Контрольна робота з української літератури в 10 класі "Творчість І.Франка" («Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»)

Про матеріал

Контрольна робота (10 клас)

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 1

1. Іван Франко за походженням

А волинянин Б галичанинВ слобожанинГ подолянин Д буковинець

2. Збірка «Зів'яле листя» Івана Франка об'єднала поетичні твори, що є зразками лірики

А інтимноїБ пейзажноїВ патріотичноїГ філософської Д громадянської

3. Перифраз, що стосується постаті І. Франка,

А мандрівний філософ, прихильник ідеї «сродної» праці

Б Великий сонцепоклонник

В Кобзар, геній української нації

Г Каменяр, духовний провідник нації

Д «батько української прози»

4. Уособленням образу «вічного революціонера» в поезії «Гімн» І. Франка є усі зазначені поняття, ОКРІМ

А думка Б воляВ честьГ наукаД дух

5. У рядках Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело вжито

А анафору Б епіфоруВ рефрен Г оксиморон Д порівняння

6. Провідний мотив твору «Гімн» -

А заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості

Б заклик до повалення експлуататорського ладу

В боротьба народних мас за світле майбутнє, несхитна віра в їхню перемогу

Г захоплення красою життя

Д роль слова, митця в житті суспільства

7. В уривку Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії Б алітераціїВ епітетів Г градаціїД порівняння

8. За жанровим різновидом «Гімн» І. Франка

А вірш-реквіємБ вірш-рефлексія В вірш-епітафія

Г вірш-алегорія Д вірш-медитація

9. У рядках Словом сильним, мов трубою, Міліони зве з собою, -Міліони радо йдуть, Бо се голос духа чуть вжито

А риторичне звертання Б риторичне запитання В порівняння

Г епіфору Д градацію

10.Слова Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! І. Франко адресує

А матері Б дружиніВ коханій Г музі Д Україні

11. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка написана у формі

А монологу Б діалогуВ сну Г молитвиД заклику

12. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» входить до збірки і. Франка

А «Баляди і розкази»Б «Мій Ізмарагд» В «Зів'яле листя»

Г «З вершин і низин»Д «На крилах пісень»

13.Усі особливості є характерними для поезії «Чого являєшся мені у сні?..», ОКРІМ

А написана у формі монологу-сповіді героя

Б вірш - свого роду ліричний портрет, змальований крізь призму сну

В досконала єдність змісту і форми

Г використання обрамлення, яке підсилює тужливі настрої ліричного героя

Д використання форми, коли між багатостопними рядками розміщуються одностопні

14. В уривку Так най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє, в'яне, засиха, -Хоч в сні на вид твій омиває, Хоч в жалощах живіше грає НЕ використано

А анафору Б порівнянняВ метафору Г епітет Д епіфору

15. Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка розкриває ідею

А сутності біблійних заповідей Божих

Б таємниці історії єврейського народу

В значення Мойсея для всього людства

Г ролі визначної особистості в долі нації

Д значення слова в житті людини

16. Елементи, виділені в уривку Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, Людським презирством, ніби струпом, вкритий! є прикладом

А асонансу Б дисонансу В звуконаслідування Г алітерації Д евфонії

17. В уривку ...Се дідусь слабосилий, Що без роду, без стад і жінок Сам стоїть край могили. Все, що мав у життю, він віддав Для одної ідеї йдеться про

А Датана Б ЄгошуаВ Авірона Г АзазеляД Мойсея

18. Азазель у поемі «Мойсей» - це

А пророк Б темний демон пустеліВ князь конюхівГ світла силаД кочівник

19. До композиційних особливостей поеми «Мойсей» належать

А чотири частини, епілог

Б пролог, двадцять пісень

В розлогі пейзажі, інтер'єри

Г зміщення часових площин, рефрен

Д притча в поемі, обрамлення

20. У сюжеті поеми «Мойсей» розмова Мойсея з Єговою та смерть вождя є

А експозицієюБ зав'язкою В розвитком діїГ кульмінацієюД розв'язкою

21. «Заповіт українському народові», - так назвав О. Білецький твір І. Франка

А «Гімн»Б «Чого являєшся мені у сні?..»

В «Тричі мені являлася любов» Г «Мойсей»

22. У рядках Мовив«Се добре вам хтось Підповів таку раду. Я на вашім престолі як стій Без вагання засяду» на місці пропуску треба вписати

А кедрБ терен В дубГ АзазельД Датан

23. За жанровою ознакою твір «Мойсей» -

А ліричний вірш Б історична повістьВ філософська поема

Г сатирична поема Д пригодницький роман

24. Алегоричну притчу-казку про те, як дерева вибирали собі короля, розповідає

А Єгошуа Б ДатанВАзазель Г АвіронД Мойсей

25. У міфі про велетня Оріона усі характеристики стосуються його, ОКРІМ

А є сліпцемБ прямує до сонця В намагається повернути собі зір

Г несе на плечах хлопчика, що постійно дурить велетня і вказує йому дорогу в інший бік

Д намагається довести Мойсееві марність його справи

26. Установіть відповідність між художнім засобом та його прикладом.

Художній засіб

1 алітерація Г

2 алегорія Д

3 епітет В

4 порівняння Б

Приклад

А Задарма в слові твойому іскряться І сила, й м'якість, дотеп і потуга...

Б Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка...

В В золотім океані вас все Буде спрага томити...

Г І ревнув понад горами грім...

Д Мовив терен: «Се добре вам хтось Підповів таку раду...»

27. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

Художній засіб

1 порівняння В

2 риторичне запитання Г

3 градація Б

4 метафора А

Приклад

А Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольнім колі.

Б Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, І трудився для неї.

В І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі.

Г Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм І тяглом у поїздах їх бистроїзних?

Д Сорок літ я трудився, навчав...


Контрольна робота (10 клас)

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 2

1. Усі вислови стосуються Івана Франка, ОКРІМ

А перший професійний письменник Б Великий Каменяр

В український Мойсей Г «великий артист зору» Д «лірик високої проби»

2. Іван Франко є автором рядків

А «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!..»

Б «Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, Він живе, він ще не вмер...»

В «О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись...»

Г «Стилет чи стилос? - не збагнув. Двояко Вагаються трагічні терези...»

Д «Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні...»

3. Поезія «Гімн» входить до збірки

А «Баляди і розкази» Б «Мій Ізмарагд» В «З вершин і низин»

Г «Зів'яле листя» Д «На крилах пісень»

4. Образ «вічного революціонера» в поезії І. Франка «Гімн» уособлює

А вільнодумного героя-бунтаря Б прагнення народу до освіченості

В соратників І. Франка в боротьбі Г вічне прагнення людини до волі

5. За жанром «Гімн» Івана Франка - це

А ліричний віршБ сонетВ баладаГ роман Д філософська поема

6. Твір «Гімн» І. Франка належить до такого виду лірики, як

А інтимна Б філософськаВ громадянськаГ патріотичнаД пейзажна

7. У рядках Щезнуть сльози, сум, нещастя. Сила родиться й завзяття вжито

А епіфору Б тавтологіюВ метафору Г оксиморонД епітети

8. В уривку Розвалилась зла руїна, Покотилася лавина, І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день? використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії Б риторичного питанняВ алегорії Г порівняння Д метонімії

9.У рядкахГолос духа чути скрізь: По курних хатах мужицьких, По верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз використано всі художні засоби, ОКРІМ

А метафори Б градаціїВ анафори Г інверсіїД порівняння

10. У рядках Чого являєшся мені Усні? Чого звертаєш ти до мене Чудові очі ті ясні, Сумні, Немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? автор НЕ використав

А епітетів Б анафориВ епіфори Г інверсіїД риторичного питання

11. Твір «Чого являєшся мені у сні?..» належить до лірики

А патріотичноїБ філософської В інтимної Г пейзажноїД громадянської

12. За жанровою ознакою поезія «Чого являєшся мені у сні?..» є

А баладою Б ліричним віршем В філософською поемоюГ сонетом Д романсом

13.У рядках О, ні! Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! використано

А епітет Б порівнянняВ риторичне звертанняГ анафору Д епіфору

14. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до

А Бога Б українського народуВ рідного краю

Г освічених дворян Д майбутніх поколінь

15. У поемі «Мойсей» використано сюжет

А давньоримський Б давньогрецький В давньоєгипетський

Г шумерський Д біблійний

16. Правильним щодо історії написання вступу до поеми «Мойсей» Івана Франка є твердження в рядку

А вступ було написано Іваном Франком одночасно з поемою

Б вступ було написано Іваном Франком значно раніше

В вступ було написано Іваном Франком, коли поема була завершена

Г вступ було написано другом Івана Франка, який хотів якнайшвидше надрукувати твір

Д вступ було написано Іваном Франком як самостійний твір, який видавці випадково надрукували разом із поемою

17. В уривку Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка; М'ясо стад їх, і масло, і сир — Се найвищая ласка йдеться про

А єгиптянБ старе покоління євреїв В нове покоління єврейського народу

Г дерева, які обирали собі короля Д майбутні покоління

18. Події в поемі «Мойсей» розгортаються в такій послідовності:

А заклик Єгошуа до бою - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля

Б вигнання Мойсея з табору - притча про дерева, що обирали собі короля - спокуса Азазеля -заклик Єгошуа до бою

В притча про дерева, що обирали собі короля -спокуса Азазеля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Г спокуса Азазеля - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Д притча про дерева, що обирали собі короля -вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля- заклик Єгошуа до бою

19. Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б оспівування славного минулого єврейського народу

В заклик вірити у свій народ, позбутися рабської психології й будувати нове життя

Г викриття ганебної політики Єгипту щодо єврейського народу

Д засудження молодого покоління через його недалекоглядність

20. Слова «І глянеш, як хазяїн домовитий, / По своїй хаті і по своїм полі» у творі «Мойсей» адресовані

А пророкові МойсеюБ українському народовіВ Єгошуа Г АвіроновіД Датану

21. Провідна думка прологу до твору «Мойсей» І. Франка - це

А віра у воскресіння українців як державної нації

Б уславлення козацького минулого українського народу

В засудження рабського духу єврейського народу

Г уславлення Мойсея як лідера і пророка народу

Д засудження зрадників і псевдопатріотів

22. «... смерть пророка, не признаного своїм народом», -так автор визначив

А ідею творуБ мотив творуВ тему твору

Г особливість композиціїД літературний стиль

23. За родовою ознакою твір «Мойсей» належить до

А лірикиБ драмиВ епосуГ ліро-епосу

24. У притчі-казці погоджується бути королем дерев

А береза Б пальмаВ дуб Г терен Д кедр

25.На створенні поеми «Мойсей» позначились усі події, ОКРІМ

А відвідання І. Франком римської церкви Сан-П'єтро

Б ознайомлення з роботою Мікеланджело «Мойсей»

В російської революції 1905 року Г особистої трагедії І. Франка

Д подій під Крутами 1918 року

26. Установіть відповідність між персонажем та його вчинком.

Персонаж

1 Азазель

2 Єгошуа

3 Датан

4 Єгова

Вчинок

А карає пророка за сумнів

Б закликає: «До походу! До бою!»

В веде свій народ до землі обітованої

Г закликає народ закидати пророка камінням

Д намагається підірвати віру Мойсея

27. Установіть відповідність між персонажем твору «Мойсей» та його реплікою.

Персонаж твору

А Єгова

Б Мойсей

В Датан

Г Авірон

Д кедр

Репліка

1 Хто до бунту посміє народ Накликати, до змін... Той на пострах безумцям усім... Най опльований буде всіма і побитий камінням.

2 І ви мусите слухать, хоч злість Вб'є вам жало студене. Рад я знать, чия перша рука Підійметься на мене!..

3 Ви корону мені принесли? Що мені се за шана! Я й без неї окраса землі І корона Лівана.

4 Най Єгова собі там гримить На скалистім Сінаї, - Нам Ваал дасть багатства і власть У великому краї.


Контрольна робота (10 клас) ВІДПОВІДІ

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 1

1. Іван Франко за походженням

А волинянин Б галичанин

В слобожанинГ подолянин Д буковинець

2. Збірка «Зів'яле листя» Івана Франка об'єднала поетичні твори, що є зразками лірики

А інтимної Б пейзажноїВ патріотичної

Г філософської Д громадянської

3. Перифраз, що стосується постаті І. Франка,

А мандрівний філософ, прихильник ідеї «сродної» праці

Б Великий сонцепоклонник

В Кобзар, геній української нації

Г Каменяр, духовний провідник нації

Д «батько української прози»

4. Уособленням образу «вічного революціонера» в поезії «Гімн» І. Франка є усі зазначені поняття, ОКРІМ

А думка Б воляВ честьГ наукаД дух

5. У рядках

Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело вжито

А анафору Б епіфоруВ рефрен Г оксиморон Д порівняння

6. Провідний мотив твору «Гімн» -

А заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості

Б заклик до повалення експлуататорського ладу

В боротьба народних мас за світле майбутнє, несхитна віра в їхню перемогу

Г захоплення красою життя

Д роль слова, митця в житті суспільства

7. В уривку

Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії Б алітераціїВ епітетів Г градаціїД порівняння

8. За жанровим різновидом «Гімн» І. Франка

А вірш-реквіємБ вірш-рефлексія В вірш-епітафія

Г вірш-алегорія Д вірш-медитація

9. У рядках

Словом сильним, мов трубою, Міліони зве з собою, -Міліони радо йдуть, Бо се голос духа чуть вжито

А риторичне звертання Б риторичне запитання В порівняння

Г епіфору Д градацію

10.Слова

Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! І. Франко адресує

А матері Б дружиніВ коханій Г музі Д Україні

11. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка написана у формі

А монологу Б діалогуВ сну Г молитвиД заклику

12. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» входить до збірки і. Франка

А «Баляди і розкази»Б «Мій Ізмарагд» В «Зів'яле листя»

Г «З вершин і низин»Д «На крилах пісень»

13.Усі особливості є характерними для поезії «Чого являєшся мені у сні?..», ОКРІМ

А написана у формі монологу-сповіді героя

Б вірш - свого роду ліричний портрет, змальований крізь призму сну

В досконала єдність змісту і форми

Г використання обрамлення, яке підсилює тужливі настрої ліричного героя

Д використання форми, коли між багатостопними рядками розміщуються одностопні

14. В уривку

Так най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє, в'яне, засиха, -Хоч в сні на вид твій омиває, Хоч в жалощах живіше грає НЕ використано

А анафору Б порівнянняВ метафору Г епітет Д епіфору

15. Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка розкриває ідею

А сутності біблійних заповідей Божих

Б таємниці історії єврейського народу

В значення Мойсея для всього людства

Г ролі визначної особистості в долі нації

Д значення слова в житті людини

16. Елементи, виділені в уривку

Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, Людським презирством, ніби струпом, вкритий! є прикладом

А асонансу Б дисонансу В звуконаслідування Г алітерації Д евфонії

17. В уривку

...Се дідусь слабосилий, Що без роду, без стад і жінок Сам стоїть край могили. Все, що мав у життю, він віддав Для одної ідеї йдеться про

А Датана Б ЄгошуаВ Авірона Г АзазеляД Мойсея

18. Азазель у поемі «Мойсей» - це

А пророк Б темний демон пустеліВ князь конюхів

Г світла силаД кочівник

19. До композиційних особливостей поеми «Мойсей» належать

А чотири частини, епілог Б пролог, двадцять пісеньВ розлогі пейзажі, інтер'єри

Г зміщення часових площин, рефренД притча в поемі, обрамлення

20. У сюжеті поеми «Мойсей» розмова Мойсея з Єговою та смерть вождя є

А експозицієюБ зав'язкою В розвитком діїГ кульмінацієюД розв'язкою

21. «Заповіт українському народові», - так назвав О. Білецький твір І. Франка

А «Гімн»Б «Чого являєшся мені у сні?..» В «Тричі мені являлася любов»

Г «Мойсей»

22. У рядках Мовив«Се добре вам хтось Підповів таку раду. Я на вашім престолі як стій Без вагання засяду» на місці пропуску треба вписати

А кедрБ терен В дубГ АзазельД Датан

23. За жанровою ознакою твір «Мойсей» -

А ліричний вірш Б історична повістьВ філософська поема

Г сатирична поема Д пригодницький роман

24. Алегоричну притчу-казку про те, як дерева вибирали собі короля, розповідає

А Єгошуа Б ДатанВАзазель Г АвіронД Мойсей

25. У міфі про велетня Оріона усі характеристики стосуються його, ОКРІМ

А є сліпцемБ прямує до сонця В намагається повернути собі зір

Г несе на плечах хлопчика, що постійно дурить велетня і вказує йому дорогу в інший бік

Д намагається довести Мойсееві марність його справи

26. Установіть відповідність між художнім засобом та його прикладом.

Художній засіб

1 алітерація Г

2 алегорія Д

3 епітет В

4 порівняння Б

Приклад

А Задарма в слові твойому іскряться І сила, й м'якість, дотеп і потуга...

Б Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка...

В В золотім океані вас все Буде спрага томити...

Г І ревнув понад горами грім...

Д Мовив терен: «Се добре вам хтось Підповів таку раду...»

27. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

Художній засіб

1 порівняння В

2 риторичне запитання Г

3 градація Б

4 метафора А

Приклад

А Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольнім колі.

Б Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, І трудився для неї.

В І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі.

Г Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм І тяглом у поїздах їх бистроїзних?

Д Сорок літ я трудився, навчав...


Контрольна робота (10 клас)

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 2

1. Усі вислови стосуються Івана Франка, ОКРІМ

А перший професійний письменник Б Великий Каменяр

В український Мойсей Г «великий артист зору»

Д «лірик високої проби»

2. Іван Франко є автором рядків

А «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!..»

Б «Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, Він живе, він ще не вмер...»

В «О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись...»

Г «Стилет чи стилос? - не збагнув. Двояко Вагаються трагічні терези...»

Д «Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні...»

3. Поезія «Гімн» входить до збірки

А «Баляди і розкази» Б «Мій Ізмарагд» В «З вершин і низин»

Г «Зів'яле листя» Д «На крилах пісень»

4. Образ «вічного революціонера» в поезії І. Франка «Гімн» уособлює

А вільнодумного героя-бунтаря Б прагнення народу до освіченості

В соратників І. Франка в боротьбі Г вічне прагнення людини до волі

5. За жанром «Гімн» Івана Франка - це

А ліричний віршБ сонетВ баладаГ роман Д філософська поема

6. Твір «Гімн» І. Франка належить до такого виду лірики, як

А інтимна Б філософськаВ громадянськаГ патріотичнаД пейзажна

7. У рядках

Щезнуть сльози, сум, нещастя. Сила родиться й завзяття вжито

А епіфору Б тавтологіюВ метафору Г оксиморонД епітети

8. В уривку

Розвалилась зла руїна,

Покотилася лавина,

І де в світі тая сила,

Щоб в бігу її спинила,

Щоб згасила, мов огень,

Розвидняющийся день? використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії Б риторичного питанняВ алегорії

Г порівняння Д метонімії

9.У рядках

Голос духа чути скрізь: По курних хатах мужицьких, По верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз використано всі художні засоби, ОКРІМ

А метафори Б градаціїВ анафори Г інверсіїД порівняння

10. У рядках

Чого являєшся мені Усні?

Чого звертаєш ти до мене Чудові очі ті ясні, Сумні,

Немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? автор НЕ використав

А епітетів Б анафориВ епіфори Г інверсіїД риторичного питання

11. Твір «Чого являєшся мені у сні?..» належить до лірики

А патріотичноїБ філософської В інтимної

Г пейзажноїД громадянської

12. За жанровою ознакою поезія «Чого являєшся мені у сні?..» є

А баладою Б ліричним віршемВ філософською поемою

Г сонетом Д романсом

13.У рядках

О, ні!

Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! використано

А епітет Б порівнянняВ риторичне звертанняГ анафору Д епіфору

14. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до

А Бога Б українського народуВ рідного краю

Г освічених дворян Д майбутніх поколінь

15. У поемі «Мойсей» використано сюжет

А давньоримський Б давньогрецький В давньоєгипетський

Г шумерський Д біблійний

16. Правильним щодо історії написання вступу до поеми «Мойсей» Івана Франка є твердження в рядку

А вступ було написано Іваном Франком одночасно з поемою

Б вступ було написано Іваном Франком значно раніше

В вступ було написано Іваном Франком, коли поема була завершена

Г вступ було написано другом Івана Франка, який хотів якнайшвидше надрукувати твір

Д вступ було написано Іваном Франком як самостійний твір, який видавці випадково надрукували разом із поемою

17. В уривку

Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка; М'ясо стад їх, і масло, і сир — Се найвищая ласка йдеться про

А єгиптянБ старе покоління євреїв В нове покоління єврейського народу

Г дерева, які обирали собі короля Д майбутні покоління

18. Події в поемі «Мойсей» розгортаються в такій послідовності:

А заклик Єгошуа до бою - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля

Б вигнання Мойсея з табору - притча про дерева, що обирали собі короля - спокуса Азазеля -заклик Єгошуа до бою

В притча про дерева, що обирали собі короля -спокуса Азазеля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Г спокуса Азазеля - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Д притча про дерева, що обирали собі короля -вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля- заклик Єгошуа до бою

19. Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б оспівування славного минулого єврейського народу

В заклик вірити у свій народ, позбутися рабської психології й будувати нове життя

Г викриття ганебної політики Єгипту щодо єврейського народу

Д засудження молодого покоління через його недалекоглядність

20. Слова «І глянеш, як хазяїн домовитий, / По своїй хаті і по своїм полі» у творі «Мойсей» адресовані

А пророкові МойсеюБ українському народові В Єгошуа

Г АвіроновіД Датану

21. Провідна думка прологу до твору «Мойсей» І. Франка - це

А віра у воскресіння українців як державної нації

Б уславлення козацького минулого українського народу

В засудження рабського духу єврейського народу

Г уславлення Мойсея як лідера і пророка народу

Д засудження зрадників і псевдопатріотів

22. «... смерть пророка, не признаного своїм народом», -так автор визначив

А ідею творуБ мотив творуВ тему твору

Г особливість композиціїД літературний стиль

23. За родовою ознакою твір «Мойсей» належить до

А лірикиБ драмиВ епосуГ ліро-епосу

24. У притчі-казці погоджується бути королем дерев

А береза Б пальмаВ дуб Г терен Д кедр

25.На створенні поеми «Мойсей» позначились усі події, ОКРІМ

А відвідання І. Франком римської церкви Сан-П'єтро

Б ознайомлення з роботою Мікеланджело «Мойсей»

В російської революції 1905 року

Г особистої трагедії І. Франка

Д подій під Крутами 1918 року

26. Установіть відповідність між персонажем та його вчинком.

Персонаж

1 АзазельД

2 Єгошуа Б

3 ДатанГ

4 Єгова А

Вчинок

А карає пророка за сумнів

Б закликає: «До походу! До бою!»

В веде свій народ до землі обітованої

Г закликає народ закидати пророка камінням

Д намагається підірвати віру Мойсея

27. Установіть відповідність між персонажем твору «Мойсей» та його реплікою.

Персонаж твору

А Єгова

Б Мойсей2

В Датан1

Г Авірон4

Д кедр 3

Репліка

1 Хто до бунту посміє народ Накликати, до змін... Той на пострах безумцям усім... Най опльований буде всіма і побитий камінням.

2 І ви мусите слухать, хоч злість Вб'є вам жало студене. Рад я знать, чия перша рука Підійметься на мене!..

3 Ви корону мені принесли? Що мені се за шана! Я й без неї окраса землі І корона Лівана.

4 Най Єгова собі там гримить На скалистім Сінаї, - Нам Ваал дасть багатства і власть У великому краї.

Перегляд файлу

Контрольна робота (10 клас)

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 1

1. Іван Франко за походженням

А волинянин Б галичанин В слобожанин Г подолянин Д буковинець

2. Збірка «Зів'яле листя» Івана Франка об'єднала поетичні твори, що є зразками лірики

А інтимної  Б пейзажної В патріотичної Г філософської  Д громадянської

3. Перифраз, що стосується постаті І. Франка,

А мандрівний філософ, прихильник ідеї «сродної» праці  

Б Великий сонцепоклонник    

В Кобзар, геній української нації  

Г Каменяр, духовний провідник нації   

Д «батько української прози»

4. Уособленням образу «вічного революціонера» в поезії «Гімн» І. Франка є усі зазначені поняття, ОКРІМ

А думка  Б воля В честь Г наука Д дух

5. У рядках Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело вжито

А анафору   Б епіфору В рефрен  Г оксиморон  Д порівняння

6. Провідний мотив твору «Гімн» -

А заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості

Б заклик до повалення експлуататорського ладу

В боротьба народних мас за світле майбутнє, несхитна віра в їхню перемогу

Г захоплення красою життя

Д роль слова, митця в житті суспільства

7. В уривку Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії  Б алітерації  В епітетів  Г градації Д порівняння

8. За жанровим різновидом «Гімн» І. Франка

А вірш-реквієм  Б вірш-рефлексія   В вірш-епітафія 

Г вірш-алегорія   Д вірш-медитація

9. У рядках Словом сильним, мов трубою, Міліони зве з собою, -Міліони радо йдуть, Бо се голос духа чуть вжито

А риторичне звертання   Б риторичне запитання  В порівняння

Г епіфору     Д градацію

10.Слова Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! І. Франко адресує

А матері  Б дружині В коханій  Г музі  Д Україні

11. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка написана у формі

А монологу  Б діалогу В сну  Г молитви Д заклику

12. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» входить до збірки і. Франка

А «Баляди і розкази»        Б «Мій Ізмарагд»   В «Зів'яле листя»

Г «З вершин і низин»  Д «На крилах пісень»

13.Усі особливості є характерними для поезії «Чого являєшся мені у сні?..», ОКРІМ

А написана у формі монологу-сповіді героя

Б вірш - свого роду ліричний портрет, змальований крізь призму сну

В досконала єдність змісту і форми

Г використання обрамлення, яке підсилює тужливі настрої ліричного героя

Д використання форми, коли між багатостопними рядками розміщуються одностопні

14. В уривку Так най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє, в'яне, засиха, -Хоч в сні на вид твій омиває, Хоч в жалощах живіше грає НЕ використано

А анафору  Б порівняння В метафору  Г епітет  Д епіфору

15. Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка розкриває ідею

А сутності біблійних заповідей Божих

Б таємниці історії єврейського народу

В значення Мойсея для всього людства

Г ролі визначної особистості в долі нації

Д значення слова в житті людини

16. Елементи, виділені в уривку Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, Людським презирством, ніби струпом, вкритий! є прикладом

А асонансу  Б дисонансу  В звуконаслідування  Г алітерації  Д евфонії

17. В уривку ...Се дідусь слабосилий, Що без роду, без стад і жінок Сам стоїть край могили. Все, що мав у життю, він віддав Для одної ідеї йдеться про

А Датана  Б Єгошуа В Авірона  Г Азазеля Д Мойсея

18. Азазель у поемі «Мойсей» - це

А пророк  Б темний демон пустелі В князь конюхів Г світла сила   Д кочівник

19. До композиційних особливостей поеми «Мойсей» належать

А чотири частини, епілог  

Б пролог, двадцять пісень 

В розлогі пейзажі, інтер'єри

Г зміщення часових площин, рефрен  

Д притча в поемі, обрамлення

20. У сюжеті поеми «Мойсей» розмова Мойсея з Єговою та смерть вождя є

А експозицією Б зав'язкою  В розвитком дії Г кульмінацією Д розв'язкою

21. «Заповіт українському народові», - так назвав О. Білецький твір І. Франка

А «Гімн»      Б «Чого являєшся мені у сні?..»  

В «Тричі мені являлася любов»   Г «Мойсей»

22. У рядках Мовив  «Се добре вам хтось Підповів таку раду. Я на вашім престолі як стій Без вагання засяду» на місці пропуску треба вписати

А кедр Б терен  В дуб  Г Азазель Д Датан

23. За жанровою ознакою твір «Мойсей» -

А ліричний вірш   Б історична повість В філософська поема    

Г сатирична поема  Д пригодницький роман

24. Алегоричну притчу-казку про те, як дерева вибирали собі короля, розповідає

А Єгошуа  Б Датан ВАзазель  Г Авірон Д Мойсей

25. У міфі про велетня Оріона усі характеристики стосуються його, ОКРІМ

А є сліпцем  Б прямує до сонця В намагається повернути собі зір

Г несе на плечах хлопчика, що постійно дурить велетня і вказує йому дорогу в інший бік

Д намагається довести Мойсееві марність його справи

26. Установіть відповідність між художнім засобом та його прикладом.

Художній засіб

1 алітерація Г

2 алегорія Д

3 епітет В

4 порівняння Б

 

Приклад

А Задарма в слові твойому іскряться І сила, й м'якість, дотеп і потуга...

Б Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка...

В В золотім океані вас все Буде спрага томити...

Г І ревнув понад горами грім...

Д Мовив терен: «Се добре вам хтось Підповів таку раду...»

27. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

Художній засіб

1 порівняння В

2 риторичне запитання Г

3 градація Б

4 метафора А

Приклад

А Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольнім колі.

Б Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, І трудився для неї.

В І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі.

Г Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм І тяглом у поїздах їх бистроїзних?

Д Сорок літ я трудився, навчав...

 


Контрольна робота (10 клас)

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 2

1. Усі вислови стосуються Івана Франка, ОКРІМ

А перший професійний письменник   Б Великий Каменяр

В український Мойсей   Г «великий артист зору»   Д «лірик високої проби»

2. Іван Франко є автором рядків

А «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!..»

Б «Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, Він живе, він ще не вмер...»

В «О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись...»

Г «Стилет чи стилос? - не збагнув. Двояко Вагаються трагічні терези...»

Д «Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні...»

3. Поезія «Гімн» входить до збірки

А «Баляди і розкази»  Б «Мій Ізмарагд»   В «З вершин і низин»

Г «Зів'яле листя»   Д «На крилах пісень»

4. Образ «вічного революціонера» в поезії І. Франка «Гімн» уособлює

А вільнодумного героя-бунтаря   Б прагнення народу до освіченості

В соратників І. Франка в боротьбі   Г вічне прагнення людини до волі

5. За жанром «Гімн» Івана Франка - це

А ліричний вірш  Б сонет В балада Г роман  Д філософська поема

6. Твір «Гімн» І. Франка належить до такого виду лірики, як

А інтимна  Б філософська В громадянська Г патріотична Д пейзажна

7. У рядках Щезнуть сльози, сум, нещастя. Сила родиться й завзяття вжито

А епіфору  Б тавтологію В метафору  Г оксиморон  Д епітети

8. В уривку Розвалилась зла руїна, Покотилася лавина, І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день? використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії  Б риторичного питання В алегорії  Г порівняння  Д метонімії

9.У рядках Голос духа чути скрізь: По курних хатах мужицьких, По верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз використано всі художні засоби, ОКРІМ

А метафори  Б градації  В анафори   Г інверсії Д порівняння

10. У рядках Чого являєшся мені Усні? Чого звертаєш ти до мене Чудові очі ті ясні, Сумні, Немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? автор НЕ використав

А епітетів  Б анафори В епіфори  Г інверсії Д риторичного питання

11. Твір «Чого являєшся мені у сні?..» належить до лірики

А патріотичної Б філософської  В інтимної  Г пейзажної  Д громадянської

12. За жанровою ознакою поезія «Чого являєшся мені у сні?..» є

А баладою  Б ліричним віршем  В філософською поемою  Г сонетом  Д романсом

13.У рядках О, ні! Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! використано

А епітет  Б порівняння В риторичне звертання Г анафору  Д епіфору

14. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до

А Бога    Б українського народу   В рідного краю    

Г освічених дворян  Д майбутніх поколінь

15. У поемі «Мойсей» використано сюжет

А давньоримський   Б давньогрецький   В давньоєгипетський

Г шумерський    Д біблійний

16. Правильним щодо історії написання вступу до поеми «Мойсей» Івана Франка є твердження в рядку

А вступ було написано Іваном Франком одночасно з поемою

Б вступ було написано Іваном Франком значно раніше

В вступ було написано Іваном Франком, коли поема була завершена

Г вступ було написано другом Івана Франка, який хотів якнайшвидше надрукувати твір

Д вступ було написано Іваном Франком як самостійний твір, який видавці випадково надрукували разом із поемою

17. В уривку Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка; М'ясо стад їх, і масло, і сир — Се найвищая ласка йдеться про

А єгиптян  Б старе покоління євреїв  В нове покоління єврейського народу

Г дерева, які обирали собі короля   Д майбутні покоління

18. Події в поемі «Мойсей» розгортаються в такій послідовності:

А заклик Єгошуа до бою - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля

Б вигнання Мойсея з табору - притча про дерева, що обирали собі короля - спокуса Азазеля -заклик Єгошуа до бою

В притча про дерева, що обирали собі короля -спокуса Азазеля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Г спокуса Азазеля - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Д притча про дерева, що обирали собі короля -вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля- заклик Єгошуа до бою

19. Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б оспівування славного минулого єврейського народу

В заклик вірити у свій народ, позбутися рабської психології й будувати нове життя

Г викриття ганебної політики Єгипту щодо єврейського народу

Д засудження молодого покоління через його недалекоглядність

20. Слова «І глянеш, як хазяїн домовитий, / По своїй хаті і по своїм полі» у творі «Мойсей» адресовані

А пророкові Мойсею Б українському народові В Єгошуа  Г Авіронові  Д Датану

21. Провідна думка прологу до твору «Мойсей» І. Франка - це

А віра у воскресіння українців як державної нації

Б уславлення козацького минулого українського народу

В засудження рабського духу єврейського народу

Г уславлення Мойсея як лідера і пророка народу

Д засудження зрадників і псевдопатріотів

22. «... смерть пророка, не признаного своїм народом», -так автор визначив

А ідею твору   Б мотив твору В тему твору 

Г особливість композиції  Д літературний стиль

23. За родовою ознакою твір «Мойсей» належить до

А лірики Б драми В епосу Г ліро-епосу

24. У притчі-казці погоджується бути королем дерев

А береза  Б пальма В дуб  Г терен  Д кедр

25.На створенні поеми «Мойсей» позначились усі події, ОКРІМ

А відвідання І. Франком римської церкви Сан-П'єтро 

Б ознайомлення з роботою Мікеланджело «Мойсей»

В російської революції 1905 року  Г особистої трагедії І. Франка

Д подій під Крутами 1918 року

26. Установіть відповідність між персонажем та його вчинком.

Персонаж

1 Азазель   

2 Єгошуа

3 Датан  

4 Єгова

Вчинок

А карає пророка за сумнів

Б закликає: «До походу! До бою!»

В веде свій народ до землі обітованої

Г закликає народ закидати пророка камінням

Д намагається підірвати віру Мойсея

27. Установіть відповідність між персонажем твору «Мойсей» та його реплікою.

Персонаж твору

А Єгова 

Б Мойсей 

В Датан 

Г Авірон 

Д кедр

 

 

Репліка

1 Хто до бунту посміє народ Накликати, до змін... Той на пострах безумцям усім... Най опльований буде всіма і побитий камінням.

2 І ви мусите слухать, хоч злість Вб'є вам жало студене. Рад я знать, чия перша рука Підійметься на мене!..

3 Ви корону мені принесли? Що мені се за шана! Я й без неї окраса землі І корона Лівана.

4 Най Єгова собі там гримить На скалистім Сінаї, - Нам Ваал дасть багатства і власть У великому краї.


Контрольна робота (10 клас) ВІДПОВІДІ

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 1

1. Іван Франко за походженням

А волинянин Б галичанин 

В слобожанин Г подолянин Д буковинець

2. Збірка «Зів'яле листя» Івана Франка об'єднала поетичні твори, що є зразками лірики

А інтимної   Б пейзажної В патріотичної     

Г філософської  Д громадянської

3. Перифраз, що стосується постаті І. Франка,

А мандрівний філософ, прихильник ідеї «сродної» праці

Б Великий сонцепоклонник

В Кобзар, геній української нації

Г Каменяр, духовний провідник нації

Д «батько української прози»

4. Уособленням образу «вічного революціонера» в поезії «Гімн» І. Франка є усі зазначені поняття, ОКРІМ

А думка  Б воля В честь Г наука Д дух

5. У рядках

Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело вжито

А анафору   Б епіфору В рефрен  Г оксиморон  Д порівняння

6. Провідний мотив твору «Гімн» -

А заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості

Б заклик до повалення експлуататорського ладу

В боротьба народних мас за світле майбутнє, несхитна віра в їхню перемогу

Г захоплення красою життя

Д роль слова, митця в житті суспільства

7. В уривку

Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії  Б алітерації  В епітетів  Г градації Д порівняння

8. За жанровим різновидом «Гімн» І. Франка

А вірш-реквієм  Б вірш-рефлексія   В вірш-епітафія 

Г вірш-алегорія   Д вірш-медитація

9. У рядках

Словом сильним, мов трубою, Міліони зве з собою, -Міліони радо йдуть, Бо се голос духа чуть вжито

А риторичне звертання   Б риторичне запитання   В порівняння

Г епіфору     Д градацію

10.Слова

Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! І. Франко адресує

А матері  Б дружині В коханій  Г музі  Д Україні

11. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка написана у формі

А монологу  Б діалогу В сну  Г молитви Д заклику

12. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» входить до збірки і. Франка

А «Баляди і розкази»       Б «Мій Ізмарагд»   В «Зів'яле листя»

Г «З вершин і низин»  Д «На крилах пісень»

13.Усі особливості є характерними для поезії «Чого являєшся мені у сні?..», ОКРІМ

А написана у формі монологу-сповіді героя

Б вірш - свого роду ліричний портрет, змальований крізь призму сну

В досконала єдність змісту і форми

Г використання обрамлення, яке підсилює тужливі настрої ліричного героя

Д використання форми, коли між багатостопними рядками розміщуються одностопні

14. В уривку

Так най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє, в'яне, засиха, -Хоч в сні на вид твій омиває, Хоч в жалощах живіше грає НЕ використано

А анафору  Б порівняння В метафору  Г епітет  Д епіфору

15. Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка розкриває ідею

А сутності біблійних заповідей Божих

Б таємниці історії єврейського народу

В значення Мойсея для всього людства

Г ролі визначної особистості в долі нації

Д значення слова в житті людини

16. Елементи, виділені в уривку

Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, Людським презирством, ніби струпом, вкритий! є прикладом

А асонансу   Б дисонансу  В звуконаслідування  Г алітерації  Д евфонії

17. В уривку

...Се дідусь слабосилий, Що без роду, без стад і жінок Сам стоїть край могили. Все, що мав у життю, він віддав Для одної ідеї йдеться про

А Датана  Б Єгошуа В Авірона  Г Азазеля Д Мойсея

18. Азазель у поемі «Мойсей» - це

А пророк   Б темний демон пустелі  В князь конюхів   

Г світла сила   Д кочівник

19. До композиційних особливостей поеми «Мойсей» належать

А чотири частини, епілог  Б пролог, двадцять пісень В розлогі пейзажі, інтер'єри

Г зміщення часових площин, рефрен  Д притча в поемі, обрамлення

20. У сюжеті поеми «Мойсей» розмова Мойсея з Єговою та смерть вождя є

А експозицією Б зав'язкою  В розвитком дії Г кульмінацією Д розв'язкою

21. «Заповіт українському народові», - так назвав О. Білецький твір І. Франка

А «Гімн» Б «Чого являєшся мені у сні?..»  В «Тричі мені являлася любов»

Г «Мойсей»

22. У рядках Мовив  «Се добре вам хтось Підповів таку раду. Я на вашім престолі як стій Без вагання засяду» на місці пропуску треба вписати

А кедр Б терен  В дуб  Г Азазель Д Датан

23. За жанровою ознакою твір «Мойсей» -

А ліричний вірш   Б історична повість В філософська поема    

Г сатирична поема  Д пригодницький роман

24. Алегоричну притчу-казку про те, як дерева вибирали собі короля, розповідає

А Єгошуа  Б Датан ВАзазель  Г Авірон Д Мойсей

25. У міфі про велетня Оріона усі характеристики стосуються його, ОКРІМ

А є сліпцем  Б прямує до сонця В намагається повернути собі зір

Г несе на плечах хлопчика, що постійно дурить велетня і вказує йому дорогу в інший бік

Д намагається довести Мойсееві марність його справи

26. Установіть відповідність між художнім засобом та його прикладом.

Художній засіб

1 алітерація Г

2 алегорія Д

3 епітет В

4 порівняння Б

 

Приклад

А Задарма в слові твойому іскряться І сила, й м'якість, дотеп і потуга...

Б Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка...

В В золотім океані вас все Буде спрага томити...

Г І ревнув понад горами грім...

Д Мовив терен: «Се добре вам хтось Підповів таку раду...»

27. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

Художній засіб

1 порівняння В

2 риторичне запитання Г

3 градація Б

4 метафора А

Приклад

А Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольнім колі.

Б Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, І трудився для неї.

В І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі.

Г Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм І тяглом у поїздах їх бистроїзних?

Д Сорок літ я трудився, навчав...

 


Контрольна робота (10 клас)

ІВАН ФРАНКО

«Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Варіант 2

1. Усі вислови стосуються Івана Франка, ОКРІМ

А перший професійний письменник  Б Великий Каменяр

В український Мойсей     Г «великий артист зору»

Д «лірик високої проби»

2. Іван Франко є автором рядків

А «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!..»

Б «Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, Він живе, він ще не вмер...»

В «О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись...»

Г «Стилет чи стилос? - не збагнув. Двояко Вагаються трагічні терези...»

Д «Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні...»

3. Поезія «Гімн» входить до збірки

А «Баляди і розкази»  Б «Мій Ізмарагд»   В «З вершин і низин»

Г «Зів'яле листя»   Д «На крилах пісень»

4. Образ «вічного революціонера» в поезії І. Франка «Гімн» уособлює

А вільнодумного героя-бунтаря   Б прагнення народу до освіченості

В соратників І. Франка в боротьбі   Г вічне прагнення людини до волі

5. За жанром «Гімн» Івана Франка - це

А ліричний вірш  Б сонет В балада Г роман  Д філософська поема

6. Твір «Гімн» І. Франка належить до такого виду лірики, як

А інтимна  Б філософська В громадянська Г патріотична Д пейзажна

7. У рядках

Щезнуть сльози, сум, нещастя. Сила родиться й завзяття вжито

А епіфору  Б тавтологію В метафору  Г оксиморон  Д епітети

8. В уривку

Розвалилась зла руїна,

Покотилася лавина,

І де в світі тая сила,

Щоб в бігу її спинила,

Щоб згасила, мов огень,

Розвидняющийся день? використано всі художні засоби, ОКРІМ

А інверсії   Б риторичного питання  В алегорії   

Г порівняння  Д метонімії

9.У рядках

Голос духа чути скрізь: По курних хатах мужицьких, По верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз використано всі художні засоби, ОКРІМ

А метафори  Б градації  В анафори   Г інверсії Д порівняння

10. У рядках

Чого являєшся мені Усні?

Чого звертаєш ти до мене Чудові очі ті ясні, Сумні,

Немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? автор НЕ використав

А епітетів  Б анафори В епіфори  Г інверсії Д риторичного питання

11. Твір «Чого являєшся мені у сні?..» належить до лірики

А патріотичної  Б філософської   В інтимної

Г пейзажної  Д громадянської

12. За жанровою ознакою поезія «Чого являєшся мені у сні?..» є

А баладою   Б ліричним віршем В філософською поемою

Г сонетом   Д романсом

13.У рядках

О, ні!

Являйся, зіронько, мені Хоч в сні! використано

А епітет  Б порівняння В риторичне звертання Г анафору  Д епіфору

14. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до

А Бога    Б українського народу   В рідного краю    

Г освічених дворян  Д майбутніх поколінь

15. У поемі «Мойсей» використано сюжет

А давньоримський   Б давньогрецький   В давньоєгипетський

Г шумерський    Д біблійний

16. Правильним щодо історії написання вступу до поеми «Мойсей» Івана Франка є твердження в рядку

А вступ було написано Іваном Франком одночасно з поемою

Б вступ було написано Іваном Франком значно раніше

В вступ було написано Іваном Франком, коли поема була завершена

Г вступ було написано другом Івана Франка, який хотів якнайшвидше надрукувати твір

Д вступ було написано Іваном Франком як самостійний твір, який видавці випадково надрукували разом із поемою

17. В уривку

Ті слова про обіцяний край Для їх слуху - се казка; М'ясо стад їх, і масло, і сир — Се найвищая ласка йдеться про

А єгиптян Б старе покоління євреїв  В нове покоління єврейського народу

Г дерева, які обирали собі короля  Д майбутні покоління

18. Події в поемі «Мойсей» розгортаються в такій послідовності:

А заклик Єгошуа до бою - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля

Б вигнання Мойсея з табору - притча про дерева, що обирали собі короля - спокуса Азазеля -заклик Єгошуа до бою

В притча про дерева, що обирали собі короля -спокуса Азазеля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Г спокуса Азазеля - притча про дерева, що обирали собі короля - вигнання Мойсея з табору- заклик Єгошуа до бою

Д притча про дерева, що обирали собі короля -вигнання Мойсея з табору - спокуса Азазеля- заклик Єгошуа до бою

19. Головна ідея поеми «Мойсей» - це

А засудження пророка за недотримання даного народові слова

Б оспівування славного минулого єврейського народу

В заклик вірити у свій народ, позбутися рабської психології й будувати нове життя

Г викриття ганебної політики Єгипту щодо єврейського народу

Д засудження молодого покоління через його недалекоглядність

20. Слова «І глянеш, як хазяїн домовитий, / По своїй хаті і по своїм полі» у творі «Мойсей» адресовані

А пророкові Мойсею Б українському народові В Єгошуа

Г Авіронові   Д Датану

21. Провідна думка прологу до твору «Мойсей» І. Франка - це

А віра у воскресіння українців як державної нації

Б уславлення козацького минулого українського народу

В засудження рабського духу єврейського народу

Г уславлення Мойсея як лідера і пророка народу

Д засудження зрадників і псевдопатріотів

22. «... смерть пророка, не признаного своїм народом», -так автор визначив

А ідею твору   Б мотив твору В тему твору

Г особливість композиції Д літературний стиль

23. За родовою ознакою твір «Мойсей» належить до

А лірики Б драми В епосу Г ліро-епосу

24. У притчі-казці погоджується бути королем дерев

А береза  Б пальма В дуб  Г терен  Д кедр

25.На створенні поеми «Мойсей» позначились усі події, ОКРІМ

А відвідання І. Франком римської церкви Сан-П'єтро

Б ознайомлення з роботою Мікеланджело «Мойсей»

В російської революції 1905 року

Г особистої трагедії І. Франка

Д подій під Крутами 1918 року

26. Установіть відповідність між персонажем та його вчинком.

Персонаж

1 Азазель    Д

2 Єгошуа Б

3 Датан   Г

4 Єгова А

Вчинок

А карає пророка за сумнів

Б закликає: «До походу! До бою!»

В веде свій народ до землі обітованої

Г закликає народ закидати пророка камінням

Д намагається підірвати віру Мойсея

27. Установіть відповідність між персонажем твору «Мойсей» та його реплікою.

Персонаж твору

А Єгова 

Б Мойсей  2

В Датан  1

Г Авірон  4

Д кедр 3

 

 

Репліка

1 Хто до бунту посміє народ Накликати, до змін... Той на пострах безумцям усім... Най опльований буде всіма і побитий камінням.

2 І ви мусите слухать, хоч злість Вб'є вам жало студене. Рад я знать, чия перша рука Підійметься на мене!..

3 Ви корону мені принесли? Що мені се за шана! Я й без неї окраса землі І корона Лівана.

4 Най Єгова собі там гримить На скалистім Сінаї, - Нам Ваал дасть багатства і власть У великому краї.

 

doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
19747
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку