Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Контрольна робота з тем "Збереження та реалізація спадкової інформації .Закономірності успадкування ознак "

Про матеріал

Завдання, які дають змогу перевірити рівень навчальних досягнень учнів із вивченої теми; розвивати вміння виконувати різнорівневі завдання; виховувати спостережливість та самостійність.

Перегляд файлу

Тема: Контрольна робота

Мета:  Узагальнити та перевірити рівень навчальних досягнень учнів із вивченої теми; розвивати вміння виконувати різнорівневі завдання; виховувати спостережливість та самостійність.

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця: 

  Обладнання і матеріали: картки із завданнями, зошити для контрольних робіт.

Тип уроку: контролю  знань.

 

                                        Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності класу до уроку. Перевірка присутніх.

 

ІІ. Виконання завдань контрольної роботи

 • Інструктаж щодо виконання завдань

 

Варіант № 1

І рівень (0, 5 б = 3 б). Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, що слід вважати тотожним за своїм змістом поняттю ненаправлена мінливість :

а) модифікаційна;

б) групова;

в) індивідуальна;

г) генотипна.

 1. Укажіть, хто з учених ввів термін мутація:

А) Мендель;

Б) Г. Де Фриз;

В Коржинський.

 1. Укажіть, який з вказаних фізичних факторів не є мутагеном:

А) гама-випромінення;

Б) ультрафіолетові промені;

В) ультразвук.

 1. Укажіть, як називаються ділянки, які вирізаються під час дозрівання іРНК:

а) екзони;

б ) інтрони;

в) кластери.

 1. Укажіть, що в генетиці називають паралельною мінливістю:

а) гомологічні ряди мутацій;

б) зміни в кластерах генів, розташованих на певних ділянках хромосом;

в) кодифікаційну мінливість.

 1. Укажіть, в чому суть ефекту гетерозису:

а) різке підвищення життєвої сили у гібридів першого покоління;

б) підвищення життєздатності у гібридів всіх поколінь;

в) стерильність гібридів.

ІІ рівень  (1 б = 3 б). Установіть відповідність

 1. Установіть відповідність між синдромом і типом хромосомної чи геномної мутації:

1.

Синдром котячого крику

А.

Транс локація 21-ої хромосоми

2.

Синдром Дауна

Б.

Поламка 5-ї хромосоми

3.

Синдром Шерешевського – Тернера

В.

Поламка Y-хромосоми

4.

Синдром Клайнфельтера

Г.

X0

 

 

Д.

XXY

 1. Установіть відповідність між видом мутації і її проявом:

1.

Точкова мутація

А.

Зміна розміщення генів на хромосомі

2.

Хромосомна перебудова

Б.

Заміщення амінокислоти у білку

3.

Анеуплоїдія

В.

кратне збільшення числа хромосомних наборів

4.

Поліплоїдія

Г.

Амітотичний поділ клітин

 

 

Д.

Зменшення хромосомного набору на одну хромосому

 1. Установіть послідовність дїй дослідника при вивченні індивідуальної мінливості в певній групі організмів: а) побудувати варіаційну криву; б) встановити діапазон мінливості ознак; в) побудувати варіаційний ряд; г) знайти особини з найменшим і найбільшим значенням ознак.

ІІІ рівень  1. Задача ( 1,5 б = 3 б)

 1. Унаслідок схрещення високорослого помідора з карликовим всі рослини першого покоління мали високе стебло. Але в другому – серед 35800 одержаних кущів 8950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів 2го покоління?
 2. У дурману пурпурне забарвлення квіток домінує над білим, а колючі насінинні коробочки – над гладенькими. Пурпурногладенька рослина схрещена з білоколючою. В результаті отримали 320 пурпурноколючих і 312 пурпурногладеньких рослин. Якими будуть фенотипи і генотипи гібридів, отриманних від схрещування цих 2х типів між собою?

ІУ рівень. Дайте визначення поняттям. ( 3 б)

Вегетативне розмноження, фенілкетонурія, штам, трансгенні організми.


Варіант № 2

І рівень (0, 5 б = 3 б). Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 1. Укажіть, що є самою точною оцінкою ступеня фенотипної мінливість :

а) кордони мінливості;

б) середнє значення;

в) дисперсія;

г) варіаційний ряд.

 1. Укажіть, як називають мутації, які виникають на рівні первинної структури ДНК:

А) точковими;

Б) геномними;

В) хромосомними.

 1. Укажіть, що є фактором біологічного мутагенезу:

А) вірусні інфекції;

Б) похідні азотистих основ;

В) підвищена температура тіла.

 1. Укажіть, яку ДНК прийнято називати сателітною:

а)представлену унікальними послідовностями нуклеотидів;

б ) кодуючи кластери генів;

в) що знаходиться на кінцеві ділянки хромосом.

 1. Укажіть, в яких органелах тварин є цитоплазматична ДНК:

а) лізосомах;

б) пластидах і мітохондріях;

в) ендоплазматичному ретикулюму.

 1. Укажіть, які організми вважаються генетично модифікованими:

а) поліплоїдні;

б) мутанти;

в) в геном яких штучно підсаджені чужерідні гени.

ІІ рівень (1 б = 3 б). Установіть відповідність

 1. Установіть відповідність між синдромом і типом хромосомної чи геномної мутації:

1.

Синдром котячого крику

А.

Транс локація 21-ої хромосоми

2.

Синдром Дауна

Б.

Поламка 5-ї хромосоми

3.

Синдром Шерешевського – Тернера

В.

Поламка Y-хромосоми

4.

Синдром Клайнфельтера

Г.

X0

 

 

Д.

XXY

 1. Установіть відповідність між видом мутації і її проявом:

1.

Точкова мутація

А.

Зміна розміщення генів на хромосомі

2.

Хромосомна перебудова

Б.

Заміщення амінокислоти у білку

3.

Анеуплоїдія

В.

кратне збільшення числа хромосомних наборів

4.

Поліплоїдія

Г.

Амітотичний поділ клітин

 

 

Д.

Зменшення хромосомного набору на одну хромосому

 1. Установіть послідовність дїй дослідника при вивченні індивідуальної мінливості в певній групі організмів:

а) побудувати варіаційну криву; б) встановити діапазон мінливості ознак; в) побудувати варіаційний ряд; г) знайти особини з найменшим і найбільшим значенням ознак.

ІІІ рівень 1. Задача ( 1,5 б = 3 б)

 1. У живий куточок діти принесли 2х морських свинок, вважаючи їх чистопородними. Проте в наступному поколінні серед їх потомства з’явилися коричневі свинки. Встановіть генотипи цих свинок, якщо відомо, що чорне забарвлення домінує над коричневим?
 2. Нехай дрібні плоди, короткий вегетаційний період – домінантні ознаки, великі плоди, тривалий період – рецесивні. Схрещують рослини з коротким періодом і дрібними плодами з рослиною, що має тривалий період і великі плоди. У F1 успадковується проміжний вегетаційний період і проміжний розмір плодів. Які гібридні константні рослини можна одержати у F2?

ІУ рівень. Дайте визначення поняттям. ( 3 б)

Аутбридні схрещування, брунькування, кросинговер, біотехнологія.


Варіант № 3

І рівень (0, 5 б = 3 б). Тестові завдання з вибором однієї відповіді.

 1. Укажіть, яке з цих тверджень коректне:

а) мінливість притаманна лише організмам, які розмножуються статевим шляхом;

б) клоновані організми нічим не відрізняються один від одного;

в) мінливість притаманна всім без винятку організмам.

 1. Укажіть, яке із властивостей не відноситься до модифікаційної мінливості:

А) обратимість;

Б) направленість;

В) спадковість;

Г) індивідуальність.

 1. Укажіть, тип мутацій, якщо у особини виду,для якого у нормі 22 хромосоми, виявлено 25 хромосом:

А) поліплоїдія

Б) анеуплоїдія

В) тетраплоїдія

 1. Укажіть, яка речовина синтезується в ядерці:

а) гістони;

б ) іРНК;

в) рРНК;

г) тРНК.

 1. Укажіть, яка з вказаних ознак людини є полігенною:

а)колір очей;

б) кучерявість;

в) стійкість до інфекцій.

 1. Укажіть, який з генетичних методів не можливо використовувати при вивченні генетики людини:

а) гібридологічний;

б) цитогенетичний;

в) складання родоводу.

ІІ рівень (1 б = 3 б). Установіть відповідність

 1. Установіть відповідність між правилом або законом генетики і сформульованим положенням:

1.

Третій закон Менделя

А.

Під час утворення статевих клітин в кожну гамету потрапляє лише один алель з пари алелей даного гена

2.

Закон чистоти гамет

Б.

Мутації здійснюються лише на визначених частинах хромосом

3.

Хромосомна теорія

В.

Мутувати може будь яка частина хромосоми

4.

Мутаційна теорія

Г.

Між гомологічними хромосомами відбувається обмін алель ними генами

 

 

Д.

Кожна пара ознак успадковується не залежно від інших пар

 1. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням:

1.

Структурний ген

А.

Гомологічні ділянки гомологічних хромосом

2.

Інтрон

Б.

Ділянки,які слугують матрицею для трансляції

3.

Екзон

В.

Ділянки на ДНК, які кодують послідовність РНК

4.

Сателітна ДНК

Г.

Ділянка ДНК, яку вирізають в процесі дозрівання іРНК

 

 

Д.

Високочастотні повтори нуклеотидних послідовностей організмів

 1. Установіть послідовність збільшення розміру геному вказаних видів організмів:

а) людина; б) протоптеру; в) дрозофіла; г) кишкова паличка.

ІІІ рівень 1. Задача ( 1,5 б = 3 б)

 1. Ген комолості (безрогості) у великої рогатої худоби домінує над геном рога тості. Комола корова народила 2х телят, перший з яких виявилося безрогим, а друге – рогатим. Визначте можливі генотипи батьків.
 2. Які ознаки матимуть гібридні томати,одержані внаслідок запилення рослин із червоними матовими плодами,пилком жовтоплідних томатів із прозорою шкірочкою? Яке потомство отримаємо внаслідок схрещення таких гібридів? Червоний колір і матова шкірочка плодів – домінантні ознаки, а жовтий колір і прозора шкірочка – рецесивні.

ІУ рівень . Дайте визначення поняттям. ( 3 б)

Розмноження, мутації, полідактилія, селекція


Варіант № 4

І рівень  Тестові завдання з вибором однієї відповіді(0, 5 б = 3 б).

 1. Укажіть, якому поняттю відповідає визначення: «модифікаційна мінливість ознак укладена в певний діапазон мінливості, обумовлений генотипом »:

а) норма реакції;

б) варіаційний ряд;

в) дисперсія.

 1. Укажіть, яке із положень не є положенням мутаційної теорії відносно властивостей мутацій:

А) виникають раптово;

Б) проявляються у вигляді дискретних ознак;

В) нездатні передаватися з покоління в покоління.

 1. Укажіть, за допомогою яких речовин вперше було доведено хімічний мутагенез:

А) нітратна кислота;

Б) аміак;

В) бензопірен;

Г) формальдегід.

 1. Укажіть, приблизну кількість структурних генів в геномі людини:

а) 1-5 тис;

б ) 20-25 тис;

в) 100 тис.

 1. Укажіть,хто з вчених сформулював положення про гомологічні ряди спадкової мінливості:

а) Карпеченко;

б) Вавілов;

в) Шмальгаузен.

 1. Укажіть, як називають схрещування в собі кровноспоріднених особин:

а) аутбридингом;

б) методичним відбором;

в) інбридингом

ІІ рівень . Установіть відповідність(1 б = 3 б).

 1. Установіть відповідність між правилом або законом генетики і сформульованим положенням:

1.

Третій закон Менделя

А.

Під час утворення статевих клітин в кожну гамету потрапляє лише один алель з пари алелей даного гена

2.

Закон чистоти гамет

Б.

Мутації здійснюються лише на визначених частинах хромосом

3.

Хромосомна теорія

В.

Мутувати може будь яка частина хромосоми

4.

Мутаційна теорія

Г.

Між гомологічними хромосомами відбувається обмін алель ними генами

 

 

Д.

Кожна пара ознак успадковується не залежно від інших пар

 1. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням:

1.

Структурний ген

А.

Гомологічні ділянки гомологічних хромосом

2.

Інтрон

Б.

Ділянки,які слугують матрицею для трансляції

3.

Екзон

В.

Ділянки на ДНК, які кодують послідовність РНК

4.

Сателітна ДНК

Г.

Ділянка ДНК, яку вирізають в процесі дозрівання іРНК

 

 

Д.

Високочастотні повтори нуклеотидних послідовностей організмів

 1. Установіть послідовність збільшення розміру геному вказаних видів організмів:

а) людина; б) протоптеру; в) дрозофіла; г) кишкова паличка.

ІІІ рівень 1. Задача ( 1,5 б = 3 б)

 1. Від схрещування сорту томата, який має картопле подібне листя,із сортом, що має розсічене листя, одержали гібриди з проміжним типом листя. Яким буде потомство від обох зворотних схрещувань?
 2. У кролика звичайна шерсть домінує над подовженою ангорською, стоячі вуха – над капловухістю. Схрестили кролика зі звичайною шерстю і стоячими вухами та ангорського капловухого, у потомстві одержали 25% кроликів зі звичайною шерстю і стоячими вухами, 25% – зі звичайною шерстю, але капловухих, 25 % – ангорських зі стоячими вухами і 25 % – ангорських капловухих. Які генотипи батьків і гібридів?

ІУ рівень 2. Дайте визначення поняттям. ( 3 б)

Інбридинг, генна інженерія, ампліфікація, фенотип.

 

ІІІ.Домашнє завдання.

Повторити  визначення термінів та понять.

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Омельченко Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Булима Ліля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Фурман Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
1736
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку