Матеріал для педчитання " Навчаючи інших, я навчаюсь сама ..."

Про матеріал

Головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу.

Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до уроку починається з учителя.

Перегляд файлу

 

Навчаючи інших,

я навчаюсь сама ...

 

                             Щоранку я ходжу до школи. Вона не лише місце моєї роботи, вона – другий дім, в якому теж  є свої радості, турботи й проблеми.

                            Я – вчитель, і своєю професією дуже пишаюся. Особливість цієї професії полягає не тільки в тому, що щодня й щогодини я несу учням знання. Я – вчитель, і тому повинна відчувати, що моя робота, знання, майстерність, відповідальність необхідні людям, яким завтра вступати в самостійне життя. Саме з усвідомлення цього й починається виконання мого професійного учительського обов’язку.

                        Головне завдання вчителя – це пробудження та розвиток інтересу.

 Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання.  Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до уроку починається з учителя.

                         Моя діяльність на уроках біології спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових творчих здібностей та формування емоційно-ціннісного ставлення до природи. Підбір методів навчання, які забезпечують реалізацію цілей біологічної освіти, допомагають розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, поглиблювати почуття прекрасного, любов до рідної землі, формувати відповідальне ставлення до природи й усвідомлювати місце людини в біосфері.

                        Протягом останніх років я працюю над проблемою - „Шляхи підвищення ефективності навчання біології”. Проблема цікава, дає можливість реалізувати себе як активну, самодостатню особистість та виховати учня – орієнтованого на спосіб пізнання через самостійну діяльність. Я стараюсь цю проблему вирішувати шляхом оволодіння різноманітними технологіями, формами, методами навчання, що сприяє ефективній роботі з різними за рівнем розвитку та базою знань учнями.

 • по-перше, зробити процес навчання простим, цікавим і поетапним, що приносило б задоволення для учнів та вчителя і компенсувало в певній мірі вплив негативних психологічних і соціальних чинників,
 • по-друге, формувати в учнів вміння самостійно вчитися, а не вивчення предмету на уроках , навчити їх отримувати задоволення від знань;
 • по-третє, моєю метою на уроці є засвоєння учнями базового рівня знань та стимулювання, спрямовування й організація самостійної діяльності учнів у поглибленні, розширенні, спеціалізації знань згідно з рівнем вивчення і професійною орієнтацією.
 • По-четверте, підбирати і сплановувати навчальний матеріал з метою формування особистості, навіть з ризиком втрати певної суми знань.
 • По-пяте, будувати навчання й виховання на основі природних здібностей кожної дитини, щоб у дорослому віці вона могла займатися улюбленою справою і робила це кваліфіковано.

                              Біологія на сьогодні - це складна комплексна наука, яка проникає в усі сфери діяльності людини і значення якої з кожним роком зростає дедалі більше. Недарма існує вираз: «XXI століття - це століття біології». Тому на кожному уроці біології я стараюсь створювати ігрові ситуації, які б давали учням короткий перепочинок від основної діяльності, підкреслювали значення цієї науки, показували зв’язок біології з іншими науками, формували в дітей розуміння біології як науки, яка вивчає основи Життя.

                Я вважаю, що найбільш ефективними на уроках вчителя є:

 • організація поглибленого вивчення біології;
 • організація диференційованої роботи по виконанню класних і домашніх завдань;
 • зміна форм навчання та видів діяльності в межах одного уроку;
 • проведення  інтегрованих  уроків,  що забезпечує посилення міжпредметних зв’язків;
 • уміла постановка та знаходження шляхів розв’язку проблемних питань;
 • використання інноваційних технологій на різних типах уроків;
 • застосування творчих завдань для поглиблення знань.

                          Проблема досвіду: «Активізація розумової діяльності на уроках біології та позаурочний час». Суть досвіду: вчитель у своїй практиці надає перевагу діяльністному підходу у навчанні учнів і тому у методичному арсеналі вчителя наявні різноманітні форми і методи навчальної діяльності, зокрема: створення атмосфери зацікавленості у пізнавальній діяльності кожного учня; стимулювання учнів до вільного висловлювання своїх думок; вибір учнями способів виконання завдань; моделювання життєвих ситуацій; створення педагогічних ситуацій спілкування, обмін думками; самостійна пошукова робота з підручником та додатковою літературою, живими об’єктами, виконання дослідів, ведення спостережень; створення ситуацій для застосування учнями набутих знань у їх життєдіяльності; оцінювання навчальної діяльності не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення.

                          У старших класах намагається не тільки ставити перед учнями певні проблемні запитання чи задачі, а залучати школярів до самостійного пошуку проблем. Творчість учнів, новизна і оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно створюють проблемні ситуації і знаходять шляхи їх розв’язання. І найповніше творчість та активність школярів, нестандартність їхнього мислення, пошук нових ідей виявляються лише під час участі дітей у наукових дискусіях.

                          Орієнтацію учнів на спосіб пізнання через самостійну діяльність формує під час роботи з підручником. Крім того, широко використовує додаткову науково-популярну літературу. Методи і прийоми роботи з підручником і посібниками дуже різноманітні:

 • постановка запитань, на які учні шукають відповіді у процесі читання підручника;
 • для розвитку креативності учнів їм пропонується самостійно сформулювати проблему після опрацювання тексту;
 • використання системи диференційованих запитань, різних за рівнем складності.

                        Орієнтуючись як на результат, так і на процес навчання, адекватно планую навчально- виховний процес, поетапно опрацьовую весь навчальний матеріал, не випускаю закріплення, повторення і контроль знань учнів. Намагаюсь активізувати учнів не зовнішніми розвагами, а особливостями самого предмету.

                     Серед засобів навчання важливе місце в професійній діяльності вчителя займає дидактичний матеріал, диференційований за рівнем складності. Завдання для групової роботи складає, враховуючи інтереси та нахили учнів. Це забезпечує високу активність школярів під час навчання, оскільки врахування індивідуальних особливостей дітей дає їм змогу ширше розкрити свої здібності, стимулює до активної пізнавальної діяльності. 

                    Доступність завдань сприяє більшій самостійності учнів у навчанні, а це – один із ступенів до шляху до творчості. Значну увагу в своїй роботі приділяю розв’язанню біологічних задач як ефективного прийому у викладанні сучасної біології. Це сприяє не лише глибокому засвоєнню знань, а й розвитку аналітичних здібностей учнів. Співпрацю з іншими вчителями - предметниками можна назва­ти успішною, якщо вдається завчасно розкрити психологічні перед­умови певних ситуацій. Скоординована діяльність усіх заінтересованих осіб значно покращує функціонування колективу.

                          Важливе місце у моїй роботі  посідає пошук нових форм і методів навчання. Серед них: КВК, брейн - ринги, вікторини, складання і розв’язування кросвордів. Такі форми роботи дають змогу повною мірою використовувати інтелектуальний потенціал учнів, привчати їх  до індивідуальної та групової роботи, розвивати творчі здібності.

                      У моїй  практиці роботи вчителем – проведення уроків різних типів з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій, зокрема, мультимедійних програм, електронних підручників та посібників. З метою інтенсифікації навчального процесу я також  використовую сучасні технічні засоби – комп’ютер, мультимедійний проектор, тобто створюю інформаційне навчальне середовище.

                    Так, я  у своїй практичній роботі  найчастіше  використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point.  При цьому, я використовую різні типи презентацій:

1) Комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації.

2) Презентації для повторювально – узагальнюючих уроків.

3) Класичні комп’ютерні  презентації.

                  Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, учні під час підготовки домашнього завдання широко використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.  Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки.

                 Учитель повинен вміти користуватися різноманітними  програмами: графічними, flesh – анімації, web – редактора, програмами для створення презентацій, прграмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, у якому вигляді  подається інформація. Це може бути відео, презентація, web – сторінка з різноманітними роликами. Взагалі, вибір дуже великий. Для унаочнення навчального матеріалу я  використовую ресурси Інтернету.

                    Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість дітей.

                   Організація виховного процесу в позакласній роботі є частиною діяльності вчителя біології. В позакласній роботі з біології використовую  різноманітні форми й види екологічного виховання школярів.   Позакласні заняття проходять у формі тематичних годин, круглих столів, усних жур­налів, дискусійних клубів. Вважаю дуже ефективними зустрічі з ці­кавими людьми. Вони несуть пізнавальне навантаження, створюють емоційне піднесення, справляють позитивний моральний вплив. Популярними серед учнів є екологічні ігри, вікторини, аукціони, усні журнали, естафети  тощо. Вони активізують мислення, дають можливість перевірити знання про життя природи, зацікавлюють учнів, спонукають їх пильніше вдивлятися в навколишній світ. Найбільш поширеною є масова форма роботи, яка дає можливість охопити екологічним вихованням якомога більшу кількість учнів.

                    Насамперед, мені самій має бути цікаво те, що я роблю, як веду урок. Коли я задоволена, щаслива від створеного уроку, то й моя енергія обов’язково передається  учням. І я, напевно, зможу заразити їх своїм бажанням пізнати щось нове, разом створити якесь диво.

 

1

 

doc
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку