Матеріали для друку Тема «Упровадження елементів цифрової педагогіки в освітній процес з вивчення економічних та облікових дисциплін"

Про матеріал

Матеріали для друку

Тема

«Упровадження елементів цифрової педагогіки в освітній процес з вивчення економічних та облікових дисциплін"

Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Матеріали ля друку

Тема

«Упровадження  елементів  цифрової  педагогіки    в освітній процес   з вивчення економічних та облікових дисциплін».

 

 

Гаврисенко Вікторія Іванівна

 

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020р.

ЗМІСТ

 

1. Вступ……………………………………………………………………………3

2. Основна частина………………………………………………………………. 4

1) Сутність, провідна ідея. …………………………………………………….....4

2) Опис випускної роботи………..……………………………………………….7

3) Результативність……………………………………………………………...13

3. Висновки………………………………………………………………………16

4. Список використаної літератури………...…………………………………...17

5. Додатки………………………………………………………………………...18

Додаток А………………………………………………………………………...18

Додаток Б…………………………………………………………………………19

Додаток В…………………………………………………………………...……20

Додаток Г ………………………………………………………………………...21

Додаток Д ………………………………………………………………………..22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ВСТУП

Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку освіти зростають вимоги до особистості як суб’єкта всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору психологічної готовності молодої людини до здійснення тих чи інших дій у сучасних умовах, забезпечення здобувачів освіти  ефективним інструментарієм самореалізації та самовираження для досягнення життєвого успіху, а не тільки оволодіння сумою знань. Тільки кардинальні зміни  зможуть допомогти відійти від стандартних форм  рішення проблем навчання і знайти інші, які забезпечать формування  професійних знань, умінь і навичок шляхом залучення здобувачів освіти  до активної пізнавальної діяльності, формування творчої особистості здобувачів освіти.

Новизна теми полягає у появі  інноваційних підходів до навчання, що передбачає упровадження та використання ІКТ  та  сприяння розвитку у здобувачів освіти   самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності та  у підвищенні ефективної організації взаємодії викладача і  здобувачів освіти  під час використання  ІКТ .

Зміст роботи розкривається в цілях. За допомогою  використання елементів цифрової педагогіки викладач досягне таких цілей:

 1. проведення лабораторних( практичних) робіт в режимі приєднання за допомогою спеціальних пристроїв демонстраційного обладнання до комп'ютера;
 2. посилення мотивації навчання (за рахунок відображення засобів програм, або вміщення в неї ігрових ситуацій);
 3. забезпечення можливостей тренажу і здійснення з його допомогою самопідготовки, самоконтролю ;
 4. індивідуалізація і диференціація процесу навчання; (рівні складності)
 5. розвиток творчих здібностей особистості (за рахунок можливостей керувати пізнавальною діяльністю молодих людей).

2.ОСНОВНА ЧАСТИНА

1) Сутність, провідна ідея.

Інноваційна діяльність педагога – ознака сучасності освіти. Залучення комп'ютера в освітній процес у 21 столітті  та використання інноваційних технологій спричинило появу термінів "комп'ютерне навчання", "інформаційні інноваційні технології", "інформаційно-комунікаційні технології", а в педагогічній діяльності "цифрове навчання", "цифрова педагогіка", "онлайн педагогіка", "гібридна педагогіка". Використання інформаційно-компютерних технологій сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації.

Цифрова педагогіка - використання електронних елементів в освітньому процесі з метою посилення та зміни освітянського досвіду.     Цифрова педагогіка включає мультимедійні презентації, електронний посібник, комп’ютерні програми, мультимедійні проекти, розробки нестандартних занять, тестові завдання, звукові і музичні файли, копії науково-популярних фільмів, графічні зображення, фото, таблиці, інформаційні довідники.

Цифрова педагогіка передбачає:

 • фокусування на практиці співробітництва;
 • переосмислення  шляхів спілкування і співпраці;
 • використання та застосування  електронних елементів за межами традиційних інститутів освіти;
 • залучення здобувачів освіти і викладачів в якості повноправних учасників освітнього процесу

Найближчим часом, зважаючи на майбутні перспективи інтегрування цифрового освітнього середовища  цифрової педагогіки в освітній процес, можна виділити ключові позиції входження закладів освіти  у цифровий простір, зокрема в межах викладання і навчання:

Ключові позиції входження у цифровий простір  ІКТ

1.  Залучення змішаного / гібридного навчання

 2.  Розробка окремих онлайн курсів для здобувачів  освіти

3.  Розробка і відкриття онлайн курсів для підвищення кваліфікації викладачів.

4.  Вивчення й аналіз досвіду адаптивного навчання

Отже, інтегрування цифрової педагогіки дозволить максимально оптимізувати безперервне навчання як здобувачів  освіти, так і викладачів та досягти високої результативності.

Цифрова педагогіка формує творчу особистість. Творча особистість – це людина, що має високий професійний рівень знань, здатна до оригінального, нестандартного рішення проблеми,  вміє уникнути шаблонного підходу, характеризується  високим рівнем духовності, інтелігентності, прагнення до самовдосконалення. Сформувати творчу особистість можливо  за допомогою інноваційних технологій.

Інновація починається з появи ідеї, потім розробка ідеї (варіанти, види,  плюси, мінуси) та її реалізації (шляхи, засоби, бюджет)

1. Ініціація нововведень і прийняття рішення про впровадження інновацій. Інновація  може бути викликана ініціативою самого викладача-лідера, новатора, а можу впроваджуватись за наказом директора.

2.Теоретичний - обґрунтування і опрацювання інновацій на сонові аналізу, прогнозування наслідків інноваційного процесу. Другий етап - найскладніший етап, який передбачає  володіння теоретичним матеріалом, вмінням обґрунтувати необхідність і неминучість інновацій, інформаційне забезпечення, розгляд  позитивних і негативних наслідків інновацій

 3.Організаційно-практичний- створення нових структур,  лабораторій, груп. Створені структури мають бути мобільні і незалежні. Завдання на цьому етапі – знайти прихильників, переконати більшість у необхідності нововведень, створення сприятливої емоційної атмосфери.

4. Аналітичний – узагальнення і аналіз отриманої моделі. Усвідомити на якому рівні здійснюється інноваційний процес, встановити співвідношення із станом викладання навчальної дисципліни з тим прогностичним станом, якого передбачалося досягти в результаті нововведень. Якщо відповідності не відбулось, треба знайти відповідь -  чому?

5. Упровадження  інновацій.    Успіх цього етапу залежить від матеріально-технічної бази, професійної майстерності  та кваліфікації викладачів, їх ставлення до інновацій, творчої активності, морально-психологічного клімату, згуртованості колективу.  

   ІКТ передбачають використання комп’ютерних мереж і приладів передачі інформації.

Переваги використання  ІКТ


 


 • Індивідуалізація навчання ( мобільність, диференціація процесу зацікавить здобувачів освіти)
 • Інтенсифікація самостійної роботи; (отримання великого обсягу інформації за допомогою ІКТ)
 • Зростання обсягу виконаних завдань; (можливість поєднання традиційних методів та сучасних  ІКТ)
 •  Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

( комп’ютер рівноправний партнер   спонукає  викладача до пошуку нових, нетрадиційних форм і методів навчання)

 •  Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи.

 

2)Опис суті

Основне завдання  викладача  – шляхом використання новітніх технологій під час навчального і виховного процесів допомогти творчій особистості прагнути до інноваційної діяльності; вміти адаптуватися до інформаційного суспільства; прагнути до самовдосконалення; розвивати творчі здібності; займати активну життєву позицію; вміти вчитися і пізнавати нове та втілювати в життя інновації.

Проте, технології інтерактивного навчання потребують серйозної підготовки. Звичайно, самого теоретичного матеріалу замало, необхідно дотримуватись і таких психолого-педагогічних умов:

– створення емоційної, доброзичливої атмосфери у процесі виконання  здобувачами освіти будь-яких творчих завдань;

врахування  потенційних можливостей і здібностей;

пробудження  активності та заохочення до навчання яке  поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети.

 Наприклад: Під час вивчення теми Зображувально-словесні засоби реклами з навчальної дисципліни  «Комунікаційна діяльність» доречне використання мультимедійних презентацій.  Наприклад:  Відбувається розгляд питання   Друкована реклама та її види.  До друкованої реклами відносяться: реклама в пресі, книжкова реклама, буклети, рекламні листівки, прайс-листи, проспекти,  каталоги. Розкриваються важливі характеристики періодичних видань та  показна таблиця аналізу ефективності рекламного звернення на сторінці газети. (Додаток А.)  Виділені  частини  сторінки свідчать про найбільш ефективне і вигідне місце подачі і розташування рекламного оголошення. Використання під час лекції мультимедійних презентацій дозволяє підключити до засвоєння інформації візуальні механізми сприйняття.  Адже краще 100 разів побачити, ніж сто разів почути. Із даних статистики  відомо, що «90% інформації сприймається за допомогою органів зору і слуху...».

Також  доречним є  використання мультимедійних  презентацій під час практичних занять. Тема практичного бінарного заняття: «Розробка рекламних засобів із застосуванням комп’ютерних технологій(створення рекламного оголошення власної торгової марки, магазину).   На  бінарному занятті поєднані дві дисципліни: комунікаційна діяльність  та інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.

Метою заняття було

 1. Закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з розробки рекламних засобів.
 2. Поглибити  знання студентів з теми, набуті на лекціях та в процесі самостійної роботи.
 3. Показати взаємозв’язок різних навчальних дисциплін – інформаційні системи і технології в комерційній діяльності та комунікаційна діяльність

Розвиваюча мета : Розвивати образне мислення, фантазію, уяву, творчий підхід до виконуваної роботи.

Під час практичного заняття використана програма Power Point. Зразки оформлення  рекламних оголошень продемонстровані  у Додатку Б. Ця практична робота є продовженням попередніх. У попередніх практичних роботах студенти придумали власну назву магазину,  розробили основні елементи фірмового стилю: слоган, логотип, підібрали кольори, шрифти оформлення, корпоративний герой чи постійний комунікант. І вже на основі  попередніх базових практичних робіт, студенти оформляють рекламне оголошення. Під час бінарного заняття  були  повторені теоретичні моменти, а саме:

1) види рекламних засобів;

2) З яких частин складається рекламне оголошення? (слоган- заголовок, зачин - підзаголовок, основний текст - інформаційний блок, довідкові дані(адреса, телефон, електронна пошта), ехо-фраза.

3)основні принципи дизайну (Закон цілісності, рівноваги, гармонії, пропорції, гами кольорів,  виділення, пробіли, форми заголовків, використання фотографій, малюнків, ілюстрацій). Потім свідомо були допущені помилки при оформлені рекламних оголошень – зразків і наголошено на  врахуванні  недоліків  та помилок при виконанні  власної практичної роботи. Звичайно, ці недоліки розбираються з кожним зразком рекламного оголошення. Робляться висновки для недопущення цих помилок у  власних практичних роботах.


Саме ця  тема  показує доречність необхідності використання  елементів  цифрової педагогіки – ІКТ – мультимедійних презентацій, а саме:

 1. економія  навчального часу при використанні  слайдів;
 2.  наочність матеріалу та полегшення  його сприйняття, завдяки компактному поданню навчальної інформації;
 3.  розширення та поглиблення змісту навчання;
 4. здійснення  оперативного зворотного зв’язку за допомогою зорового контакту з аудиторією.
 5.  можливість прояву творчості та фантазії  здобувача освіти.

  Звичайно, щоб реалізувати  мету конкретної практичної роботи потрібно   було ретельно підбирати матеріали для  презентації, але ця робота того варта.

Найкращим підтвердженням позитивного  використання  ІКТ -  презентацій на заняттях є  виконанні студентами власні практичні роботи - Створення буклетів і візиток власної торгової марки,  чи  магазину. (Додаток В.) Ці практичні роботи виконані за допомогою елементів цифрової педагогіки -  комп’ютерні програми, графічні зображення, фото, ілюстрації. Звичайно, для здобувача освіти  виконання цих практичних робіт підвищує інтерес до майбутньої спеціальності, дає можливість творчо себе реалізувати. 

Цифрова педагогіка передбачає використання різноманітних комп’ютерних програм. Одна з найбільш відомих і поширених систем управління дистанційним навчанням є  програма Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище).     Ця система орієнтована на взаємодію викладача і здобувача освіти, вона інтегрує  навчання  в аудиторії з вебтехнологіями. Moodle дозволяє эфективно організувати процес  навчання, використовуючи  такі можливості як  розміщення на курсі навчальних матеріалів будь-яких форматів:  лекції, інструкційні картки для практичних робіт, текстові матеріали, малюнки, графіки, аудіо та відео файли, презентації, тести і т.д.     Moodle функціонує як набір модулів і дозволяє гнучко додавати або видаляти елементи на різних рівнях. Зовнішній вигляд сайту легко управляється за допомогою набору визначених шаблонів, який можна доповнити власними розробками.

Вивчення  навчальної дисципліни «Комунікаційна діяльність»  у системі Moodle 

Весь курс поділений на 4 модулі.

 Модуль складається з тем: Модуль 1. Політика маркетингових комунікацій

Модуль 2. Основні засоби організації комунікаційної діяльності

Модуль 4. Ефективність маркетингових комунікацій

Атестація

Підсумковий контроль

 

Здобувач освіти   може перевірити рівень засвоєння  знань.   Питання  тестів  різного характеру: 1) можливий вибір запропонованої відповіді,    відповідь дається самим студентом. Хочеться відмітити, що дана система є чутливою, бо реагує на граматичні помилки, порядок слів. Звичайно,  ці тести вимагають  ретельної підготовки  здобувача освіти і дають можливість викладачу реально оцінити  рівень знань з навчальної дисципліни. Позитивне в цій програмі є те, що студент може переглянути пройдений тест, побачити свої помилки та правильні відповіді на питання.

Крім того, наявність   методичних матеріалів у системі Moodle,  у бібліотеці в електронному вигляді – в електронній картотеці до якої здобувачі освіти мають доступ в будь-який час та можуть роздрукувати будь який  елемент курсу і мати перед собою під час лекції. Це дозволяє відійти від традиційної системи викладання «лекція-конспект», коли під час викладання викладач часто намагається подати якнайбільші обсяги інформації, які студентам доводиться механічно записувати без можливості зрозуміти сутність теми.

Підготовка і розробка змістовної частини електронних засобів навчання вимагає великих витрат часу. Використання електронного навчального посібника дає можливість здобувачу освіти опанувати теоретичний матеріал курсу. Особливо важлива його наявність  для самостійної роботи здобувача освіти.  Одним із елементів цифрової педагогіки є електронний навчальний посібник з дисципліни «Комунікаційна діяльність». Посібник містить перелік  питань лекцій курсу  за темами  згідно програми вивчення дисципліни.

Методика формування творчої особистості  передбачає повну відсутність  чіткої регламентації діяльності.  Освітний процес має бути насичений  елементами творчості. Важливу роль  у стимулюванні здобувача  освіти до творчості (відповідно до обраної спеціальності) відіграє  підбір завдань, які потребують обробки, узагальнення і систематизації  вмінь і навичок порівнювати, аналізувати  ідеї. Стимулом до творчості може бути  проблемна ситуація, як неможливо розв’язати традиційними способами. Передумовами творчої діяльності є, перш за все,  гнучкість мислення, критичність, здатність до зближення і розділення понять. Для здобувачів  освіти  характерні такі  мотиви, як прагнення до  самовираження і самоствердження, тому доречно використовувати такі методи і засоби впливу на формування творчої особистості:

 1. Дискусійні методи( групова дискусія, «мозкова атака» та ін.)
 2. Ігрові методи ( дидактичні, творчі, рольові, ділові  ігри та ін.)
 3. Система тренінгів (психологічний, рольовий, комунікаційний)
 4. Словесні ( бесіди, консультації, конференції)
 5. Наочні (робота з  навчальними  посібниками, комп’ютером,  мережею Інтернет, презентації)

3)Результативність

Результатом роботи є позитивна якісна зміна результатів освітнього процесу: підвищення інтересу здобувачів освіти до вивчення дисципліни, розвиток творчого мислення і креативних здібностей, формування активної життєвої позиції, вміння  доводити свою думку та  відстоювати власну позицію.

У зв'язку з вищезазначеним, стають актуальними розробка та впровадження в практику інноваційних  та інформаційно-комунікаційних технологій, які найбільшою мірою сприяли б активізації позитивних установок на обрану професію, формуванню професійно значущих умінь, демократичної, гуманної професійної позиції і таких якостей особистості як здатність приймати відповідальні рішення, комунікабельність, готовність до співпраці і т.д.

Формуванню  пізнавальної діяльності здобувачів освіти на заняттях професійно-практичної підготовки  сприяють 1) проведення нестандартних занять (бінарні заняття,  заняття на виробництві, заняття - конференція); 2) використання форм і методів розвитку творчої самостійності зобувачів освіти  (проблемні ситуації, диспути, семінари, реферати, повідомлення); 3) сис­тема творчих робіт студентів, виконуючи які вони демонструють вміння глибоко розкрити тему, логічно та образно викласти думки, зробити потрібні виснов­ки та узагальнення; 4) емо­ційна чутливість, яка позитивно впливає на настрій у спілкуванні із здобувачами.

Оптимальне поєднання традиційних і  інноваційних методів  та форм навчання, застосування елементів  цифрової педагогіки передбачає  розвиток логічного, креативного та творчого мислення студентів; прищеплення пізнавального інтересу стимулює творчий підхід до  вивчення дисципліни;  поєднання  навчальної роботи на заняттях та самостійної  діяльності  студента спрямоване на розвиток індивідуальних здібностей; вміле використання нестандартних форм проведення  занять і застосування диференційованого підходу в навчанні  сприяють  підвищенню ефективності формування професійних  умінь і навичок зобувачів освіти.

Аналіз отриманих результатів завершує процес викладання  навчальної дисципліни. Здійснюють його на основі отриманих результатів контролю. Під час аналізу виявлений рівень знань фактичного матеріалу, вміння використовувати їх у практичній діяльності з  обраного фаху. Аналіз передбачає зіставлення досягнутих результатів з навчальними цілями.

Викладання навчальної дисципліни даватиме хороші результати за дотримання викладачем певних вимог

Аналіз результатів діяльності викладача

№ з/п

Вимоги, навчальні цілі

Результат

1.

Дотримання програми вивчення  навчальної дисципліни

Здатність засвоювати знання, усвідомлення мети вивчення дисципліни

2.

Забезпечення якісного засвоєння базових знань, умінь і навичок

Здатність запропонувати декілька підходів до розв'язання задач, ситуацій

3.

Детальне  поглиблене вивчення теми і найважливіших  ідей, проблем

Розвиток пошукового,  творчого і  креативного мислення.

4.

Мотивація  навчання

Практичне застосування  набутих умінь і навичок

5.

Врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів

Різнорівневі задання Пошук шляхів розв’язання проблем

6.

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність

Самостійне опрацювання різних джерел, розширення і доповнення здобутих на лекціях знань

7.

Моделювання майбутньої професійної

 діяльності за обраним фахом ( практичні роботи, навчальна практика)

Усвідомлення практичної готовності до майбутньої професійної діяльності

 

 Навчальна компетентність – це висока поінформованість здобувачів про основні ідеї, поняття навчальної дисципліни; сформованість умінь і навичок, інтелектуальних здібностей для самостійного набуття нових знань, засобів і способів пізнавальної діяльності та розв’язування  професійних задач у певній предметній галузі або виді діяльності.

 Рівень сформованості та розвиток   навчальних компетентностей здобувачів освіти  значною мірою залежить від педагогічних технологій їх формування: форм, методів, засобів, які застосовує викладач  на заняттях і які супроводжують студента в позаурочний час, а також можливостей,  що надає мережа Інтернет.

 Позитивна динаміка  розвитку  навчальних компетентностей свідчить про  достатній рівень знань, умінь, навичок, що забезпечують ефективне спілкування; вміння здобувачів  освіти орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах; здатність отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб та вимог; прояв творчих здібностей; оцінка та аналіз власних професійних можливостей; усвідомлення цінності освіти для майбутньої професійної  діяльності; прагнення до саморозвитку та самовдосконалення.

 

 

 

 

 

 

3. ВИСНОВКИ

Ці матеріали пов'язані в основному з особистою мотивацією викладача  над обраною темою. Звичайно, збільшується час на підготовку до навчальних занять, але при правильній організації  підвищується інтерес  до дисципліни. Інтелектуальні затрати  викладача та здобувачів освіти будуть виправдані і результативні за умови розуміння і правильного визначення стратегічних цілей і завдань на заняттях професійно-практичної підготовки облікових та економічних  дисциплін .

Звичайно, для втілення  в освітній  процес елементів цифрової педагогіки необхідно  не тільки  досконало  володіти  своєю навчальною дисципліною, знайомитися з новою літературою, стежити за інноваціями науки, аналізувати методичну літературу зі своєї дисципліни, вивчати досвід роботи своїх колег за фахом, але й перевіряти доцільність запровадження у власну практику педагогічних інновацій - використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 Працюючи над  матеріалами впровадження ІКТ, можна зробити висновок: інноваційні, ІКТ спонукають викладача до вдосконалення, самоосвіти та підвищення кваліфікації. І  тоді сам процес  впровадження ІКТ та елементів цифрової педагогіки дасть   відчути практичні результати, а саме: буде розвивати пізнавальну, дослідницьку та творчу особистість  здобувача освіти та в поєднанні з традиційними технологіями, методами і засобами.  І на сам кінець забезпечить умови для навчання  і виховання грамотного фахівця  -  майбутнього спеціаліста.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.
 2. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. Вид 2-Ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.
 3. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.
 4. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова. -К. : Знання, 2007. -495 с.
 5.  Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
 6. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

Додаткові електронні джерела

1.http://portal.rada.gov.ua/ – сайт Верховної Ради

2.http://www.kmu.gov.ua/control/ – Урядовий портал

3.www.president.gov.ua – сайт Президента України

4.http://ubr.ua/main/ukr/ – Український Бізнес Ресурс

5.http://uk.wikipedia.org – «Вікіпедія» Вільна енциклопедія

6.http://osvitnitexnologii.blogspot.com/2011/06/20.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДОДАТКИ

 

Додаток А.

 

Аналіз ефективності позицій звернення на сторінці газети

 

Ліва частина

Права частина

Сторінка

3

5

12

11

2

1

верхня четверть

7

14

20

19

10

4

середина

верхньої

8

16

24

23

15

6

середина нижньої

13

18

22

21

17

9

нижня

четверть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток В

 

 

 

 

Додаток Г

Вивчення  навчальної дисципліни «Комунікаційна діяльність»  у системі Moodle

 

Зразок інструкційної картки для проведення практичного заняття навчальної дисципліни “Комунікаційна діяльність”

в системі Moodle

 

 

 

Додаток Д

Електронний навчальний посібник з дисципліни

«Комунікаційна діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
29 квітня 2020
Переглядів
651
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку