Колективний договір.

Про матеріал
Колективний договір. Зразок допоможе спланувати проект колективного договору у закладі, існуючі розділи даного документа можна доповнити власними або ж залишити у оригіналі.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колективний договір

 

між адміністрацією Мельниківського ліцей Шацької селищної ради

Ковельського району Волинської області   

і профспілковим комітетом  Мельниківського ліцей Шацької селищної ради Ковельського району Волинської області  

 

 

             на 2022- 2026 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                            

                                                      

                                                              Схвалено на загальних зборах

                                                              трудового колективу

                                                                                                       «____» ______________2022р.

                                                                                  Протокол №______   

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Даний колективний договір  укладений відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди” , «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», чинного законодавства України, положень галузевої угоди між Міністерством освіти та науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, регіональної угоди між управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та Волинським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, Шацькою селищною радою та з профспілковим комітетом Мельниківський ліцей Шацької селищної ради Ковельського району Волинської області  з метою здійснення комплексу заходів для забезпечення соціально-економічних і правових гарантій працівників закладу, забезпечення стабільної роботи.

1.2. Сторонами договору є адміністрація Мельниківського ліцею в особі директора, який має відповідні повноваження, та профспілковий комітет, який представляє інтереси працівників Мельниківського ліцею в галузі  освіти.

1.3. Дирекція Мельниківського ліцею визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх працівників Мельниківського ліцею в колективних переговорах.

1.4. Колективний договір встановлює для працівників мінімальні соціально-економічні гарантії, які не можуть бути змінені у бік погіршення і не обмежує права трудових колективів. На підставі ст.. 9-1 КЗпП України вони можуть бути розширені за рахунок економії фонду оплати праці, спонсорських коштів, зароблених колективом, шляхом включення узгоджених положень у колективний договір.

1.5. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональних угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

1.6. Кожна із сторін, що уклали договір, не можуть протягом встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгодженні положення та норми.

1.7. Керівник навчального закладу в двотижневий термін з дня отримання договору своїми наказами або іншими розпорядчими документами доводить зміст договору до відома своїх працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Виробнича діяльність і трудові відносини.

 

Адміністрація  зобов’язується:

 

2.1. Забезпечити ефективну діяльність Мельниківського ліцею, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для  підвищення результативності роботи школи, поліпшення становища працівників.

2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Мельниківського ліцею, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.

        2.4. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

2.5. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивності зайнятості працюючих і якщо не прогнозується  їх вивільнення на підставі п. 1. ст. 40 КЗпП України.

2.6. Не застосовувати контрактну  форму трудового договору, крім випадків, коли контрактна форма встановлена законодавчими актами України та/або сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.

2.7. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в школі випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм максимально  навчальне навантаження.

2.8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

2.10. Залучати до викладацької роботи працівників інших установ, підприємств, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних працівників-педагогів навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.11. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

2.12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року з дотриманням вимог трудового законодавства.

2.13.  У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (у тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).

2.14. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

2.15. Запровадження змін та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.

2.16. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

2.17. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу  на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових).

2.18. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року не пізніше 15 червня, про що письмово повідомляти працівників невідкладно.

 

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами.

Навчальне навантаження зменшувати менше тарифної ставки лише за письмовою згодою працівника.

Передавати уроки мистецтва, інформатики, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.

2.19. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.20.Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.

2.21. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:

- для жінок, що мають двох дітей і більше віком до 8 років;

- для працівників, що поєднують роботу з навчанням.

2.22. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методооб’єднань і вчителям, що мають навантаження в об’ємі 18 годин і менше, іншим працівникам, в т. ч. похилого віку, виходячи із умов.

2.23. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

2.24. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у подвійному розмірі.

2.25. У разі впровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.

2.26. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням профспілкового комітету.

2.27. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством (можна установлювати більш високі компенсації за рахунок коштів установи).

2.28. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

2.29. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

2.30. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 10.21 Закону України «Про відпустки»).

2.31. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних днів при  наявності бюджетних коштів.

2.32. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника, основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану  частину відпустки надавати педагогічному працівникові у канікулярний час. (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346), перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».

2.33.  Надавати відпустку (або її частину)  педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346). У зв’язку із сімейними обставинами та іншими поважними причинами надавати, як виняток, на підставі особистих заяв педагогічних працівників частину щорічної основної відпустки протягом навчального року (сумарно не більше 10 календарних днів).

2.34. Надавати особам, які працюють з умовою неповного робочого часу,  щорічну основну  відпустку повної тривалості.

2.35. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним  законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з додатковими № 1 (ст. 7, 8 Закону України «Про відпустки», накази  Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від жовтня 1997 р. та № 18 від 5 лютого 1998 р.; лист Міністерства освіти України від 1 березня 1998 р. № 1 (9⁄96)).

2.36. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття  19 Закону України «Про відпустки» , ст.73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може  перевищувати 17 календарних днів.

2.37. В межах бюджетних асигнувань та за рахунок власних коштів установи надавати оплачувані відпустки у випадках:

- особистого шлюбу – 3 дні;

- при народженні дитини – 2 дні;

- шлюбу дітей – 3 дні;

- смерті близьких – 3 дні.

-на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу профспілкових органів, надавати додаткову оплачувану відпустку до 6 календарних днів.

          2.38. Не пропонувати відпустки без збереження   заробітної плати  вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.

2.39. Відкликання працівника із щорічної  відпустки здійснювати лише за його письмовою згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України «Про відпустки»).

2.40. Забезпечити  дотримання   працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та безпечними умовами праці. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

2.41. Запобігати виникненню  індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення  забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

2.42. Забезпечити необхідні умови для ефективної  роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

Профком  зобов’язується:

2.43.  Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.

2.44. Сприяти дотриманню трудової дисципліни, безпечних умов праці та правил внутрішнього розпорядку.

2.45. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження .

2.46. Сприяти удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни в колективі.

2.47. Представляти і захищати трудові та соціально-економічні права й інтереси членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями та  в судових органах.

Сторони  домовились:

2.48. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи  закладу освіти.  

2.49. Встановити в групах дитячого садка та 1-11 класах школи - п'ятиденний робочий тиждень.

2.50. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.

2.51. Вирішувати питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

2.52. При прийнятті працівників на роботу враховувати думку працівників однойменних спеціальностей, якщо вони не матимуть повної ставки заробітної плати.

2.53. Директору школи затверджувати кошториси доходів і видатків, штатний розпис за погодженням з профспілковим комітетом школи і доводити їх до відома працівників.

2.54.Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а в разі їх появи – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

2.55.Вважати неприпустимим застосування заходів впливу до керівника установи, тиску на педагогів у випадку відстоювання ними законних прав та інтересів закладу і його працівників.

2.56.Створити комісію   з трудових спорів у колективі.

 

ІІІ. Зайнятість.

 

Адміністрація зобов’язується:

 

3.1. В межах своїх повноважень здійснювати функції стосовно зайнятості відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, цільової комплексної програми „Вчитель”. Домагатися виконання Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента від 23.01.1996 р. «Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

3.2. Узгоджувати з профкомом рішення про зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації і перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників не пізніше, ніж за 70 днів до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнених працівників.

3.3. Співпрацювати з державними службами зайнятості, брати участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників закладу при їх вивільненні.

3.4. Надавати всім можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

3.5. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових  ресурсів у закладі освіти.

3.6. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10 відсотків від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

3.7. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, робочих місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення класів, робочих місць провести його після закінчення навчального року.

3.8. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України:

- повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників.

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.

- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.

3.9. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладу освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 

 

Профком  зобов’язується:

 

3.10. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних робітників.

3.11. Забезпечувати захист вивільнюваних робітників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишатися на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини до 14 років або дитини-інваліда.

3.12. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої про зняття з обліку).

 

Сторони  домовились:

 

3.14. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

3.15. Сприяти організації в колективі закладу освіти навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

3.16. Проводити спільні консультації з гуманітарним відділом виконавчого комітету Шацької селищної ради, районною організацією профспілки працівників освіти з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотка чисельності працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Нормування і оплата праці.

 

Адміністрація  зобов’язується:

         4.1.Вживати заходів для дотримання в закладі законодавства про працю.

4.2.Здійснювати оперативний контроль за ходом виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективним договором, та інших платежів відповідно до чинного законодавства.

4.3. Сприяти забезпеченню оплати праці в галузі за роботу в понад урочний час, у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі.

4.4. Вживати заходів для своєчасної виплати працівникам галузі заробітної плати, відпускних, інших коштів фонду оплати праці, витрат на службові відрядження, в т.ч. в дитячих дошкільних навчальних закладах, що фінансуються сільськими, селищними, міськими радами.

4.5. В межах своїх повноважень домагатися фінансування закладу на  рівні, що забезпечував би повну виплату працівникам заробітної плати, підвищень, компенсаційних виплат.

4.6.Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.10.2010 № 926, що стосується виплати надбавки в розмірі не менше 20% посадового окладу (ставки заробітної плати, в тому числі годинної) з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам в межах кошторисних призначень.

4.7. У разі не виплати заробітної плати та інших платежів з фонду оплати праці терміном понад 1 місяць вживати дієвих заходів усунення порушень законодавства про оплату праці. Сприяти наданню виборним органам профспілки інформації про наявність коштів на відповідних рахунках на підставі ст.45 Закону України „ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” органами управління освітою, виконавчої влади та самоврядування.

4.8. Сприяти застосуванню у навчальному закладі  переліку та розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, згідно з Додатком №1.

4.9. Здійснювати упереджуючи оплату відряджень працівникам, які направляють на курси підвищення кваліфікації, змагання, олімпіади тощо.

         4.10. Здійснювати преміювання працівників за рахунок коштів затверджених в кошторисах доходів і видатків на відповідний рік відповідно до Положення про преміювання працівників навчально-виховного закладу  за високу результативність праці та надавати грошові винагороди педпрацівникам відповідно до Положення про надання грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, згідно з Додатком №.2, 3.

 4.11. Здійснювати підвищену оплату праці працівникам, зайнятим на важких роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці за переліком, визначеним діючими нормативними документами з оплати праці, та згідно з Додатком № 4, 5.

4.12 Доводити до педагогічних працівників закладу діючі і нові посадові оклади, ставки заробітної плати, доплати, надбавки і підвищення відповідно до діючого законодавства.

4.13. Здійснювати додаткову оплату працівникам  за роботу у нічний час (з 22 годин вечора до 6 годин ранку),  згідно з Додатком № 6.

4.14. Нараховувати і виплачувати компенсацію у разі заборгованості заробітної плати, винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, матеріальну допомогу на оздоровлення та інші виплати, а також проводити індексацію у разі інфляції згідно з діючим законодавством.

4.15.При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватись принципу наступності роботи, викладання предметів у класах і групах.

4.16.Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

4.17.Вживати заходів для забезпечення учителів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

4.18.З метою вимог Положень про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів навчального закладу, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

4.19. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002  № 1298.

 Забезпечити доплати за роботу в інклюзивних класах (групах) у максимальному розмірі 20% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096».

 

 

 

4.20.Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам  навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладання на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню навчальними кабінетами чи класних керівників.

4.21.Забезпечити оплату праці  як за надурочну роботу в подвійному розмірі, відповідно до ст.106 КЗпП України:

- працівникам дошкільного навчального закладу  за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи;

- працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

- працівникам, які виконують роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

4.22. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

4.23.Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в установлені строки 15-го і 30-31-го числа місяця. Розмір нарахованої заробітної плати за першу половину місяця встановити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

4.24.У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

4.25.Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

4.26. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари і послуги.

4.27.Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

4.28.Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник».

4.29.Забезпечувати оплату праці працівників закладу за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників.

 

Профком  зобов’язується:

4.30. Інформувати органи Державної інспекції праці про факти порушень зобов’язань колективного договору та вимог законодавства щодо термінів виплати заробітної плати, інших платежів з метою недопущення таких порушень.

4.31. Надавати працівникам  безкоштовну правову допомогу з питань законодавства про оплату праці, соціального страхування, охорони праці, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом тощо, в необхідних випадках представляти інтереси працівників у судових та інших державних органах при вирішенні спірних питань з роботодавцями.

4.32.Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

4.33.Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників до судів про примусове стягнення заборгованої плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях і установах галузі.

4.34. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Режим праці і відпочинку: соціальні гарантії.

Адміністрація зобов'язується:

5.1. Забезпечити встановлені діючим законодавством тривалість робочого часу і часу відпочинку для працівників закладу. Запровадження надурочних робіт допускати лише у випадках і порядку, передбачених діючим законодавством.

5.2. Сприяти розробленню і виконанню у навчальному закладі  правил внутрішнього трудового розпорядку, погодженню з профкомом  та виконавчим комітетом селищної ради часу початку і закінчення роботи, режиму роботи змінами, застосуванню підсумкового обліку робочого часу.

5.3. Погоджувати з педагогічною радою закладу, комітетом профспілки проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань відповідно до Додатку № 8.

5.4. Визначати черговість надання відпусток згідно із графіком, що враховують інтереси навчального закладу і працівників, які затверджують роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом на початку календарного року і доводяться до відома всіх працівників.

5.5. Вживати заходів щодо надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списком робіт, професій і посад, визначених колективним договором, згідно з Додатком № 11.

5.6. Забезпечити встановлення працівникам закладу конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць відповідно до колективного чи трудового договорів згідно з Додатком № 5.

5.7.  Встановлювати в межах бюджетних асигнувань та за рахунок власних коштів додаткові оплачувані відпустки понад передбачену законодавством тривалість для працівників з числа навчально-допоміжного персоналу, а також за сімейними обставинами, у випадках:

5.7.1. Особистого шлюбу – 3 дні.

5.7.2. При народженні дитини – 2 дні.

5.7.3. Смерті рідних – 3 дні.

5.7.4. Шлюбу дітей – 3 дні.

5.7.5. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу профспілкових органів, надавати додаткову оплачувану відпустку до 6 календарних днів.

5.8. При необхідності  надавати працівникам не використані з поважних причин основні і додаткові відпустки в інші канікулярні періоди, відпустки в рахунок наступної літньої відпустки для санаторно-курортного лікування та у випадках гострої обґрунтованої потреби (хвороби рідних, реабілітації після важкої хвороби, інших складних сімейних обставин).

5.9. Сприяти накопиченню власних коштів в установі від надання платних послуг,визначених постановою КМУ від 27 серпня 2010 року №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» господарської діяльності та спрямовувати їх відповідно до напрямів використання та порядку обліку, визначених законодавчими актами України.

5.10. Сприяти забезпеченню виконання виконавчим комітетом та селищною радою ст.14 Закону України „ Про освіту” щодо регулярного безкоштовного підвезення до місця роботи учнів та педагогічних працівників.

5.11. Затверджувати  посадові обов’язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

5.12.Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

5.13.При складанні розкладу навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників,забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон»).

5.14.Не допускати укладання з ініціативи селищної ради  в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівникам закладу, без проведення  конкурсу в порядку, визначеному законодавчими актами України.

5.15.Забезпечити організацію для вчителів, керівників установи, працівників методичних кабінетів курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

5.16. Застосовувати договірне регулювання додаткових соціальних гарантій на підставі  положень Генеральної, Галузевої, регіональних угод.

5.17. Забезпечити надання працівникам матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі  одного посадового окладу на рік відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах (матеріальна допомога на поховання встановленим вище розміром не обмежується) відповідно до чинного законодавства України.

5.18. Забезпечити:

- оплату простою не з вини працівника в розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки;

- оплату праці вчителів  у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо)відповідно до наказу МОУ від 15.04.1993 року №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

5.19. Надавати при виході на пенсію матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективного договору.

5.20. Вживати заходів для:

- забезпечення виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних працівників;

- безумовного дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

5.21. Забезпечити рівні права і можливості чоловіків та жінок та забезпечити рівні можливості під час укладення колективних договорів( згідно ст.. 18 Закону України» Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок»

5.22. Забезпечити рівне винагородження чоловіків та жінок за працю рівної цінності( згідно Конвенції МОП № 100).

 

 

Профком  зобов’язується:

 

5.23. Щорічно аналізувати стан забезпечення педагогічних працівників житлом, безплатним опаленням і освітлення у межах встановлених норм, підвезенням до місця роботи (в сільській місцевості). На підставі узагальнених даних вносити відповідні пропозиції до виконавчого комітету та селищної ради.

5.24. Здійснювати  контроль за своєчасним наданням пільг по комунальним послугам педагогічним працівникам, інформувати про стан гуманітарний відділ виконавчого комітету селищної ради.

5.25. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку  членів профспілки і їх сімей. Путівки для  відпочинку виділяти у першу чергу тим, хто часто  і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявністю  відповідних медичних документів за напрямком оздоровчого закладу.

5.26. Організувати сімейні вечори, вечір відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, Дню матері,Новому року і т.д. 

5.27. В разі потреби на підставі подань профорганів з місць надавати працівникам – членам профспілки матеріальну допомогу.

5.28. Підтримувати працівників закладу щодо їх позовів до суду в зв’язку з невиплатою заробітної плати, інших коштів фонду оплати праці, ненаданням комунальних послуг.

 

Сторони домовились:

 

5.29.Сторони договору домовились, що:

- періоди, впродовж яких в навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. В зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, зокрема в умовах реального часу з використанням дистанційних технологій;

- залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул;

- тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладанні трудового договору;

- залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, що перебувають в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

- запровадження  постійного  соціального  діалогу у сферах трудових відносин між роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, зокрема запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей та дотримання їх прав( згідно програми протидії ВІЛ- інфекції від 20.10.2014 р. № 1703-VІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Охорона праці та здоров’я.

 

Адміністрація зобов'язується:

6.1. Забезпечити виконання   вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу МОН України №1669 від 26.12.2017 року  « Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» та виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону праці».

6.2. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладі.

6.3. Забезпечити фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до чинного законодавства, в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

6.4. Забезпечити спільно з органами державного пожежного нагляду на місцях виконання додаткових заходів для покращення протипожежного захисту закладу освіти.

6.5. Передбачити в штатному розписі посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

6.6. Розробити заходи, спрямовані на оснащення закладу автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо -,енерго-, теплопостачання, та інженерних мереж.                                                                                                                            

 6.7. Забезпечити проведення та фінансування атестацій робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращення умов трудової діяльності.

6.8. Щорічно аналізувати виробничий травматизм і захворюваність. Розробити заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювання.

6.9. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

6.10. Забезпечити видачу миючих засобів працюючим.

6.11. Своєчасно видавати працюючим спецодяг, згідно з Додатком №7.

6.12. Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі  втрачений заробіток (члени сім'ї та утриманці загиблого одноразову допомогу відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону праці»).

6.13. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включаючи непрацюючих в школі, допомогу  у вирішенні  соціально-побутових умов, питань за рахунок установи. (Ст. 11 Закону України «Про охорону праці»).

6.14. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм у закладі залежно від тривалості хвороби.

6.15. На зборах трудового колективу обирати уповноваженого з питань охорони праці. Створити йому умови для навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці.

6.16. Запровадити систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в установі, а саме – грошова винагорода.

6.17. Проводити обов'язкові щорічні медогляди працівників школи.

6.18. Виконувати всі заплановані заходи по підготовці закладу до осінньо-зимового періоду до 15 вересня.

6.19. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень (визначити, які приміщення планується відремонтувати, переобладнати).

 

Профком  зобов’язується:

 

6.20.  Здійснювати контроль за дотриманням законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

6.21. Домагатися своєчасного і повного відшкодування установою шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги згідно з Законом України „ Про охорону праці”.

6.22. Організувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці щодо здійснення громадського контролю за забезпеченням прав і соціальних гарантій працівникам галузі, передбачених законодавством з охорони праці.

6.23. Сприяти здійсненню відповідних заходів в ході щорічного проведення Всесвітнього Дня охорони праці.

6.24. Забезпечити інформування відповідних органів виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання з боку держави.

6.25. Розглядати на засіданні профкому питання про спецодяг та інші засоби, а також контролювати їх застосування.

6.26. Регулярно виносити на збори  трудового колективу, засідання профкому питання стану умов і охорони праці.

Сторони  домовились:

 

6.27. Забезпечити контроль:

- за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України „ Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, „Про цивільну оборону України”, інших нормативно правових актів з охорони праці;

- за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективним договором в закладі освіти, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установи, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

6.28. Сприяти виконанню загальнодержавної, галузевої,  регіональної та районної програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших держаних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Сприяння комітету  профспілки в роботі з питань соціально-економічного захисту працівників освіти,  підвищення ефективності її діяльності.

Адміністрація  зобов’язується:

7.1. Забезпечувати вільний вхід до закладу освіти  представників Профспілки працівників освіти і науки, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками .

7.2. Поширювати пільги та винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективним договором.

7.3. Встановлювати за активну і сумлінну працю по захисту прав і інтересів працівників доплату до щорічної винагороди головам профспілкових комітетів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

7.4.Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

7.5. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом  даного колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

7.6. Безплатно надавати профкому обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності, транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо.

7.7. Згідно з заявами членів профспілки проводити  безготівкову сплату членських внесків.

7.8. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профкому для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

         7.9. Надавати працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на час профспілкового навчання.

7.10. Погоджувати з профспілковим комітетом проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань.

7.11. Не застосовувати  до працівників, обраних до складу профкому, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

7.12. Не допускати звільнення  з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профкому і не звільнені від виробничої роботи, без згоди профкому, вищого відповідного профоргану.

7.13. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб  установи (їдальня)  для здійснення профкомом наданих профспілкових прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці й техніки безпеки, виконанням  колективного договору.

Профком  зобов’язується:

7.14. Своєчасно доводити до відома членів  Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

7.15. Спрямовувати роботу  на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, дотримання в закладі трудового законодавства.

7.16. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, а також методів та форм їх захисту  безпосередньо в трудовому колективі.

7.17. Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

7.18. Узагальнити та поширити практику роботи виборних органів Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

7.19. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з Державною інспекцією праці , з інспектором праці відділу економічного розвитку, комунального майна ,містобудування та архітектури виконавчого комітету селищної ради з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.

7.20. Сприяти поширенню практики представлення виборними органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

7.21. Інформувати адміністрацію про факти порушення гарантій та прав діяльності профспілки в закладі з метою вжиття відповідних заходів.

7.22. Забезпечити попереднє інформування адміністрації  перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності профспілки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Заключні положення.

 

8.1. З метою реалізації положень даного договору, здійснення контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються:

8.1.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.

8.1.2. Раз на півріччя розглядати стан виконання колективного договору на засіданні спільної робочої комісії Сторін, яка вела переговори з його укладення, про що складати протокол і визначати додаткові заходи щодо реалізації невиконаних положень, у разі необхідності – питання виносити на спільний розгляд адміністрації та профкому.

8.1.3. Спірні питання, що виникають під час реалізації колективного договору, розв’язувати шляхом консультацій і переговорів.

8.1.4. Приймати рішення про початок колективного трудового спору з питань виконання даного договору лише після розгляду спірних питань на засіданні спільної робочої комісії та вживати заходів до його вирішення шляхом здійснення примирних процедур відповідно до законодавства.

8.1.5. Зміни і доповнення до колективного договору вносити за взаємною згодою Сторін після попередніх переговорів.

8.2. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до підписання нового договору. Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту договору. Ці пропозиції можуть бути внесені  лише за згодою обох сторін.

8.3. Дія колективного договору може бути припинена або анульована лише за взаємною домовленістю Сторін.

8.4. За 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору за ініціативою однієї із сторін розпочинаються переговори щодо укладення договору на наступний термін.

8.5.Конртоль за виконанням колективного договору  здійснюється узгоджувальною комісією сторін (додаток № 10).

8.6. Невиконання керівником закладу положень колективного договору є підставою для порушення комітетом профспілки перед органами державного управління освітою за підпорядкуванням питання про розірвання з ним трудового договору  згідно діючого законодавства.

Даний колективний договір підписаний у трьох примірниках, для кожної із Сторін, і має однакову юридичну силу.

 

 

 

Директор               Надія Падалюк        Голова профкому                  Галина Прадун                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

          до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

ПЕРЕЛІК

доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників

Доплати і надбавки

Розміри доплат і надбавок

За суміщення професій ( посад )

 

 

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

 

 

 

За виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника

 

За роботу у нічний час

50 відсотків тарифної ставки, окладу суміщених посад працівників

 

50 відсотків тарифної ставки окладу, які могли б виплачуватися за умови додержання нормативної кількості працівників

 

50 відсотків тарифної ставки, окладу відсутнього працівника

 

35 відсотків годинної тарифної ставки, посадового окладу за кожну годину роботи в цей час  

Надбавки

 

За високі досягнення у праці

 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

За високу професійну майстерність

 

 

 

до 50 відсотків посадового окладу

 

 

до 50 відсотків посадового окладу

 

12 відсотків тарифної ставки працівника

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

          до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

Положення про преміювання

           працівників навчально-виховного комплексу

       за високу результативність праці

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників навчально-виховного закладу розроблено відповідно до Закону  України «Про освіту», Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери», ст.ст. 97,98 КЗпП України, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України  від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України 27 квітня 1993 року  № 56.

1.2. Преміювання працівників здійснюється з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, забезпечення належного рівня трудової та виконавчої дисципліни.

1.3. Щороку визначається фонд преміювання. Асигнування на преміювання передбачається у кошторисах витрат на оплату праці працівникам.

1.4. За виконання особливо важливих конкретних завдань та з нагоди професійних свят, ювілейних дат працівникам може бути виплачено також одноразову премію із загального фонду преміювання.

 1. Порядок преміювання

2.1. Преміювання працівників загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі наказу керівника навчального закладу, а керівнику навчального закладу - за поданням начальника гуманітарного відділу виконавчого комітету розпорядженням селищного голови  відповідно до особистого трудового внеску кожного працівника.

2.2. У процесі визначення конкретного розміру премії враховується стан виконання працівником посадових обов’язків, обсяг і якість виконуваних робіт. На підставі цього розмір премій може бути збільшено або зменшено. Збільшення розміру премій здійснюється за рахунок суми, що утворилась в процесі перерозподілу в межах загального фонду преміювання.

2.3. Працівників, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, порушення трудової дисципліни, може бути позбавлено премій частково.

2.4. Працівники, яких звільнено в поточному році, або на яких накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії в повному розмірі.

 1. Прикінцеві положення

3.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться письмово, за погодженням обох сторін. 

  

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

          до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

П о л о ж е н н я

про надання грошової винагороди педагогічним працівникам

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

 

 1. Загальні положення

 

 1.1. Положення складене на підставі абзацу дев’ятого частини першої 1, 2. статті 57 Закону України “Про освіту”, постанов Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 р., № 78 від 31.01.2001 р., № 1222 від 19.08.2002 р. з метою стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства.

1.2. Щорічна грошова винагорода – це самостійний вид матеріального заохочення педагогічних працівників, тому Положення про надання щорічної грошової винагороди, поширюється лише на педагогічних працівників навчального закладу. Воно діє протягом чинності зазначених вище законодавчих і нормативно-правових актів, з урахуванням специфіки навчального закладу, може включати в себе додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

 1.3. При прийнятті Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України рішень про зміну умов чи системи оплати праці і матеріального стимулювання праці працівників освіти до нього вносяться відповідні зміни за погодженням з комітетом навчального закладу.

 1.            Персональна відповідальність за дотримання цього Положення покладається на директора Мельниківського ліцею , а громадський контроль за його дотриманням - на профспілковий комітет  Мельниківського ліцею.

1.5. Рішення про надання щорічної грошової винагороди директору Мельниківського ліцню приймає Шацька селищна рада (п.4 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898) .

 

2. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової

винагороди педагогічним працівникам

 

 1.       Обов’язковими умовами для розгляду питання про надання педагогічному працівнику щорічної грошової винагороди є:

- добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків;

- дотримання вимог законодавства про працю, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів, що регламентують його трудову діяльність;

- постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- забезпечення умов для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяння розвиткові здібності учнів;

- утвердження особистим прикладом поваги до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, доброти, гуманізму, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

- виховання у дітей поваги до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв;

- додержання педагогічної етики, моралі, гідності учня;

- захист дітей від будь-яких форм фізичного впливу або психічного насильства, запобігання вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок.

2.2. Педагогічним працівникам надається щорічна грошова винагород за роботу за рік, за такі показники у роботі:

- висока результативність у навчанні і вихованні учнів, підготовку і участь учнів, у міських, районних, обласних і республіканських предметних олімпіадах, творчих і наукових конкурсах;

- використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій навчання;

- створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів;

- проведення ефективної позакласної роботи з учнями, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;

- організація спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо покращення навчання і виховання учнів;

- налагодження співпраці з дитячими громадськими організаціями, спортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості;

 

3.Порядок надання щорічної грошової винагороди

         3.1. Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом на оплату праці працівників навчального закладу.

 1.                   Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) і обчислюється з урахуванням доплат до заробітної плати за:

- почесні звання України (“народний”, “заслужений”);

- звання  “вчитель-методист”, старший вчитель”;

- нагородження знаком «Відмінник освіти України;

- за перемогу в конкурсах «Учитель року», «Класний керівник»;

- роботу в спеціальних закладах з особливим режимом, передбачених додатком 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати для працівників освіти;

- роботу у закладах для дітей-сиріт та дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;

- спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”, “майстер спорту міжнародного класу”, “майстер спорту”.

3.3.Грошова винагорода відповідно до цього положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу директора Мельниківського ліцею, і може виплачуватися до закінчення календарного року, державних та професійних свят: наприклад, до Дня працівника освіти.

Забезпечити виплату винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у разі звільнення педагогічних працівників зв’язку із закінченням строку трудового договору, угодою сторін, скороченням чисельності або штату та за власним бажанням серед або після закінчення навчального року з урахуванням фактичного часу роботи.

3.4. Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівнику встановлюється за погодженням з профспілковим комітетом в залежності від його особистого внеску в підсумки діяльності навчального закладу чи установи.

 1.       Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться бухгалтерією селищної ради.         3.6. Працівникам, які поступили на роботу в навчальний заклад протягом року в порядку переводу, до трудового стажу включається попередня педагогічна робота в іншому навчальному закладі, що дає право на щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

          3.8.  Особам, звільненим  протягом року за особистим бажанням і за  порушення  трудової  дисципліни або внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності, винагорода не виплачується.

 3.9. Педагогічні працівники, які допустили порушення трудової дисципліни, чинного законодавства про працю, правил техніки безпеки, вчинили аморальні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, повністю позбавляються щорічної грошової винагороди. За інші проступки педагогічні працівники можуть позбавлятися грошової винагороди частково. Позбавлення грошової винагороди повністю або частково провадиться лише за той період (рік), в якому мало місце упущення у роботі.     

                                                                    

 

 

Додаток № 4

                    до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

Перелік категорій працівників, зайнятих на робочих місцях, яким

надаються додаткові відпустки і доплати за особливий характер роботи

 

НАЗВА КАТЕГОРІЇ

ТРИВАЛІСТЬ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ

РОЗМІР ДОПЛАТИ

 1. Помічник вихователя (няня)

 

 1. Прибиральниця службових приміщень, санвузлів та загальних убиралень

 

 

4 дні

 

 

4 дні

 

 

 

 

 

10%

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

                     до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

 

Перелік категорій працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, яким за результатами атестації робочих місць надається додаткова відпустка і доплата

 

НАЗВА КАТЕГОРІЇ

ТРИВАЛІСТЬ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ

РОЗМІР ДОПЛАТИ

 1. Кухар, що постійно працює біля плити (дитячий садок)

 

 1. Кухар , що постійно працює біля плити (школа )

 

 1. Машиніст(кочегар) котельні

 

4 дні

 

 

 

4 дні

 

 

 

7 днів

8%

 

 

 

8%

 

 

 

12%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

                    до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

.

 

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ  ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ ЗА РОБОТУ В  НІЧНИЙ ЧАС

(22.00 год.- 6.00 год.)  ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ  ДОПЛАТИ

 

 

з⁄п

Назва категорії

Розмір доплати

Тривалість додаткової відпустки (днів)

 

1

 

 

 

Сторож

 

 

35 % від посадового окладу

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 7

                      до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

 

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ   ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ ВИДАЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ОДЯГ

 

 

з⁄п

Назва категорії

Найменування

спецодягу

Строки експлуатації

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Прибиральник службових приміщень

Кухар

 

Помічник вихователя

 

Машиніст по пранню білизни

 

Машиніст (кочегар)

 

 

халат

 

халат, шапочка

 

халат, косинка

 

халат, косинка

 

спецодяг,рукавиці

 

 

 

1 рік

 

1 рік

 

1 рік

 

1 рік

 

1 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8

                    до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджуються директором Мельниківського ліцею з профспілковим комітетом

 

№п/п

Питання і документи
Підстава

1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ст. 142 КЗпП України

2.

Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження

П.п. 24,25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, Інструкції 102 про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

3.

Графіки робочого дня і змінності техперсоналу

п. 26 Типових правил ВТР

4.

Розклад уроків

п. 25 типових правил ВТР

5.

Залучення працівників у вийняткових випадках до роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних робіт

Ст. 71 КЗпП України

6.

Графіки відпусток

Ст. 79 КЗпП України

     7.

Прийом на роботу неповнолітніх

Ст. 188 КЗпП України

 

 

8.

Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п. 1  (крім ліквідації організації ), п.п. 2-5,7 ст. 40; п.п.2,3 ст.41КЗпП України, тобто при: ст.40- скороченні штатів, реорганізації;

 п.2 ст. 40 – невідповідальності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, або стану здоров’я;

п.3 ст. 40 – систематичного невиконання без поважних посадових обов’язків;

п.4 ст. 40 – прогули без поважних причин;

п.5 ст. 40 – незаявлені на роботу більше 4-х місяців внаслідок хвороби ( крім особливого сп. ) п. 7 ст. 40 – появі на роботу  в нетверезому стані;

п.2 ст. 41 – винних діях при обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони дають підстави для втрати довір’я; п.3 ст. 41 – аморальному вчинку, несумісному з виховними функціями

Ст. 43 КЗпП України

9.

Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому ( на голову профкому погодження районного  (міського ) профспілкового органу )

Ст. 252 КЗпП України

10.

Заходи з охорони праці та техніки безпеки

Ст.. 161 КЗпП України

11.

Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях тощо

Типові правила з техніки безпеки

 

 

12.

Тарифікаційні списки

П. 4 та додатки 1.2.3 інструкції ПОЗППО

 

 

13.

Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право підвищення посадових окладів

П. 31 Інструкції ПОЗППО ( на 15-25 % )

14.

Доплатити за суміщення професій ( посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт

П. 52 Інструкції ПОЗППО

 

15.

Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ

П. 53 інструкції ПОЗППО

 

16.

Перелік робіт, на які встановлюються доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами робіт

Додаток № 9 інструкції ПОЗППО

17.

Надання відпусток педагогам у робочий час ( в окремих випадках )

Ст. 11 Закону України

“ Про відпустки “

18.

Склад атестаційної комісії

Типове положення про атестацію педпрацівників

19.

Інші питання, передбачені законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 9

         до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ

 

 

№ з⁄п

 

 

Прізвище, ім’я, побатькові

 

Посада

 

Хто пропонує

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Мельник Зоя Петрівна

 

Ващук Ольга Сименівна

 

Постернак Валентина Володимирівна

 

Забродоцька Галина Сергіївна

 

Заступник директора з НР

 

Вихователь

 

Вчитель

 

Прибиральник службових приміщень

 

 

Дирекція

 

Дирекція

 

Профспілковий комітет

 

Профспілковий комітет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 10

           до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

 

СКЛАД  КОМІСІЇ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

 

№ з⁄п

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Посада

 

Хто пропонує

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Шум Світлана Василівна

 

Наумич Наталія Вікторівна

 

Стаднік Ольга Миколаївна

 

Дударчук Віра Петрівна

 

Гірич Світлана Федорівна

 

Постернак Наталія Володимирівна

 

Заступник директора НВР

 

Соціальний педагог

 

Практичний психолог

 

Вчитель

 

Вчитель

 

Кухар

 

Дирекція

 

Дирекція

 

Дирекція

 

Профспілковий комітет

 

Профспілковий комітет

 

Профспілковий комітет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 11

         до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова профспілкового комітету                                                        Директор Мельниківського ліцею                             Мельниківського ліцею                                                                                  _______________Надія Падалюк                                ____________ Галина Прадун                                                             «___»                           2022 р.                                                                      «___»                           2022 р.                                                             

 

 

 

 

                  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 7 календарних днів.

 

 

Директор школи, його заступники, голова профкому, практичний психолог, лаборанти, шеф-кухарі, завідувачі господарством, кухарі, середній медичний персонал та інші.

 

Кожній посаді встановлюється конкретна тривалість додаткової відпустки, виходячи із загальної тривалості щорічної відпусти не більше 59 календарних днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 12

    до Колективного договору між адміністрацією і

профспілковим  комітетом

Мельниківського ліцею

на 2022- 2026 роки

 

 

Погоджено                                                                                          Затверджено

 

Голова профспілкового комітету                                                    Директор Мельниківського ліцею

Мельниківського ліцею 

______________Галина Прадун ____________ М.Д. Маригода

«___»                              2022 р. «___»                             2017 р.

 

 

ПЕРЕЛІК ОСІБ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ НОРМ І ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

 

 

№ з⁄п

 

Назва розділу

 

Номери

пунктів

 

Термін

виконання

 

ПІП

Відповідального за виконання

1

І. Загальні положення

1.1 – 1.7

Постійно

 

2

ІІ. Виробнича діяльність і трудові відносини

2.1  - 2.46

Постійно

 

3

ІІІ. Зайнятість

3.1 - 3.13

Постійно

 

4

ІV. Нормування і оплата праці

4.1 - 4.32

Постійно

 

5

V. Режим праці і відпочинку: соціальні гарантії

5.1 - 5.27

Постійно

 

6

VІ. Охорона праці та здоров'я

6.1 – 6.26

Постійно

 

7

VІІ. Сприяння комітету профспілки в роботі з питань соціально-економічного захисту працівників освіти, підвищення ефективності її діяльності

7.1 – 7.21

Постійно

 

8

VІІІ. Заключні положення

8.1 – 8.6

Постійно

 

 

 

docx
Додано
20 лютого
Переглядів
210
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку