4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Курсова робота на тему :"Девіантна поведінка дітей та підлітків "

Про матеріал
ВСТУП Актуальність проблеми дослідження. Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме діти та підлітки перебувають у найтяжчому становищі внаслідок несформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну реакцію на події оточуючими життя. Скрутне матеріальне становище переважної більшості сімей зумовлює погіршення внутрішньо-сімейних стосунків. Недоліки шкільного виховання призводе до збільшення кількості дітей та підлітків, чия поведінка виходить за межі моральних норм.
Перегляд файлу

1

 

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Факультет природничих наук

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін

на тему:

 

«ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

студентки ІІІ курсу

спеціальності „Географія”

заочної форми навчання

Романюк Євгенії Вадимівни

 

 

 

 

 

Науковий керівник:

 

Інеса Петрівна Шевякова

 

 

 

 

 

 

 

 

Старобільськ - 2015

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ               6

1.1. Сутність, види та прояви девіантної поведінки особистості 6

1.2. Особливості девіантної поведінки у дітей та підлітків 9

1.3. Передумови формування девіантної поведінки у дітей та підлітків 14

Висновки до розділу 1 19

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ              20

2.1. Обґрунтування програми дослідження передумов розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків              20

2.2. Аналіз результатів діагностики передумов формування девіантної поведінки дітей і підлітків              24

2.3. Напрями роботи освітньої установи з профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків              31

Висновки до розділу 2 35

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ДОДАТОК А  44

ДОДАТОК Б 51

ДОДАТОК В 128

ДОДАТОК Г 205

ДОДАТОК Ґ 208


  ВСТУП

 

Актуальність проблеми дослідження. Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. На тлі цих змін саме діти та підлітки перебувають у найтяжчому становищі внаслідок несформованості власної системи стійких моральних переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну реакцію на події оточуючими життя. Скрутне матеріальне становище переважної більшості сімей зумовлює погіршення внутрішньо-сімейних стосунків. Недоліки шкільного виховання призводе до збільшення кількості дітей та підлітків, чия поведінка виходить за межі моральних норм.

А.А. Бесєдін наводить дані, що кримінальна активність неповнолітніх є значно вищою ніж у дорослого населення. Якщо на десять тисяч підлітків віком від 14 до 17 років протягом року припадає близько 120 злочинів, то на таку ж кількість дорослих - 90 злочинів [5, с. 3]. Але найбільш небезпечною і такою, що потребує уваги, тенденцією є збільшення за останні роки так званих резонансних злочинів, які відрізняються особливим цинізмом і жорстокістю. Основними причинами цього є соціальна незрілість і психофізіологічні особливості підлітків, прагнення пережити нові відчуття, підвищене бажання незалежності. Подібний сплав біологічних і соціальних чинників ускладнює соціальну адаптацію дітей і підлітків у суспільстві.

Однією з головних причин криміналізації дітей і підлітків є недостане або неправильне виховання дітей у сім'ї та в установах загальної освіти. Саме внаслідок неправильного виховання стається деформація мотиваційної та ціннісно-смислової сфери дитини та підлітка і утворюються негативні тенденції в розвитку його особистості у формі наркоманії, алкоголізму, проституції, бродяжництва, та інших антисоціальних дій. З цієї ж причини стійка кримінальна орієнтація серед неповнолітніх злочинців фіксується значно частіше, ніж серед дорослих.

Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є формування в дітей та молоді загальнолюдських цінностей, сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. З огляду на це суттєвого значення набуває проблема своєчасного виявлення та корекції девіантної поведінки дітей та підлітків.

Ступень наукового опрацювання теми. Упродовж усього історичного шляху розвитку цивілізації простежується розуміння важливості проблеми подолання негативних відхилень у поведінці дітей та підлітків. До різних аспектів цієї проблеми зверталися античні мислителі: Арістотель, Демокріт, Платон. Не обійшли увагою зазначену проблему вітчизняні мислителі, починаючи ще з епохи Київської Русі (Володимир Мономах, Ярослав Мудрий). Психолого-педагогічні основи зазначеної проблеми становлять теоретичні й практичні напрацювання вчених: І.Беха, Л.Божовича, Л.Виготського, І.Кона  та інших. Проблему „важких” дітей досліджено .А. Бесєдіним [5], О. І. Бондарчук [7; 8], Л. М. Вольновою [9], Ю. А. Клейбергом [10], Т.С. Журжу [14], Є. В.Змановською [15], І. В. Кошовою [18], О. Д. Кресан [18], О.В. Шараповою [36] та іншими науковцями. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності загальноосвітньої школи: досліджено В. В. Афанасьєвою [1; 2; 3; 4].

Аналіз розробленості проблеми девіантної поведінки в літературі, показав, що на сьогодні вже накопичено значний теоретичний і емпіричний матеріал з проблеми девіантної поведінки та її профілактики. Проте, досі недостатньо розкрито особливості девіантної поведінки дітей та підлітків в умовах соціально-економічної кризи, що спостерігається зараз.

Темою дослідження у роботі є Девіантна поведінка дітей і підлітків ”.

Мета дослідження: виявити за допомогою використання відповідних психологічних методик особливості та закономірності прояву девіантної поведінки дітей і підлітків.

Об’єкт дослідження: поведінка дітей і підлітків.

Предмет дослідження: особливості та закономірності прояву девіантної поведінки дітей і підлітків.

Гіпотеза дослідження: ступень прояву психологічних передумов формування девіантної поведінки дітей і підлітків відрізняється та переважає у підлітковому віці.

Відповідно до мети, об’єкту та предмета дослідження завданнями роботи є:

визначити сутність, види та прояви девіантної поведінки особистості;

дослідити особливості девіантної поведінки у дітей та підлітків;

вивчити передумови формування девіантної поведінки у дітей та підлітків;

надати обґрунтування програми дослідження передумов розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків;

зробити аналіз результатів діагностики передумов формування девіантної поведінки дітей і підлітків;

запропонувати напрями роботи освітньої установи з профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків.

Методи дослідження. Для досягнення завдань що поставлено перед виконанням роботи було використано такі методичні засоби: аналіз психолого-педагогічної літератури; аналіз документації шкільного психолога; вивчення педагогічного досвіду; спостереження за виховним процесом; опитування педагогів і батьків (за методикою Карта спостережень Д. Стотт; опитувальника Т.М. Ахенбаха для батьків, опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителя); процедури якісної та кількісної обробки емпіричних даних.

Практична значущість. Практична цінність проведеної роботи пов’язана з можливістю діагностування, прогнозування та забезпечення своєчасної корекції порушень поведінки дітей і підлітків.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

 

1.1. Сутність, види та прояви девіантної поведінки особистості

 

Проблема порушення поведінки та її корекції завжди була важливою у педагогіці, психології, кримінології, але останнім часом вона набуває масового характеру.

Уперше термін „поведінка, що відхиляється” з’явився в Короткому психологічному словнику за редакцією А. Петровського і М. Ярошевського у 1985 році. Це поняття мало таке визначення: „поведінка, що відхиляється, система вчинків або окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві правовим або етичним нормам” [19, с. 67].

Для характеристики поведінки, що відхиляється використовують спеціальні терміни девіантність. Ю. А. Клейберг вважає, що девіантна поведінка — поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм [17, с. 40].

За визначенням В. А. Менделевича девіантна поведінка – це система вчинків, що суперечать прийнятим у суспільстві правовим чи моральним нормам [23, с. 21].

В. В. Афанасьєва визначає девіантну поведінку як таку така поведінку, що не відповідає правовим, моральним, етичним та іншим нормативним вимогам того конкретного суспільства, у якому живе й діє індивід. Результатом такої поведінки особистості, зазвичай, є нанесення моральної або (та) фізичної шкоди собі, оточуючим або (та) навколишньому середовищу [1, с. 10].

Отже, усі вказані визначення девіантної поведінки мають на увазі поведінку, що суперечить нормативним вимогам суспільства.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам дійти висновку, що норми – це правила загальноприйнятої й очікуваної поведінки, які характеризують поведінку більшості у суспільстві. Проте результати нашого дослідження дозволяють нам також стверджувати, що поняття норми є досить мінливим. Те, що ще вчора вважалося ненормальним, викликало осуд, сьогодні може стати нормою, а завтра знову вийти за її межі. Через це норми завжди були причиною конфліктів між поколіннями. Основою практичної оцінки норми є її придатність, пристосованість до звичайних умов існування. Тобто норма – це те, що визначає життя більшості в існуючих реаліях, а коли змінюються реалії – переглядаються відповідно й норми. Зміна реалій та перегляд норм призводять до того, що в усіх сферах життя, зокрема, й у моральній, відбувається заміщення колишніх норм новими, більш придатними для нових умов існування.

Аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що норма не може бути суб’єктивною, оскільки це не думка кожної окремої людини, швидше, це саме схвалений та підтриманий більшістю людей спосіб життя, діяльності, людських відносин.

О.В. Шарапова виділяє кілька рівнів вимог до встановлення норми поведінки: методологічний, політичний, адміністративний, педагогічний, соціальний, корпоративний. Так на методологічному рівні норми виводяться з загальнолюдських цінностей, ідеалів та цілей виховання. На політичному рівні вимоги до виховання формуються у програмних документах перспективного розвитку суспільства, його економіки, соціальної сфери. Загалом задаються вимоги до вихованості, освіченості, рівня розвитку людей, здатних підтримувати та втілювати в життя наміри політичної еліти. Адміністративні норми конкретизують наміри політиків, втілюючи їх у соціальне замовлення – державні документи, закони і положення. На педагогічному рівні відбувається перетворення загальних положень у практично здійсненні завдання [36, с. 6].

Досягнення норми – головна практична мета будь-якого виховання. Отже, виховання досягло мети, коли вихованець відповідає прийнятому зразку, еталону, стає носієм загальноприйнятого стандарту життя, діяльності, поведінки. В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів [27, с. 91]:

1. Делінквентний вид девіантної поведінки - сукупність протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та юридичним нормам. Делінквентна поведінка – це різновид девіантної поведінки, за яку несуть карну відповідальність, тобто сукупність протиправних вчинків чи злочинів, які не відповідають формально зафіксованим юридичним нормам.

2. Адиктивний вид девіантної поведінки - поведінка, що зумовлюється залежністю від різних хибних пристрастей.

3. Патохарактерологічний вид девіантної поведінки - поведінка, що зумовлюється патологічними змінами характеру, що сформувалися в процесі виховання.

4. Психопатологічний вид девіантної поведінки - ґрунтується на психопатологічних симптомах та синдромах - це прояви тих чи інших психічних порушень та захворювань.

5. Поведінка, що ґрунтується на суперцінностях - це виявлення обдарованості, таланту, геніальності в якійсь сфері діяльності, які виходять за рамки звичайного, нормального сприйняття.

М. Г. Дмитрієв, В. Г. Бєлов та Ю. А. Парфенов, розрізняють наступні клінічні форми девіантної поведінки:

1) агресивна і аутогресивна (суїцидальна) поведінка;

2) зловживання речовинами, що викликають стан зміненої психічної діяльності (алкоголізація, наркотизація та ін.);

3) порушення харчової поведінки (переїдання, голодування);

4) аномалії сексуальної поведінки (девіації, перверсії);

5) надцінні психологічні захоплення («трудоголізм», спортивний, музичний та інший фанатизм, гемблінг та ін.);

6) надцінні психопатологічні «захоплення» (сутяжництво, клептоманія, дромоманія та ін.);

7) характерологічні і патохарактерологічні реакції (емансипації, групування, опозиції та ін.);

8) комунікативні девіації (аутизація, гіпертрофоване спілкування, конформізм, нарцісична поведінка тощо);

9) аморальна поведінка;

10) неестетична поведінка [11, с. 6].

Багато причини, що породжують порушення норм поведінки підлітків, вдається виявити і своєчасно усунути. Разом з тим серед факторів девіантної поведінки виявляються такі, для попередження та усунення яких ще не знайдені дієві засоби.

Отже, девіантна поведінка — це поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм. В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів: делінквентний вид девіантної поведінки; адиктивний вид девіантної поведінки; патохарактерологічний вид девіантної поведінки; психопатологічний вид девіантної поведінки; поведінка, що ґрунтується на суперцінностях.

 

 

1.2. Особливості девіантної поведінки у дітей та підлітків

 

У віковій і педагогічній психології використовують таку періодизацію вікового розвитку школярів:

молодший шкільний вік — 1—4 класи (від 6/7 до 10/11 років);

підлітковий (середній шкільний) вік — 4—8 класи (від 11 до 14 років) у дівчаток, 5—9 класи (від 12 до 15 років) у хлопчиків;

рання юність (старший шкільний вік) — 10—11 класи (від 15/16 до 17/18 років) [7, с. 34].

Дітей молодшого шкільного віку з розвитком та поведінкою, що відхиляються від суспільної норми, прийнято ділити на дві групи: тих, у кого це відхилення викликане хворобою та тих, у кого воно викликано надбаними негативними звичками.  Серед багатьох загальних та специфічних причин, що породжують і збільшують невихованість та відхилення у поведінці молодших школярів, виділяються моральні, екологічні, техногенні, соціальні, економічні, інформаційні та інші [36, с. 76].

З аналізу психолого-педагогічної літератури можемо констатувати, що основою причиною девіантної поведінки молодших школярів є наростання емоційної напруженості, яка характеризується виходом за нормальні межі почуттів, емоцій, переживань дітей [37, с. 65]. За таких умов напруженість веде до втрати почуття реальності, зниження самоконтролю, нездатності правильно оцінювати свою поведінку. Під впливом емоцій дитина перестає контролювати свої вчинки, здатна на безрозсудні дії, тобто девіантна поведінка – це зміна реакції дитини на неприйнятну для неї ситуацію, спроба виправити ситуацію шляхом зміни своєї поведінки. Крім головної причини – зростання напруженості життя, що зумовлює постійну тривожність у дітей і деформує їхню поведінку, діють також виховні фактори. Тобто, девіантна поведінка є також результатом неправильного виховання, сутність якого характеризують два основних стилі: або тепличної опіки, або холодного відторгнення.

Підлітковий вік - один з найбільш складних періодів розвитку людини. Незважаючи на відносну короткочасність, він практично багато в чому визначає все подальше життя індивідуума. Саме в підлітковому віці переважно відбувається формування характеру і інших основ особистості. Ці обставини: перехід від опікуваного дорослими дитинства до самостійності, зміна звичного шкільного навчання на інші види соціальної діяльності, а також бурхлива гормональна перебудова організму - роблять підлітка особливо уразливим і податливим до негативних впливів середовища. При цьому необхідно враховувати властиве підліткам прагнення вивільнятися з-під опіки і контролю рідних, вчителів і інших вихователів. Нерідко це прагнення приводить і до заперечення духовних цінностей. Підліткового віку притаманні різні типи порушеного поведінки [30, с. 32].

Підлітковий вік - гостро протікає перехід від дитинства до дорослості , коли опукло переплітаються суперечливі тенденціїції . З одного боку , для цього складного періоду показові негативні прояви , дисгармоничність в будові особистості , згортання перш усталеною системи інтересів дитини , зухвалий характер її поведінки по відношенню до дорослих . З іншого боку , підлітковий вік відрізняється і безліччю позитивних факторів: зростає самостійність дитини, більш різноманітними і змістовними стають відносини з іншими дітьми та дорослими, значно розширюється сфера його діяльності тощо  [5, с. 129].

Найважливішою особливістю підлітків є поступовий відхід від прямого копіювання оцінок дорослих до самооцінки , зростаюча опора на внутрішні критерії . Поведінка підлітка регулюється його самооцінкою , а самооцінка формується в ході спілкування з оточуючими людьми. Першорядне значення в цьому віці набуває спілкування з однолітками. Спілкуючись з друзями, підлітки активно освоюють норми , цілі, засоби соціальної поведінки , виробляють критерії оцінки себе та інших [26, с. 28].

Саме в цей період відбувається інтенсивний розвиток внутрішнього життя; поряд з товариством виникає дружба , що живиться взаємної конфідентністю . Різко виражені психологічні особливості підліткового віку отримали назву „підліткового комплексу”. „Підлітковий комплекс” включає перепади настрою - від нестримних веселощів до зневіри і назад - без достатніх причин, а також ряд інших полярних якостей , які виступають поперемінно. Чутливість до оцінки сторонніми своєї зовнішності , здібностей поєднується із зайвою самовпевненістю і безапеляційнми думками відносно оточуючих . Сентиментальність часом уживається з вражаючою черствістю , хвороблива соромливість - з розбещеністю , бажання бути визнаним і оціненим іншими - з показною незалежністю , боротьба з авторитетами , загальноприйнятими правилами і поширеними ідеалами - з обожнюванням випадкових кумирів , а чуттєве фантазування - з сухим мудруванням [25, с. 59].

Підлітки виключно егоїстичні, вважають себе центром всесвіту і єдиним предметом , гідним інтересу , і в той же час ні в один з наступних періодів свого життя вони не здатні на таку відданість і самопожертву. Вони можуть пристрасно любити і обірвати ці відносини так само раптово , як і почали. З одного боку , вони з ентузіазмом включаються в життя спільноти , а з іншого - охоплені пристрастю до самотності. Вони коливаються між сліпим підпорядкуванням обраному ними лідеру і викликає бунтом проти будь-якої влади . Вони егоїстичні і матеріалістичні і в той же час сповнені піднесеного ідеалізму. Вони аскетичні, але раптово занурюються в розбещеність самого примітивного характеру . Іноді їх поведінка по відношенню до інших людей груба і безцеремонна, хоча самі вони неймовірно ранимі. Їх настрій коливається між сяючим оптимізмом і самим похмурим песимізмом . Іноді вони трудяться з невичерпним ентузіазмом , а іноді повільні і апатичні [22, с. 79].

Реакція емансипації - специфічно – підліткова реакція. Вона проявляється прагненням вивільнитися з-під опіки , контролю , заступництва старших - рідних , вчителів , взагалі людей старшого покоління. Прояви реакції емансипації вельми різноманітні. Вона може відчуватися в щоденної поведінці підлітка , в бажанні завжди і скрізь чинити по-своєму , самостійно. Одна з крайніх форм прояву цієї реакції - втечі з дому і бродяжництво [20, с. 17].

У 12-14 років у психологічному розвитку багатьох дітей настає переломний момент , відомий під назвою „підліткової кризи”. Зовні вона проявляється в грубості і нарочитості поведінки підлітка , в прагненні чинити наперекір бажанням і вимогам дорослих, в ігноруванні зауважень , замкнутості і т. д. Підліткова криза - пік перехідного періоду від дитинства до дорослості . Підліткова криза відрізняється від усіх інших криз (криза одного року , криза трьох років , криза семи років) більшою тривалістю . Підлітковий криза пов'язана з виникненням нового рівня самосвідомості , характерною рисою якого є поява у підлітків здатності і потреби пізнати самого себе як особистість , що володіє тільки їй якостями . Це породжує у підлітка прагнення до самоствердження , самовираження (прояву себе в тих якостях , які він вважає найбільш цінними ) і самовиховання[18, с. 65].

Делінквентна поведінка – ланцюг проступків, провин, дрібних правопорушень, які не караються кримінальним кодексом. Підлітки можуть проявляти велику делінквентну активність, непокоїти цим дорослих. Найчастіше причинами є недоліки виховання (неповна сім’я, гіпоопіка,...) або аномалії характеру (психопатії, акцентуації). В 1/3 випадків делінквентність поєднується з втечами здому і бродяжництвом. Види втеч підлітків[18, с. 67]:

1) емансипаційні (з метою уникнення контролю і опіки);

2) імпунітивні (внаслідок жорстокого ставлення підлітків);

3) демонстративні (з метою привернути увагу, добитися від батьків якихось переваг);

4) дромоманічні (внаслідок раптового немотивованого виникнення потягу до зміни обстановки, поєднуються з розладами потягів, садомозахістичними діями).

Суїцидна поведінка підлітків об’єднує всі прояви суїцидної активності: думки, наміри, погрози, спроби, замахи на життя. Види:

1) демонстративна – розігрування спроб самогубства без справжнього наміру це зробити з метою привернути увагу, розжалобити, уникнути неприємностей, покарати кривдника. Внаслідок необережності все може закінчитися фатально;

2) афективна – суїцидні спроби здійснюються у стані афекту, на фоні пригнічення діяльності свідомості, критичності мислення внаслідок дії сильного або тривалого стресу;

3) істинна – обдуманий, виношуваний намір покінчити життя самогубством.

Порушення сексуальної поведінки у підлітків найбільше загрожують акселерованим підліткам (у них швидко виникає статевий потяг), інфантильним (попадають під вплив і стають об’єктом розпусти). На відміну від істинних сексуальних перверзій девіації сексуальної поведінки у підлітковому віці ситуативно зумовлені і є транзиторними (перехідними). В окремих випадках можуть пізніше залишитися як звичка і існувати поряд із нормальним статевим життям. Сексуальні девіації підліткового віку: 1) гіперфемінна поведінка хлопців і гіпермаскулінна поведінка дівчат; 2) транзиторний фетишизм; 3) транзиторний ексгібіціонізм; 4) транзиторний вуаєризм; 5) транзиторна зоофілія; 6) транзиторний гомосексуалізм; 7) фроттаж тощо[18, с. 70].

Отже, особливості девіантної поведінки підлітків полягають в тому, що підлітковий вік являє собою групу підвищеного ризику. По-перше, позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, починаючи з психічних і гормональних процесів і закінчуючи перебудовою Я-концепції. По-друге, граничність і невизначеність соціального становища підлітків. По-третє, протиріччя, зумовлені перебудовою механізмів соціального контролю (дитячі форми контролю, засновані на дотриманні зовнішніх норм і вимог дорослих, вже не діють, а дорослі способи, які передбачають свідому дисципліну і самоконтроль, ще не склалися або не зміцніли).

 

1.3. Передумови формування девіантної поведінки у дітей та підлітків

 

Серед чинників, що зумовлюють виникнення девіантної поведінки дітей та підлітків, Д. Я. Райгородський виділяє біологічні та соціально-психологічні [31, с. 59]. До біологічних чинників відносяться генетичні відхилення, органічні ураження головного мозку, явища акселерації та інфантилізму. Психологічні особливості підліткового віку та соціальне середовище складають соціально-психологічні чинники девіації.

Т.С. Журжу пропонує виділяти такі основні чинникі, що лежать в основі формування девіантної поведінки:

  соціальні чинники, до яких відносять зображення насильства у творах мистецтва і засобах масової інформації, вживання алкоголю і наркотиків, вплив однолітків, причини  шкільної неуспішності, психологічну атмосферу в сім'ї;

– психологічні чинники, серед яких можна виділити особистісні особливості підлітків, специфіку їх характеру і темпераменту, а також  наявність акцентуації характеру і розладів особистості;

– біологічні чинники, які включають генетичну схильність до протиправної поведінки [14, с. 5].

Встановлено, що існує певний зв’язок між девіантною поведінкою та індивідуальними властивостями особистості. Зокрема, найбільш значущими є емоційно-вольові порушення:

збудженість, конфліктність, емоційна нестійкість;

порушення ціннісно-смислової сфери;

наявність акцентуацій характеру [14, с. 6]. Такі особистісні характеристики ускладнюють спілкування дітей та підлітків із соціумом, що призводить до порушень стосунків між дитиною та  дорослими і,  у свою чергу, зумовлює соціальну  дезадаптацію. 

Соціально-психологічні особливості перехідного періоду справляють вплив на поведінку підлітка, створюють своєрідні вікові поведінкові моделі, формують специфічно-підліткові поведінкові реакції на вплив оточуючими соціального середовища. Серед них - соціальна незрілість, яка контрастує з фізіологічним бурхливим дозріванням, прагненням скуштувати нові відчуття; нездатність прогнозувати наслідки різноманітних дій, сильне прагнення до незалежності. Підліток не завжди відповідає вимогам, які висуває до нього суспільство, проте сам він вважає, що суспільство його надто обмежує.

Аналіз соціального середовища як чинника виникнення девіантної поведінки підлітків свідчить про провідну роль сім’ї в цьому процесі. А.А. Бесєдін зазначає, що дослідження причин правопорушень і злочинів, вчинених неповнолітніми, свідчать, що в 90-97% випадках механізм протиправної поведінки був запущений недоліками сімейного виховання, при чому неповнолітні приходять до протиправної поведінки під безпосереднім впливом або за участю батьків [6, с. 47].

Сім'я займає головне місце в моральному формуванні особистості, вона бере з перших днів життя дитини на себе турботу про її здоров'я і виховання, сім'я дає дітям початкові знання про навколишній світ, виробляє певні уявлення і навички, допомагає здійснювати контакти з багатьма іншими людьми тощо. Конкурувати із сім'єю, особливо на початковому етапі розвитку особистості, не може жодна громадська або державна виховна установа. Відсутність батьківської сім’ї або сімейне неблагополуччя, навпаки, майже завжди створює реальні труднощі у формуванні дітей і підлітків, перебороти котрі повністю суспільству до сьогоднішнього дня не вдається [5, с. 7].

Соціальні трансформації поточного року призвели до збідніння переважної частини сімей, збільшення робочої і побутової зайнятості дорослих членів сім'ї. Зростання безробіття об’єктивно  обмежує матеріальні можливості сім'ї. Наслідком усього цього є падіння рівня життя сімей, тривожна атмосфера в домі, зростання конфліктності у взаємовідносинах, жорстокість стосовно дітей.

Аналіз соціологічної, психологічної та педагогічної літератури свідчить про відсутність єдиного підходу до типологізації неблагополучних сімей, яки є передумовою виникнення різного роду девіацій у дітей та підлітків. Найчастіше фахівці виділяють:

 •               проблемні сім'ї, де немає порозуміння, співробітництва між членами сім'ї;
 •               конфліктні сім'ї, де члени сім'ї незадоволені своїм сімейним життям і тому ці сім'ї є нестабільними і педагогічно дуже слабкими;
 •               соціально неблагополучні сім'ї, у котрих зазвичай культурний рівень подружжя є достатньо низьким, поширене пияцтво, діти-вихідці із цих сімей найчастіше складають основний контингент важковиховуваних,  педагогічно  запущених  підлітків;
 •               дезорганізовані сім'ї, де процвітає культ сили, пануючим  є почуття страху, кожний член сім'ї живе сам по собі, нормальних людських контактів між ними майже немає;
 •               сім'ї з низьким матеріальним рівнем і поганими житловими умовами;
 •               сім'ї з поганими медико-санітарними умовами;
 •               неповні сім'ї;
 •               сім'ї, де один із батьків хворий або інвалід. У таких сім'ях, як правило, зовнішні конфлікти не спостерігаються, але поступово відбувається фактична втрата впливу батьків на підлітка [5, с. 7].

У дітей та підлітків із таких сімей частіше, ніж в інших, зустрічаються різного роду девіації.

А.А. Бесєдін вважає, що характеристика неблагополучних сімей як фактора девіантної поведінки неповнолітніх та їх типологізація не можлива без побудови логічного переходу від сім’ї благополучної до неблагополучної. За ознаками “благополуччя – неблагополуччя”, на думку науковця, можна виділити сім’ї благополучні та неблагополучні. Благополучні сім’ї забезпечують задоволення всього комплексу потреб (згідно з А.Маслоу) кожного члена сім’ї. Фактично це є ідеальний тип сім’ї. Найбільш наближається до нього так звана “нормальна сім’я”. В ній основні характеристики ідеальної сім’ї переломлюються через призму реальних соціальних умов її існування. Всі інші сім’ї можна віднести до неблагополучних[5, с. 9].

Неблагополуччя, як і благополуччя, може бути формальним і змістовним. Формально неблагополучні сім’ї компенсують неповноту виконання функцій за рахунок власних можливостей. Саме вони являють собою своєрідну “зону ризику” для переходу до змістовного неблагополуччя. Таке неблагополуччя притаманне так званій “дисфункціональній сім’ї”. Вона є кінцевою, кризовою точкою в існуванні сім’ї як малої групи. В ній порушується механізм існування, тобто руйнується система цінностей, які визначають зв’язки між членами сім’ї та суспільством.

Таким чином, дисфункціональна сім'я є сім'єю, в якій функції, що покладені на неї, не виконуються або виконуються неефективно. До даного стану веде не якийсь певний вид неблагополуччя, а саме порушення функції, яке є результатом дії багатьох чинників.

Серед основних чинників, котрі сприяють появі різного роду дисфункцій, науковцями виділено:

 1.               Наявність постійних конфліктів у сім'ї як між батьками і дітьми, так і між подружжям та несприятливий клімат стосунків.
 2.               Відсутність одного з батьків.
 3.               Аморальна або асоціальна поведінка батьків.
 4.               Недостатня матеріальна забезпеченість сім'ї.
 5.               Педагогічна безграмотність батьків.
 6.               Несприятливі психологічні особливості батьків (наявність виражених акцентуацій характеру, невротичні прояви, внутрішня конфліктність та ін.) [8, с. 45].

Багато причин, що породжують порушення норм поведінки дітей підлітків, вдається виявити і своєчасно усунути. Разом з тим серед факторів девіантної поведінки виявляються такі, для попередження та усунення яких ще не знайдені дієві засоби.

Поведінка, що відхиляється нерідко пояснюють тим, що дитина, підліток або юнак не може правомірними засобами задовольнити свої соціально-психологічні потреби у визнанні, довірі, самоствердженні. Значна частина порушень дисципліни відбувається підлітками в стані зниженого рівня психологічної діяльності або в прикордонному між нормою і патологією стані.

Таким чином, девіація як форма поведінки, що відхиляється від норми, знаходиться в прямій залежності від особистісних характеристик, які направляють, детермінують і забезпечують реалізацію девіантної поведінки.

 

Висновки до розділу 1

 

За результатами дослідження, що проведено у теоретичному розділу роботи, можемо зробити наступні висновки:

1. Девіантна поведінка — це поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм. В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів: делінквентний вид девіантної поведінки; адиктивний вид девіантної поведінки; патохарактерологічний вид девіантної поведінки; психопатологічний вид девіантної поведінки; поведінка, що ґрунтується на суперцінностях.

2. Особливості девіантної поведінки підлітків полягають в тому, що підлітковий вік являє собою групу підвищеного ризику. По-перше, позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, починаючи з психічних і гормональних процесів і закінчуючи перебудовою Я-концепції. По-друге, граничність і невизначеність соціального становища підлітків. По-третє, протиріччя, зумовлені перебудовою механізмів соціального контролю (дитячі форми контролю, засновані на дотриманні зовнішніх норм і вимог дорослих, вже не діють, а дорослі способи, які передбачають свідому дисципліну і самоконтроль, ще не склалися або не зміцніли).

3. Девіація як форма поведінки, що відхиляється від норми, знаходиться в прямій залежності від особистісних характеристик, які направляють, детермінують і забезпечують реалізацію девіантної поведінки.


РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

 

2.1. Обґрунтування програми дослідження передумов розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків

 

Основою для емпіричного дослідження проблеми передумов розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків обрано наступні опитувальні методи дослідження:

Карта спостережень (Д. Стотт);

опитувальник Т.М. Ахенбаха для батьків;

опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителя.

У дослідженні взяло участь 30 дітей.

Першу групу склало 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат.

Другу групу склало 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат.

Гіпотеза дослідження: ступень прояву психологічних передумов формування девіантної поведінки дітей і підлітків відрізняється та переважає у підлітковому віці.

Карта спостережень (Д. Стотт) була запропонована для заповнення класним керівникам 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу. Карта спостереження Стотта призначена для вивчення особливостей учнів, дезадаптованих до умов школи. Може використовуватися для досліджуваних різного віку. Карта спостережень (Д. Стотт) оцінює ступінь і характер дезадаптації школяра, складається з 16 комплексів-симптомів - зразків поведінки, або симптомокомплексів (СК). СК представлені у вигляді переліків і пронумеровані I-XVI. У кожному СК зразки поведінки мають свою нумерацію.

В основу Карти спостережень покладена фіксація різних форм поведінки дитини або підлітка, виходячи з тривалого спостереження. Спеціальний план запису або фіксації результатів спостережень складають до початку збору інформації. Карта спостережень включає фрагменти фіксованих форм поведінки, за наявністю або відсутністю яких у дитини повинен стежити спостерігач (класний керівник), що заповнює карту. Ці фрагменти згруповані в 16 синдромів. У реєстраційному бланку класний керівник закреслює ті цифри, які відповідають формам поведінки. Виявляються особливості (зовнішніх проявів, зразків поведінки), звані симптомокомплексами, наступні:

I. БД - брак довіри до нових речей, людей, ситуацій. Позитивно корелює з сенситивністю. Будь-які досягнення стоять дитині великих зусиль.

ІІ. О - ослабленість (астенія). Мова йде про прояви апатії, заниженого настрою, свого роду «нейрофізичної виснаженості». У більш легкій формі спади енергії чергуються з проявами енергійності та активності. Говорить про дефіцит енергетичних ресурсів організму дитини, а, виходячи з цього, про її неможливість прояву активності.

III. В - відхід у себе. Самоусунення. Захисна установка по відношенню до контактів з будь-якими людьми, неприйняття, що проявляється, почуття любові.

IV. ТБ - тривога за прийняття дорослими й інтерес з їхнього боку. Занепокоєння і непевність щодо того, чи цікавляться ним дорослі, чи люблять його. Висловлює тривожну надію, прагнення, спроби учня до встановлення і збереження добрих відносин з дорослими.

V. НД - неприйняття дорослих. Прояв різних форм неприйняття дорослих: від уникнення вчителя, підозрілості до нього до вички ворожості.

VI. ТД - тривога за прийняття дітьми. Занепокоєння і невпевненість в тому, чи люблять його діти і становить вона для них інтерес. СК

VII. А - асоціальність. Недолік соціальної нормативності. Під цим терміном не розуміються прояви антисоціальної поведінки, хоча при сильній вираженості (82% і більше) таке може мати місце.

VIII. КД - конфліктність з дітьми. Це може бути сигналом про початок переходу «від любові до ненависті», коли прояви поганого ще чергуються з проявами хорошого.

IX. Н - непосидючість або невгамовність. Нетерплячість, непристосованість до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги, розмірковуючи на, уникнення довготривалих зусиль.

X. ЕН - емоційне напруження або емоційна незрілість. Ознака запізнілого емоційного розвитку, що веде в умовах школи до емоційного перенапруження (стресів). Виявляється в інфантильності мови, в тривожності, схильності до сліз і т. п.

XI. НС - невротичні симптоми. Включають ознаки неврозу: переважно неврозу нав'язливих станів - часте моргання, кусання нігтів, смоктання пальців і т. п.; почасти неврозу страху - «слова з нього не витягнеш», говорить безладно. Пов'язані з конституцією і типом нервової системи.

XII. С - несприятливі умови середовища. Містить кілька зовнішніх ознак - сигналів того, що дитина росте у неблагополучному середовищі, переважно це стосується сімейного кола.

ХШ. РР - розумовий розвиток. Констатує рівень відставання у навчанні та оцінку загального враження, що виробляється рівнем розумового розвитку дитини.

XIV. СР - сексуальний розвиток. Фіксує дану учителем загальну оцінку темпів і спрямованості статевого розвитку.

XV. Х - хвороби. Містить зовнішні ознаки, за якими можна виділити захворювання у дитини, але, звичайно, не дозволяє поставити точний діагноз.

XVI. Ф - фізичні дефекти. Звертає увагу на ненормальність статури, слабкий зір і слух.

Карта спостережень Д. Стотта наведена у Додатку А.

При заповненні карти спостереження наявність кожного з зазначених у ній зразків поведінки у обстежуваного наголошується знаком «+», а відсутність - знаком «-». Підсумовуються всі бали по кожному СК. Кожна з можливих «сирих» оцінок ділиться на максимально можливу суму і множиться на 100% [11, с. 24].

Заповнені вчителем карти спостережень учнів 4 б класу показано у Додатку Б. Заповнені вчителем карти спостережень учнів 7 б класу показано у Додатку В.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для батьків був переведений і адаптований НМЦ «ДАР» ім. Л.С. Виготського (Москва, Росія) та Центром дослідження дитини Иельского університету (Нью-Хейвен, США). Copyright by T. Achenbach [11, с. 32].

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для батьків  вміщує список тверджень, що описують поведінку дітей і підлітків. Якщо пункт твердження відповідає поведінці дитини в поточній час повністю або майже повністю, то батьків дитини просять поставити цифру «2» в графі відповідей. Якщо даний пункт описує поведінку, характерну для дитини лише деякою мірою або тільки іноді, то потрібно поставти цифру «1». І нарешті, якщо дане твердження взагалі не відповідає поведінці дитини, батьків просять поставити цифру «0». Отже: 0 - взагалі не відповідає (наскільки мені відомо); 1 - в деякій мірі (іноді) відповідає; 2 - повністю (завжди) відповідає (Додаток  Г).

Першу групу опитуваних склали батьки 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат.  Другу групу склали батьки 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат.

У підрахунку підсумовуються всі бали, результат ділиться на максимально можливу суму і множиться на 100%.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителів вміщує список тверджень, що описують поведінку дітей і підлітків. Опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителів був запропонований для заповнення класними керівниками 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу. Якщо пункт твердження відповідав поведінці дитини в поточній час повністю або майже повністю, то класного керівника просили поставити цифру «2» в графі відповідей. Якщо даний пункт описував поведінку, характерну для дитини лише деякою мірою або тільки іноді, то потрібно було поставати цифру «1». Якщо дане твердження взагалі не відповідало поведінці дитини, класного керівника просили поставити цифру «0» (Додаток Ґ).

У підрахунку підсумовуються всі бали, результат ділиться на максимально можливу суму і множиться на 100%.

Отже, передумови розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків досліджувалися за допомогою наступних методик: карти спостережень (Д. Стотт); опитувальника Т.М. Ахенбаха для батьків; опитувальника Т.М. Ахенбаха для вчителів (класних керівників). У дослідженні взяло участь 30 дітей. Першу групу склало 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат. Другу групу склало 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат. Карта спостережень (Д. Стотт) була запропонована для заповнення класним керівникам 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для батьків був запропонований для заповнення батькам 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу та батькам 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителів був запропонований для заповнення класними керівниками 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу.

 

 

2.2. Аналіз результатів діагностики передумов формування девіантної поведінки дітей і підлітків

 

При заповненні карти спостереження наявність кожного з зазначених у ній зразків поведінки у обстежуваного наголошується знаком «+», а відсутність - знаком «-». Підсумовуються всі бали по кожному СК. Кожна з можливих «сирих» оцінок ділиться на максимально можливу суму і множиться на 100%. Результати дослідження за методикою Карта спостережень (Д. Стотт) показано у табл. 2.1. та на рис. 2.1.

Таблиця 2.1

Результати дослідження за методикою Карта спостережень (Д. Стотт), %

Симптомокомплекси

Група дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу, %

Група підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу, %

I. БД - брак довіри до нових речей, людей, ситуацій

26

17

ІІ. О - ослабленість (астенія)

17

16

III. В - відхід у себе

15

35

IV. ТБ - тривога за прийняття дорослими й інтерес з їхнього боку

40

5

V. НД - неприйняття дорослих

15

55

VI. ТД - тривога за прийняття дітьми

10

25

VII. А - асоціальність

15

30

VIII. КД - конфліктність з дітьми

5

15

IX. Н - непосидючість або невгамовність

12

25

X. ЕН - емоційне напруження або емоційна незрілість

15

35

XI. НС - невротичні симптоми

10

20

XII. С - несприятливі умови середовища

5

5

ХШ. РР - розумовий розвиток

5

6

XIV. СР - сексуальний розвиток

5

5

XV. Х - хвороби

2

2

XVI. Ф - фізичні дефекти

5

5

 

Отже, за результатами дослідження за методикою Карта спостережень (Д. Стотт) можна зробити висновки про різну ступень прояву симптомокомплексів у групи дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу та у групи підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу.

Щодо девіантної поведінки, схильність до неї найбільш яскраво ілюструють прояви симптомокоплексу VII. А – асоціальність та КД - конфліктність з дітьми VIII. Передумовами появи девіантної поведінки ілюструє симптомокомплекс XII. С - несприятливі умови середовища. Результати дослідження щодо названих симптомокомплексів проілюстровано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за методикою Карта спостережень (Д. Стотт), %

 

Отже, за результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за методикою Карта спостережень (Д. Стотт) можемо стверджувати, що прояви асоціальності у підлітків зустрічаються у 30%, а у дітей віком 10 – 11 років у 15% випадків. Конфліктність з дітьми у підлітків зустрічаються у 15%, а у дітей віком 10 – 11 років у 5% випадків. Різниці у ступені прояву ознак несприятливих умов середовища у двох досліджуваних групах ми не знайшли.

Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для батьків показав результати, що проілюстровано на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для батьків, %

 

Таким чином, за результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для батьків, спостерігаємо відмінність у частоти прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки у двох досліджуваних групах. У групі дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу частота прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки складає 8%, а у групі підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу 19%.

Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для вчителів показав результати, що проілюстровано на рис. 2.3. Можна зробити висновок про аналогічні результати стосовно опитування для батьків.


Рис. 2.3. Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для вчителів, %

 

За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для вчителів, спостерігаємо відмінність у частоти прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки у двох досліджуваних групах. У групі дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу частота прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки складає 5%, а у групі підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу 21%.

Результати дослідження груп дітей і підлітків, які проходили дослідження схильності та передумов девіантної поведінки, можна подати таким чином (табл. 2.2):


Таблиця 2.2

Представлення результатів дослідження схильності та передумов девіантної поведінки груп дітей і підлітків

Групи

Результати дослідження за методикою Карта спостережень (Д. Стотт), VII. А – асоціальність, %

Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для батьків, %

Результати дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для вчителів, %

Група дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу

15

8

5

Група підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу

30

19

21

 

Із використанням зібраної статистичної інформації виявляємо взаємозв’язок між аналізованими характером групи (вік дитини або підлітка) та параметром схильності та передумов девіантної поведінки із використанням однофакторної лінійної регресії типу Y=b0+b1x.

Для побудованої моделі засобами Ексель обчислюємо коефіцієнти детермінації R2 та кореляції r:

  (2.1)

  (2.2)

де   - фактичне значення параметра схильності та передумов девіантної поведінки;

  - розрахункове значення параметра схильності та передумов девіантної поведінки;

  - середнє фактичне значення параметра схильності та передумов девіантної поведінки.

Наводимо за допомогою засобів Ексель графічно взаємозв’язок між характером групи (вік дитини або підлітка) та параметром схильності та передумов девіантної поведінки із використанням однофакторної лінійної регресії типу Y=b0+b1x.

Рис. 2.4. Представлення результатів дослідження схильності та передумов девіантної поведінки груп дітей і підлітків за допомогою засобів Ексель

 

Отже, залежність має вигляд для групи підлітків: y = -4,5x  + 32,333; R² = 0,5898.

Отже, залежність має вигляд для групи дітей: y = -5x  + 19,333; R² = 0,9494.

Коефіцієнт детермінації R² для моделі приймає значення від 0 до 1. Чим ближче значення коефіцієнта до 1, тим сильніше залежність. При оцінці регресійних моделей це інтерпретується як відповідність моделі даними. Для прийнятних моделей передбачається, що коефіцієнт детермінації повинен бути хоча б не менше 50% (в цьому випадку коефіцієнт множинної кореляції перевищує по модулю 70%).

Моделі з коефіцієнтом детермінації вище 80% можна визнати достатньо хорошими (коефіцієнт кореляції перевищує 90%). Значення коефіцієнта детермінації 1 означає функціональну залежність між змінними. У нашому випадку ми отримали таки дані щодо коефіцієнту детермінації R²: R²підл. = 0,5898. R²діт. = 0,9494. Отже, результати дослідження вважаємо достовірними.

Гіпотеза відповідно до того, що ступень прояву психологічних передумов формування девіантної поведінки дітей і підлітків відрізняється та переважає у підлітковому віці підтвердилася.

 

 

2.3. Напрями роботи освітньої установи з профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків

 

О.В. Шарапова вважає, що напрями роботи освітньої установи з профілактики девіантної поведінки дітей і підлітків мають будуватися у співробітництві родини, школи, та позашкільного закладу (рис. 2.5). Ми погоджуємося з таким твердженням та пропонуємо корекційну програму для агресивних підлітків «я вчуся володіти собою».

Мета: розвиток емоційної регуляції у дітей та підлітків, попередження і зниження тривожності, агресії, страхів, підвищення впевненості в собі і т.д.

Завдання: оволодіння засобами і способами аналізу своєї негативної (агресивної) поведінки, а так само поведінки інших людей. Формування емоційної стабільності і позитивної самооцінки у дітей та підлітків.

Наведемо деякі приклади ігор, в яких дитина або підліток може висловлювати свою агресію в соціально прийнятній формі.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Цілісна система впливів на дитину з метою корекції їхньої поведінки [36, с. 11].

 

Заняття № 1. Гра «Крикни голосніше!»

Мета: за допомогою створення ситуації прийняття, нейтралізувати вербальну агресію.

Дана вправа є одним з методів, що застосовуються, коли дитина або підліток часто використовує ненормативну лексику або просто обзивається. Методика може бути використана як батьками, так і психологами. При черговій ситуації, коли підліток застосував якісь ненормативні слова, батькові чи матері (або психологу) обов'язково потрібно з'ясувати, наскільки дитина взагалі розуміє значення тих слів, які вимовляє. Якщо вона розуміє їх зміст, провести бесіду, відповівши на питання:

Чому він вживає саме ці слова?

Чим вони йому подобаються? Що для нього означають?

Пояснити, як почувають себе люди, по відношенню до яких адресуються лайки.

Запропонувати дитині вирішити цю проблему, заінтригувавши його тим, що запропонувати прогулятися в таке місце, де він може говорити ці слова, скільки хоче, і його ні хто не буде там за це лаяти ...

На наступний день або найближчим часом після такої розмови запропонувати йому прогулятися в ліс. Привести дитину на яку-небудь, досить далеку галявинку (де вас ні хто не зможе почути), зупинившись по середині, оголосити, що це те саме місце, де він може дуже, дуже голосно вимовляти всі лайки, які хоче.

Після цього, постаратися зробити так, що б підліток вимовив всі відомі йому негативні слова, причому не один раз, з кожним разом підсилюючи їх гучність. Останнім разом вважається той повтор, коли ви відчуєте, що дитина вже дійсно втомився і не хоче більше кричати погані слова. По закінченню цієї процедури треба похваліть його за те, що він так голосно вміє кричати, і скажіть, що ви в місці з ним прийдете сюди знову, якщо у нього виникне бажання відтворити все те, що він викрикував. Потім просто як ніби нічого й не було повернутися додому. Бажано про цей випадок не кому не розповідати, що б не поставити дитину в неприємну, негативно забарвлену ситуацію.

Заняття № 2. «Спілкування - це ….». Мета: знайомство з прийомами спілкування; розширення уявлень про способи самоаналізу та самокорекції у сфері спілкування, розвиток базових комунікативних умінь.

А. Невербальне спілкування. «Передай іншому»

Хід вправи. Діти сидять у колі, і по черзі кожен без слів передає сусідові будь-якої уявний предмет. Сусід повинен «взяти» його відповідним чином і назвати. Потім він пропонує вже інший, свій предмет наступного по колу. Вправа повторюється до тих пір, поки все не візьмуть участь.

Обговорення

- Легко або важко було передавати предмет?

- Кому легко?

- А в чому були труднощі?

- Легко або важко було відгадувати предмет?

- Кому було легко?

- А в чому полягали труднощі?

Заняття № 3. Як сказати «ні»

Мета: навчання навичці відмови.

Хід вправи: Для підлітків оволодіння цим навиком має велике значення, так як їм складно буває відмовити іншому, особливо якщо ця людина наполегливий. Підліткам часто буває важко визначити, в яких випадках слід відмовляти або погоджуватися.

«Бувають ситуації, в яких сказати« так »означає зробити гірше собі, а сказати« ні »- зробити гірше іншим. Якщо ми говоримо «ні», то відчуваємо себе винуватими і самотніми. Проте відмова не означає розриву відносин з людиною. Для того щоб не відштовхнути іншого, треба проявити співчуття, співпереживання, «послухати серце» цієї людини. Іншими словами, «ні» треба говорити, враховуючи почуття іншої людини і при цьому знати свої цілі. Наприклад: «Я бачу, ви дуже засмучені, але у мене зараз немає часу на цю справу».

Здатність сказати «ні» підвищує вашу оцінку в очах інших людей. Ця здатність так само важлива, як і здатність сказати «так».

Найважче відмовляти близьким людям, наприклад батькам, які не тільки дбають про своїх дітей, а й відповідають за їхнє життя і здоров'я, а також пред'являють до них вимоги, які треба виконувати ».

Кроки вправи:

1. Вислухай прохання спокійно, доброзичливо.

2. Якщо щось неясно, попроси роз'яснення - так само, як і у випадку критичного зауваження.

3. Залишайся спокійним і скажи «ні». Коротко поясни, чому ти відмовляєш.

4. Якщо співрозмовник наполягає, повтори «ні» без пояснень. «Якщо ви відмовили, людина може спробувати маніпулювати вами, викликати почуття провини. Важливо не реагувати на маніпуляції і залишатися внутрішньо зосередженим на головному змісті прохання і причини вашої відмови. Кращий спосіб відмовити наполегливій співрозмовнику - повторювати «ні» у відповідь на його спроби продовжити розмову ».

Приклади ситуацій: друг просить тебе почергувати за нього; вуличний торговець намагається продати тобі непотрібну річ.

Далі наводиться основний зміст вправ для відпрацювання найбільш значущих для підлітків навичок (кроки, коментарі, приклади модельованих ситуацій).

 

Висновки до розділу 2

 

За результатами дослідження, що проведено у емпіричному розділу роботи, ми робимо наступні висновки:

1. Передумови розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків досліджувалися за допомогою наступних методик: карти спостережень (Д. Стотт); опитувальника Т.М. Ахенбаха для батьків; опитувальника Т.М. Ахенбаха для вчителів (класних керівників). У дослідженні взяло участь 30 дітей. Першу групу склало 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат. Другу групу склало 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат. Карта спостережень (Д. Стотт) була запропонована для заповнення класним керівникам 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для батьків був запропонований для заповнення батькам 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу та батькам 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителів був запропонований для заповнення класними керівниками 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу.

2. За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за методикою Карта спостережень (Д. Стотт) можемо стверджувати, що прояви асоціальності у підлітків зустрічаються у 30%, а у дітей віком 10 – 11 років у 15% випадків.

За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для батьків, спостерігаємо відмінність у частоти прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки у двох досліджуваних групах. У групі дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу частота прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки складає 8%, а у групі підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу 19%.

За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для вчителів, спостерігаємо відмінність у частоти прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки у двох досліджуваних групах. У групі дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу частота прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки складає 5%, а у групі підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу 21%.

Коефіцієнт детермінації R² для моделі приймає значення від 0 до 1. Чим ближче значення коефіцієнта до 1, тим сильніше залежність. При оцінці регресійних моделей це інтерпретується як відповідність моделі даними. Для прийнятних моделей передбачається, що коефіцієнт детермінації повинен бути хоча б не менше 50%. У нашому випадку ми отримали таки дані щодо коефіцієнту детермінації R²: R²підл. = 0,5898. R²діт. = 0,9494. Отже, результати дослідження вважаємо достовірними.

3. Після проведення корекційної роботи ми можемо зробити висновки, що у підлітків спостерігалося поліпшення вміння слухати і чути інших; ефективно здійснювати спілкування; розвинулися здатності ділитися своїми переживаннями; відбулося поповнення арсеналу лексичних одиниць, пов'язаних зі сферою почуттів; розвинулися навички відображення і пізнавання зовнішніх емоційних проявів; знизилася емоційна нестабільність.


ВИСНОВКИ

 

За результатами проведеного дослідження ми можемо зробити наступні висновки:

1. Девіантна поведінка — це поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм. В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 5 видів: делінквентний вид девіантної поведінки; адиктивний вид девіантної поведінки; патохарактерологічний вид девіантної поведінки; психопатологічний вид девіантної поведінки; поведінка, що ґрунтується на суперцінностях.

2. Особливості девіантної поведінки підлітків полягають в тому, що підлітковий вік являє собою групу підвищеного ризику. По-перше, позначаються внутрішні труднощі перехідного віку, починаючи з психічних і гормональних процесів і закінчуючи перебудовою Я-концепції. По-друге, граничність і невизначеність соціального становища підлітків. По-третє, протиріччя, зумовлені перебудовою механізмів соціального контролю (дитячі форми контролю, засновані на дотриманні зовнішніх норм і вимог дорослих, вже не діють, а дорослі способи, які передбачають свідому дисципліну і самоконтроль, ще не склалися або не зміцніли).

3. Девіація як форма поведінки, що відхиляється від норми, знаходиться в прямій залежності від особистісних характеристик, які направляють, детермінують і забезпечують реалізацію девіантної поведінки.

4. Передумови розвитку девіантної поведінки дітей і підлітків досліджувалися за допомогою наступних методик: карти спостережень (Д. Стотт); опитувальника Т.М. Ахенбаха для батьків; опитувальника Т.М. Ахенбаха для вчителів (класних керівників). У дослідженні взяло участь 30 дітей. Першу групу склало 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат. Другу групу склало 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу, з яких обрано 8 хлопців та 7 дівчат. Карта спостережень (Д. Стотт) була запропонована для заповнення класним керівникам 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для батьків був запропонований для заповнення батькам 15 дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу та батькам 15 підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу.

Опитувальник Т.М. Ахенбаха для вчителів був запропонований для заповнення класними керівниками 15 учнів 4 б класу та 15 учнів 7 б класу.

5. За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за методикою Карта спостережень (Д. Стотт) можемо стверджувати, що прояви асоціальності у підлітків зустрічаються у 30%, а у дітей віком 10 – 11 років у 15% випадків.

За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для батьків, спостерігаємо відмінність у частоти прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки у двох досліджуваних групах. У групі дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу частота прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки складає 8%, а у групі підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу 19%.

За результатами дослідження схильності та передумов девіантної поведінки дітей та підлітків за опитувальником Т.М. Ахенбаха для вчителів, спостерігаємо відмінність у частоти прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки у двох досліджуваних групах. У групі дітей віком від 10 до 11 років, учнів 4 б класу частота прояву ознак схильності та передумов девіантної поведінки складає 5%, а у групі підлітків віком від 13 до 14 років, учнів 7 б класу 21%.

Коефіцієнт детермінації R² для моделі приймає значення від 0 до 1. Чим ближче значення коефіцієнта до 1, тим сильніше залежність. При оцінці регресійних моделей це інтерпретується як відповідність моделі даними. Для прийнятних моделей передбачається, що коефіцієнт детермінації повинен бути хоча б не менше 50%. У нашому випадку ми отримали таки дані щодо коефіцієнту детермінації R²: R²підл. = 0,5898. R²діт. = 0,9494. Отже, результати дослідження вважаємо достовірними.

6. Після проведення корекційної роботи ми можемо зробити висновки, що у підлітків спостерігалося поліпшення вміння слухати і чути інших; ефективно здійснювати спілкування; розвинулися здатності ділитися своїми переживаннями; відбулося поповнення арсеналу лексичних одиниць, пов'язаних зі сферою почуттів; розвинулися навички відображення і пізнавання зовнішніх емоційних проявів; знизилася емоційна нестабільність.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1.               Афанасьєва В. В. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків у діяльності загальноосвітньої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / В. В. Афанасьєва ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с.
 2.               Афанасьєва В. В. Характерологічні порушення девіантних підлітків / В. В. Афанасьєва // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2008. – № 6 (169). – С. 9 – 15.
 3.               Афанасьєва В. В. Вплив сім’ї та школи на девіантну поведінку підлітка / В. В. Афанасьєва // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 43 – 50.
 4.               Афанасьєва В. В. Формування девіантної поведінки підлітків під впливом глобалізаційних процесів українського суспільства та методи профілактичної роботи в умовах загальноосвітньої школи / В. В. Афанасьєва // Духовність українства ХХІ століття : матеріали VІІІ Всеукр. конф. (Кіровоград, 16 – 17 трав. 2008 р.). – Кіровоград : КІРоЛ „Україна”, 2008. – С. 37 – 41.
 5.               Бесєдін А.А. Дисфункціональна сім'я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / А.А. Бесєдін ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с.
 6.               Бесєдін А.А.  Тип виховання в родині та його вплив на виникнення девіацій// Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 16. – Харьков, 2001. – С. 45 - 58.
 7.               Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки [Текст] : курс лекцій / О. І. Бондарчук ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 88 с.
 8.               Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Бондарчук, Т. М. Вакуліч ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. - К. : Науковий світ, 2010. - 230 с.
 9.               Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків [Текст] : навч.-метод. посіб. для спецкурсу соц.-пед. циклу "Профілактика девіантної поведінки підлітків" для студ. спец. "Соціальна педагогіка" / Л. М. Вольнова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 224 с.
 10.          Девиантология: Хрестоматия /автор-составитель Клейберг Ю. А. – СПб.: Речь, 2007. – 412 с.
 11.          Дмитриев М. Г. Психолого-педагогическая диагностика делинквентного поведения у трудных подростков/ М. Г. Дмитриев, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов СПб.: ЗАО «ПОНИ», 2010 г. – 316 с.
 12.          Дмитриев М. Г. Практикум по психодиагностике девиантного поведения у трудных подростков. – СПб.: ЗАО «ПОНИ», 2008. – 279 с.
 13.          Егоров А. Ю. Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические аспекты/ А. Ю. Егоров, С. А.Игумнов. – СПб.: Речь. 2005. – 436 с.
 14.          Журжу Т.С. Особливості та психокоррекція образу я у підлітків з девіантною поведінкою: автореф. дис... канд. психол. наук.: 19.00.04 / Т.С. Журжу ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 23 с.
 15.          Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений/ Е. В.Змановская. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.
 16.          Квітковська Н. В. Психологія девіантної поведінки учнів [Текст] : умови, причини, особливості виховання, проблем. родини, профілактика та корекція : навч.-метод. посіб. / Н. В. Квітковська. - Миколаїв : Прокопчук Т. Ю., 2010. - 239 с.
 17.          Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. Учебное пособие для вузов/ Ю. А. Клейберг. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 160 с.
 18.          Кошова І. В. Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч. посібник / І. В. Кошова, О. Д. Кресан ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ, 2009. - 167 с.
 19.          Краткий психологический словарь / [под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. — Ростов н/Д : Феникс, 1985. — 512 с.
 20.          Кучерявенко Л.В. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону): автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Л.В. Кучерявенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с.
 21.          Лановенко І. І. Особливості психосексуального розвитку та їх роль у попередженні девіантної поведінки [Текст] / І. І. Лановенко ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - К. : [б.в.], 2007. - 83 с.
 22.          Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2011. - 520 с.
 23.          Менделевич В. А. Психология девиантного поведения. Учебное пособие/ В. А. Менделевич.– СПб.: Речь, 2005. – 445 с.
 24.          Парфанович І. І. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат [Текст] : монографія / Парфанович Іванна Іванівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т. : ТНПУ, 2012. - 367 с.
 25.          Пихтіна Н. П. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко ; за заг. ред. проф. В. М. Оржеховської ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. - 399 с.
 26.          Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх [Текст] : орієнтована програма для пед. навч. закл. України / Ін-т змісту і методів навчання ; авт.-уклад. В. М. Оржеховська. - К. : [б.в.], 1996. - 41 с.
 27.          Практикум по девиантологии /автор-составитель Клейберг Ю. А. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с.
 28.          Проблеми девіантної поведінки:історія, теорія, практика [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-27 листоп. 2002 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. секція міжнар. т-ва прав людини, Інформ.-метод. центр "Дебати", Ком. сприяння захисту прав дитини. - К. : Міленіум, 2002. - 424 с. 
 29.          Психология и психоанализ характера [Текст] : хрестоматия / К. Юнг [и др.] ; ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ, 1997. - 640 с.
 30.          Психологія девіантної поведінки неповнолітніх: причини, умови виникнення, шляхи профілактики [Текст] / Т. М. Малкова [та ін.] ; ред. А. О. Лігоцький ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Нац. акад. внутр. справ України. - К. : [б.в.], 2009. - 95 с
 31.          Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 2008. – 672 с.
 32.          Самыгин П. С. Девиантное поведение молодежи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 440 с.
 33.          Соловйова І. І. Девіантність особистості в умовах комп'ютеризації суспільства: соціально-філософський аспект: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / І.І. Соловйова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2007. — 19 с.
 34.          Тархова Л. Как уберечь ребёнка от тюрьмы и панели/Л. Тархова. Москва, 1997 – 321 с.
 35.          Чайковська О. М. Психологічні особливості корекції конфліктності у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 /О. М.  Чайковська; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.
 36.          Шарапова О.В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.В. Шарапова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 21 с.
 37.          Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков/ Л. Б. Шнейдер. М.: Академический проспект; Трикса, 2005 – 431 с.

ДОДАТОК А

 

Карта спостережень Д. Стотта

 

I. БД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

Від 1 до 11 - менш явні симптоми; від 12 до 16 - симптоми явного порушення.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження.

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять.

4. Дитина «підлегла» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.

6. Бреше з боязні.

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять,

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи платника.

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось (на приклад, про допомогу);

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання,

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

П. О - ослабленості (астенія).

У більш легкої форми (симптоми 1-6) час від часу спостерігаються різного роду перепади активності, зміна настрою. Наявність симптомів 7 і 8 свідчить про схильність до роздратування і фізіологічного виснаження. Симптоми 9-20 відображають більш гострі форми депресії. По всій ймовірності, вони дійсно репрезентують елементи депресивно виснаження.

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні.

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня.

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний.

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені.

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою).

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

III. В - відхід у себе. Уникнення контактів з людьми, самоусунення. Захисна установка по відношенню до будь-яких контактів з людьми, неприйняття до нього почуття любові.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»).

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

Занепокоєння і невпевненість в тому, чи цікавляться ним дорослі, чи люблять його. Симптоми 1-6 - дитина намагається переконатися, чи «приймають» і чи люблять його дорослі. Симптоми 7-10 - намагається звернути на себе увагу і перебільшено добивається любові дорослого. Симптоми 11-16 - виявляє велике занепокоєння про те, чи «приймають» його дорослі.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою).

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих. Симптоми 1-4 – дитина проявляє різні форми неприйняття дорослих, які можуть бути початком ворожості або депресії. Симптоми 5-9 - відноситься до дорослих то вороже, то намагається добитися їх доброго ставлення. Симптоми 10-17 - відкрита ворожість, що виявляється в асоціальній  поведінці. Симптоми 18-24 - повна, некерована, звична ворожість.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої.

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим.

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем.

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість.

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу.

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень.

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів.

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний.

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба.

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

Тривога дитини за прийняття його іншими дітьми. Часом вона приймає форму відкритої ворожості. Всі симптоми однаково важливі.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження.

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.

14. Безглузді витівки в групі однолітків.

15. Наслідує хуліганським витівкам інших.

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

Невпевненість у схваленні дорослих, котра виражається в різних формах негативізму. Симптоми 1-5 - відсутність старань сподобатися дорослим, байдужість і відсутність зацікавленості в хороших відносинах з ними. Симптоми 5-9 у більш старших дітей можуть вказувати на певний ступінь незалежності. Симптоми 10-16 - відсутність моральної педантичності в дрібницях. 16 - вважає, що дорослі недружелюбні, втручаються в його справи, не маючи на це права.

1. Не зацікавлений у навчанні.

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій.

16. Скритний і недовірливий.

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.

4. Свариться, ображає інших дітей.

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

XI. НС - невротичні симптоми.

 Гострота їх може залежати від віку дитини, вони також можуть бути наслідками існував перш порушення.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.

3. Часто моргає.

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.

7. Значно некрасиві інших дітей.

ХШ. РР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

XV. Х - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.

. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.

10. Хворобливі, почервонілі повіки.

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.

4. Надмірна повнота.

5. Інші ненормальні особливості статури.


ДОДАТОК Б

 

Карта спостережень № 1. Клімов Вадим, 11 років

I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження. +

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять. +

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять+

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.+

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання+

15. Легко усувається від активної участі в грі. +

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються. +

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні.

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня.

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ». +

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені.

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою).

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим.

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем.

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість.

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень.

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів.

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний.

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба.

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).+

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.+

6. Любить бути в центрі уваги.+

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків. +

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні. +

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя. +

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.+

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.+

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.+

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.+

14. «Нечесний гравець» (обманює в іграх).+

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.+

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.+

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).+

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.+

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.+

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.+

6. Ходить підстрибуючи.+

7. Смокче палець (старше 10 років).+

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.+

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.+

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.+

5. Схильність до вушних захворювань.+

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.

4. Надмірна повнота.

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

Карта спостережень № 2. Гончаренко Сергій, 11 років

 

I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження.

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять.

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.+

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає. +

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені.

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою).

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх. +

18. Часто мріє наяву. +

19. Каже невиразно, бурмоче. +

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим. +

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем. +

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість.

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою. +

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. +

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба.

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну. +

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами. +

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.+

24. Веде себе непристойно.+

 

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків.

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні. +

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.+

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).+

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.

 

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.+

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

 

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.+

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.+

7. Нестаранний в шкільних заняттях.+

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).+8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.+

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.+

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.+

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.+

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.+

5. Схильність до вушних захворювань.+

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.

4. Надмірна повнота.

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

 

Карта спостережень № 3. Бугакова Вадима, 10 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження. +

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять. +

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.+

14. Рухи уповільнені. +

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою). +

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим. +

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем. +

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. +

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків. +

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.+

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.+

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.+

6. Ходить підстрибуючи.+

7. Смокче палець (старше 10 років).+

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.+

3. Занадто маленький зріст.+

4. Надмірна повнота.+

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

Карта спостережень № 4. Сорняк Сергея, 10 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження. +

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять. +

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять+

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі. +

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються. +

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені.

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою).

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим.

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем.

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. 18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків. +

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.+

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.+

6. Ходить підстрибуючи.+

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.+

4. Надмірна повнота.+

5. Інші ненормальні особливості статури.+

 

 

Карта спостережень № 5. Лунник Сергія, 11 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження.

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять.

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять+

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються. +

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені.

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою).

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим.

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем.

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. 18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків. +

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу. +

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу. +

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих. +

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно. +

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.+

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.+

2. «Туп» для свого віку.+

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.+

7. Просто дурний.+

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.

4. Надмірна повнота.

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

 

Карта спостережень № 6. Хорошко Артема, 10 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження. +

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять. +

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.+

14. Рухи уповільнені. +

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою). +

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»). +

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися). +

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей. +

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.+

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї. +

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві. +

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою. +

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя. +

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим. +

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем. +

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. +

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.

14. Безглузді витівки в групі однолітків.

15. Наслідує хуліганським витівкам інших.

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.+

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.

3. Часто моргає.

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.+

3. Занадто маленький зріст.+

4. Надмірна повнота.+

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

 

Карта спостережень № 7. Грицайло Давида, 11 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження. +

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять. +

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.+

14. Рухи уповільнені. +

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою). +

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»). +

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися). +

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей. +

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.+

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї. +

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві. +

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою. +

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя. +

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим. +

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем. +

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. +

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.

14. Безглузді витівки в групі однолітків.

15. Наслідує хуліганським витівкам інших.

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.+

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.

3. Часто моргає.

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.+

14. Неприродні пози.

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.

4. Надмірна повнота.+

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

Карта спостережень № 8. Яценюка Тараса

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження.

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять.

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.+

14. Рухи уповільнені. +

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою). +

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»). +

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися). +

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей. +

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.+

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї. +

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві. +

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою. +

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя. +

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим. +

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем. +

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. +

18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.

14. Безглузді витівки в групі однолітків.

15. Наслідує хуліганським витівкам інших.

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.+

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.

3. Часто моргає.

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

 

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст.

4. Надмірна повнота.

5. Інші ненормальні особливості статури.

 


Карта спостережень № 9. Заєць Дар’я, 11 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження. +

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять. +

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять+

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи.

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі.

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються.

 

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні.

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня.

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний.

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені.

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою).

16. Погляд «тупий» і байдужий.

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим.

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем.

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. 18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти. +

6. Любить бути в центрі уваги. +

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе. +

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.+

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків. +

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу.

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу.

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих.

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).+

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.+

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.+

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».+

5. Гризе нігті.+

6. Ходить підстрибуючи.+

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.

2. «Туп» для свого віку.

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.

7. Просто дурний.

 

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

 

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.

7. Скаржиться на часті болі в шлунку і нудоту.

8. Часті головні болі.

9. Схильність надмірно бліднути або червоніти.+

10. Хворобливі, почервонілі повіки.+

11. Дуже холодні руки.

12. Косоокість.

13. Погана координація рухів.

14. Неприродні пози.+

XVI. Ф - фізичні дефекти.

1. Поганий зір.

2. Слабкий слух.

3. Занадто маленький зріст+

4. Надмірна повнота.

5. Інші ненормальні особливості статури.

 

Карта спостережень № 10. Русич Карини, 11 років

 

 I. НД - брак довіри до нових людей, речей, ситуацій.

1. Розмовляє з учителем лише тоді, коли знаходиться з ним наодинці.

2. Плаче, коли йому роблять зауваження.

3. Ніколи не пропонує нікому ніякої допомоги, але охоче надає її, якщо про це попросять.

4. Дитина «підлеглий» (погоджується на «програшні» ролі, наприклад, під час гри бігає за м'ячем, в той час як інші спокійно на це дивляться).

5. Занадто тривожний, щоб бути неслухняним.+

6. Бреше з боязні. +

7. Любить, якщо до нього виявляють симпатію, але не просить про неї.

8. Ніколи не приносить вчителю квіти чи інші подарунки, хоча його товариші часто це роблять.

9. Ніколи не приносить і не показує вчителю знайдені їм речі, хоча його товариші часто це роблять+

10. Має тільки одного хорошого друга і, як правило, ігнорує інших хлопчиків і дівчаток у класі.

11. Вітається з учителем лише тоді, коли той звертає на нього увагу. Хоче бути поміченим.

12. Не підходить до вчителя з власної ініціативи. +

13. Занадто сором'язливий, щоб просити про щось +

14. Легко стає «нервовим», плаче, червоніє, якщо йому ставлять запитання

15. Легко усувається від активної участі в грі. +

16. Каже невиразно, бурмоче, особливо тоді, коли з ним вітаються. +

П. О - ослабленості (астенія).

1. Під час відповіді на уроці іноді старанний, іноді ні про що не дбає.

2. У залежності від самопочуття або просить про допомогу у виконанні шкільних завдань, або ні. +

3. Веде себе по-різному. Старанність у навчальній роботі змінюється майже щодня. +

4. В іграх іноді активний, іноді апатичний. +

5. У вільний час іноді виявляє цілковиту відсутність  інтересу до чого б то не було.

6. Виконуючи ручну роботу, іноді дуже старанний, іноді ні.+

7. Нетерплячий, втрачає інтерес до роботи в міру її виконання.

8. Розсерджений, «впадає в сказ».+

9. Може працювати на самоті, але швидко втомлюється.

10. Для ручної роботи не вистачає фізичних сил.

11. Млявий, безініціативний (у класі).

12. Апатичний, пасивний, неуважний.

13. Часто спостерігаються раптові та різкі спади енергії.

14. Рухи уповільнені. +

15. Занадто апатичний, щоб з-за чого-небудь рас настроює (і отже, ні до кого не звертається за допомогою). +

16. Погляд «тупий» і байдужий. +

17. Завжди ледачий і апатичний в іграх.

18. Часто мріє наяву.

19. Каже невиразно, бурмоче.

20. Викликає жалість (пригноблений, нещасний), рідко сміється.

 

III. У - відхід у себе.

1. Абсолютно ніколи ні з ким не вітається.

2. Не реагує на привітання.

3. Не проявляє дружелюбності і доброзичливості до інших людей.+

4. Уникає розмов («замкнутий у собі»). +

5. Мріє і займається чимось іншим замість шкільних занять («живе в іншому світі»).

6. Зовсім не проявляє інтересу до ручної роботи.

7. Не проявляє інтересу до колективних ігор.+

8. Уникає інших людей.

9. Тримається подалі від дорослих, навіть тоді, коли чимось ображений або в чомусь підозрюється.

10. Цілком ізолюється від інших дітей (до нього неможливо наблизитися).

11. Виробляє таке враження, ніби зовсім не помічає інших людей.

12. У розмові неспокійний, збивається з теми розмови.

13. Веде себе подібно до «настороженого тварині».

 

IV. ТБ - тривожність по відношенню до дорослих.

1. Дуже охоче виконує свої обов'язки.

2. Виявляє надмірне бажання вітатися з учителем.

3. Занадто балакучий (докучає своєю балаканиною).+

4. Дуже охоче приносить квіти та інші подарунки вчителю.+

5. Дуже часто приносить і показує вчителю знайдені їм предмети, малюнки і т. п.

6. Надмірно доброзичливий по відношенню до вчителя.

7. Перебільшено багато розповідає вчителю про свої заняття в сім'ї.

8. «Підлизується», намагається сподобатися вчителеві.

9. Завжди знаходить привід зайняти вчителя своєю особливою.

10. Постійно потребує допомоги і контролю з сторони вчителя.

11. Домагається симпатії вчителя, приходить до нього з різними дрібними справами і скаргами на товаришів.

12. Намагається «монополізувати» вчителя (займати його виключно власною особою). +

13. Розповідає фантастичні, вигадані історії.

14. Хоче зацікавити дорослих своєю особливою, але не докладає зі свого боку ніяких старань в цьому на ¬ правлінні.

15. Надмірно стурбований тим, щоб зацікавити собою дорослих і придбати їх симпатії.

16. Цілком «усувається», якщо його зусилля не увенчіваються успіхом.

V. НВ - Неприйняття дорослих.

1. Мінливий у настроях.

2. Виключно нетерплячий, крім тих випадків, коли знаходиться в хорошому настрої.

3. Проявляє завзятість і наполегливість в ручній роботі.

4. Часто буває в поганому настрої. +

5. При відповідному настрої пропонує свою допомогу або послуги.

6. Коли про щось просить вчителя, буває іноді дуже сердечним, іноді - байдужим.

7. Іноді прагне, а іноді уникає вітатися з учителем.

8. У відповідь на вітання може висловлювати злість або підозрілість. +

9. Часом доброзичливий, часом у поганому настрою.

10. Дуже мінливий у поведінці. Іноді здається, що навмисне погано виконує роботу. +

11. Псує громадську і особисту власність (в будинках, садах, громадському транспорті).

12. Вульгарний мову, оповідання, вірші, малюнки.

13. Неприємний, особливо, коли захищається від пропонованих йому звинувачень.

14. «Бурмоче під ніс», якщо чимось незадоволений.

15. Негативно ставиться до зауважень.

16. Часом бреше без будь-якого приводу і без утруднень. +

17. Раз чи два був помічений у крадіжці грошей, солодощів, цінних предметів. 18. Завжди на щось претендує і вважає, що несправедливо покараний. +

19. «Дикий» погляд, дивиться спідлоба. +

20. Дуже неслухняний, не дотримується дисципліну.

21. Агресивний (кричить, погрожує, вживає силу).

22. Найбільш охоче дружить з так званими підозрілими типами.

23. Часто краде гроші, солодощі, цінні предмети.

24. Веде себе непристойно.

VI. ТД - тривога по відношенню до дітей.

1. «Грає героя», особливо, коли йому роблять зауваження. +

2. Не може втриматися, щоб не «грати» перед оточуючими.+

3. Схильний «прикидатися дурником".

4. Занадто смів (ризикує без потреби).

5. Піклується про те, щоб завжди бути в згоді з більшістю. Нав'язується іншим; їм легко управляти.

6. Любить бути в центрі уваги.

7. Грає виключно (або майже виключно) з дітьми старше себе.

8. Намагається зайняти відповідальну посаду, але побоюється, що не впорається з ним.

9. Хвастає перед іншими дітьми.+

10. Блазнює (будує з себе блазня).

11. Шумно веде себе, коли вчителі немає в класі.+

12. Одягається зухвало (брюки, зачіска - хлопчики; перебільшеність в одязі, косметика - дівчатка).

13. З пристрастю псує суспільне майно.+

14. Безглузді витівки в групі однолітків. +

15. Наслідує хуліганським витівкам інших. +

 

VII. А - брак соціальної нормативності (асоціальність).

1. Не зацікавлений у навчанні.+

2. Працює в школі тоді, коли над ним «стоять» чи коли його змушують працювати.+

3. Працює поза школи тільки тоді, коли його контролюють або змушують працювати.

4. Чи не сором'язливий, але виявляє байдужість при відповіді на запитання вчителя.

5. Чи не сором'язливий, але ніколи не просить про допомогу. +

6. Ніколи добровільно не береться ні за яку роботу. +

7. Не зацікавлений в схвалення або несхвалення дорослих. +

8. Зводить до мінімуму контакти з учителем, але нормально спілкується з іншими людьми.

9. Уникає вчителя, але розмовляє з іншими людьми.

10. Списує домашні завдання.

11. Бере чужі книги без дозволу.

12. Егоїстичний, любить інтриги, псує іншим дітям гри.+

13. В іграх з іншими дітьми проявляє хитрість і непорядність.

14. «Нечесний гравець» (грає тільки для особистої вигоди, обманює в іграх).

15. Не може дивитися прямо в очі іншій людині.+

16. Скритний і недовірливий.+

VIII. КД - Конфліктність з дітьми (від ревнивого суперництва до відкритої ворожості).

1. Заважає іншим дітям в іграх, підсміюється над ними, любить їх лякати.

2. Часом дуже недоброзичливий по відношенню до тих дітей, які не належать до тісної колі його спілкування.+

3. Набридає іншим дітям, пристає до них.

4. Свариться, ображає інших дітей.+

5. Намагається своїми зауваженнями створити певні труднощі в інших дітей.

6. Ховає або знищує предмети, що належать іншим дітям.

7. Знаходиться по перевазі в поганих стосунках з іншими дітьми.

8. Пристає до слабших дітям.

9. Інші діти його не люблять або навіть не терплять.

10. Б'ється невідповідним чином (кусається, дряпається і ін.)

IX. Н - невгамовність.

Невгамовність, нетерплячий кість, нездатність до роботи, що вимагає посидючості, концентрації уваги і роздуми. Схильність до краткострокових і легким зусиллям. Уникнення довгострокових зусиль.

1. Дуже неохайний.

2. Відмовляється від контактів з іншими дітьми таким чином, що це для них дуже неприємно.+

3. Легко примиряється з невдачами в ручній праці.+

4. В іграх абсолютно не володіє собою.

5. Не пунктуальний, нестаранний. Часто забуває або втрачає олівці, книги, інші предмети.+

6. Нерівний, безвідповідальний в ручній праці.

7. Нестаранний в шкільних заняттях.

8. Занадто неспокійний, щоб працювати в поодинці.+

9. У класі не може бути уважний або довгостроково на чому-небудь зосереджений.

10. Не знає, що з собою вдіяти. Ні на чому не може зупинитися хоча б на відносно тривалий термін.

11. Занадто неспокійний, щоб запам'ятати зауваження або вказівки дорослих.

 

X. ЕН - емоційне напруження.

Симптоми 1-5 свідчать про емоційну незрілість, 6-7 - про серйозні страхи, 8-10 - про прогули і не пунктуальність.

1. Грає іграшками, занадто дитячими для його віку.+

2. Любить гри, але швидко втрачає до них інтерес.

3. Занадто інфантильний в мові.+

4. Занадто незрілий, щоб прислухатися і слідувати вказівкам.+

5. Грає виключно (переважно) з більш молодшими дітьми.

6. Занадто тривожний, щоб зважитися на що-небудь.

7. Інші діти пристають до нього (він є «козлом відпущення»).

8. Його часто підозрюють в тому, що він прогулює уроки, хоча насправді він намагався це зробити раз або два.

9. Часто спізнюється.

10. Виходить з окремих уроків.+

11. Неорганізований, розхитані, незібраний.+

12. Веде себе в групі (класі) як сторонній, від докинути.

 

XI. НС - невротичні симптоми.

1. Заїкається, затинається, «важко витягнути з нього слово».

2. Каже безладно.+

3. Часто моргає.+

4. Безцільно рухає руками. Різноманітні «тики».

5. Гризе нігті.

6. Ходить підстрибуючи.

7. Смокче палець (старше 10 років).

 

XII. С - несприятливі умови середовища.

1. Часто відсутня в школі.

2. Не буває в школі по декілька днів.+

3. Батьки свідомо брешуть, виправдовуючи відсутність дитини в школі.

4. Змушений залишатися вдома, щоб допомагати народителям.

5. Неохайний, грязнуля.

6. Виглядає так, ніби дуже погано харчується.+

7. Значно некрасиві інших дітей.

 

ХШ. УР - розумовий розвиток.

1. Сильно відстає у навчанні.+

2. «Туп» для свого віку.+

3. Зовсім не вміє читати.

4. Величезні недоліки в знанні елементарної математики.

5. Абсолютно не розуміє математики.

6. Інші діти ставляться до нього, як до дурнику.+

7. Просто дурний.+

XIV. СР - сексуальний розвиток.

1. Дуже ранній розвиток, чутливість до противоположність підлозі.

2. Затримки статевого розвитку.

3. Виявляє збочені схильності.

XV. Б - хвороби і органічні порушення.

1. Неправильне дихання.

2. Часті застуди.

3. Часті кровотечі з носа.+

4. Дихає через рот.

5. Схильність до вушних захворювань.

6. Схильність до шкірних захворювань.