29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Контрольна робота з теми «Земля як планета»

Про матеріал
Мета уроку: □ навчальна: підвищити якість знань учнів з теми, визначити рівень опа¬нування знань, скорегувати знання, уміння, навички; □ розвивальна: розвивати вміння висувати проблему, шукати шляхи її розв'язання; формувати розуміння необхідності проводити досліди, спостереження та обробляти отримані результати; вчити дітей пра¬цювати самостійно, в групах, використовувати вивчену природничо- наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; вчити бачити зміни в природі та вміти їх пояснювати; розвивати усне та писемне зв'язне мовлення; □ виховна: виховувати прагнення берегти природу, естетичне сприйман¬ня природи, екологічні почуття.
Перегляд файлу

Урок 46             Дата проведення___________

Тема уроку:  Контрольна робота з теми «Земля як планета»

Освіта — скарб, праця — ключ до неї.

Приказка

Мета уроку:

 •         навчальна: підвищити якість знань учнів з теми, визначити рівень опа­нування знань, скорегувати знання, уміння, навички;
 •         розвивальна: розвивати вміння висувати проблему, шукати шляхи її розв'язання; формувати розуміння необхідності проводити досліди, спостереження та обробляти отримані результати; вчити дітей пра­цювати самостійно, в групах, використовувати вивчену природничо- наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; вчити бачити зміни в природі та вміти їх пояснювати; розвивати усне та писемне зв'язне мовлення;
 •         виховна: виховувати прагнення берегти природу, естетичне сприйман­ня природи, екологічні почуття.

Обладнання: зошити, атлас, карта зоряного неба, схеми, малюнки, під­ручник.

Тип уроку: повторення, контролю й корекції знань, умінь, навичок.

Очікувані результати: учні продемонструють свідоме засвоєння навчаль­ного матеріалу, досвід творчості, вміння користуватися довідковими виданнями, Інтернет-ресурсами та іншими джерелами інформації для виконання навчального завдання.

ХІД УРОКУ

 1.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сьогодні на уроці ми проведемо різноманітну на­вчальну роботу, яка допоможе вам закріпити та систематизувати отримані знання з даного розділу, виявити можливі проблеми у за­своєнні нових знань.

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОКРЕМИХ ФАКТІВ, ПОНЯТЬ

 

 Тест

І варіант

Завдання на вибір однієї правильної відповіді

 

1 ВАРІАНТ

II ВАРІАНТ

Завдання на вибір однієї правильної відповіді

1. Що відображає форму

1. Модель Землі, що відображає

Землі?

 її форму, — це...

А) План;

А) план;

 

Б) глобус;

Б) карта;

В) карта;

В) аерофотознімок;

Г) рисунок

Г) глобус

2. Як називається уявна лінія,

2. Як називається уявна лінія,

яка ділить земну кулю на

яка ділить земну кулю на

Північну і Південну півкулі?

Східну і Західну півкулі?

А) Меридіан;

А) Тропік;

Б) паралель;

Б) паралель;

В) екватор;

В)екватор;

Г) тропік

Г) меридіан

3. Наслідком обертання Землі

3. Наслідком обертання Землі

навколо своєї осі є:

навколо Сонця є:

А) припливи і відпливи;

А) зміна дня і ночі;

Б) зміна дня і ночі;

Б) полярний день і ніч;

В) зміна пір року;

В) зміна пір року;

Г) полярний день і ніч

Г) припливи і відпливи;

4. Чим відрізняється ґрунт від

4. Родючість ґрунту залежить

гірської породи?

від...

А) Кольором;

А)кольору;

Б) твердістю;

Б) кількості гумусу;

В) родючістю;

В) товщини шару ґрунту;

Г) структурою

Г) кількості рослин на ньому

5. Те, що Земля має форму кулі

5. Підтвердженням кулястої

та набагато більших розмі­рів,

форми стали дослідження:

 ніж вважали раніше,

А) Птолемея;

уперше довів:

Б) І. Канта;

А) Ю. Гагарін;

В) Ф. Маґеллана;

Б) І. Кант;

Г) Ю. Гагаріна

В) Аристотель;

 

Г) Ф. Маґеллан

 

1 ВАРІАНТ

II ВАРІАНТ

6. Місячне затемнення — це

6. Сонячне затемнення — це

явище, коли...

явище, коли...

А) тінь від Землі потрапляє

А) тінь від Землі потрапляє

на Місяць;

на Місяць;

Б) сторону Місяця, яку

Б) сторону Місяця, яку

видно з Землі, повністю

видно з Землі, повністю

освітлює Сонце;

освітлює Сонце;

В) Місяць розташовується

В) Місяць розташовується

між Землею і Сонцем;

між Землею і Сонцем;

Г) зміни форми видимої із

Г) зміни форми видимої із

Землі сторони Місяця

Землі сторони Місяця

внаслідок різного освіт­лення

внаслідок різного освіт­лення

 її Сонцем

 її Сонцем

7. Скільки на Землі існує

мате­риків?

7. Наскільки частин світу поді­лена

 

земна поверхня?

А) 6;

А) 7;

Б) 5;

Б) 5;

В) 4;

В) 6;

Г) 7

Г) 4

8. Вибери твердження, яке ­

8. Вибери твердження, яке ­

характеризує мантію Землі:

характеризує земну кору:

А) розпечена, в’язка

А) розпечена, в’язка ­

обо­лонка;

оболонка;

Б) твердий шар з мінералів

Б) твердий шар з мінералів

та гірських порід;

та гірських порід;

В) газоподібна речовина;

В) розплавлено-рідка

Г) твердий шар з температу­рою

речовина;

5000 °С

Г) твердий шар з температу­рою

 

3000°С

9. Вода розчиняє такі гірські

9. Вода не розчиняє такі гір­ські

породи, як...

породи, як...

А) пісок;

А) гіпси;

Б) сіль;

Б) сіль;

В) глину;

В) вапняк;

Г) граніт

Г) граніт

1 ВАРІАНТ

II ВАРІАНТ

10. Значне нагрівання та охо­лодження поверхні Місяця спричинене:

 А) віддаленістю від Сонця;

Б) відсутністю атмосфери;

В) перебуванням у тіні Землі; Г) обертанням навколо

своєї осі

10. Як проявляється вплив Мі­сяця на Землю?

А)У припливах і відпливах;

Б) у нагріванні поверхні;

В)у зміні дня і ночі;

Г) у зміні пір року

Завдання на вибір трьох правильних відповідей

11. Які з наведених фактів є до­стовірними про воду?

 1.                Найпоширеніший міне­рал на Землі;

Б) має три агрегатні стани;

 1.                складна речовина;

Г) має різкий запах та смак; Д) поганий розчинник;

Е) під час замерзання стис­кується

11. Які з наведених фактів є до­стовірними про повітря?

 1.                Суміш газів переважно азоту і кисню;

Б) має запах, смак, колір;

 1.                пропускає сонячні промені;

Г) важливий чинник забез­печення життя на Землі;

Д) у ньому міститься 21 % вуглекислого газу;

Е) добре проводить тепло

Завдання на встановлення відповідності

12. Установіть відповідність між материками та їхніми характеристиками.

А) Австралія 

 Б) Антарктида;

В) Євразія.

1. Найхолодніший;

2. найбільший;

3. найменший;

4. Найспекотніший

 

ніший

12. Установіть відповідність між материками та їхніми характеристиками.

 1.                Африка;

Б) Антарктида;

 1.                Євразія.

1. Найхолодніший;

2. найменший;

3. найбільший;

4. найспекотніший


 

IV. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Прийом «Словникова робота»

Завдання. Дайте визначення понять: т екватор 

 • вісь
 • полюси 
 • масштаб 
 • глобус 
 • супутник 
 • ґрунт .

Прийом «Бліцопитування»

 • Яка причина зміни дня і ночі?
 • Які види обертання здійснює Земля?
 • Якого кольору Земля із космосу?
 • Яка Земля за рахунком від Сонця?
 • Скільки материків має Земля?
 • Який океан на Землі найбільший?
 • На якому материку розташовується Україна?
 • Яка тривалість земного року?
 • Чому дорівнює земна доба?
 • Що таке високосний рік?

Прийом «Синквейн»

Земля.

Третя, жива

Утворилася, еволюціонувала, змінюється

Обертається навколо Сонця

Унікальна.

Прийом «Творча лабораторія»

Завдання. Створіть «рекламу» про планету (за власним вибором), на яку відправляються космотуристи  — характер поверхні, темпе­ратура, час обертання.

Приклад

КОСМІЧНІ ТУРИ НА МІСЯЦЬ.

ПОРАДИ ТИМ, ХТО ВИРУШАЄ НА МІСЯЦЬ

 •         Якщо ви зібралися прогулятися по поверхні Місяця, подивити­ся тутешні краєвиди та зібрати колекцію гірських порід, не за­бувайте — дивіться під ноги. Уся поверхня засипана каменями, які падають із космосу.
 •         Не сильно стрибайте від радості, коли побачите місячні моря, кратери — зважайте на те, що ви підстрибнете у шість разів ви­ще, ніж на Землі. Але падати будете повільно.
 •  Безхмарно, без дощів, без туманів із води, але трапляються кам’яні та метеоритні опади.
 •         Якщо ви любите ділитися враженням від побаченого, па­м’ятайте — вас ніхто не почує, якщо не матимете при со­бі радіопередавача. Там навіть шуму від падіння метеориту не почуєте.
 •         Якщо вас чекають на Землі на певні свята, не забудьте взяти годинника та календар, щоб не заплутатися в днях. Трива­лість дня дорівнює двом земним тижням.
 •         Будь ласка, будьте в скафандрі, бо там немає повітря.

Прийом «Віршовані рядки»

Завдання. Послухайте вірш і дайте відповідь на запитання. Коли (упродовж доби) сонячна тінь найменша? Про що це свідчить?

Сонячний годинник...

Він не зупиняється,

А його пружина ніколи не ламається,

Бо її заводить сонячне проміння,

Стрілка циферблата бігає за тінню.

(О. Коваль)

Бесіда

 • Який період обертання Землі?
 • Скільки природних супутників у Землі?
 • У чому полягають подібність і відмінність Землі від інших планет?
 • У яку пору року полуденне Сонце перебуває високо над лінією горизонту, а в яку пору воно нижче?
 • Чому висота полуденного Сонця над лінією горизонту змінюєть­ся протягом року?
 • Яка тривалість календарного року на Землі?
 • Чи відрізняється тривалість земної і місячної доби?
 • Чому існує високосний рік?
 • Як зі спостережень зоряного неба доводять, що Земля обертаєть­ся навколо власної осі і обертання можливе із заходу на схід?
 • Змінюється кількість води на планеті чи ні?
 • Яка тривалість дня і ночі на полюсах Землі? Чим це можна по­яснити?

Прийом «Доповни речення»

Земля — одна з відомих досі (планет),

на якій (існує) життя. Серед (8)

планет Сонячної системи за віддаленістю від Сонця Земля посідає  (3) місце. Вік Землі близько

Наша планета рухається навколо

по своїй 

Природним супутником Землі є _

Прийом «Приймаю — не приймаю»

Завдання. Підкресліть правильні твердження,

Земля — планета Сонячної системи,

Місяць — єдиний природний супутник Землі,

Земля обертається навколо своєї осі зі сходу на захід,

Сонце — найближча до Землі зірка.

Сонячні промені нагрівають земну поверхню однаково на усіх її ділянках.

Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід,

Сонячні промені нагрівають земну поверхню неоднаково,

Пори року змінюються тому, що вісь Землі має нахил,

Пори року змінюються тому, що Земля обертається навколо

Сонця.

 1. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ У ЗМІНЕНИХ УМОВАХ

Прийом «Фантастичне припущення»

Завдання. Запропонуйте відповіді на запитання. Аргументуйте свою відповідь.

 • Чи міг би рік на Землі продовжуватися не 365 днів, а вдвічі довше?
 • 3 чим пов’язано нерівномірне нагрівання поверхні Землі?
 • Чи змінився б вигляд планети, якщо вона була б у кілька разів більшою чи меншою за теперішню?
 • Що буде, якщо нахил осі планети зміниться?
 • Що буде, якщо планета не буде обертатися навколо своєї осі?
 • Що буде, якщо Земля не обертатиметься навколо Сонця?
 1. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель підсумовує рівень знань, умінь та навичок учнів у ході вивчення теми «Земля як планета».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити параграфи розділу: §

 

docx
Додано
5 травня 2020
Переглядів
5501
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку