10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Лінійка до Дня прав людини " 30 заповідей Загальної Декларації прав людини"

Про матеріал

Є правило просте: нікого не суди,

Бо прав на те не маєш, ти – людина.

Саме 10 грудня є Днем прав людини, тому що Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році було прийнято Загальну Декларацію прав людини. Цей документ несе інформацію про важливі правила, обов'язки для всіх людей.

Перегляд файлу

Всеукраїнський урок права

  30 заповідей Загальної Декларації прав людини

Мета. Розглянути зміст Загальної Декларації прав людини, вчити правильно тлумачити свої права та права інших,виховувати в учнів поважне ставлення до власної особистості та інших людей, сприяти вихованню свідомої, вільної, відповідальної особистості.

ХІД ЗАХОДУ

 

   10 грудня – міжнародний День прав людини. Після закінчення Другої світової війни і усвідомлення того масштабу, у якому нехтували під час війни правами і свободами людини міжнародне співтовариство прагнуло остаточно законодавчо закріпити цінність цих загальнолюдських понятьГенеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року було прийнято Загальну Декларацію прав людини. Декларація – це документ у якому викладено важливі правила, обов’язки для всіх людей.

 

  Якщо людина забагато має,

То думає, що так буде завжди.

І світ навкол майже не сприймає,

Не бачить горя людського і біди,

Про себе дуже думає високо,

Гординя навіть груди розпира.

Для неї, інші, мов трава, осока,

Чи так, як пес, що вискочив з двора.

 

Вона ж все має, а інші -  то не люди

Не вміють і не можуть мати все…

Отямсь, людино, так не завжди буде,

Тебе, ще може в прірву занесе…

Ще будеш плакати та помочі просити,

Окраєць хліба щоб тобі дали.

На цій землі по людськи треба жити.

Тож, поки добре, доленьку не зли.

 

А будь людиною, до інших дослухайся

Допомагай чим можеш і завжди,

Відкинь гординю і не зазнавайся,

Щоб хтось підтримав у часи біди.

 

   Усі ми живемо у людському оточенні, поміж людей. А кожна людина це індивід, не схожа на інших ані зовні, ані своїм внутрішнім світом.Усі ми різні, але живемо разом, тому нам треба любити людей, прислухатися до чужих думок, а іноді і терпіти того хто нам не подобається, тобто бути толерантними.

   Саме в декларації вказано правила співжиття з іншими.Отже, наведемо «30 заповідей» Загальної декларації прав людини

 

 1. Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства.

ВІЛЬНІ,РІВНІ

2. Кожна людина повинна мати всi права i всi свободи, проголошені цією Декларацiєю, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального чи соцiального походження, майнового, станового або iншого становища. Крiм того, не повинно проводитися нiякого розрiзнення на основi полiтичного, правового або мiжнародного статусу країни або територiї, до якої людина належить, незалежно вiд того, чи є ця територiя незалежною чи обмеженою у своєму суверенiтетi. ВСІ ПРАВА

3. Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту недоторканнiсть. ЖИТТЯ

4. Нiхто не повинен бути в рабствi або у пiдневiльному станi; рабство i работоргiвля забороняються в усiх їх видах. БЕЗ РАБСТВА

5. Нiхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гiднiсть, поводження i покарання.

6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктностi.

7. Всi люди рiвнi перед законом i мають право, без будь-якої рiзницi, на рiвний їх захист законом. Усi люди мають право на рiвний захист вiд якої б то не було дискримiнацiї, що порушує  Декларацiю, i вiд якого б то не було пiдбурювання до такої дискримiнацiї.

РІВНИЙ ЗАХИСТ

8. Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними нацiональними судами в разi порушення її основних прав, наданих їй Конституцiєю або законом.

9. Нiхто не може зазнавати безпiдставного арешту, затримання або вигнання.

НЕ ЗАЗНАВАТИ АРЕШТУ

10. Кожна людина, для визначення її прав i обов’язкiв i для встановлення обгрунтованостi пред’явленого їй кримiнального обвинувачення, має право, на основi повної рiвностi, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно i з додержанням усiх вимог справедливостi незалежним i безстороннiм судом.

11. Кожна людина, обвинувачена у вчиненнi злочину, має право вважатися невинною доти, поки її виннiсть не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усi можливостi для захисту.

НЕВИННА ДО РІШЕННЯ СУДУ

12. Нiхто не може зазнавати безпiдставного втручання у його особисте i сiмейне життя, безпiдставного посягання на недоторканнiсть його житла, таємницю його кореспонденцiї або на його честь i репутацiю. ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ

13. Кожна людина має право вiльно пересуватися i обирати собі мiсце проживання у межах кожної держави. ВІЛЬНО ПЕРЕСУВАТИСЬ

14. Кожна людина має право шукати притулку від переслiдувань в iнших країнах i користуватися цим притулком.

15. Кожна людина має право на громадянство. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений громадянства або права змiнити своє громадянство.ГРОМАДЯНСТВО

16 Чоловiки i жiнки, якi досягли повнолiття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, нацiональностi або релiгiї одружуватися i засновувати сiм’ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження пiд час шлюбу та пiд час його розiрвання.

СІМЯ

17. Кожна людина має право володiти майном як одноособово, так i разом з iншими. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений свого майна.ВЛАСНІСТЬ

18. Кожна людина має право на свободу думки, совiстi i релiгiї; це право включає свободу змiнювати свою релiгiю або переконання i свободу сповiдувати свою релiгiю або переконання як одноособово, так i разом з iншими.СВОБОДА ДУМКИ

19. Кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати i поширювати iнформацiю та iдеї будь-якими засобами i незалежно вiд державних кордонiв.СВОБОДА ПЕРЕКОНАНЬ

20. Кожна людина має право на свободу мирних зборiв i асоцiацiй. Нiхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоцiацiї.СВОБОДА ЗБОРІВ

21. Кожна людина має право брати участь в управлiннi своєю країною безпосередньо або через вiльно обраних представникiв. УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ

22. Кожна людина, як член суспiльства, має право на соцiальне забезпечення i на здійснення необхiдних для пiдтримання її гiдностi i для вiльного розвитку її особи прав у економiчнiй, соцiальнiй i культурнiй галузях за допомогою нацiональних зусиль i мiжнародного спiвробiтництва та вiдповiдно до структури i ресурсiв кожної держави.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови працi та на захист від безробiття. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на гідну оплату за гідну працю. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну винагороду, яка забезпечує гiдне iснування, її самої та її сiм’ї, i яка в разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального забезпечення. ПРАЦЯ

25. Кожна людина має право на такий життєвий рiвень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхiдне соцiальне обслуговування, який є необхiдним для пiдтримання здоров’я i добробуту її самої та її сiм’ї, i право на забезпечення в разi безробiття, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи iншого випадку втрати засобiв до iснування через незалежнi вiд неї обставини.ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ

 26. Кожна людина має право на освiту. Освiта повинна бути безоплатною, хоча б початкова i загальна. Початкова освiта повинна бути обов’язковою. Технiчна i професiйна освiта повинна бути загальнодоступною, а вища освiта повинна бути однаково доступною для всiх на основi здiбностей кожного. ОСВІТА

27. Кожна людина має право вiльно брати участь у культурному житті суспiльства, втiшатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресi i користуватися його благами.

ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

28. Кожна людина має право на соцiальний i мiжнародний порядок, при якому права i свободи, викладенi в цiй Декларацiї, можуть бути повністю здiйсненi.

29. Кожна людина має обов’язки перед суспiльством, у якому тiльки й можливий вiльний i повний розвиток її особи. При здiйсненнi своїх прав i свобод кожна людина повинна зазнавати тiльки таких обмежень, якi встановленi законом виключно з метою забезпечення належного визнання i поваги прав i свобод iнших та забезпечення справедливих вимог моралi, громадського порядку i загального добробуту в демократичному суспiльствi. Здiйснення цих прав i свобод нi в якому разi не повинно суперечити цiлям i принципам Органiзацiї Об’єднаних Нацiй.ОБОВЯЗКИ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ

30. Нiщо у  Загальній Декларацiї прав людини не може бути витлумачено як надання будь-якiй державi, групi осiб або окремим особам права займатися будь-якою дiяльнiстю або вчиняти дiї, спрямованi на знищення прав i свобод, викладених у Декларацiї.

 НЕ ЗНИЩУВАТИ

Підсумок

  Кожній людині притаманно стільки всього самобутнього, хорошого, доброго, справжнього. Слід тільки придивитися. А починати варто з себе, щоби збагнути, чи ж ти такий добрий і мудрий, як про себе думаєш. І якщо ні, то можна спробувати наблизитись до цього ідеалу. Саме для цього нам потрібно знати права свої та з повагою ставитись до прав усіх людей, бути ввічливими і толерантними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Заповідей Загальної Декларації прав людини

    На всіх етапах розвитку нашої цивілізації постійно поставали питання, які надалі були окреслені й узагальнені в цілісне поняття – права людини. Це сталося з абсолютно природних міркувань, адже всілякі утиски одних людей іншими завжди викликали відповідну і зазвичай типову ситуацію – опір.

     Після закінчення Другої світової війни і усвідомлення того масштабу, у якому нехтували під час війни правами і свободами людини міжнародне співтовариство прагнуло остаточно законодавчо закріпити цінність цих загальнолюдських понять. Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року було прийнято Загальну Декларацію прав людини. Щорічно 10 грудня відзначається як міжнародний День прав людини.

  Саме з метою вивчення  змісту Загальної Декларації прав людини, правильного тлумачення своїх прав та прав інших, виховування в учнів поважного ставлення до власної особистості та інших людей у Великомидській школі було проведено Всеукраїнський тиждень права.

  В ході тижня учні мали можливість відвідати виставку у бібліотеці “Знай свої права, пам’ятай про обов’язки”,яку  підготувала бібліотекар Шевчук Л. М.

    Класні керівники провели бесіди, круглі столи, усні журнали про права людини.

    Учні мали змогу висловити свої думки і бажання, виготовляючи буклети “ Щоб було щасливе дитинство”, де самими активними виявились учні 5 класу з класним керівником Теплюком Г.Г.

   Для учнів 5-11 класів був проведений відеолекторій Діти за гратами”. Після перегляду фільму учні дискутували на тему “Як покарати малолітнього злочинця”. Активними виявились учні 10 класу думки, яких були обгрунтованими і доведені фактами із життя.

   Протягом тижня  проводилось анкетування учнів 8 -11 класів Виконуй обов’язки, поважай правопорядок і закон .За результатами анкет можна зробити висновки :

- учні розуміють про важливість навчання, але складність завдань і бажання займатись своїми справами їм заважає це робити ;

- не всі вважають навчання своїм основним обовязком, хоча стараються виконувати свої обовязки;

- учні намагаються бачити себе збоку, але не всі задоволені результатами своєї самооцінки;

- учням, які не хочуть підкорятися учнівським правилам,  не усвідомлюють як себе слід поводити, на вміють керувати своїми бажаннями потрібно подивитись на себе збоку і зробити висновки.

  Завершенням тижня був  Всеукраїнський урок до Дня прав людини у формі флешмобу ”30 Заповідей Загальної Декларації прав людини”. Підготували захід учні 9 класу з вчителем правознавства Кошудько О.В. На заході кожен клас ознайомив інших з статтями Загальної Декларації прав людини і акцентували увагу на суті кожної статті.

   Кожній людині притаманно стільки всього самобутнього, хорошого, доброго, справжнього. Слід тільки придивитись. А починати слід із себе, щоби збагнути, чи ж ти такий добрий і мудрий, як про себе думаєш. І якщо ні, то можна спробувати наблизитись до цього ідеалу. Саме для цього нам потрібно знати свої права та з повагою ставитись до прав усіх людей. І першим кроком мають стати знання Загальної Декларації прав людини.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Грисик Олександр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Правознавство, 9 клас, Сценарії
Додано
12 січня 2018
Переглядів
2791
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку