Контрольна робота з біології "Спадковість і мінливість"

Про матеріал
Контрольна робота "Спадковість і мінливість" включає тестові завдання, задачі. Для студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Контрольна робота складена відповідно до програми рекомендованої та затвердженої наказом МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р., рівень стандарту, з дисципліни «Біологія і екологія».

У темі 3  «Спадковість і мінливість»» розглядається матеріал, що передбачає уміння студентів розв’язувати задачі на моно – та дигібридне схрещування, задачі на успадкування зчеплене зі статтю.

Метою контрольної роботи є перевірка уміння студентів застосовувати знання законів генетики для складання схем схрещування, розв’язування різних типів генетичних задач. 

 Контрольна робота містить 3 варіанти, у кожному варіанті по 3 рівні складності.

 І рівень включає 6 тестових завдань, виконавши вірно які, студент здобуває 0,5 балів за одну правильну відповідь, максимальна кількість балів за правильні відповіді – 3 бали.

ІІ рівень складності – вставити пропущені слова, закінчити речення, дати визначення, виконавши вірно ці завдання студент отримує по 1 балу за кожну правильну відповідь, кількість речень – 6, отже  максимальна кількість балів -6.

ІІІ рівень включає 2 задачі, розв’язавши їх вірно студент отримує по 1,5 бали за кожну задачу, всього – 3 бали. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі  завдання контрольної роботи з біології, - 12 балів.

Оцінка за написання контрольної роботи виставляється згідно з існуючими критеріями оцінювання знань студентів  за 12 – бальною шкалою. В основу критеріїв оцінки виконання завдань покладено вміння продемонструвати глибокі знання  програмного матеріалу, що дає можливість об’єктивно оцінити знання студентів з даної навчальної дисципліни.

 

Контрольна робота розрахована на 40 хвилин, виконується письмово.

 

Рекомендується для  проведення поточного контролю знань студентів на першому курсі.

 

 

 

Контрольна робота

І варіант

І. Оберіть одну відповідь.

1. Ген – це:

а) структурна одиниця спадковості   б) сукупність зовнішніх ознак

в) локус                                                 г) генотип

2. Серед позначень і символів виберіть ті ,що використовуються в генетиці:

а) Q,   б) N,   в) ,P   г) S

3. Кратне збільшення числа хромосом в клітинах:

а) дуплікація

б) реплікація

в) поліплоїдія

г) делеція

4. Домінантний алель – це:

а) алель, що пригнічує дію іншого

б) алель, що підсилює дію іншого

в) алель, що впливає на дію іншого

г) алель, що стоїть в парі з іншим

5. Схрещування особин, що відрізняються 1 парою ознак:

а) моногібридне     б) дигібридне

в) полігібридне      г) інше

6. Мендель сформулював:

а) хромосомну теорію спадковості              б) мутаційну теорію

в) закон незалежного успадкування генів   г) модифікаційну теорію

ІІ. Вставити пропущені слова (завдання 7, 8), дати визначення (завдання 9,10), закінчити речення (завдання 11, 12).

7. Явище зчепленого успадкування досліджував видатний …. генетик…. Для своїх досліджень він обрав - …., бо ці…. дуже…. і в них всього … хромосом, які завжди однієї статі, бо мають однакові…..

8. Близнюковий метод полягає в …. ознак….., які завжди однієї статі, бо мають однакові…..

9. Мутація – це…

10. Кросинговер – це….

11. При схрещуванні  гомозиготних батьківських сортів (чистих ліній)  з різними ознаками, нащадки будуть однакові за ….. і…….. Це …. закон Менделя, який має назву…..

12. Перерозподіл спадкового матеріалу батьків у генотипі нащадків називається …..

ІІІ. Розв’язати задачі .

13. У морських свинок ген довгої шерсті (А) домінує над геном короткої шерсті (а). Яке потомство  (відносно шерсті) слід чекати в першому гібридному поколінні від схрещування довгошерстних гетерозиготних морських свинок?

14. У людини темне волосся і короткозорість є домінантними ознаками, а світле волосся і нормальний зір – рецесивні ознаки. Темноволосий короткозорий юнак одружився з темноволосою гетерозиготною дівчиною, яка мала нормальний зір. Юнак за першою парою ознак – гомозиготний, а за другою – гетерозиготний. Яка ймовірність народження в цій сім’ї темноволосих дітей з нормальним зором?

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

ІІ варіант

І. Оберіть одну відповідь.

1. Сукупність усіх ознак і властивостей організму називають:

а) генотипом                     б) фенотипом

в) геномом                         г) підтипом   

2. Гомологічними називають хромосоми: 

а) однакові за формою                 б) різні за формою

в) з однаковим набором генів     г) які мають різний набір генів

3. Томас Морган сформулював:

а) хромосомну теорію спадковості

б) мутаційну теорію

в) модифікаційну теорію

г) закон незалежного успадкування генів

4. Набір хромосом у гаметах:

а) n       б) 2n

в) 3 n    4) 4 n

5. Серед названих генотипів виберіть гомозиготні:

а) ААВв      б) аа

в) АаВв        г) Хх

6. За першим законом Менделя гібриди першого покоління розвиваються з:

а) гомозиготи

б) дигетерозиготи

в) гетерозиготи

г) тригетерозиготи

ІІ. Вставити пропущені слова (завдання 7, 8), дати визначення (завдання 9,10), закінчити речення (завдання 11, 12).

7. Термін «ген» у ….. році запропонував датський учений ……. Гени, що кодують первинну структуру молекули поліпептиду білка, РНК певного типу, називають….. гени іншого типу - ….. – взаємодіють з біологічно активними речовинами та впливають на активність ….. генів.

8. Гетерозигота – це клітина або особина з …. або….. набором хромосом, гомологічні хромосоми якої несуть…. алелі певного гена.

9. Генотип – це…..

10. Спадковість – це…..

11. Вивченням родоводів організмів займається …… метод. За його допомогою  визначають….особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у …..

12. Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку називається……

ІІІ. Розв’язати задачі

13. У дрозофіл нормальна довжина крил є домінантною ознакою, зачаткові крила – рецесивною. Яку довжину матиме потомство в першому поколінні від схрещування гомозиготних мушок з нормальною довжиною крил і мушок із зачатковими крилами?

14. У людини біле пасмо волосся і карі очі є домінантними ознаками, а відсутність білого пасма і сірі очі – рецесивні ознаки. Кароокий юнак без білого пасма одружився з сіроокою дівчиною, яка мала біле пасмо і була гетерозиготною за цією ознакою. У матері юнака були сірі очі. Які можуть бути їхні діти?   

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

ІІІ варіант

І. Оберіть одну відповідь.

1. Серед названих генотипів виберіть гомозиготні:

а) ААВв      б) аа

в) АаВв        г) Хх

2. За першим законом Менделя гібриди першого покоління розвиваються з:

а) гомозиготи

б) дигетерозиготи

в) гетерозиготи

г) тригетерозиготи

3.Сукупність усіх ознак і властивостей організму називають:

а) генотипом                     б) фенотипом

в) геномом                         г) підтипом   

4. Ген – це:

а) структурна одиниця спадковості   б) сукупність зовнішніх ознак

в) локус                                                 г) генотип

5. Домінантний алель – це:

а) алель, що пригнічує дію іншого   б) алель, що підсилює дію іншого

в) алель, що впливає на дію іншого   г) алель, що стоїть в парі з іншим

6. Мендель сформулював:

а) хромосомну теорію спадковості              б) мутаційну теорію

в) закон незалежного успадкування генів   г) модифікаційну теорію

 

 

ІІ. Вставити пропущені слова (завдання 7, 8), дати визначення (завдання 9,10), закінчити речення (завдання 11, 12).

7. Близнюковий метод полягає в …. ознак….., які завжди однієї статі, бо мають однакові…..

8. Явище зчепленого успадкування досліджував видатний …. генетик…. Для своїх досліджень він обрав - …., бо ці…. дуже…. і в них всього … хромосом, які завжди однієї статі, бо мають однакові…..

9. Спадковість – це…..

10. Генотип – це…..

11. Вивченням родоводів організмів займається …… метод. За його допомогою  визначають….особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у …..

12. Перерозподіл спадкового матеріалу батьків у генотипі нащадків називається …..

ІІІ. Розв’язати задачі

13. Який колір квітів буде у гібридів першого покоління білих та рожевих троянд по генотипу та по фенотипу, якщо білий колір рецесивна ознака? (Схрещували гомозиготні особини).

14. У людини темне волосся і короткозорість є домінантними ознаками, а світле волосся і нормальний зір – рецесивні ознаки. Темноволосий короткозорий юнак одружився з темноволосою гетерозиготною дівчиною, яка мала нормальний зір. Юнак за першою парою ознак – гомозиготний, а за другою – гетерозиготний. Яка ймовірність народження в цій сім’ї темноволосих дітей з нормальним зором?

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

І варіант

І рівень

 1. а
 2. в
 3. в
 4. а
 5. а
 6. в

ІІ рівень

7. Явище зчепленого успадкування досліджував видатний (американський) генетик (Томас Морган). Для своїх досліджень він обрав – (муху – дрозофілу), бо ці (комахи) дуже (легко утримувати в лабораторіях) і в них всього (8) хромосом, які завжди однієї статі, бо мають однакові (гени).

8. Близнюковий метод полягає в (вивченні закономірностей успадкування)  ознак (в моно і дизиготних близнюків), які завжди однієї статі, бо мають однакові (гени).

9. Мутація – це  раптово виникаючі природні стійкі зміни (спонтанні)  спадкових структур живої матерії, відповідальних за зберігання і передачу генетичної інформації.

10. Кросинговер – це  (явище обміну ділянками гомологічних хромосом після кон’югації у профазі 1 мейозу).

11. При схрещуванні  гомозиготних батьківських сортів (чистих ліній)  з різними ознаками, нащадки будуть однакові за (генотипом і фенотипом).  Це (І) закон Менделя, який має назву (Закон одноманітності гібридів І-го покоління).

12. Перерозподіл спадкового матеріалу батьків у генотипі нащадків називається (рекомбінація).

 

ІІІ рівень

13. Задача

 

 

 

 

 

 

14. Задача

 

 

 

Відповіді

ІІ варіант

І рівень

 1. б
 2. а
 3. а
 4. а
 5. б
 6. в

ІІ рівень

ІІ. Вставити пропущені слова (завдання 7, 8), дати визначення (завдання 9,10), закінчити речення (завдання 11, 12).

7. Термін «ген» у (1909) році запропонував датський учений (Вельгельм Людвіг  Йогансен). Гени, що кодують первинну структуру молекули поліпептиду білка, РНК певного типу, називають (структурними),  гени іншого типу – (регуляторні) – взаємодіють з біологічно активними речовинами та впливають на активність (структурних) генів.

8. Гетерозигота – це клітина або особина з (диплоїдним) або (поліплоїдним) набором хромосом, гомологічні хромосоми якої несуть різні алелі певного гена.

9. Генотип – це (сукупність генів даного організму).

10. Спадковість – це  (передача з покоління в покоління спадкових ознак, збереження й відтворення у нащадків основних ознак зовнішньої та внутрішньої будови, фізико – хімічних особливостей і життєвих функцій батьків).

11. Вивченням родоводів організмів займається (генеалогічний) метод. За його допомогою  визначають (природу досліджуваної ознаки) особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у (нащадків).

12. Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку називається (мінливість).

ІІІ рівень

13. Задача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Задача

 

 

 

 

Відповіді

ІІІ варіант

І рівень

 1. б
 2. в
 3. б
 4. а
 5. а
 6. в

ІІ рівень

ІІ. Вставити пропущені слова (завдання 7, 8), дати визначення (завдання 9,10), закінчити речення (завдання 11, 12).

7. Близнюковий метод полягає у (вивченні закономірностей успадкування) ознак, які завжди однієї статі, бо мають однакові (гени). 

8. Явище зчепленого успадкування досліджував видатний (американський) генетик (Томас Морган). Для своїх досліджень він обрав - (муху – дрозофілу),  бо ці (комахи) дуже (легко утримувати в лабораторіях) і в них всього (8) хромосом, які завжди однієї статі, бо мають однакові (гени).

9. Спадковість – це (передача з покоління в покоління спадкових ознак, збереження й відтворення у нащадків основних ознак зовнішньої та внутрішньої будови, фізико – хімічних особливостей і життєвих функцій батьків).

10. Генотип – це (сукупність генів даного організму).

11. Вивченням родоводів організмів займається (генеалогічний) метод. За його допомогою  визначають (природу досліджуваної ознаки) особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у (нащадків).

12. Перерозподіл спадкового матеріалу батьків у генотипі нащадків називається (рекомбінація).

 

ІІІ рівень

13.  Задача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Задача

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Намака Тетяна Любомирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сільвейструк Надія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Н Єгор
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кіблик Вікторія Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
37934
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку