: «Який із цих підходів, на вашу думку, найе­фективніший?»

Учні обговорюють кожен із запропонованих підходів і в процесі дискусії роблять вис­новки:

1. До думки батьків, звичай­
но, треба прислухатися, пова­
жати її, але обирати професію
треба самостійно.

2. Треба   розділяти   това­
риські та професійні стосунки.
У виборі професії треба дотри­
муватися своїх інтересів та при­
нципів.

3. З віком та зміною ситуації
в суспільстві можуть змінитися
й інтереси, потреби, але, якщо
це дійсно «справа всього жит­
тя», людина стане кращим фах­
івцем у певній галузі.

4. Найефективніший підхід.
Дає змогу дуже глибоко про­
аналізувати все, що стосується
правильного, свідомого вибору
професії.

8. Слово вчителя.

Отже, ми вирішили, що саме самоаналіз є найефективнішим підходом до вибору професії. Але для того щоб правильно зробити самоаналіз, потрібен чіткий алгоритм. З цього приво­ду я хочу надати слово наступ­ному досліднику.

9. Доповідь другого учня-
дослідника.

(Перед початком виступу учень вішає на дошку плакат, на якому подані основні тези його виступу (див. додаток 2)).

Учениця 10-А класу Олена Антипова Донецького бага-топрофільного ліцею № 54 до­повідає про результати дослід­ження «Сім кроків до зваженого рішення».

У процесі дослідження я дійшла висновку, що для зваже­ного вирішення такої важливої проблеми як правильний вибір професії, треба чітко дотриму­ватися наступних кроків.

Крок перший. Скласти пе­релік професій, які вам подо­баються, за якими ви хотіли б працювати.

Крок другий. Скласти пе­релік вимог обраної вами про­фесії:

професія, яку обираєш, і май­бутній вид занять;

 • професія, яку обираєш, і жит­
  тєві цінності;
 • професія, яку обираєш, і жит­
  тєва мета;
 • професія, яку обираєш, і про­
  блеми сьогодення;

• • професія, яку обираєш, і ре­альне працевлаштування за спеціальністю;

 • професія, яку обираєш,
  і твої здібності та схильності;
 • бажаний рівень професій­
  ної підготовки;
 • бажані зміст, характер та
  умови роботи.

Крок третій. Визначити ва­гомість кожної вимоги.

Визначте, наскільки всі пере­лічені вимоги вагомі. Можливо, є такі, яких можна й не врахо­вувати.

Крок четвертий. Скласти перелік якостей, яких потребує обрана професія.

Крім тих вимог, які є у вас до професії, існують і вимоги самої професії. Проаналізуйте, чи розвинуті у вас професійні якості, чи відповідають майбут­ній професії ваші інтелектуальні здібності, психологічні особли­вості, стан здоров'я.

Крок п'ятий. Підрахувати і проаналізувати результати.

Проаналізуйте, яка професія з усього переліку найбільше вам підходить за всіма пунктами.

Крок  шостий.   Перевірити '  результати.

Щоб   переконатись  у  пра-вильності ваших роздумів, об­міркуйте своє рішення з друзя­ми, батьками, учителями, пси-і    хологом; пройдіть тестові ме­тодики на визначення основних особистих рис.

Крок   сьомий.    Визначити і    основні практичні кроки до ус­піху.

Отже, ви прийняли рішення, і    тепер важливо визначити:

 в якому навчальному за-
[    кладі ви можете отримати про-
>    фесійну освіту;

 • як розвинути в собі про­
  фесійно важливі якості;
 • як можна отримати прак­
  тичний досвід роботи з даної

і    спеціальності;

 як підвищити свою конку­
рентоспроможність   на   ринку
праці.

Результати    свого    дослід-    ження  я  роздрукувала  і хочу подарувати кожному з вас для подальшого глибокого осмис­лення. Зичу всім успіхів. 10. Слово вчителя.

Діти, я хочу звернути вашу увагу на те, що ці рекоменда­ції ви маєте вдома уважно про­читати і ретельно їх обдумати, з тим щоб ваше рішення було справді зваженим.

А зараз повернімося до на­шої попередньої класної годи­ни, а саме до діагностики ваших особистих здібностей і схильностей за методикою Є. Клімова (див. додаток 3), яку ми здійснили, щоб визначити ступінь ваших бажань займа­тися тією чи іншою справою, а також рівень ваших здібностей до цих занять. Проаналізуймо результати цього тестування.

(Учитель роздає учням оп­рацьовані результати тестуван­ня за методикою Є. Клімова із запропонованою ним класифі­кацією професій за предметом праці (див. додаток 4)).

Я пропоную вам розглянути ваші особисті показники і зро­бити певні висновки. Таблиця, яку ви заповнювали, складала­ся з п'яти стовпчиків, кожен з яких відповідає здібностям до певних професій. Так, перший стовпчик визначає групу про­фесій   за   напрямом   «людина

 • природа», другий «людина
 • техніка», третій «людина
  знакова система», четвертий
  «людина мистецтво» і п'ятий
 • «людина людина». За кож­
  ним   стовпчиком   ви   набрали
  певну алгебраїчну суму балів.
  Найбільша отримана сума вка­
  зує на той тип професій, який
  найбільше підходить саме вам.
  Малі та від'ємні суми вказують
  на типи професій, яких треба
  уникати.

Перший стовпчик містить групу професій «людина природа». Ці професії пов'язані з перетворенням, переробкою (садівник, технолог харчової промисловості тощо), обслу­говуванням, охороною флори і фауни (працівник лісового гос­подарства, квітникар, птахів­ник, тваринник тощо), експлу­атацією природних ресурсів (мисливець, рибалка, лісоруб, агроном, зоотехнік тощо); від­новленням, лікуванням (ветери­нар, еколог тощо); вивченням, описом,   дослідженням   (гене- тик,   геолог,   ботанік,   зоолог, метролог тощо).

Другий стовпчик містить гру­пу професій «людина тех­ніка». Праця людей цієї групи пов'язана з перетворенням деталей, виробів, механізмів (виготовлення деталей, ма­шин, механізмів на верстатах і автоматичних лініях та вручну, слюсарно-складальні роботи, монтажні та електромонтажні, будівельно-обробні, добування й переробка промислової си­ровини, виготовлення харчових продуктів); обслуговуванням технічних об'єктів (встановлен­ня та обслуговування устатку­вання, управління верстатами, машинами, механізмами, транс­портними засобами і будівель­ними машинами); відновленням (відновлення та ремонт техніч­ного устаткування, виробів); вивченням (контроль і аналіз якості виробів і механізмів, вип­робування якості виробів).

Праця людей третього стовпчика (група професій «людина — знакова систе­ма»), пов'язана з перетворен­ням, розрахунком, сортуванням (бухгалтер, економіст, листо­ноша тощо); розпізнаванням символів (стенографіст, ра­дист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар тощо); управлінням руху (диспетчер, інспектор ДАІ тощо); складан­ням і зберіганням документації (нотаріус, архіваріус, діловод тощо); відновленням, усунен­ням спотворень (коректор, ре­дактор тощо).

Четвертий стовпчик містить групу професій «людина мистецтво». Праця людей цієї групи професій пов'язана з: пе­ретворенням, створенням (ар­хітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор тощо); виконанням, виготовленням виробів за зраз­ком в одному примірнику (дири­гент, музикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор, оформ-лювач тощо); з відтворенням, копіюванням, розмноженням художніх творів (майстер роз­пису, шліфувальник каміння, маляр тощо).

І нарешті, п'ятий стовпчик містить групу професій «люди­на людина». Праця людей цієї групи професій пов'язана

,    із:     вихованням,     навчанням, тренуванням інших людей (ви-

 •     хователь  дошкільних  установ,
 •     дитячих  будинків,   викладач  у
  1    школах та інших навчальних за-
  і    кладах,   майстер   виробничого
  з    навчання,   спортивний   тренер
 •     тощо); медичним обслуговуван-
  і    ням людей і доглядом за ними
  ,    (лікар, зубний технік, медична

сестра);  правовою допомогою ,    (суддя, адвокат, юрисконсульт, і    працівник міліції тощо); органі­зацією людей,  керівництвом і <    управлінням ними (адміністра-і    тор, менеджер тощо); вивчен­ням, описом, дослідженням ін-

- ших людей (соціолог, психолог,
,    журналіст, слідчий тощо).

Разом із результатами тес­тування я  пропоную вам кла-    сифікацію  професій  (див.  до-

- даток 5). Кожен із п'яти типів
;    професій    вміщує    докладний
з    перелік   професій,   які  можуть

бути обрані вами. Одна з цих професій,    безумовно,    може э    стати вашим майбутнім. Я про-л    поную вам знайти цю професію й порівняти її з попереднім ви­бором, відображеним на нашій л    гірлянді.

(Учні самостійно роблять а аналіз отриманого результату.) Отже, я сподіваюся, що всі :, вже зробили аналіз своїх ре-і; зультатів і визначилися з вибо-і,    ром професії за методикою Є.

Клімова.

ії         (Далі   вчитель   звертається п,   до учнів із запитанням: «Діти, може когось здивував отрима-

- ний вами результат?», і про­
понує піднести руки тих, у кого

ь    він збігся з вибором, відобра-

- женим на гірлянді.)

         Ми  бачимо,   що  в дев'яти наших учнів попередній вибір збігається з результатами тес-і,    тування. Це не може не раду-і,    вати, бо третина ваших това-і,    ришів обирає своє майбутнє з

- урахуванням   своїх  здібностей

- та інтересів. Я хочу побажати
>,    такого позитивного результату

й іншим учням нашого класу, і,         Сподіваюся також, вам буде и    цікаво дізнатися, що згідно з

результатами   тестування,   50 і,    % учнів можуть пов'язати своє

майбутнє  з   групою   професій к    «людина людина»; 19 % — із

- групою   професій   «людина  
й    природа», ще 15 % — із групою
а    професій «людина мистец-

тво»; а 8 % — із групою про­фесій «людина техніка».

Наша класна година завер­шується. Зробімо висновок. Я хочу, щоб кожен із вас сказав, що нового, корисного для себе почув сьогодні на нашій класній годині.

11. Бесіда з учнями.

Можливі відповіді:

 • Сьогоднішня класна годи­
  на допомогла мені по-іншому
  поглянути на проблему вибору
  професії, я зрозумів, наскільки
  це серйозно.
 • Я зрозумів, як треба підхо­
  дити до вибору професії, який
  підхід найефективніший.

 Я дуже вдячний нашому
досліднику, який дав нам алго­
ритм правильного вибору про­
фесії. Я думаю, що цей алго- ритм є справжньою знахідкою для нас, бо він дає нам змогу глибше осмислити наш вибір.

Для мене дуже важливо було пройти діагностику моїх здібностей. Я вважаю, що отри­мав допоміжну інформацію для правильного вибору професії.

12. Заключне слово вчи­теля.

Класний керівник підбиває підсумки виховного заходу.

Я сподіваюся, що наша сьо­годнішня класна година допо­могла вам визначитися з пра­вильним, свідомим вибором професії. А якщо ваш поперед­ній вибір збігся з результатами тесту, якщо після нашого сьо­годнішнього заходу ваша думка щодо майбутньої професії не змінилася, тоді це справді пра- вильний вибір і, можливо, це і є справою усього вашого життя.


ДОДАТКИ

Додаток 1 Підходи до вибору професії

 1. Наслідувати батьків.
 2. Куди всі, туди і я.
 3. Справа всього життя.

Л- Р^^ан^із._____________________________|________      _    _

Додаток 2 Сім кроків до зваженого рішення

 1. Скласти перелік професій, які вам подобаються.
 2. Скласти перелік вимог обраної вами професії.
 3. Визначити вагомість кожної вимоги.
 4. Скласти перелік якостей, яких потребує обрана професія.
 5. Підрахувати і проаналізувати результати.
 6. Перевірити результати.
 7. Визначити практичні кроки до успіху.

Додаток З

Діагностично-диференційний опитувальник Є. Клімова «Визначення типу майбутньої професії»

Інструкція. Прочитай дані твердження. Якщо ти згоден з ними, то перед цифрою в таблиці постав «+», якщо ні, постав перед цифрою «-». Якщо ти сумніваєшся, закреслюй цифру.

За кожним стовпчиком підрахуй алгебраїчну (тобто з урахуванням знаків) суму, закреслені І цифри не рахуй. Запиши їх у рядок «Результати». Найбільша отримана сума або суми (в де­кількох стовпчиках) вказують на найбільш відповідний для тебе тип професії. Малі або від'ємні суми вказують на типи професій, яких тобі слід уникати під час вибору. Максимальне число балів у кожному стовпчику — 8.

Відповідно до даної класифікації, світ сучасних професій можна розділити на 5 основних ти­пів:

 1. «Людина природа»;
 2. «Людина техніка»; і
 3. «Людина знакова система»;
 4. «Людина художній образ»;
 5. «Людина людина».

_______________________________________________________________________с^____

о

І   1    х   і   ї

Твердження для самооцінки 5        «       о        о       2

Р       Г      «       I      *

 1. Легко знайомлюся з людьми 1
 2. Охоче і довго можу щось майструвати______________________________1_______________
 3. Люблю ходити в музеї, театри, на виставки____________________________________1______
 4. Охоче і постійно доглядаю за рослинами, тваринами______________1____________________
 5. Охоче і довго можу щось обчислювати, креслити___________________________1__________
 6. Із задоволенням спілкуюся з однолітками або малюками______________________________1_
 7. Із задоволенням доглядаю за рослинами і тваринами_____________1____________________
 8. Роблю мало помилок у письмових роботах_______________________________1__________
 9. Мої вироби зазвичай викликають інтерес у товаришів, старших___________2_______________

 

 1. Люди вважають, що у мене є художні здібності_________________________________2______
 2. Охоче читаю про тварин, рослини_____________________________1____________________
 3. Беру участь у спектаклях, концертах_________________________________________1______
 4. Охоче читаю про будову механізмів, приладів, машин__________________1_______________
 5. Тривалий час можу розгадувати ребуси, задачі____________________________2___________
 6. Легко залагоджую непорозуміння між людьми______________________________________2
 7. Вважають, що я маю здібності до роботи з технікою___________________2_______________
 8. Людям подобається моя художня творчість___________________________________2______
 9. Маю здібності до роботи з рослинами і тваринами________________2____________________
 10. Я можу чітко висловлювати свої думки в письмовій формі_____________________________2
 11. Я майже ніколи ні з ким не сварюся______________________________________________1_
 12. Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомі люди__________1_______________
 13. Без особливих зусиль засвоюю іноземні мови______________._______________________1__
 14. Я часто допомагаю навіть незнайомим людям______________________________________2__
 15. Тривалий час можу займатися музикою, малюванням, читати                                          1
  книжки тощо____________________________________________________________|______
 16. Можу впливати на розвиток рослин і тварин_____________________2____________________
 17. Люблю розбиратися в будові механізмів, приладів_____________________1_______________
 18. Мені зазвичай вдається переконати людей у своїй точці зору___________________________1
 19. Охоче спостерігаю за рослинами або тваринами_________________1____________________
 20. Охоче читаю науково-популярну, критичну літературу,                                            1
  публіцистику_______________________________________________________\___________
 21. Прагну зрозуміти секрети майстерності й випробовую свої сили 1

в живописі, музиці тощо__________________________________________________________

вування устаткування, управління верстатами, машинами, механіз­мами, транспортними засобами і будівельними машинами);

 відновленням (відновлення
й ремонт технічного устаткуван­
ня, виробів);

 вивченням    (контроль    і
аналіз якості виробів і механіз­
мів,   випробування   якості   ви­
робів).

2. «Людина людина» (Л—Л). Праця людей цієї групи про­фесій пов'язана з:

 вихованням,    навчанням,
тренуванням інших людей (ви­
хователь  дошкільних  установ,
дитячих  будинків,   викладач  у

Додаток 4 Класифікація професій

за предметом праці (за методикою Є. Клімова)

1. «Людина техніка» (Л—Т). Праця людей цієї групи про­фесій пов'язана з:

 • перетворенням   деталей,
  виробів,   механізмів   (виготов­
  лення   деталей,   машин,    ме­
  ханізмів ручним способом, на
  верстатах і автоматичних лініях,
  слюсарно-складальні    роботи,
  монтажні   й   електромонтажні,
  будівельно-обробні,     виготов­
  лення харчових продуктів);
 • обслуговуванням  технічних
  об'єктів (встановлення й обслуго-

школах та інших навчальних за­кладах, майстер виробничого навчання, спортивний тренер тощо);

 медичним   обслуговуван­
ням людей і доглядом за ними
(лікар, зубний технік, медична
сестра);

 • правовою допомогою (суд­
  дя, адвокат, юрист, працівник
  міліції тощо);
 • організацією людей, керів­
  ництвом і управлінням ними (ад­
  міністратор, менеджер тощо);

 вивченням,   описом,   до-
сліджен-ням інших людей (со­
ціолог,    психолог,    журналіст,
слідчий тощо).

Результати


3. "Людина знакова сис­
тема» (Л—3).

Праця людей цієї групи про­фесій пов'язана з:

 перетворенням, розрахун­
ком,   сортуванням   (бухгалтер,
економіст, листоноша тощо);

 шифровкою,   дешифров­
кою, розпізнаванням символів
(стенографіст, радист, лінгвіст,
філолог,   історик,    математик,
бібліотекар тощо);

 • управлінням руху (диспет­
  чер, інспектор ДАІ тощо);
 • складанням і зберіганням
  документації   (нотаріус,    архі­
  варіус, діловод тощо);

 відновленням,   усуненням
спотворень  (коректор,   редак­
тор тощо).

4. «Людина природа» (Л—П).
Праця людей цієї групи про­
фесій пов'язана з:

 • перетворенням,  перероб­
  кою (садівник, технолог харчо­
  вої промисловості тощо);
 • обслуговуванням,   охоро­
  ною флори і фауни (працівник
  лісового    господарства,    квіт­
  никар,    птахівник,    тваринник
  тощо);
 • заготовкою продуктів, екс­
  плуатацією природних ресурсів
  (мисливець, рибалка, лісоруб,
  агроном, зоотехнік тощо);

 відновленням,  лікуванням
(ветеринар,    еколог,    лісовод
тощо);

 вивченням, описом, дослід­
женням  (генетик,   геолог,   бо­
танік, зоолог, метролог тощо).

5. «Людина художній об­
раз» (Л—Х).

Праця людей цієї групи про­фесій пов'язана з:

 • перетворенням,   створен­
  ням     (архітектор,     дизайнер,
  скульптор, модельєр, художник,
  режисер, композитор тощо);
 • виконанням,   виготовлен­
  ням виробів за зразком в од­
  ному примірнику (диригент, му­
  зикант, вокаліст, актор, ювелір,
  реставратор,         оформлювач
  тощо);
 • з відтворенням, копіюван­
  ням,     розмноженням    худож­
  ніх творів   (майстер  розпису,
  шліфувальник  каміння,   маляр
  тощо). ш

Додаток 5

Класифікація професій «Людина природа» Професії:  агроном,  оброб­ник   овочів,   обробник   соків,


овочівник, озеленювач, садів­ник, насіннєзнавець, ботанік, геоботанік, фізіолог рослин, ветеринарний фельдшер, опе­ратор тваринницьких комп­лексів, оператор кормоцехів, мисливствознавець, бджоляр, рибовод, тренер коней, вівчар, гідробіолог, дресирувальник, зоотехнік, зоолог, ентомолог, іх­тіолог, біохімік, вірусолог, гене­тик, мікробіолог, фізіолог, цито­лог, еколог, ембріолог, лісник, агрометеоролог, кліматолог, метеоролог, рибовод, гідролог, іхтіолог, океанолог, підривник, маркшейдер, технік-топограф, ботаніко-географ, геоморфо­лог, гірський інженер, апарат­ник з виробництва борошна, пекар, пресувальник напівфаб­рикату макаронних виробів, ма­шиніст потокової автоматичної лінії, майстер кисломолочної продукції, сировар-майстер, апаратник виробництва харчо­вих продуктів, формувальник ковбасних виробів, коптильник ковбасних виробів, апаратник ферментації препаратів біосин­тезу, апаратник нейтралізації, оператор вирощування дріжд­жів, технік мікробіологічного ви­робництва, інженер-технолог. «Людина техніка» Професії: випробувач елект­ромашин, кабельник, машиніс­ти, обмотувальник електромо­торів, складальник електрома­шин, слюсар, обробник дротів і кабелів, електрик, електро­монтер, електромеханік, інже­нер, монтажник, оператор про­цесів, складальник мікросхем, слюсар, радіоінженер-тополог, інженер електрозв'язку, апа­ратник, бурильник свердловин, вишкомонтажник, газозварник, газорізальник, моторист, трубо­укладач, арматурник, бетонник, підривник, каменяр, покрівель­ник, маляр, обробник, тесляр, скляр, столяр, штукатур, шлі­фувальник, бляхар, ливарник металів і сплавів, модельник виробів, що виплавляються, терміст, формувальник машин­ного і ручного формування, то­кар, фрезерувальник, форму­вальник, оглядач вагонів, тех-нік-шляховик залізничних колій, технік-електрик, водій, матрос, судновий електромеханік, суд­новодій, авіаційний механік, авіаційний технік,  бортрадист,


технік-механік, бортінженер, пі­лот, в'язальник, годинникар.

«Людина знакова систе­ма»

Професії: бібліотекар, діло­вод, коректор, друкарка, скла­дач, паспортист, листоноша, радіооператор, стенографіст, архіваріус, бібліографіст, схо­дознавець, історик, лінгвіст, нотаріус, патентознавець, пе­рекладач, філософ, банківський службовець, касир, лаборант, оператор зв'язку, друкар, та­бельник, обліковець, агент з цінних паперів, астроном, ау­дитор, брокер, бухгалтер, ма­тематик, метролог, податковий інспектор, провізор, статистик, стандартизатор, фармацевт, фізик, фінансовий інспектор, хімік, економіст, диспетчер уп­равління рухом, кресляр, штур­ман, картограф, конструктор, маркшейдер, оператор ЕОМ, технік ЕОМ, інженер-програ-міст, інженер-технолог АСУ, ма-тематик-програміст, програміст \Л/ЕВ-сайтів.

«Людина мистецтво» Професії: артист, вокаліст, диригент, мистецтвознавець, кінознавець, режисер, компози­тор, концертмейстер, музикант, музикант-педагог, художник, декоратор-оформлювач, маляр, ліпник, архітектор, дизайнер, реставратор, скульптор, виши­вальниця, гравер, закрійник, кондитер, косметолог, кулінар, мереживниця, перукар, кра­вець, кушнір, гончар, склодув, вітражист, різьбяр по дереву, ювелір, друкар, складач, фото­граф, ретушер, модельєр. «Людина людина» Професії: няня, дефектолог, вихователь, вожатий, методист, викладач, тренер, лікар, міліціо­нер, адвокат, прокурор, суддя, юрисконсульт, адміністратор торгового залу, гід-перекладач, екскурсовод, бармен, бортпро­відник, буфетник, гардероб­ник, покоївка, касир, контролер ощадкаси, офіціант, перукар, кухар, приймальник ательє, про­давець, провідник, приймальник замовлень, реєстратор, соціаль­ний працівник, телефоністка, швейцар, майстер ділянки, цеху, секретар, підприємець, органі­затор малого бізнесу, менед­жер, журналіст,  кореспондент,

ПСИХОЛОГ, СЛІДЧИЙ, СОЦІОЛОГ.     Щ

 

doc
Додано
18 лютого
Переглядів
137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку