КТП з Геометрії 9 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.

Про матеріал
КТП з Геометрії 9 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.
Перегляд файлу

Геометрія, 9-А, 9-Б клас

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

Програма:   Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України. – Київ, 2017.

         Підручник:   А.Г Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір. Геометрія : Підручник

  для 9класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Видавничий дім «Освіта», 2017.

 

 

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Самостійні роботи

2

3

Контрольні роботи

3

3

 

Наскрізні змістовні лінії : «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

С 2018 ключові компетентності в математики: 1. Грамотність  2. Мовна компетентність  3. Математична компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії  4. Цифрова компетентність   5. Особиста, соціальна та навчальна компетентність  6. Громадянська компетентність 7. Підприємницька компетентність  8. Компетентність культурної обізнаності та самовираження
 

 

№ уроку

Дата

Примітка

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

Ключові компетентності

Наскрізні лінії

1

 

 

Повторення матеріалу за 8 кл

 

 

 

 

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ  ( 12год)

 

2

 

 

 

 

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

 Розв'язування вправ

 

 

Учень/учениця:

пояснює, що таке синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°.

 

 

записує та пояснює:

Тотожності:  sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α.

 

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію

 

 

Громадянська відповідальність (колективна діяльність, що розвиває толерантність щодо різних думок)

3

 

 

Тригонометричні тотожності

Спілкування державною мовою:

Уміння коректно вживати математичну термінологію

4

 

 

Розв'язування вправ

 

5

 

 

 

Контрольна робота №1 «Тригонометричні  тотожності»

 

6

 

 

Аналіз к/р.

 Прямокутна система координат на площині

 

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна і громадська компетентність: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших

 

 

 

 

 

 

Спілкування державною мовою

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей.

 

7

 

 

Координати середини відрізка

8

 

 

Відстань між двома точками із заданими координатами

9

 

 

Рівняння кола

пояснює:

·   як можна задати на координатній площині коло

записує та пояснює:

·   рівняння кола

зображує та знаходить на малюнках коло за  рівнянням у заданій системі координат

10

 

 

Рівняння  прямої

пояснює:

·   як можна задати на координатній площині пряму

 записує та пояснює:  рівняння прямої

зображує та знаходить на малюнках пряму  за її рівнянням у заданій системі координат

11

 

 

Розв'язування типових задач.

обчислює:

·      координати середини відрізка;

·      відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

12

 

 

Узагальнення і систематизація знань

13

 

 

 

Контрольна робота № 2 «Декарові координати на площині»

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ  (12 год)

14

 

 

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів. Координати вектора

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:   що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора·                 

 як задати вектор;   як відкласти вектор від заданої точки;

формулює:

·      означення: рівних векторів;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним

обчислює:

·   координати вектора, ·   

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

 

 

 

 

 

 Уміння вчитися упродовж життя:

 

Уміння визначати, відбирати і застосовувати потрібні знання для досягнення мети.

 

Інформаційно-цифрова компетентність:

 ставлення: усвідомлення важливості ІКТ

 для ефективного розв’язування задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна безпека й сталий розвиток

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна безпека й сталий розвиток

 

 

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність.

15

 

 

Додавання векторів

пояснює:

·      що таке: сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 

 

 

 

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння будувати та досліджувати математичні моделі природних об’єктів та процесів.

Ставлення:усвідомлення важливості математики як універсальної мови науки, техніки та технологій.

16

 

 

Побудова суми векторів

17

 

 

Віднімання векторів

18

 

 

Побудова різниці векторів.

19

 

 

Множення вектора на число.

20

 

 

Розв’язування задач і вправ.Самостійна  робота.

21

 

 

Скалярний добуток векторів

формулює:

 означення скалярного добутку

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

22

 

 

Розв’язування задач і вправ

23

 

 

Розв’язування задач і вправ векторним методом

24

 

 

Узагальнення і систематизація знань

   25

 

 

Контрольна робота № 3  за темою: «Вектори на площині»

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (14 год,7 год у І семестрі)

26-27

 

 

Теорема косинусів та її наслідки

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів, синусів

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

 

Математична компетентність:

Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

 

Уміння вчитися впродовж життя:доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

 

 

Соціальна і громадська компетентність: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших

Громадянська відповідальність (колективдіяльність, що розвиває толерантність щодо різних думок)

28-29

 

 

Теорема синусів  та її наслідки

 

30

 

 

Площа трикутника за двома сторонами і кутом між ними.

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

31

 

 

Формула Герона.

32

 

 

Розв’язування задач

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (14 год, 7 год у ІІ семестрі)

33

 

 

Розв'язування задач на знаходження площі трикутниказа радіусом вписаного і описаного кіл

 

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Математична компетентність:

Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

 

 

Уміння вчитися упродовж життя:

Уміння визначати, відбирати і застосовувати потрібні знання для досягнення мети

Громадянська відповідальність (колективна діяльність, що розвиває толерантність щодо різних думок

34

 

 

Розв'язування задач на знаходження площі трикутниказа радіусом вписаного і описаного кіл

35

 

 

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників.

36

 

 

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників

37

 

 

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників

38

 

 

Розв'язування типових задач. Підготовка до к/р

39

 

 

Контрольна робота № 4 «Розв’язування трикутників»

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (13 год)

40

 

 

Аналіз к/р.Правильні многокутники

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник

 

 

Математична компетентність:

Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

 

 

 

Уміння вчитися упродовж життя:

 

Уміння визначати, відбирати і застосовувати потрібні знання для досягнення мети.

Громадянська відповідальність (колективна діяльність розвиває)толерантність щодо різних думок)

41

 

 

. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

пояснює, що таке правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

42

 

 

 Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

43

 

 

Розв’язування задач

44

 

 

Розв’язування задач

45

 

 

Побудова правильних многокутників

46

 

 

Розв’язування задач  Самостійа робота

47

 

 

Довжина кола. Довжина дуги кола

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга

обчислює:   довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

48

 

 

Площа круга та його частин.  

49

 

 

Розв’язування задач і вправ

50

 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

51

 

 

Узагальнення і систематизація знань

52

 

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга».

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ (9 год)

53

 

 

Аналіз контрольної роботи.

 Поняття про геометричне  перетворення фігур.

Переміщення та його властивості.

Рівні фігури

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

формулює:

·   означення: рівних фігур;

·   властивості: переміщення;

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння будувати та досліджувати математичні моделі природних об’єктів та процесів.

 

 

Математична компетентність:

Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

 

Громадянська відповідальність (колективна діяльність, що розвиває толерантність щодо різних думок)

 

Підприємливість та фінансова грамотність.

54

 

 

 

Симетрія відносно точки

 

наводить приклади:· фігур,  які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої);

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при симетрії ;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

55

 

 

 

Симетрія відносно прямої

 

56

 

 

 

Розв'язування типових задач.

 

 

57

 

 

 

 

 

Розв'язування типових задач. Самостійна робота

58

 

 

Поворот.

Учень/учениця:

пояснює, що таке:); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:·   властивості: паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при повороті.

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

59

 

 

 Паралельне перенесення

60

 

 

Узагальнення і систематизація знань

61

 

 

Контрольна робота №6

 «Геометричні переміщення»

 

Тема 6. Повторення та систематизація знань учнів ( 9  год)

 

 

62

 

 

Координати на площині.

 

 

 

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння будувати та досліджувати математичні моделі природних об’єктів та процесів.

Математична компетентність:

Уміння прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач, використовувати знання у життєвих ситуаціях.

 

Громадянська відповідальність (колективна діяльність, що розвиває толерантність щодо різних думок

63

 

 

64

 

 

Вектори

65

 

 

66

 

 

Площа трикутника

67

 

 

68

 

 

Розвязування  прикладних задач.

69

 

 

70

 

 

Узагальнення вивченого.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лазорко Наталія Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Геометрія, 9 клас, Планування
До підручника
Геометрія 9 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
15 вересня 2021
Переглядів
3759
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку