Метод проектів на уроках англійської мови.

Про матеріал
Анотація У сучасної практиці навчання іноземним мовам в українських школах широко використовується метод проектів, який передбачає опору на творчість школярів, заохочення їх до дослідницької діяльності, дозволяє реально інтегрувати різні навчальні предмети, використовувати різні режими роботи учнів, організовувати навчання в співпраці. Мета цього виду роботи – дати учню можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. Проектні роботи ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може бути виконане учнями, що мають різний рівень підготовки. У процесі проектної діяльності учні реально спілкуються між собою і з навколишнім світом англійською мовою.
Перегляд файлу

Метод проектів  на  уроках   англійської мови.

Концаренко О.Г. вчитель англійської мови ОЗ «Кобеляцький ліцей №1»

Останнім часом метод проектів набуває все ширшого використання у навчанні іноземних мов внаслідок раціонального поєднання теоретичних знань і їх практичного застосування для розв’язання конкретних проблем в діяльності учнів. Розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення та формування навичок мислення високого рівня під час проектної діяльності забезпечили велику популярність методу проектів у викладанні іноземних мов. У своїй педагогічній діяльності я застосовую проектну методику вже на протязі чотирьох років і з власного досвіду можу стверджувати про такі позитиви цієї технології, як  її значущий пізнавально-дослідницький характер, інтегрування знань та вмінь з різних освітніх галузь та соціально-побутової сфери, вдосконалення умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, стимулювання активної класної та позакласної роботи учнів, спрямування на отримання запланованого кінцевого продукту.

 Однак, слід пам’ятати, щоб розв’язати проблему, яка лежить в основі проекту школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими та комунікативними вміннями, як то:

  • вміння працювати з іноземним текстом, організовувати, визначати, ідентифікувати та відтворювати матеріал;
  • вміння класифікувати, порівнювати, інтер-претувати та трансформувати здобуту інформацію та знання;
  • вміння оперувати інформацією, встановлю-вати співвідношення, застосовувати здобуті знання на практиці для розв’язання поставленого завдання.

Таким чином, для ефективного використання методу проектів необхідна значна підготовка, яка здійснюється в цілісній системі навчання в школі. Таку підготовку я проводжу постійно, систематично і паралельно з роботою над проектом. Завдання та діяльність учнів планую так, щоб процес навчання був спрямований на зміни у рівнях розумової діяльності, на формування не просто мислення, а навичок мислення високого рівня, а саме:

  • навичок аналізу (вміти ідентифікувати  та протиставляти частини, встановлювати співвідношення між ними, критикувати, експериментувати, диференціювати, тестувати та вміти робити умовивід);
  • навичок синтезу (вміти скласти частини разом, щоб утворити єдине ціле, сформулювати, розвинути і запропонувати ідеї, класифікувати і схематизувати дані, висунути і обговорити гіпотезу, планувати і встановлювати порядок дій, приготувати і скласти звіт);
  • навичок оцінювання (вміти виявляти цінності та використовувати вже відомі критерії, порівнювати, доводити та аргументовано відстоювати думку, вести дискусію та проводити оцінювання).

Чому ж використання проектної методики стає таким популярним в сучасній школі? Спробуємо дати відповідь на це питання, зупинившись на ключових позитивах практичного застосування методу проектів у вивченні іноземної мови.

 Проект – це особлива форма роботи, що має добре організовану власну структуру від початку до завершення. Через виконання серії тренувальних вправ та креативних завдань, що поступово ускладнюються і пов’язані між собою для формування проекту як кінцевого продукту навчальної діяльності, учні можуть досягти справжнього відчуття творчого успіху. При вдалому завершенні проекту як вчитель, так і учні мають чим пишатись, що показати батькам, товаришам по навчанню, колегам, як результат досягнутого прогресу.

Лише за таких умов можна говорити про емоційний та особистий розвиток учня. Адже діти отримують можливість власними силами створити те, що є особистим та індивідуальним, що в повній мірі відображає їх власні ідеї, смаки та інтереси. Вони вмотивовано висловлюють свої почуття, оцінюють та обговорюють думки один одного. Проектна методика дозволяє учням використати в класі знання загальної ерудиції, якими вони вже володіють,  і водночас розширити загальні знання з теми, що вивчається.

Проект – є блискучим прикладом експериментального навчання. Мовні зразки та мовленнєві функції, що презентуються та відпрацьовуються під час роботи над проектом, знаходяться у тісному взаємозв’язку із поставленим кінцевим завданням. Діти використовують саме такий мовний матеріал, що є необхідним для успішного завершення проектної діяльності. Робота над проектом допомагає учням невимушеним способом інтегровано  оволодівати навичками мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій, використовуючи мову швидше як засіб для досягнення успіху, ніж матеріал, свідомо необхідний для засвоєння.

Успішний досвід проектної діяльності позитивно впливає також і на розвиток загально навчальних компетенцій учнів, можливість з часом  продовжити навчання самостійно, без допомоги вчителя. Проектна діяльність допомагає дітям вчитись приймати рішення та відчувати відповідальність за виконану роботу. Завдяки проектуванню учні починають розвивати навички дослідницької та аналітичної діяльності, необхідних їм для підвищення якості знань та навчальних досягнень з інших програмових дисциплін середньої загальноосвітньої та вищої школи.

Я застосовую метод проектів в класах, де навчаються учні з різним рівнем підготовки, різними здібностями, потребами та інтересами. Під час групової роботи над проектом, часто з’являються можливості для різних дітей зробити власний, відмінний від інших внесок в загальний проект, залежно від своїх здібностей. Головне, щоб внесок кожного було об’єктивно оцінено, в такому разі діти відчувають впевненість у власних силах і знаннях та отримують позитивну мотивацію продовжувати роботу далі.

Якщо я вирішую використати при вивченні якогось розділу чи питання програми метод проектів, в першу чергу я починаю свою роботу з продумання та розробки чіткого плану, визначення навчальних завдань, розрахувань, яку допомогу можна надати учням, не пропонуючи готових рішень.

У курсі іноземної мови я намагаюсь використовувати елементи проектної методики практично до будь-якої теми, оскільки вибір тематики здійснюється з урахуванням її практичної значимості для учня. Головне – це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати під час роботи над темою.

Кінцевий результат (продукт) проекту надзвичайно важливий і має бути добре спланованим. Однак, не можна недооцінювати і сам процес підготовки. Краще отримати невеликий за об’ємом, але високоякісний кінцевий матеріал, ніж невдалий за презентацією та якістю безлад. Набагато важливіше показати  роботу дітей, для успішної презентації якої потрібно виділити достатньо часу для підготовки.

Кінцевий результат проекту, як індивідуального, так і групового, може бути надзвичайно різноманітним за виглядом та формою презентації в залежності від типу проекту за характером домінуючого виду діяльності (дослідницькі, творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практико-орієнтувальні). Це можуть бути альбомні (пошукові чи творчі) проекти: постери, плакати, малюнки, карти, таблиці, фото колажі тощо; інформаційні: газетні статті, репортажі, анкети, туристичні проспекти, рекламні буклети, телеанонси тощо; рольово-ігрові: інтерв’ю, рольові ігри, драматизації і т.д.; творчі: оповідання, віршування, листи, описи, нариси, вітальні листівки тощо; науково-дослідницькі (для учнів старших класів): доповідь, реферат, наукова стаття, монографія і т.д.

Головне – відчуття учнями успішної реалізації виконаної роботи, позитивна мотивація активної пізнавальної та дослідницької діяльності, вдосконалення навчальних вмінь та навичок, творчий саморозвиток особистості.

Приклади індивідуальних та групових проектних завдань, апробованих мною в різних класах:

5 клас.

Тема: Тварини.

Cтворити альбом про тварину (опис, таблиця загальних характеристик, ілюстрації тощо).

 Тема: Будинки.

Cтворити проект будинку своєї мрії або житла майбутнього (опис, план кімнат, меблювання, макет, ілюстрації)

Тема: Кіно. Телебачення.

Написати анонс улюбленого фільму (афіша з текстом);

Рольова гра – підготувати інтерв’ю з улюбленим актором чи актрисою;

6 клас.

Тема: Пори року.

Створити альбом про улюблену пору року (опис-розповідь, вірші, прислів’я, кросворди, загадки, ілюстрації).

Тема: У місті.

Скласти оповідання про пригоди секретного агента (опис подій, інструкції до виконання секретних місій та орієнтування на місцевості, план міста, ілюстрації).

Тема: Їжа.

Рольова гра – В кафе (скласти меню, інсценізу-вати вечір в кафе);

Тема: У світі техніки.

Створити власну комп’ютерну гру (опис гри, завдань, ілюстрації).

Створити власний винахід-пристрій (опис, макет, ілюстрації).

7 клас.

 Тема: Міста. Столиці.

Створити туристичний буклет (інформація про визначні місця, історичні пам’ятки, транспорт, поради, де краще поїсти і провести вільний час, ілюстрації, фото колаж);

Тема: Історичні постаті минулого.

Скласти розповідь про відому людину (портфоліо-біографія, фото, малюнки тощо);

Тема: Подорож.

Рольова гра – У туристичному агентстві (інформація про туристичний тур до іншої країни, умови проживання, транспортні послуги, культурна програма тощо).

Тема: Екологія та навколишнє середовище.

Створити проспект флори та фауни рідного краю (опис, Мала Червона книга рідкісних видів тварин та птахів, карти, таблиці, ілюстрації тощо);

Написати статтю в газету про проблеми екологічного становища в рідному місті та можливі шляхи їх розв’язання;

8 клас.

Тема: Поети та письменники. Література.

 Створити індивідуальні проекти – реферати про життя та творчість британських та американських поетів та письменників.

Створити виставку-галерею відомих літературних діячів англомовних країн (коротке портфоліо-біографія, портрети, крилаті вислови, цитати з творів тощо).

Підготувати до Літературного Вернісажу драматизацію уривка з твору відомого британського чи американського письменника.

9 клас.

Тема: Україна.

Створити туристичний буклет рідного міста (інформація про історію міста, визначних людей, історичні та культурні пам’ятки, суспільно-економічну сферу, транспорт, послуги тощо, ілюстрації, карти).

Очна екскурсія по місту в ролі гіда-перекладача.

Тема: Велика Британія. США.

Заочна екскурсія по містам Великобританії та США (інформація про історію міста, історичні та культурні пам’ятки, суспільно-економічну сферу, транспорт, послуги тощо, ілюстрації);

 Кіно. Театр. Музика.

Створити проект проведення церемонії вручення “Оскара” (пропозиції щодо претендентів у різних номінаціях з  власними рекламними проспектами, круглий стіл-обговорення переможців в кожній номінації);

[Додаток 10]

Модель реалізації проектної роботи  по темі:

Міста. Столиці.

Клас: 7

Мета проекту: створити туристичний буклет (інформація про визначні місця, історичні пам’ятки, транспорт, поради, де краще поїсти і провести вільний час, ілюстрації, фото колаж)

Тип: інформаційний, між предметний, усно-письмовий

Лексичний матеріал: транспорт, визначні місця, місця культури та відпочинку, орієнтування в місті, описові прикметники.

Граматичний матеріал: прийменники місця та напрямку, модальні дієслова, спеціальні та загальні питання, вживання зворотів для передачі дії та планів у майбутньому (be going to, Future Simple, Present Continuous).

Функціональні компетенції: опис життя у великому місті, складання планів та домовленостей, визначення місцезнаходження та орієнтування в місті, поводження в міському транспорті, місцях відпочинку.

Соціокультурні компетенції: ознайомлення з найбільшими містами світу, традиціями, історією та культурою різних народів, етикет поводження в місцях відпочинку та під час подорожі.

Етапи реалізації: підготовчий, виконавчий, презентаційний та підсумковий

На підготовчому етапі знайомлю учнів із навчальною темою, завданнями для формування необхідної мовної та мовленнєвої компетенцій, а також проектною проблемою; формую міні-групи, які працюватимуть над єдиною темою проекту, визначаю формат очікуваного кінцевого продукту (створення туристичного буклету з використанням необхідної наочності та усною презентацією); обговорюю шляхи і джерела пошуку інформації. Основні види вправ, які учні виконують на цьому етапі: рецептивні та рецептивно-продуктивні, умовно-комунікативні (аудіювання, визначення теми презентації, ознайомлення з матеріалом для опрацювання тощо).

На виконавчому етапі проекту учні опрацьовують лексико-граматичний матеріал з теми, що сприяє удосконаленню мовних навичок та мовленнєвих умінь (читання запропонованих та самостійно підібраних текстів, виконання усних та письмових проблемних завдань, підготовка проміжних усних та письмових звітів, що є частиною проекту, письмове оформлення проекту та підготовка його усної презентації, виготовлення наочності тощо). На етапі презентації учні презентують результати проектної діяльності з теми (презентація туристичного буклету по обраному місту). Основні типи вправ: рецептивні, продуктивно-комунікативні, проблемного та контролюючого характеру. Кожна з груп не тільки презентує власний туристичний буклет, а й готує тестові, проблемні та творчі завдання на якість сприйняття або розвиток пізнавальної та креативної активності    учнів.

На підсумковому етапі проводимо аналіз та оцінювання якості проектної роботи та власне етапу презентації. Підсумковий бал включає оцінку проектної діяльності учнів вчителем, самооцінку та взаємооцінку виконаних проектів групами.

 

 

docx
Додано
20 вересня
Переглядів
86
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку