Лекція-бесіда з елементами проблемного навчання «Соціальна робота з клієнтами із залежністю від психоактивних речовин»

Про матеріал
Дана інструктивно-методична карта проведення лекції-бесіди з елементами проблемного навчання з теми «Соціальна робота з клієнтами із залежністю від психоактивних речовин» може бути використана у роботі шкільного соціального педагога, класного керівника, вчителя у роботі з учнями девіантної поведінки, їх батьками з метою профілактики вживання психоактивних речовин у молодіжному сердовищі.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Черкаський комерційний технікум

 

 

 

Розглянуто  на   засіданні циклової                                            

комісії   соціальних, правових                                                

дисциплін та психології                                                        

Протокол № ___ від ______ 2015 р.                                     

Голова циклової комісії                        

_______________ Т. В.  Посипайко                                                              

 

 

 

 

Інструктивно-методична карта

відкритого заняття

з нормативної навчальної дисципліни

 «Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів»

за спеціальністю 5.13010101 «Соціальна робота»

група СП-2-09-12

денне відділення

 

 

 

Тема: «Соціальна робота з клієнтами із залежністю

від психоактивних речовин»

 

 

 

 

                                              Викладач: Башей О.О.

                                                            Дата проведення: 13.02.2015 р.

                                                    Час проведення: 1005 - 1130

                                                         Місце проведення: ауд. № 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 н.р.     

Тема лекції:  «Соціальна робота з клієнтами із залежністю від психоактивних

                             речовин»

 

Тип лекції: Лекція-бесіда з елементами проблемного навчання.  

 

Актуальність теми: полягає в необхідності розуміння того, що людство з давніх часів застосовує психоактивні речовини, зокрема алкоголь і наркотики. Але тільки за останнє століття проблеми алкоголізму та наркоманії набули пандемічного характеру. Ці явища охопили практично усі країни Східної Європи, а, особливо, це стосується країн СНД. У нашій країні зловживання психоактивними речовинами, що викликають залежність, сьогодні набуває загрозливого характеру епідемії. Залежні від алкоголю та наркотичних речовин люди не усвідомлюють проблеми, що потребує невідкладного втручання соціальних працівників спільно з відповідними фахівцями для здійснення впливу на зменшення шкоди від цього явища.

Мета лекції:

 1.        НАВЧАЛЬНА:
 • розкрити сутність понять «психоактивні речовини», «наркотичні засоби», «наркотики», «залежність», «алкоголізм», «наркоманія» та визначити основні ознаки залежності від психоактивних речовин, групи  наркотичних речовин;
 •       розвіяти міфи про алкоголь, наркотики, що розповсюджені в суспільстві,

ознайомити з фазами, стадіями формування залежності від алкоголю та   наркотичних речовин;

 • навчити проводити розяснювальну роботу серед населення щодо наслідків зловживання психоактивними речовинами та запобігання розвитку алкоголізму і наркоманії;
 • зясувати соціальні проблеми, спричинені зловживанням алкогольними напоями, наркотичними речовинами та шляхи їх вирішення.

 

 1.        ВИХОВНА:
 •  виховувати у студентів активну позицію щодо необхідності надання соціальних послуг та допомоги  людям, залежним від психоактивних речовин;
 •  виховувати у студентів толерантне ставлення до людей, залежних від психоактивних речовин, віру у цінність кожної особистості, право на самостійний вибір у житті, віру у можливість людини змінюватись;
 •  виховувати у студентів прагнення до здорового способу життя та  поширення отриманих знань серед молоді з метою зменшення негативних явищ серед населення.

 

 1.        РОЗВИВАЮЧА:
 •       спрямувати розвиток особистості студента на прагнення стати

висококваліфікованим спеціалістом;

 •       сприяти розвитку вміння долати труднощі, погані звички;
 •       формувати у  студентів розуміння обставин, у яких перебуває людина,

залежна від психоактивних речовин, з огляду на етапи зміни її поведінки.

 1. Методи проведення:

 

 •          За джерелами передачі та сприйняття навчальної інформації:
 • словесні;
 • роздатковий матеріал.

 

 •          За методами активізації навчальної діяльності студентів:
 • мотиваційні;
 • проблемні;
 • творчо-осмислювальні.

     

 •          За методами управління навчальною роботою студентів:
 • залучення студентів до викладання матеріалу, відповіді на запитання;
 • навчальна робота під керівництвом викладача;
 • самостійна робота на занятті.

    

 •          За методами контролю та самоконтролю:
 • поетапний контроль засвоєного матеріалу шляхом відповідей на поставлені питання;
 • тестовий контроль знань.

 

     3.  Інтеграція між навчальними дисциплінами:

 

 • Дисципліни, що забезпечують вивчення даної нормативної дисципліни:
 • «Вступ до спеціальності», тема №4 «Обєкти і субєкти соціальної роботи».
 • «Безпека життєдіяльності», тема №5 «Забезпечення соціальної безпеки».
 • «Основи охорони праці», тема №7 «Основи виробничої безпеки».
 • «Основи валеології», тема №3 «Шляхи і методи забезпечення здорового способу життя».
 • «Основи екології», тема №4 «Екологія людини».
 • «Основи соціальної педагогіки», тема №5 «Соціально-педагогічна робота з неблагополучними сім’ями у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»; тема №7 «Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю «групи ризику» та їх соціальним оточенням у соціальних службах».
 • «Соціальна робота з сім’ями, дітьми та жінками», тема №  «Соціальна робота з неблагополучними сімями».

 

 • Дисципліни, вивчення яких забезпечує дана дисципліна:
 • «Методика і технологія соціальної роботи», тема №18 «Методи і технології соціальної роботи з молоддю».
 • «Загальна психологія», тема №6 «Особистість та діяльність».
 • «Загальна психологія», тема №6 «Психологічні особливості підліткового віку».

 

 

  4.  Забезпечення заняття:

 

 •          Роздатковий матеріал:
 •   таблиця «Стадії формування залежності від психоактивних речовин»;
 •   таблиця «Групи наркотичних речовин»;
 •    схеми «Класифікація психоактивних речовин, які викликають психічну і фізичну залежність»;
 •   буклети благодійного фонду профілактики негативних явищ у

молодіжному середовищі «Інсайт» та Черкаського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді ;

 •    картки з міфами про алкоголь.

 

 •          Технічне забезпечення:
 • мультимедійний проектор;
 • презентація Power Point (слайди);
 • відеоролики.

 

 1. Види самостійної роботи студентів:
  • робота з  таблицями «Стадії формування залежності від психоактивних речовин», «Групи наркотичних речовин»;
  • робота з схемами «Класифікація психоактивних речовин, які викликають психічну і фізичну залежність»;
  • участь у розгляді та обговоренні проблемних питань;
  • виконання тестових завдань.

 

Література

 

      Законодавчо-нормативні документи:

 1. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекуросів та зловживання ними»

     від 24 січня 2002 р. № 26 – р.

 

Основна:

 1. Бурлака В.В. Введення в соціальну роботу. – К., 2001. - с. 208-213.
 1. Семигіна Т.В., Грига І.М. Соціальна робота з конкретними групами клієнтів – К., 2004. – с. 94 – 96.
 2. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика). – К., 2009. – с. 233 - 237.

 

Додаткова:

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. – К., 2009. – с. 146 – 149.
 2. Буклети благодійного фонду профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі «Інсайт» та Черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

 

    6. План і організаційна структура лекції

 

І. Підготовчий етап

1.1. Організація студентів групи:

 • перевірка присутніх;
 • перевірка готовності студентів до роботи, аудиторії до заняття.

1.2. Визначення теми, плану, навчальної мети.

1.3. Мотиваційний етап:

 • мотивація актуальності теми, що вивчається;
 • зв’язок з майбутньою практичною діяльністю.

1.4. Проведення попереднього контролю знань, умінь та навичок:

 1. Дати визначення понять «адикція», «адиктивна поведінка».
 2. Які існують форми адиктивної поведінки?
 3.   Назвати шляхи розвитку адиктивної поведінки підлітків.
 4.   Які форми профілактичної роботи адиктивної поведінки неповнолітніх

     застосовуються спеціалістами соціальних служб? 

            Виконання контролюючих тестових завдань.

 

План лекції

 

 1. Залежність від психоактивних речовин, критерії встановлення діагнозу залежності.
 2.   Поняття та фази алкоголізму.
 3.   Поняття та стадії наркоманії.
 4. Поняття «наркотичні засоби», «наркотики». Характеристика груп наркотичних речовин.

 

ІІ. Основний етап

2.1. Постановка загальної проблеми викладачем і її обговорення з участю

       студентів:

Важливість знань про залежність від психоактивних речовин та їх використання у практичній діяльності соціальних працівників при наданні соціальних послуг/допомоги клієнтам із залежністю від психоактивних речовин та проведенні консультативної роботи з попередження і запобігання поширенню алкоголізму і наркоманії серед населення.  

 

ІІІ. Заключний етап.

 1. Відповіді на можливі запитання.
 2. Формування загального висновку з проблеми.
 3. Оцінювання роботи студентів на занятті.

 

 

 

 

 

 

ІV. Домашнє завдання:

Вивчити матеріал  лекції з теми: «Соціальна робота з клієнтами із залежністю від психоактивних речовин»

(навчальний посібник Семигіна Т.В., Грига І.М. Соціальна робота з конкретними групами клієнтів – К., 2004. – с. 94 – 96,

підручник Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика). –  с. 233 - 237).

Виконати самостійну роботу:

Охарактеризувати досвід роботи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді  щодо  профілактики залежності від психоактивних речовин (за вибором студента)

(Яременко О. О. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика. – К., 2004. – Кн. 7. –

с. 54 - 71).

 

 

Викладач                                     О.О. Башей

 

doc
Додав(-ла)
Башей Олексій
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку