19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація "Наскрізні змістові лінії в Новій українській школі"

Про матеріал
Презентацію "Наскрізні змістові лінії в Новій українській школі" можна використовувати на засіданнях методичних об'єднань та педагогічних рад.У ній вміщено найголовніші відомості з реалізації наскрізних змістових ліній на уроках.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Наскрізні змістові лінії в Новій українській школі.

Номер слайду 2

У справжнього вчителя – найважче і найрадісніше життя, трепетно хвилююча і водночас складна творчість, надзвичайно тонкі інструменти, які вічно вдосконалюються і якими він впливає на душу людську. В. О. Сухомлинський. Передусім навчай себе сам, тоді ти навчишся чомусь від інших. Й. Гете

Номер слайду 3

Ідея освітніх змін очевидна – це перехід від школи знань до школи компетентностей, які в нерозривному зв'язку включають знання, уміння та ціннісне ставлення. Відповідно до цього оновлюються державні стандарти, сформовано новий зміст освіти, запроваджуються нові методики викладання. Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, безперервної самоосвіти, активної життєвої позиції.

Номер слайду 4

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальні предмети передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Номер слайду 5

Наскрізні лініїЕкологічна безпека та сталий розвиток. Громадянськавідповідальність. Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність

Номер слайду 6

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: Організацію освітнього середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;навчальні предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль навчальних предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;предмети за вибором;роботу в проектах;позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Номер слайду 7

У змісті всіх навчальних програм показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в освітньому процесі. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Номер слайду 8

Наскрізна лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток» спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Номер слайду 9

Проблематика наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується , насамперед, через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища й людини. При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, функції, елементи статистики.

Номер слайду 10

Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище, формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища. Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти зусиль на формування учня, який є духовно, емоційно, соціально, фізично повноцінним громадянином, дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

Номер слайду 11

Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо) навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив.

Номер слайду 12

Наскрізна лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Номер слайду 13

Реалізація наскрізної лінії  «Громадянська відповідальність»  сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує різні навчальні предмети і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Номер слайду 14

Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках в межах змістової лінії «громадянська відповідальність» спрямовано на формування відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. У процесі вивчення предметів у школі розвиток соціальної та громадянської компетентності може відбуватися через навчання на трьох рівнях: навчання про громадянську відповідальність; навчання для розвитку розуміння та формування ціннісних ставлень до громадянської відповідальності; навчання через здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності.

Номер слайду 15

Навчання для розвитку розуміння і особистого ставлення:формування-активного та відповідального члена громадянського суспільства;здатності й готовності до застосування знань у практичних життєвих ситуаціях;-ощадливості та поміркованості;вміння аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір.усвідомлення-важливість навчальних предметів для повноцінного життя в сучасному суспільстві, в розвитку технологічного, економічного і оборонного потенціалу держави;-значення кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку.

Номер слайду 16

Навчання через:-розв’язування сюжетних задач соціального змісту;-розкриття здобутків вітчизняної науки та висвітлення внеску українських науковців у розвиток природничих та гуманітарних наук;-ефективну співпрацю з іншими над реалізацією різноманітних проектів;-роботу в групах та партнерські технології;-вільне висловлювання власної думки, прийняття спільного рішення;-створення атмосфери відкритості, вільного вибору, толерантного ставлення, поваги, рівності, свободи,справедливості.

Номер слайду 17

Якщо сучасний вчитель у процесі навчання шкільного курсу акцентує увагу учнів на зв’язок навчального предмета з життям, то він викликає у дітей інтерес до навчання, досягає формування таких важливих рис характеру як послідовність у роботі, наполегливість, акуратність, увага, критичне ставлення до своєї роботи й роботи своїх товаришів, кмітливість, чесність, колективізм, любов до праці, культуру писемного й усного мовлення

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Олійникова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
3672
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку