Контрольна робота № 1 з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Про матеріал
Контрольна робота № 1 з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів» (11 клас, за новою програмою). Розроблено в чотирьох варіантах, містить завдання різного рівня складності.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 1
з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

Варіант І 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  18Ar:  

а) ns 2 np 5;  б) ns 2 np 3 ;   в) ns 2 np 6;  г) ns 2 np 5.

 

2. Сумарна кількість протонів та нейтронів в атомі - це:

а) протонне число;    б) нуклонне число;    в) ізотоп;    г) нуклід.

 

3. Скільки нейтронів містить ядро атома Цирконію:

а) 51; б) 40; в) 45; г) 91

 

4. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки s-елементів:

а) Li, Ba, La;    б) K, Ca, C;    в) Fr, Sr, Be;    г) Li, Ni, K.

 

5. Вкажіть найбільш електронегативний елемент:

а) Натрій;    б) Гідроген;    в) Флуор;    г) Хлор.

 

6. Вкажіть ряд елементів, що можуть утворювати тільки катіони:

а) S, P, Са                     б) O , Сг, Al                          в) Fe, Cu, Ba

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте ступені окиснення елементів в сполуках із формулами: KClO3; H2SO3; Cr(OH)3; NaClO.

 

8. Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче електронні формули:

а) 1s22s22p63s23p6; б) [Ne]3s23p5.

 

9. Карбон складається з ізотопів 12С і 13С. На перший нуклід припадає 98,9% від усіх атомів елемента. Обчисліть відносну атомну масу елемента з точністю до сотих.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть електронний баланс та розставте коефіцієнти в оксидно-відновній реакції:

КМnО4 + МnSО4 + Н2О → МnО2 + К24 + Н24

 

11. Атом елемента має на  3 електрони менше, ніж йон Кальцію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома в збудженому і незбудженому станах й зобразіть графічні варіанти цих формул.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Елемент, вищий оксид якого має формулу Е2O7, утворює летку водневу сполуку, масова частка Гідрогену в якій – 2,74 %. Який це елемент?


Контрольна робота № 1
з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

Варіант ІІ

І рівень (по 0,5 б.)

1. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  12Mg:  

а) ns 2 np 4;  б) ns 1 np 0 ;  в) ns 2 np 1;  г) ns 2 np 0.

 

2. Максимальна кількість електронів 3 енергетичному рівні:

а) 2;    б) 8;    в) 18;    г) 10.

 

3. Вкажіть порядковий номер елемента, атом якого має 6 електронів:

а) 12; б) 6; в) 18; г) 24.

 

4. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки p-елементів:

а) Li, B, N;    б) Al, Ca, C;    в) In, V, Xe;    г) In, Si, Br.

 

5. У якиому ряду елементи записані в порядку зростання їхніх атомних мас:

а) Li, Na, K; б) Si, P, S; в) С, J, Pb

 

6. Вкажіть ряд елементів, що розташовані в порядку збільшення електронегативності:

а) S, P, Si                   б) O , S, Se                    в) P, S ,Cl

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте ступені окиснення елементів в сполуках із формулами: H2SO4; Na2S; H3PO4; K2CrO4.

 

8. Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче електронні формули:

а) [He]2s22p1; б) 1s22s22p63s23p63d34s2

 

9. Мідь має два ізотопи: 63Cu і 65Cu. Молярні частки їх у природній міді становлять відповідно – 73 і 27%. Визначимо середню відносну атомну масу Купруму.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть електронний баланс та розставте коефіцієнти в оксидно-відновній реакції:

H2O2 + KMnO4 + H2SO4 = O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 

11. Атом елемента має на 4 електрони менше, ніж йон Кальцію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома в збудженому і незбудженому станах й зобразіть графічні варіанти цих формул.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, відносна молекулярна маса кислоти, утвореної вищим оксидом, дорівнює 78. Відповідь підтвердьте розрахунком.


Контрольна робота № 1
з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

Варіант ІІІ

І рівень (по 0,5 б.)

1. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  31Ga: 

а) ns 2 np 4; б) ns 2 np 3 ;   в) ns 2 np 1;  г) ns 2 np 5.

 

2. Електрони, які заповнюють останній енергетичний рівень називають:

а) спареними ;    б) неспареними;    в) зовнішніми;    г) f-електронами.

 

3. Маса атома елемента дорівнює загальному числу:

а) електронів; б) протонів; в) електронів і протонів; г) протонів і нейтронів.

 

4. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки d-елементів:

а) La, Li, Hf;    б) Al, Sc, Hg;    в) Rh, V, Ta;    г) Ta, Ti, Tc.

 

5. Металічні властивості зростають:

а) в групі знизу вгору; б) в групі зверзу вниз; в) в періоді зліва направо; г) в періоді справа наліво.

 

6. Вкажіть ряд елементів, що розташовані в порядку зменшення електронегативності:

а) Са, Мg, Вr. б) О, N. С. в) Li, Ве, В. г) Sе, S, О

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте ступені окиснення елементів в сполуках із формулами: NaCrO2; Mn(NO3)2; KMnO4; KNO3.

 

8. Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче електронні формули:

а) [Ne]3s23p1; б) 1s22s22p63s23p64s23d104p1

 

9. Oбчислити відносну атомну масу Силіцію (з точністю до десятих), що має природні нукліди 28Si (92,2%), 29Si (4,7%) і 30Si

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть електронний баланс та розставте коефіцієнти в оксидно-відновній реакції:

K3[Cr(OH)6] + K2O2 → K2CrO4 + KOH + H2O

 

11. Атом елемента має на 4 електрони більше, ніж йон Натрію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома в збудженому і незбудженому станах й зобразіть графічні варіанти цих формул.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Вищий оксид елемента – тверда кристалічна речовина з відносною молекулярною масою 175,6. Назвіть елемент, якщо його сполука з Гідрогеном записується як ЕH2.


Контрольна робота № 1
з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

Варіант ІV

І рівень (по 0,5 б.)

1. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома  33As:  

а) ns 2 np 4;  б) ns 2 np 3 ;  в) ns 2 np 1;  г) ns 2 np 0.

 

2. Яке максимальне число p-електронів на одному енергетичному рівні: а) 2;    б) 6;    в) 8;    г) 10.

 

3. Загальне число електронів у атомі з порядковим номером 13 і відносною атомною масою 27 становить:

а) 13; б) 14; в) 27; г) 40.

 

4. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки f-елементів:

а) Li, Lu, La;    б) Ce, Cs, Ca;    в) Eu, Er, Es;    г) Pr, Pt, Pu.

 

5. Вкажіть, що відбувається з радіусами атомів елементів, що належать до одного періоду зі зростанням зарядів ядер: а) збільшується;    б) не змінюється;    в) зменшується.

 

6. Вкажіть ряд елементів, що  мажуть утворювати тільки негативно заряджені йони:

а) S, P, AL                 б) O , S, Cl               в)Pb, Si ,Cr

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Визначте ступені окиснення елементів в сполуках із формулами: Na2PbO2; KNO2; KNO3; KСrO2.

 

8. Назвіть елементи, атоми яких мають наведені нижче електронні формули:

а) [Ar]4s23d104p5; б) 1s22s22p3

 

9. Природний магній складається з ізотопів: 24Mg, 25Mg, 26Mg. Обчисліть середню атомну масу природного магнію, якщо вміст цих ізотопів (в атомних %) становить 78,6; 10,1; 11,3 відповідно.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть електронний баланс та розставте коефіцієнти в оксидно-відновній реакції:

KMnO4 + SO2 + H2O → H2SO4 + MnO2 + KOH

 

11. Атом елемента має на 6 електрони більше, ніж йон Натрію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома в збудженому і незбудженому станах й зобразіть графічні варіанти цих формул.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Зовнішній енергетичний рівень атома елемента має будову: ns2np4. Кислота, що відповідає його вищому оксиду, має відносну молекулярну масу 145. Назвіть цей елемент.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Журавльова Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Паращак Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Слободнюк Руслан Євгенійович
  Передбачене все - науковість, логічність, послідовність.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Медникова Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
10 листопада 2019
Переглядів
11359
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку