Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Конспект уроку "Активізація граматичних навичок. Займенники. Дієслово to have.".

Про матеріал
Objectives: Ввести нові ЛО теми. Повторити вживання особових та присвійних займенників; дієслова to have. Ознайомити учнів із новим лексичним матеріалом. Удосконалювати техніку читання. Розвивати комунікативні вміння учнів. Виховувати дбайливе ставлення до себе та оточуючих. Teaching aids and teaching materials: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи та для роботи в парах.
Перегляд файлу

THE PLAN OF THE LESSON

  6                                                                                        О. КАРПЮК            __5__ form

Aim: Активізація граматичних навичок. Займенники. Дієслово to have.(ст.19-20)

Objectives: Ввести нові ЛО теми.

Повторити вживання особових та присвійних займенників; дієслова to have.

Ознайомити учнів із новим лексичним матеріалом.

Удосконалювати техніку читання.

Розвивати комунікативні вміння учнів.

Виховувати дбайливе ставлення до себе та оточуючих.

Teaching aids and teaching materials: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи та для роботи в парах.

The procedure of the lesson:

  1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
  1. Aim

- Our topic today is «Developing grammar skills». We'll revise the vocabulary on the topic, pronouns and learn some new words. You'll read a text about Bill’s class and I hope that by the end of the lesson you'll be able to speak about your classes.

 

  1. Warm-up

Прослуховування і виконання завдань аудіо запису «Adjectives».

 

3.Check on hometask

WB.Ex.1, p. 10

 

  1. Основна частина уроку

1. Reading

1)Pre-reading activities.

Look at the picture on p. 18. What can you see? Who are they? What is your class?...

2)Reading activities.
Ex. 5, p.15 –Read the text again and find Bill’s classmates on the picture

3)Post-reading activities.

Ex.1, p. 19 – Write out sentences with the object pronouns.

 

2.Grammar practice

1) Pronouns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, p.19 – Choose the correct pronoun.

Ex. 3, p.19 – Read and fill the gaps with the correct pronoun.

 

2) Present Simple with the verb “to have”

- Look please at the table on p. 20. Let’s discuss it.

Ex. 4, p.20 – Fill in the gaps with “have got” or “has got”.

Ex. 5, p.20 – Make 5 sentences about David’s class.

 

3. Writing

WB. Ex. 6, p. 20 – Fill in the gaps with “have” or “has”, then answer the questions.

 

  1. Заключна частина уроку

1.Homework

WB. Ex. 3-4, p.11.

 

2.Summarizing

Бесіда в режимі T-Р123.

Т: What did we do at the lesson today? What adjectives have you learned? What text have you read? What task did you like the most?

 

 

All of you were active today, so your marks are…

Thank you for the lesson!

Good-bye!

 

Займенник (The Pronoun).

Займенник – частина мови, яка вказує на особу, предмети або кількість, але не називає їх.

we ми, who хто, that той, some декілька.

Займенник звичайно вживається в реченні замість іменника чи прикметника, а іноді замість числівника та прислівника.

Jane studies the Ukrainian language. She likes it. Джейн вивчає українську мову. Вона їй подобається.

She has some books in Ukrainian. У неї є кілька книг українською мовою.

Особисті займенники.


називний відмінок

I – я

you – ти, ви, Ви

he – він (про людину)

she – вона (про людину)

it – він, вона, воно (не про людину)

we – ми

they – вони

об’єктний відмінок

me – мені, мене

him – його, йому, їм

her – її, їй

it – його, йому, їй

us – нас, нам

you – тобі, вам, вас

them – їх, їм

Присвійні займенники.

my мій

your твій, ваш

his його

her її

its його, її

our наш

their – їх

абсолютна форма

mine – мій

his його

hers її

its його, її

ours наш

yours твій, ваш

theirs їх


Примітка.

Займенник it звичайно замінює раніше вжитий іменник у однині, який не позначає людину:

wind / dog / lake = it (= він / вона / воно).

Займенник you вимагає присудка у формі множини, яким би способом воно не передавалося українською мову (ти, ви, Ви).

You are a student. Ви (ти) – студент.

You are students. Вистуденти.

Займенники this / these; that / those.

Займенники this (цей) і that (той) мають форми множини, відповідно: these (ці) і those (ті). Якщо ці займенники в реченні виконують функцію підмета, то при граматичному аналізі речення потрібно шукати присудок у відповідній формі. У цьому випадкуthese звичайно перекладається – вони.

These elements are called metals. Ці елементи називаються метали.

These are alike in … . Вони схожі в тому, що … .

Займенники that / those вживаються також як слова-заступники тих іменників, які були вжиті раніше. Головною ознакою такого вживання є наявність прийменника (зазвичай of) або дієприкметника після that / those.

The climate of Great Britain is much like that of the Baltic republics. Клімат Великобританії дуже схожий з кліматом республік Прибалтики.

Слово that також може бути відносним займенником або сполучником зі значенням “що / який / те, що”, якщо воно знаходиться перед підрядним реченням.

Copernicus proved that the Earth goes round the Sun. Коперник довів, що Земля обертається навколо Сонця.

Займенник it.

Займенник it має дві основні функції.

1. It може бути словом-заступником, яке замінює раніше спожитий іменник в однині, що позначає предмет або поняття. У таких випадках it передається на українську мову словами “він / вона / воно”.

This is a new map. It is very large. Це нова карта. Вона дуже велика.

2. It може виконувати функцію формального підмета у безособових реченнях і на українську мову не перекладається.

Безособові речення з it:

а) дають оцінку якій-небудь дії (It is important to know these facts. Важливо знати ці факти);

б) вказують на просторово-часові відносини (It is 5 km to the port.До порту 5 км. It is 5 o ‘clock now. Зараз 5 годин.);

в) вказують на погодні умови та стан атмосфери (It is cold. Холодно.It is getting. Темніє.).

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
12 серпня 2019
Переглядів
264
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку