16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Курсова робота з теми: "Використання інтерактивних методів на уроках хімії"

Про матеріал
В основних напрямках реформи загальноосвітньої та професійної школи поставлено важливе завдання – давати підростаючому поколінню глибокі та міцні знання основ наук, розвивати вміння та навички, застосовувати їх на практиці. Профільне навчання є сучасною проблемою середньої освіти. У сучасних умовах розвитку суспільства знання про речовини залишаються одними з основних складників змісту хімічної освіти, проте вони визнаються потрібними не самі по собі, а для розв'язування важливих життєвих проблем особистості. Засвоєння знань пов'язується передусім зі здатністю учня свідомо використовувати їх у повсякденному житті.
Перегляд файлу

1

 

КУРСОВА РОБОТА З ТЕМИ

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП..........................................................................................................................3

1СУТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ.....................................................................5

2ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ...........9

2.1 Використання інтерактивних методів на уроках хімії у 7 класі.......................9

2.2 Використання інтерактивних методів на уроках хімії у 8 класі.....................13

2.3 Використання інтерактивних методів на уроках хімії у 9 класі.....................20

ВИСНОВКИ...............................................................................................................23

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................24

 


ВСТУП

 

В основних напрямках реформи загальноосвітньої та професійної школи поставлено важливе завдання – давати підростаючому поколінню глибокі та міцні знання основ наук, розвивати вміння та навички, застосовувати їх на практиці. Профільне навчання є сучасною проблемою середньої освіти. У сучасних умовах розвитку суспільства знання про речовини залишаються одними з основних складників змісту хімічної освіти, проте вони визнаються потрібними не самі по собі, а для розв'язування важливих життєвих проблем особистості. Засвоєння знань пов'язується передусім зі здатністю учня свідомо використовувати їх у повсякденному житті. Саме тому, складаючи урок, учителеві необхідно передбачити повний цикл пізнавальних дій учнів від первинного сприйняття об'єктів пізнання, логічного осмислення знань про них до закріплення знань та вмінь, їх застосування, встановлення зв'язків з раніше засвоєними знаннями з різних предметів. Робота вчителя – це постійний пошук. Саме тому з багатьох методів і прийомів, форм і засобів навчання потрібно вибирати найбільш ефективні для кожного класу. На уроках хімії в учнів розвиваються здібності до хімії, формуються специфічні вміння, стійкий інтерес до профільних предметів, що створює основу для свідомого вибору професії, пов'язаної з використанням хімічних знань. Викладання хімії в школі підпорядковується загальній меті сучасної школи й формуванню наукового світогляду учнів, вихованню моральності й гуманістичних поглядів, готовності до праці.

Щоб досягнути цієї мети, готуючись до уроку, учителю потрібно планувати використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності учнів:

- створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі всього класу;

- стимулювання учнів до висловлювань;

- використання різних способів виконання завдань;

- моделювання життєвих ситуацій;

- створення педагогічних ситуацій спілкування, обміну думками, які дозволяють кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, винахідливість у способах роботи;

- створення ситуацій взаємного навчання;

- застосування дидактичних ігор, інтерактивного спілкування, рольових ігор;

- стимулювання самостійної діяльності учнів;

- передбачення роботи учнів з підручником, додатковою літературою виконання дослідів, ведення спостережень;

- створення ситуацій для застосування учнями здобутих знань у їх життєдіяльності.

Усі вищевказані форми роботи можна віднести до інтерактивних методів навчання, які допомагають зробити учня активним учасником навчального процесу, бо його робота має результат.

Не одне покоління викладачів і вчених ставило питання про те, яким має бути урок, як його провести й організувати, щоб одержати максимальну віддачу. Наприкінці 50-х років XX ст. академік А.М. Несміянов висловив думку, яка до сьогодні залишається актуального: «Загальний недолік середньої та вищої освіти – недолік не мимовільний, у ньому винні ми всі, це прагнення дати учню якомога більший обсяг знань без належної турботи про якість цих знань. Одночасно власне обсяг цих знань має нульову цінність. Головне значення і в житті, і в науці має їх застосування. Ми ж переважно піклуємося про обсяг знань, а не про вміння їх використовувати. Будь-яка освіта середня, вища має розглядатися не як певний накопичувач знань, що дає можливість збирати знання, а як тренування мозку. Тренування мозку й у середній, і у вищій школі має бути посиленим. Якщо мозок тренований, то знання закріплюються легко, майже автоматично».

1 СУТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ

 

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де й учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і громадської активності в громадянському суспільстві й демократичній правовій державі на заняттях з будь-якого предмета шкільної програми. Це вимагає активізації навчальних можливостей учня замість переказування абстрактної, «готової» інформації, відірваної від їхнього життя і суспільного досвіду.

О.І. Пометун та Л.В. Пироженко запропонували розподіл інтерактивних технологій на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

- інтерактивні технології кооперативного навчання;

- інтерактивні технології колективно-групового навчання;

- технології опрацювання дискусійних питань.

До інтерактивних технологій кооперативного навчання належать парна і групова робота на уроках застосування знань, умінь та навичок:

- робота в парах;

- ротаційні трійки;

- два – чотири – всі разом;

- карусель;

- робота в малих групах;

- акваріум.

До інтерактивних технологій колективно-групового навчання належать інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу:

- обговорення проблеми в загальному колі;

- мікрофон;

- мозковий штурм;

- навчаючи – учусь;

- ажурна пилка;

- аналіз ситуації;

- розв'язання проблем;

- дерево рішень.

До інтерактивних технологій ситуативного моделювання належать інтерактивні технології, які передбачають навчання у грі:

- симуляції, або імітаційні ігри;

- спрощене судове слухання;

- громадські слухання;

- розігрування ситуації за ролями;

- сніжний ком.

До інтерактивних технологій опрацювання дискусійних питань належать інтерактивні технології, які передбачають навчання під час дискусії, що є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання:

- метод прес;

- займи позицію;

- безперервна шкала думок;

- дискусія;

- дискусія в стилі телевізійного ток-шоу;

- оцінювальна дискусія;

- дебати.

Використання цих форм і методів навчання дає різні результати. Але всі вони спрямовані на підвищення ефективності навчального процесу, високого інтелектуального розвитку учнів, оволодіння ними навичками саморозвитку особистості, що наразі є найважливішим у навчанні.

Активний режим навчання сьогодні є найбільш бажаним і виправданим для сучасних учнів. Щоб бути ефективним сьогодні, колений учитель має використовувати різні форми роботи: кооперативне навчання з усіма технологіями роботи в групах, проекти, дебати та інші види дискусій, експериментальні вправи, моделювання, соціологічні дослідження тощо.

Інтеракція – це не тільки урізноманітнення навчання, хоча навчання може бути надзвичайно цікавим, привабливим та ефективним. Теорія та практика доводять, що саме ІН дозволяє створювати навчальні ситуації, які потребують від учнів не менш (а інколи й більш) важкої зосередженої праці, ніж традиційне навчання.

ІН дає можливість максимально досягнути мети допрофільного навчання. Активні дії учнів уже завершені, й учень розмірковує про спосіб їхнього використання, про результати діяльності, про можливість подальшого застосування отриманих знань і навичок. Усе це можливо досягти за однієї умови – відданої праці педагога, постійної співпраці вчителя й учня.

Можна згадати видатного українського педагога В.О. Сухомлинського: «Дать детям радость труда, радость успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости, чувство собственного достоинства – это первая заповедь воспитания и обучения».

Сьогодні дуже багато написано про різні методи інтерактивного навчання, різні форми їх проведення. Але кожен учитель повинен дуже уважно, дуже ретельно вивчити їх, розробити свої методики, свої форми організації роботи на уроці. Підготовка до інтерактивного уроку має бути дуже ретельною, відповідальною. Тільки тоді це дасть ті результати, яких прагне вчитель і його учні.

 


2 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

 

2.1 Використання інтерактивних методів на уроках хімії у 7 класі

 

Під час вивчення теми «Горіння і повільне окиснення. Умови виникнення і припинення горіння. Повітря, його склад. Охорона повітря від забруднень» використовується дидактична гра «Хімічне доміно»

Дидактична гра «Хімічне доміно». Для цієї гри необхідно заготовити картки, на яких є дві частини: верхня і нижня. У верхній частині вказано відповідь (частіше це одне-два слова або формула), у кожній частині – наступне запитання. Картки роздаються всім учням. Починає гру той учень, у якого верхня частина вільна, закінчує – той, у кого нижня частина вільна.

- Умовний запис хімічної реакції з допомогою хімічних формул і знаків...

Хімічні рівняння.

- Найменша частина речовини, яка зберігає її хімічні властивості...

Молекула.

- Речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента...

Прості.

- Одиниця вимірювання кількості речовини...

Моль.

- Одиниця вимірювання молярної маси...

г / моль.

- Речовини, що складаються з атомів різних хімічних елементів…

Складні.

- Із кількох атомів складається молекула кисню?

Двох.

- Кисень – це проста чи складна речовина?

Проста.

- Як називаються продукти реакції окиснення?

Оксиди.

- Яким способом одержують кисень у промисловості?

- Виділенням з рідкого повітря.

- Найпоширенішим елементом на Землі є...

Оксиген.

- Прості речовини поділяють на дві групи:...

Метали та неметали.

- Кисень збирають двома способами:...

Витісненням повітря і води.

- Реакції, під час яких лише з однієї речовини утворюються дві або більше речовин, називаються реакціями...

Розкладу.,

- Реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється лише одна, називаються реакціями...

Сполучення.

- Хімічна реакція, що супроводжується виділенням тепла і світла, називається реакцією...

Горіння.

- Хімічна формула простої речовини кисню...

О2

- Відносна молекулярна маса кисню...

32.

- Молярна маса кисню...

32 г / моль.

- Валентність Оксигену дорівнює...

Двом.

- Речовини, які змінюють швидкість реакції, але не входять до складу її продуктів, називаються...

Каталізатори.

Як довести, що в колбі знаходиться кисень?

Кисень підтримує горіння. Тліюча скіпка спалахує.

- Взаємодія речовин з киснем належить до реакцій...

Окиснення.

- У лабораторії кисень можна одержати з таких речовин:...

Калій перманганат, гідроген пероксид.

- Здатність атомів з'єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів називається...

Валентність.

- Умовний запис складу речовини з допомогою хімічних символів та індексів називається...

Хімічна формула.

- Число, яке записується перед хімічною формулою і позначає кількість молекул або окремих атомів, називається...

Коефіцієнт.

- Найдрібніша, хімічно неподільна частинка речовини називається...

Атом.

- Сукупність різних речовин, що становить одне фізичне тіло, називається...

Суміш.

- Речовина, що складається з частинок певного виду й має сталі фізичні властивості, називається...

Чиста речовина.

- Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються...

Хімічними

Сприйняття та осмислення нового матеріалу. Девіз : «Кожен винен за ту шкоду, якої він завдає не лише своїми діями, а й своєю недбалістю чи необачливістю».

«Мозкова атака». На дошці записане рівняння реакції взаємодії речовини з киснем. У результаті цієї реакцій утворюються оксиди. Як ви вважаєте, складні речовини можуть взаємодіяти з киснем? (Навести приклади горіння свічки та природного газу.) Зараз у вас є можливість спробувати скласти рівняння реакцій між складною речовиною та киснем.

Робота біля дошки

 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + СО2

 

Учні доходять висновку, що в результаті взаємодії складних речовин з киснем утворюються оксиди тих хімічних елементів, що входять до складу складної речовини.

Тепер нам треба з'ясувати різницю між реакціями окиснення і горіння. Що між ними спільного, а що відмінного? Яка швидкість кожного процесу?

Учні доходять висновку, що спільне – взаємодія з киснем, утворення оксидів, виділення тепла. Відмінне – горіння відбувається швидко з виділенням тепла і світла, окиснення – повільно,

Ненагріте вугілля не взаємодіє з киснем. Що треба зробити, щоб вугілля загорілось?

Учні доходять висновку, що вугілля треба попередньо розжарити, тобто речовину нагрівають до температури займання та забезпечують доступ кисню.

Дослід. Зараз я запалю дві скіпки. Одну переверну запаленою стороною вниз, а другу – угору. Як ви вважаєте, яка скіпка згорить швидше? Чому?

Учні доходять висновку, що скіпка, перевернута вниз, горить швидше, тому що частина її нагрівається. Дерево займається за температури близько 270° С, вугілля – 350° С.

Після того як протерли машину чому не складають просмалене ганчір'я, а виносять його?

Тому що може статися самозаймання.

5) Що треба зробити, щоб припинити горіння?

а) Залити водою, яка вбирає теплоту від пальних речовин, а водяна пара утруднює доступ кисню.

б) Засипати піском – це утруднює доступ кисню (демонстрація досліду)

в) Вкрити ковдрою – це утруднює доступ кисню.

г) Використати вогнегасник – вуглекислий газ, що виділяється, змішується з рідиною, утворюючи піну, яка перешкоджає доступу кисню.

 

2.2 Використання інтерактивних методів на уроках хімії у 8 класі

 

На комбінованому уроці «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва» учні виконують інтерактивні завдання.

Виконання завдань.

Завдання 1. Вірю – не вірю

Із запропонованих тверджень виберіть правильні.

1. Хімія – це наука, яка вивчає хімічні речовини.

2. Усі хімічні речовини можуть перебувати у складі чистої речовини чи суміші.

3. Суміш є однорідною, якщо компоненти суміші можна побачити неозброєним оком.

4. Прикладами однорідних сумішей є повітря, молоко, газована вода та суміш олії з водою.

5. До неоднорідних сумішей можна віднести кров, ґрунт, дощову воду, суміш піску з водою.

6. Речовина складається з молекул, молекули – з атомів.

7. Атоми складаються з ядра та позитивно зарядженої електронної оболонки.

8. До складу ядра входять протони та нейтрони.

9. Протон має позитивний заряд.

10. Атом у цілому електронейтральний.

11. Йони, на відміну від атомів, мають позитивний або негативний заряд.

12. Найбільш поширеним елементом у Всесвіті є Карбон.

Завдання 2. Виправ помилки

Учням пропонуються речення з помилками. Помилки треба знайти та виправити.

1. Речовина складається з молекул, а ті, у свого чергу, – з протонів. (Атомів)

2. Атом складається з протонів та електронної оболонки. (Ядра)

3. Ядро має негативний заряд, електронна оболонка-позитивний. (Навпаки)

4. Маса нейтрона дорівнює одиниці, заряд – позитивний. (Відсутній)

5. Маса протона також дорівнює одиниці, а заряд – відсутній.(Заряд негативний, маса – відсутня)

6. Найбільш поширеним елементом у Всесвіті є Гелій. (Гідроген)

7. Йони мають негативний заряд. (І позитивний)

8. Найбільш поширеним елементом на землі є Гідроген. (Оксиген)

9. Однакові за будовою протони, з'єднуючись між собою, утворюють хімічний елемент. (Атоми)

10. Заряд ядра атома обумовлюють електрони. (Протони)

Завдання 3. Третій зайвий

1. Сульфур, Нітроген, Кисень. (Сульфур та Нітроген – хімічні елементи, кисень -речовина)

2. Протони, нейтрони, Гідроген. (Протони, нейтрони – нуклони ядра, а Гідроген – хімічний елемент)

3. Оксиген, водень, Гідроген. (Оксиген, Гідроген – хімічні елементи, водень – речовина)

4. Золото, молоко, повітря. (Повітря, молоко – суміші, а золото – речовина)

5. Олія з водою, повітря, бульйон. (Олія з водою, бульйон -неоднорідні суміші, повітря – однорідна суміш)

6. Гелій, Натрій, молоко. (Гелій та Натрій – хімічні елементи,молоко – суміш)

Завдання 4

Прочитати хімічні елементи: S, Na, К, Са, Н, С, О, Р, СІ, Mg, Al, He. Вказати назву хімічних елементів:

І варіант: S, Na, К, Са, Н, С.

ІІ варіант: О, Р, СІ, Mg, Al, He.

(Завдання виконується письмово кожним учнем.)[13]

Завдання 5. Усний диктант

Учитель вказує назву хімічного елемента, а учні піднімають картку з його символом:

Берилій, Оксиген, Флуор, Кальцій, Магній, Фосфор, Аргон, Бор, Калій, Алюміній.

(Завдання виконується в тому випадку, якщо учні підготували картки.)

Мотивація навчальної діяльності. Учитель. Чи любите ви писати листи? Мабуть, так. А що ви вказуєте на конверті? (Прізвище, ім'я, адресу) А навіщо? (Щоб лист дійшов до адресата) Отже, кожна людина має своє прізвище, ім'я, адресу: місто, вулицю, будинок, квартиру.

Чи мають адресу хімічні елементи? Де їх можна знайти, якщо в цьому є потреба? На ці питання ми повинні знайти відповідь сьогодні на уроці.

Оголошення теми та мети уроку….

Урок «Наукове значення періодичного закону» проходить у формі змагання.

I. Організаційний момент

Учитель. Шановні учні! Ми завершуємо вивчення періодичного закону, що об'єднав у цілісну систему всі елементи. Періодична таблиця Д.І. Менделєєва прикрашає кожен хімічний кабінет у школі чи ВНЗ, кожен довідник з фізики або хімії. Відкрита в 1869 p., вона з успіхом застосовується і донині. Як ви думаєте, чому? (Міркування учнів)

Сьогодні ми з'ясуємо значення періодичного закону й тим самим відповімо на запитання, чи може він узагалі колись застаріти, втратити актуальність. Урок наш незвичайний. Ми проведемо змагання між трьома командами, і в дружній суперечці народиться істина. Зараз ви отримаєте різнокольорові картки із символами хімічних елементів, і ми сформуємо команди за кольором карток.

II. Конкурс «Естафета». Учні поділені на дві команди – «Меркурій», «Елементики».

Усі члени команди відповідають кожен на своє запитання і з літер правильних відповідей утворюють слова. Перемагає команда, яка першою записує відповідь (слово) на дошці.

Команда «Меркурій»

У якого елемента 14 нейтронів?

a) Алюміній;

б) Силіцій;

в) Фосфор

Елемент з протонним числом 17 має вищий оксид типу:

а) R2O5;

б) RO3;

в) R2O.

На зовнішньому енергетичному рівні має два електрони елемент з протонним числом:

а) 19;

б) 12;

в) 16.

Розподіл електронів 2, 8, 8, 3 характерний для елемента:

а) Скандію;

б) Бору;

в) Калію.

Будову зовнішнього рівня 3s3p має елемент з протонним числом:

а) 17;

6) 18;

в) 19.

У Калію електронів:

а) 17;

б) 19;

в) 39.

У Цинку енергетичних рівнів:

а) 3;

б) 4;

в) 2.

В Алюмінію неспарених електронів:

а) один;

б) два;

в) жодного.

Яка загальна формула гідрату вищого оксиду елемента №31?

а) ROH;

б) R(0H)3;

в) R(0H)2.[13]

Команда «Елементики».

У яких елементів 20 нейтронів?

а) Аргентуму,

б) Калію;

в) Скандію.

Яку загальну форму має вищий оксид елемента з протонним числом 16?

а) R2O5;

б) R2O;

в) RO3.

На зовнішньому енергетичному рівні має п'ять електронів елемент з протонним числом:

а) 15;

б) 23;

в) 17.

Розподіл електронів 2, 8, 4 характерний для елемента:

a) Si;

б) С;

в) АІ.

Будову зовнішнього рівня 5s має елемент з протонним числом:

а) 7;

б) 38;

в) 12.

Яка кількість електронів в Оксигену?

а) 16;

6) 8;

в) 6.

Скільки енергетичних рівнів у Магнію?

а) 1;

б) 2;

в) 3.

В елемента з протонним числом 9 неспарених електронів:

а) 1;

б) 2;

в) жодного.

Загальна формула леткої водневої сполуки Фосфору:

а) H2R;

б) RH3;

в) RH4.

До IV періоду належить елемент:

а) Карбон;

б) Скандій;

в) Стронцій.

г) Германій.[13]

III. Конкурс «Вгадай елемент». Учитель розповідає про елементи, а учні піднімають таблички з їх символами.

Ці елементи належать до великих періодів, розміщені в групі з найбільш електронегативними елементами періоду, але серед елементів групи виявляють найслабші неметалічні властивості або взагалі є металами. (Технецій, Реній – метали, Астат – найслабший неметал VII групи)

Один із цих елементів є четвертим в особливій групі елементів, а наступний підтверджує, що ця група вже закінчилася. (Прометій і Гафній)

А от наступні елементи такі: перші є s-електронами із сімома енергетичними рівнями, а наступному бракує одного електрона для завершення р-підрівня. (Францій, Радій, Полоній)

А це запитання для всіх команд: 3 іменами яких учених пов'язані назви останніх трьох елементів?

Це вчені – П'єр та Марія Кюрі. Саме вони, переробивши тонну уранової руди, одержали 1 г чистого радію і виділили з продуктів радіоактивного розпаду Францій та Полоній.

Такі назви ці елементи отримали не випадково. Вони названі на честь Польщі та Франції – батьківщини вчених.

Під час аварії на Чорнобильській АЕС серед радіоактивних викидів був і Стронцій. На який елемент, що входить до складу людського організму, він схожий? Передбачте його дію в організмі людини. Стронцій схожий на Кальцій, з якого утворені наші кістки. Однак він є більш активним металом, здатним заміщати кальцій у складі кісток і таким чином накопичуватися в організмі. Від такої заміни кістки стають крихкими, а головне – з'являється джерело внутрішнього радіоактивного випромінювання.

IV. Конкурс «Мозкова атака». Кожна команда повинна назвати якомога більше способів застосування періодичного закону.

«...Періодичному законові майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудову й розвиток передбачає» (Д. Менделєєв).

Ось перед нами дім стоїть, сім поверхів у ньому.

Фундамент дому закладав

Дмитро Іванович Менделєєв – нам хімік всім відомий.

Та надбання науки нам примножувати годиться,

І кожен новий елемент тут може оселиться.

V. Підбиття підсумків змагання

 

2.3 Використання інтерактивних методів на уроках хімії у 9 класі

інтерактивний метод урок хімія

Частина уроку «Узагальнення знань з теми «Електролітична дисоціація. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів» проводиться із застосуванням технології інтерактивних методів.

1. Зупинка «Діалогічна»

Завдання

Повторити терміни, працюючи в парі «вчитель – учень». Група, яка швидше закінчить діалог, отримує додатковий бал.

2. Зупинка «Мозковий штурм»

Завдання 1

а) Підготувати одне запитання до іншої групи й поставити його (запитання і відповідь оцінюються одним балом);

б) Представники груп працюють біля дошки, а група – на місці.

Завдання 2

Користуючись таблицею « Розчинність кислот, основ і солей у воді», визначте, у результаті взаємодії яких розчинів реакції обміну відбувається до кінця. Чому? Складіть рівняння в молекулярній, повній та скороченій йонній формах.

3. Зупинка «Третій зайвий» (2 бали)

Завдання

З кожних трьох йонів викресліть той, що не взаємодіє з двома іншими з утворенням осаду, газу чи води. Між двома іншими, що залишилися, складіть йонні рівняння (скорочені й повні) та на їх основі – молекулярні.

 

К+, А13+, ОН-.

 

4. Зупинка «Експериментальна» (3 бали)

Завдання

У пробірках під номерами 1, 2, 3, 4 знаходяться розчини H2SO4, КОН, Ba(NO3)2, NaаCO3.

а) Як поетапно визначити ці розчини? Запропонуйте свій план і реалізуйте його з допомогою реактивів, що є в лотках, дотримуючись правил техніки безпеки.

б) У результаті взаємодії яких попарно взятих речовин задовольняються три умови протікання реакцій йонного обміну до кінця? А саме – утворення осаду.

5. Зупинка «Роздумів»

Завдання. З курсу біології відомо, що до складу шлункового соку входить хлоридна кислота. Для зниження кислотності в шлунку застосовують питну соду NaHCO3. Чому питна сода знижує кислотність шлункового соку?

 


ВИСНОВКИ

 

Інтерактивні методи навчання забезпечують достатні і усвідомленні знання з хімії, розвивають мовлення, культуру діалогічного спілкування, активізують пізнавальну діяльність усіх учнів, викликають почуття впевненості в собі.

Усі форми роботи, які використовуються під час уроків, та раціональне їх застосування допомагають підвищити ефектність уроку, а отже розв’язати основну проблему – зацікавити школярів предметом, сформувати активну життєву позицію, розвивати творчі здібності, створювати ситуації, які сприяють вдосконаленню їх особистостей.

Впровадження різноманітних форм навчання спонукає самого вчителя до активізації його творчих здібностей, подолання формалізму у роботі.

Під час гри «Цейтнот» представнику однієї з команд пропонують вимовити назву складної речовини й увімкнути таймер. Учасник другої команди не пізніше ніж через п’ять секунд повинен назвати формулу цієї сполуки, а далі запропонувати супернику назву своєї речовини. Гра триває доти, доки один із учасників змагання не витратить на відповідь більше п’яти секунд або не припуститься помилки.

Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання хімії підвищує рівень компетентності учнів. Результатом роботи над цією проблемою є сформована компетентна особистість учня. Результати роботи свідчать про позитивні наслідки використання цієї методики для формування компетентної особистості під час навчання хімії.

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бабанский Ю.К Выбор методов обучения в школе. М., 2000.

2. Буринська Н. Про концепціальні підходи до реформування хімічної освіти // Біологія і хімія в школі. – 2000. – №5.

3. Василега М.Д. Цікава хімія. – К: Радянська школа, 1989.

4. Гранкіна Т. М. Хімія. 8 клас: Плани-конспекти уроків / Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович. Харків: Веста: Ранок, 2003. 272 с.

5. Державна національна програма «Освіта України XXI століття». – К. : Райдуга, 1994.

6. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. – №24. – С.3-15.

7. Пехота О.М. Освітні технології: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2001.

8. Підласий І.П., Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навчальний посібник. – К.: Україна, 1998. – 343 с.

9. Підмазін С.І. Особистісно орієнтоване навчання // Шкільні інновації. – 2004. – №1. – С.19.

10. Пометун О.Інтерактивні методики та система навчання. – К.: Шкільний світ, 2007.

11. Скашкин М.М. Методология и методика педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1986. – 152 с.

12. Усі уроки хімії. 7 клас / І.Ю. Старовойтова, О.В. Люсай. X.: Вид. група «Основа», 2007. 144 с.

13.  Дехтяренко, С. Моніторинг якості освіти: рівнева загальноосвітня підготовка учнів з хімії за новою програмою . 7кл. Посібник для вчителів хімії.- Запоріжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2015.-112с

14. Дехтяренко, С. Моніторинг якості освіти: рівнева загальноосвітня підготовка учнів з хімії 8кл. 12 річна школа. Посібник для вчителів хімії.- Запоріжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2008.-128с

15. Дехтяренко, С. Моніторинг якості освіти: рівнева загальноосвітня підготовка учнів з хімії 9кл. 12 річна школа. Посібник для вчителів хімії.- Запоріжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2009.-130с

 

Размещено на Allbest.ru

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Інші матеріали
Додано
17 березня 2020
Переглядів
520
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку