Методичка Авторська програма

Про матеріал
Це програма з англійської мови для додаткових або гурткових занять 1-4 класів. Тут є розроблений також календарний план.
Перегляд файлу

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

 

 

 

 

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

« ЦІКАВА АНГЛІЙСЬКА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор                                                                             

                                                                                               Добровольська Ольга Борисівна, 

                                                          вчитель, англійської мови в початкових класах

                                                            Хмельницького навчально-виховного комплексу №9

 

 

 

 

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 2019

Автор   Добровольська О. Б. вчитель англійської мови в початкових класах І категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка.
    Навчання іноземної мови в початковій школі є підготовчим етапом до вивчення англійської мови в 5 – 11 класах. Опрацювання іноземної мови дітьми 6-річного віку сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості, розширює мовленнєві можливості та забезпечує належне засвоєння іноземної мови під час подальшого вивчення.
    Одним із найважливіших завдань організації спілкування дітей є формування позитивного ставлення до навчання іноземної мови до людей, які нею розмовляють, до їхньої культури.
Освітньо - виховна мета: вироблення в учнів початкової школи навичок і вмінь спілкування англійською мовою, а також оволодіння більш розширеними елементарними знаннями про те, де вона побутує.
    Практична мета полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в усній і письмовій формі.
    Володіння усним і писемним мовленням робить можливими безпосередні контакти з представниками інших країн, а вміння читати дає змогу прилучитися до культури народів – носіїв цієї мови, розширює кругозір, поглиблює загальну ерудицію, сприяє формуванню світогляду на основі загальнолюдських цінностей, розвиває особистість.
    Освітні цілі досягаються не тільки завдяки читанню текстів, а й у ході оволодіння іноземною мовою, коли учні зустрічаються з новими для них лінгвістичними поняттями і поглиблюють свої знання про вже відомі їм явища. Вивчаючи іноземну мову учні краще оволодівають рідною.
    Розвиваючі і виховні цілі реалізовують впродовж усього навчального процесу – на уроках і в позакласній роботі.
    Позакласна робота є невідємною частиною єдиної системи навчально – виховного процесу. Вона сприяє досягненню практичних, виховних і освітніх цілей та повинна спрямовуватися на вдосконалення мовленнєвих умінь, набутих на уроці, на формування в учнів позитивних мотивів вивчення іноземної мови.
    Програма орієнтована на гуманітарний розвиток дитини в процесі навчання , на активне включення в цей процес мислення, памяті,уяви, емоцій. У ходінавчаннямовавиступаєодночасно предметом і провіднимзасобомнавчання. Діти не вивчаютьскладовічастиниіноземноїмови, а одразуопановуютьїї як засібспілкування.
Цянавчальна программа розроблена для учнів 1 – 4 класів. Програмавраховуєзмістнавчаннядітейангійськоїмови з першого классу загальноосвітньоїшколи.
Навчаннярізнихвидівмовленнєвоїдіяльності повинно проводитись на основісформованихмовнихнавичок: фонетичних, лексичних, граматичних. Але це не означає, щопротягомтривалого часу формуютьсяновінавички, а лишепотім – відповіднівміння. Оскільки уроки іноземноїмови є комплексними, то на кожному з них формуютьсяабовдосконалюються, мовнінавички, а на їхосновірозвиваютьсямовленнєвівміння. У процесімовленнєвоїдіяльностімовнінавичкипостійновдосконалюються. Фонетичнінавичкиформуються в основному в початковихкласах.
Розвитокфізіологічних і психічнихпроцесівучнівпочатковоїшколисягаєрівня, якийстворюєпередумови для забезпеченнясистемностіїхньогоіншомовногонавчання. Педагогічноютеорією доведено, а освітянською практикою підтвердженою, щодіти шести роківможутьуспішнооволодіватианглійськоюмовою, не втрачаючиінтересу до їївивчення.
Правильно організованенавчаннясприяєпришвидшеномустановленнюважливихпсихічнихпроцесів, формуваннюновихпсихічнихякостейособистості.
Програмарозрахована на чотири роки навчання (35 уроків,з них – 4 години на повторення лексики), (1 – 4 класи). Урок з учнямипроводять один раз на тиждень, тривалістю 35 – 40 хвилин. На рікпропонується:
    1 клас – 7 тем;
    2 клас – 6 тем;
    3 клас – 6 тем;
    4 клас – 7 тем.
Матеріалкожної теми вивчаютьпротягом 2 – 5 годин ізвикористаннямвіршів, пісень, ігор. Кількістьлексичниходиниць, якімаютьзасвоїтиучніна кінець року:
    1 клас – 100-150слів;
    2 клас–200 слів;
    3 клас–250 слів;
    4 клас–300 слів.
Навчанняаудіюванняпередбачаєформуваннявміннясприйматимовленняіншої особи як за безпосередньогоспілкування, так і в грамзапису. Аудіювання – розуміння на слух аудитивногоматеріалу та усвідомлення, як йогозмісту, так і функціонально – стилістичнихособливостей.
Навчанняговорінняпередбачаєоволодінняучнямидвомайого формами: діалогічною та монологічною.
Навчаннядіалогічногомовленняполягає в тому, щобнавчитиучнівмовленнєвоївзаємодії в межах заданоїситуації. Змістдіалогу повинен відповідати також конкретній ситуації.
    Взаємодія в діалозі означає вміння як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до проводження розмови. Серед реплік, сказаних кожним учнем, мають бути репліки – реакції і репліки – спонукання (запитання, повідомлення). Діалог (обмін інформацією) складається переважно із запитань і відповідей.
    Навчання монологічного мовлення передбачає досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, за якого учні можуть без попередньої підготовки в природному темпі мобілізувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації.
    Навчання читання ставить за мету оволодіння учнями зрілим читанням під час, якого  сприймається потрібна інформація, а всі супутні мовні та технічні труднощі не перешкоджають цьому процесу.
    У загальноосвітній школі учні повинні навчитися читати вголос і про себе з повним розумінням короткі нескладні (адаптовані) тексти, а основному побудовані на засвоєному мовному матеріалі. Ступінь складності тексту визначається за кількістю і характером невідомої лексики та за видом літературного жанру.
    Без словника учні читають тексти, основний зміст який можна зрозуміти, здогадуючись про значення невідомих слів за контекстом, за їх схожістю зі словами рідної мови (інтернаціональна лексика), за словотворчими елементами. Із третього року навчання учні починають вчитись користуватись двомовним словником. Саме тоді розпочинається читання зі словником нескладних текстів, у яких трапляються невідомі слова, необхідні для точного розуміння прочитаного, але про значення яких не можна здогадатися.
    Навчання письма сприяє формуванню вмінь говоріння і читання, тому для цього виду мовленнєвої діяльності визначається завдання навчити учнів не тільки правопису, але й умінню письмово викладати свою думку.
    Основним принципом навчання є принцип усної основи, що обумовлено психологічними особливостями дітей цього віку. Усний курс дає можливість дітям засвоїти не лише слова, а й цілі граматичні структури, а також приділити багато часу для постанови вимови. Засвоєння побудоване на мовленнєвій основі в процесі спілкування.
    Використання дидактичних ігор на уроці сприяє важливим методичним завданням: формування готовності дітей до спілкування англійською мовою, забезпеченню природної потреби багаторазового повторення мовленнєвого матеріалу, розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги.
    Успішне розв’язання освітньо – виховних завдань можливе за умови впливу не лише на свідомість дітей, а й на емоційну сферу. Ефективним засобом впливу на почуття дитини є музика й співи. Зокрема, пісня як один із видів мовленнєвого спілкування сприяє розширенню лексичного запису, засвоєнню граматичних конструкцій удосконаленню навичок правильної артикуляції і вимови звуків.
    У процесі вивчення англійської мови пісні використовують для фонетичної гімнастики на початку уроку; для закріплення лексичного і граматичного матеріалу, а також своєрідну релаксацію в середині та наприкінці уроку, коли діти втомились.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст програми.
1 клас. (1 година на тиждень, разом 35 годин)
Тема 1. Знайомство. Привітання. (2 год.)

Тема 2. Моя сім’я. (3 год.)
               Члени моєї родини.
               Інші члени моєї родини.
               Моя родина.

Тема 3. Дозвілля. (4год.)
              Іграшки. Лічба до 5.
              Іграшки. Їх колір та величина.
              Моя улюблена іграшка.
              Іграшки.

Тема 4. Природа. Свійські тварини. (5 год.)
              Свійські тварини. Кольори.
              Свійські тварини.
              Свійські тварини. Цифри 6, 7.
              Свійські тварини та їхні малята.
               Мій домашній улюбленець.

Тема 5. Дикі тварини. (5 год.)
               Дикі тварини. Що вони роблять?
               Дикі тварини. Цифри 8, 9.
               Дикі тварини та їхні малята.
               Моя улюблена дика тварина.
               Дикі тварини.

Тема 6. Свята і традиції. (6 год.)
               Свята. День народження привітання.
               Свята. Традиції святкування Різдва в Англії.
               Свята. Традиції святкування Різдва в Україні.
               Свята. Традиції святкування Нового року в Англії та в Україні.
               Привітання з Новорічними святами.
               Пасха. Святкування Пасхи.

Тема 7. Школа. (6 год.)
               Шкільне приладдя. Цифра 10.
               Школа. Шкільне приладдя.
               Шкільне приладдя.
               Шкільне приладдя.
               Шкільне приладдя.
               Шкільне приладдя.

Резерв  (4 год.)

Вимоги до знань і вмінь учнів. Учні повинні вміти.
Аудіювання.
- розрізняти (на слух) вивчені слова і фрази;
- сприймати на слух і виконують прості інструкції;
- розуміти короткі елементарні повідомлення підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами) в межах тематики спілкування.

Говоріння.
Монологічне.
- представляти себе, членів родини, друзів;
- називати предмети;
- рахувати до 10;
- розповідати короткі римівки, лічилки, співати дитячі пісні;
- називати і описувати предмети, тварини відповідно до навчальної ситуації в межах тематики програми.
3 – 4 речення – обсяг висловлювання.

Діалогічне.
- вітатися та прощатися;
- знайомитись;
- ставити питання та відповідати на питання однокласників і вчителів;
- висловлювати подяку, пробачення.

Читання.
- називати букви алфавіту;
- озвучувати в усному мовленні слова, словосполучення.

Письмо.
- писати літери алфавіту;
- відтворювати графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень.

 

 

 

 

Зміст програми.
2 клас. (1 година на тиждень, разом 35 годин)
Тема 1. Знайомство. Привітання. (3 год.)
               Знайомство з однолітками.
               Знайомство. Вік.
               Привітання.

Тема 2.Відпочинок і дозвілля. ( 5 год.)
Іграшки. Цифри 11, 12.                            
Іграшки. Їхколір.
Іграшки. Цифри 13, 14, 15.
Мійвільний час.
               Моя улюбленаіграшка.

Тема 3. Людина. (7 год.)
Частинитіла.
Частинитіла.
Частинитіла. Цифри 16, 17.
Літнійодяг.
Осіннійодяг.
Веснянийодяг. Цифри 18, 19.
               Зимовий одяг.

Тема 4. Природа. (9 год.)
Дикітварини. Їхнідії.
Свійськітварини. Їхнідії.
               Пори року. Погода.
               Моя улюблена пора року.
Назвимісяців. Щовідбувається в цімісяці? Погода.
Назвимісяців. Щовідбувається в цімісяці? Погода.
Назвимісяців.
Днітижня.
Мійулюблениймісяць і мійулюблений день. Чому?

Тема 5. Свята і традиції. (5 год.)
Новийрік і традиціїсвяткування.
Різдво і традиціїсвяткування.
               День народження і традиціїсвяткування.
               Пасха і традиціїсвяткування.
               9 травня і традиціїсвяткування.

Тема 6. Школа. (4 год.)
Шкільнеприладдя.
Шкільнеприладдя.
Меблі в класнійкімнаті.
Меблі в класнійкімнаті.

Резерв (2 год.)

Вимоги  до знань і вміньучнів. Учніповиннівміти.
Аудіювання.
- реагувати невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;
- демонструвати розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;
- розуміти короткі прості вказівки, сформульовані повільно;
- розуміти основну ідею адаптованого аудіо / відео запису.

Говоріння.
Монологічне.
- представляти себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;
- описувати предмети шкільного вжитку,іграшку, тварину, погоду;
- повідомляти про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами    4 - 5 речень.

Діалогічне.
- ставити загальні та нескладні спеціальні питання, засвоєнні як мовленнєві зразки та відповідають на них;
- відповідають на питання відповідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування та з опорою на вивчений мовний матеріал;
- реагувати на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;
- обмінюються репліками на рівні мікродіалогу. 4 -5 речень.

Читання.
- знати букви алфавіту;
- читати про себе і вголос і розуміти слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.

Письмо.
- за зразком відтворювати графічний образ букв, слів, словосполучень, речень;
- писати букви алфавіту (в т.ч. під диктовку);
- самостійно писати своє ім’я;
- описувати себе, предмет шкільноговжитку, іграшку, тварину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст програми.
3 клас. ( 1 година на тиждень, разом 35 годин).
Тема 1. Я, моя сім’я. (4 год.)
Знайомство. Привітання.
Знайомство.
               Моя сім'я. Знайомство з нею.
               Моя сім'я.

Тема 2.Відпочинок і дозвілля. (3 год.)
Моєзахоплення.
Види спорту.
Мійулюблений вид спорту.

Тема 3. Людина. (7 год.)
Частинитіла.
Описзовнішностітовариша.
Описзовнішностітварини.
Професії. Числа круглі десятки.
Професії.
Щоденні обов'язки. Робота по дому.

Тема 4.
Природа і навколишнє середовище. (9 год.)
Природа. Погода.
Погода. Місяці.
Моя квартира (будинок).
Кімната в квартирі (будинку).
Умеблювання.
Розташування меблів.
Моя кімната.
Моя кімната.

Тема 5.
Свята і традиції. (6 год.)
День народження.              
Новий рік і традиції його святкування
Різдво і традиції його святкування.
День святого Валентина і традиції його святкування.
Великдень і традиції його святкування.
Моє улюблене свято.

Тема 6.
Школа. (4 год.)
Школа. Шкільні предмети.
Школа. Навчальні предмети.
Умеблювання класної кімнати.
Резерв. (2 год.)

Вимоги до знань і умінь учнів. Учні повинні вміти.
Аудіювання.
- реагувати на запитання, які вимагають відповідей «так/ні» чи інших простих відповідей;
- розуміють інструкції, сформовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
- розуміти діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;
- розуміти основний зміст віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

Говоріння.
Монологічне.
використовувати прості речення та фрази для того щоб:
- описувати місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварин);
- робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитанного повідомлення, який містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
- коментувати свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання – 5-6 речень.

Діалогічне.
- ставити загальні, спеціальні, альтернативні запитання, засвоєнні в усному мовленні і відповідати на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
- підтримувати елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру, а також мікродіалогів.
Висловлювання кожного співрозмовника – 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання.
- читати вголос та про себе з повним розумінням короткі прості тексти, що містять мовний матеріал;
- читати і розуміти нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається з опорою на ілюстративний матеріал.

Обсяг – 150-200 друкованих знаків.

Письмо.
- писати слова, словосполучення, короткі речення;
- писати адресу;
- оформлювати лист, листівку-вітання;
- описувати себе, свою сім’ю, друзів, предметишкільноговжитку, тварини.
Обсягписьмовогоповідомлення – 5-6 речень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст програми.
4 клас. (1 година на тиждень, разом 35 годин).
Тема 1. Я, моя сім'я і друзі. (4 год.)
Привітання. Знайомство.
Знайомство.
Мої друзі. Знайомство з ними.
Мої друзі.

Тема 2.Помешкання. (7 год.)
Види помешкань.
Умеблювання моєї кімнати.
Умеблювання кухні.
Умеблювання гостинної.
Умеблювання ванної кімнати.
Покупки.

Тема 3.Відпочинок і дозвілля. (5 год.)
Види дозвілля.
Улюблені дитячі герої.
Улюблені дитячі герої.
Вільний час.

Тема 4.
Природа і навколишнє середовище. (6 год.)
Природа. Погода.
Дикі тварини та їх малята.
Дії диких тварин.
Свійські тварини та їх малята.
Дії свійських тварин.

Тема 5.Подорож. (4 год.)
Населені пункти.
Види транспорту.
Види транспорту.
Тема 6. Свята і традиції. (4 год.)
Зимові свята.
Весняні свята.
Моє улюблене свято.

Тема 7.Шкільне життя. (3 год.)
Школа навчальні предмети.
Мої улюблені шкільні предмети.
Умеблювання класної кімнати.

Резерв. (2 год.)

Вимоги до знань і уміньучнів. Учніповиннівміти.
Аудіювання.
- розумітимовленняв дещоуповільненомутемпі, ретельноартикульоване;
- розумітиосновнийзмістпрослуханихтекстіврізного характеру побудованих на засвоєномуматеріалі.

Говоріння.
Монологічне.
- робитиповідомленнякороткі про повсякденні і минулідії;
- робити короткий переказзміступочутого, прочитанного повідомлення, щоміститьзнайомиймовний і мовленнєвийматеріал;
- описуватисвій класс, класнукімнату, ігри, забави, погоду, сім'ю, свято, людей, тварини;
- коментуватизображене на малюнкуабо фото;
- порівнювати особи, предметивідноснопевноїознаки;
- висловлюютьсвоєставлення до об'єктів, явищ, подій.

Обсягвисловлювання – 6-7 речень.

Діалогічне.
- ініціювати і закінчуватидіалог;
- вести короткідіалогиетикетного характеру;
- підтримуватиспілкування, використовуючидіалогирізнихтипів;
- розігруватикороткі сценки виступаючи у певних ролях;
- брати участь у розмові на прості та звичні теми;
- емоційнозабарвлюватидіалогвикористовуючивідповіднуінтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвоїповедінкиносіївмови.

Висловлення кожного – 5-6 реплік, правильно оформлених, у мовномувідношенні.

Читання.
- читативголос та про себе з повнимрозуміннямкороткітексти, щомістятьмовнийматеріал, зазвоєний в усномумовленні;
- розумітиосновнийзмістрізноплановихтекстів, пов’язанихізповсякденнимжиттям;
- читати і розумітиосновнийзмістнескладних коротких текстів.

Обсяг – 200-250 друкованихзнаків.

Письмо.
- писати слова, словосполучення, речення;
- оформляти лист, листівку-вітання;
- описувати себе, свою сім'ю, друзів, кімнату, ігри і забави, погоду, свято, людей, тварин.

Обсягписьмовогоповідомлення – 6-7 речень.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 1 КЛАС

Дата

Назви тем

Год.

     Лексика

     Граматика

   Структура

 

 

Знайомство. Привітання.

2

 

 

 

1.

 

Знайомство. Привітання.

1

My, I, name, boy, girl

Дієслово to be  займ. I, my, his, her

Good morning, good bye, what is your name? my name is…

2.

 

Знайомство. Привітання.

1

Short, tall, his, her

 

His/her name is… He is tall. I am a boy/girl. I am …

 

 

Моя сім’я.

3

 

 

 

3.

 

Члени моєї родини.

1

Man, woman, mother, father, sister, brother, young, family

Дієслово   to be займенники I, his, her

This is man/ woman, my mother, father, … His/her name is… My brother is young (tall, short)

4.

 

Інші члени моєї родини.

1

Grandmother, grandfather, aunt, uncle

Дієслово to be  займенники I, his, her, he, she

He/she is old.

5.

 

Моя родина.

1

Have

Дієслово tohave

This is my family. I have a… her/his name is … he/she is…

 

 

Дозвілля.

4

 

 

 

6.

 

Іграшки. Лічба до 5.

1

Cat, dog, bear, horse, kite, robot, ballerina

Дієслово to be числівники one, two, three, four, five

It is a … That is a … What is (that)?

7.

 

Іграшки. Їх колір та величина.

1

Cars, trains, dolls, teddies, boat, on, in, at, under, box

Прийменники in,on, under, at

Give me dolls. Where are the cars?

8.

 

Моя улюблена іграшка.

1

Favourite, toy

 

My favourite toy is… It is …

9.

 

Іграшки.

1

 

 

How many? I have… dolls.

 

 

Природа. Свійські тварини

 

5

 

 

 

10.

 

Свійські тварини. Кольори.

1

Domestic, animals, cat, dog, cock, pig, hen, chick, red, yellow, pink, green, orange, black.

Дієслово to have

This is a… I have a … The cat is black (small). What colour is the …? Yes, it is/No, it is not.

11.

 

Свійські тварини.

1

Duck, rabbit, cow, horse, mouse, goose

 

 

12.

 

Свійські тварини. Які вони? Цифри 6, 7

1

Kind, angry, nice, funny, six, seven

Дієслово to be числівники six, seven

The dog is nice (angry, funny, kind)

13.

 

Свійські тварини та їх малята.

1

Kitten, duckling, puppy, piglet, goosling

 

A cat has a kitten, the mouse is small

14.

 

Мій домашній улюбленець.

1

Pet at home, fish, parrot, hamster

 

I have a pet at home.

 

 

Дикі тварини.

5

 

 

 

15.

 

Дикі тварини. Що вони роблять?

1

Elephant, kangaroo, tiger, wolf, fox, lion, crocodile, monkey, squirrel

 

Where does a kangaroo live? A kangaroo lives in the zoo. The fox lives in the forest.

16.

 

Дикі тварини. Цифри 8, 9.

1

Zebra, camel, bear, giraffe, eight, nine

Числівники eight, nine

The wolf does not live on the farm. A crocodile can swim. Can bears go?

17.

 

Дикі тварини та їх малята.

1

Baby elephant, bear cub, wolf cub, fox cub, tiger cub, lion cub

Дієслово to be

An elephant has baby elephant.

18.

 

Моя улюблена дика тварина.

1

Favourite, animals

 

My favourite animals is …

19.

 

Дикі тварини.

1

Grass, banana leaves, fruit, meat

 

What do monkey eat? Monkeys eat bananas.

 

 

Свята і традиції.

6

 

 

 

20.

 

День народження. Привітання.

1

Happy birthday, holiday

Дієслово to be

“Happy birthday”

21.

 

Традиції святкування Різдва в Англії.

1

Merry Christmas, Santa Claus, present, fir-tree

 

I like holidays.

22.

 

Традиції святкування Різдва в Україні.

1

Great, big, nice

Прийменники

Thisisa I like …

23.

 

Традиції святкування Нового року в Англії та в Україні.

1

Snow, snowballs, snowman, FatherFrost, present, fir-tree

 

 

24.

 

Привітання з Новорічними святами.

1

Happybirthday! HappyNewYear! Merry Christmas!

 

 

25.

 

Пасха. Пасхи святкування.

1

Easter, chirch, eggs

 

 

 

 

Школа.

6

 

 

 

26.

 

Шкільне приладдя. Цифра 10.

1

Ten, book, copy-book, pen, pencil, pencil-box, desk, chair, bag

Числівник ten

The book is on the desk.

27.

 

Школа. Шкільне приладдя.

1

Ruler, eraser, pointer, blackboard

 

The blackboard is brown.

28.

 

 Шкільне приладдя.

1

Lamp, piece of paper, map, brush, table, plant

 

What is this? This is a …

29.

 

Шкільне приладдя.

1

Picture, room, door, floor, window, ceiling

 

“Look at”

30.

 

Шкільне приладдя.

1

Wall, duster, album, teacher, pupil, bookshelf

 

 

 

31.

 

Шкільне приладдя.

1

Class-register, bottle of glue, mirror, absent, all, present

 

Діалог «Черговий»

 

 

Резерв

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 2 КЛАС

Дата

   Назви тем

Год.

     Лексика

    Граматика

      Структура

 

 

Знайомство. Привітання.

3

 

 

 

1

 

Знайомство з однолітками.

1

My, I, name, boy, girl, friend

Займенники i, my, his, her

Hello! Good morning, My name is… What is your name? How old are you? I am …

2

 

Знайомство. Вік.

1

 

 

How are you? I am fine. Where do you live? I live in …

3

 

Привітання.

1

Short, tall, his, her

 

His/her name is … He is tall. He is 7. He/she a boy/girl.

 

 

Відпочинок і дозвілля.

5

 

 

 

4

 

Іграшки. Цифри 11, 12.

1

Teddy-bear, house, bird, ball, car, lorry, eleven, twelve.

Дієслово to be  числівники eleven, twelve

This is a … That is a .. What is this/that?

5

 

Іграшки. Їх колір.

1

Colour, white, yellow, red, black, brown, blue, green, rosy, orange

 

What is this colour? What is your doll like?

6

 

Іграшки. Цифри 13, 14, 15

1

Thirteen, fourteen, fifteen

Числівники, написання числівників

 

7

 

Мій вільний час

1

Prity, nice, big, small

 

Let us, play! Give me, please! Thank you! I think…

8

 

Моя улюблена іграшка.

1

Favourite, toy

 

My favourite toy is … It is …

 

 

Людина

7

 

 

 

9

 

Частини тіла

1

Head, arm(s), leg(s), hand(s), eye(s), ear(s), knee[ni:]-коліно, thigh[θai]-стегно

Дієслово to have

I have…

10

 

Частини тіла.

1

Heel-п’ята, back, face, hair, nose, neck, check(s), chin-підборіддя

Дієслово to be

My hair is long (short), black (brown, blond).

11

 

Частини тіла. Цифри 16, 17.

1

Mouth, teeth, feet, finger(s), toe(s), left, right, palm[pa:m]-долоня

Дієслово  to have

I have ten toes, (fingers), two feet…

12

 

Літній одяг.

1

Sandals, dress, T-short, sock(s), hat, cap, skirt, shorts

Дієслово to have

This is my … I have a …

13

 

Осінній одяг.

1

Raincoat, boots, shoes, dress, jacket, umbrella

 

 

14

 

Весняний одяг. Цифри 18, 19.

1

Blouse, trousers, suit, shirt, skirt, shoes, dress, coat

Числівники 18, 19

My blouse is red. Her/his shirt/skirt is short/green.

15

 

Зимовий одяг.

1

Furcoat, sweater, plants, mittens, scarf, cap, jacket, boots

Дієслово to have

 

 

 

Природа.

9

 

 

 

16

 

Дикі тварини. Їх дії.

1

Run, jump, tree, swim, walk, lion, hare, crocodile, monkey, giraffe.

Дієслово tobe, can

Crocodile can swim

17

 

Свійські тварини. Їх дії.

1

Cow, horse, goose, turkey, donkey

Can

Horse can run.

18

 

Пори року. Погода.

1

Spring, summer, autumn, winter, warm, cold, hot, cool, season, today

Дієслово to be

It is not spring. Is it …? What season is it now? The weather is fine. What is the weather like today?

19

 

Моя улюблена пора року.

1

Beautiful, the sky, the sun, rainy, fun, bad, like

 

I like… Is it summer or winter?

20

 

Назви місяців. Що в ці місяці відбувається? Погода.

1

September, October, November, December, trees, leaves, yellow, red, brown, fall down, snow, cold, chilly

 

The trees are…  The leaves are fall down. Is it snowing?

21

 

Назви місяців. Що в ці місяці відбувається? Погода.

1

January, February, March, April, warm, weather, changeable, shine brightly

 

 

22

 

Назви місяців.

1

May, June, July, August, hot, grass, green

 

The weather is …  The trees and grass are green.

23

 

Дні тижня.

1

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Написання днів тижня

 

24

 

Мій улюблений місяць і мій улюблений день. Чому?

1

My, month, day, favourite, why, because

 

What is your favourite month/day? Why? I like …

 

 

Свята і традиції

5

 

 

 

25

 

Новий рік і традиції святкування

1

Decorate, fir-tree, pine-tree, play, sing, dance, Father Frost

Буквосполученняir

Do you have a New Year tree at home? What is there on the New Year tree?

26

 

Різдво і традиції  святкування.

1

Winter, snow, Santa Claus, snow-Maiden, present

Буквосполученняer

 Do you like …? Who gives presents on the New Year? What do children do around the fir-tree?

27

 

День народження і святкування

1

Birthday, happy, cake, present, play, dance, sing

Буквосполученняing

Do you like …?

28

 

Паска і традиції святкування

1

Easter, colou-eggs, chirch

Множина іменників

 

29

 

9 травня і традиції святкування

1

Flags, flowers, people, children, poems

Множина іменників

 

 

 

Школа

4

 

 

 

30

 

Шкільне приладдя

1

Box, pen, pencil, book, pencil-box, glue, ruler, eraser, pencil-sharpener

Артикль a (an)

What is it?

31

 

Шкільне приладдя

1

Lamp, bag, map, mop, brush, piece of chalk, picture

 

 

32

 

Меблі в класній кімнаті

1

Room, desk, floor, window, shelf, door, wall, clock

Буквосполучення or

Stand still! Sit still! Sit down! Stand up!

33

 

Меблі в класній кімнаті

1

Table, blackboard, chair, window-sill

 

Look! Take! Show!

 

 

Резерв.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 3 КЛАС

Дата

   Назви тем

Год

     Лексика

      Граматика

    Структура

 

 

Я, моя сім’я

4

 

 

 

1.

 

Знайомство. Привітання.

1

Goodmorning! Hello! Goodbye! Whatisyourname? My name is

Займенники i, my, his, her

I, my, name, boy, girl, her/his name

2.

 

Знайомство.

1

Good, fine, so – so

 

How are you? How old are you?

3.

 

Моя сім’я. Знайомство з нею.

1

Mother, father, sister, brother, friend

Буквосполучення er

This is my … Her/his name is … Where do you live?

4.

 

Моя сім’я.

1

Grandfather, grandmother, aunt, uncle, cousin

 

 

 

 

Відпочинок і дозвілля.

3

 

 

 

5.

 

Моє захоплення.

1

Stamp, toy cars, toy dolls, toy plants

There is …There are …

There are/is my … I like … He/she likes… I don’t like…

6.

 

Види спорту.

1

Sport, football, basketball, tennis, skiing, stating, swimming

Прийменники місця In, on, underмодальне дієслово can

Can you …? I can …in … . I cannot… in… In winter we can …

7.

 

Мій улюблений вид спорту.

1

Favourite, sport

Дієслово can, tobe

In winter I like to … My favourite sport is…  I can…

 

 

Людина.

7

 

 

 

8.

 

Частини тіла.

1

Cheek, shoulder, lips, tongue, face, eyes, ears, nose, arms, legs, body, hear, hair, teeth, toes, fingers

Дієслова to be, to have

He/she has …            I have …

9.

 

Опис зовнішності товариша.

1

Tall, short, fat, thin, round, dark, fair, (green, grey, blue), big, small

Дієслово to have

He/she has …

10.

 

Опис зовнішності тварини.

1

Tail, legs, head, nose, eyes, ears, nose, good

 

It has …

11.

 

Професії. Числа круглі десятки.

1

Doctor, teacher, secretary, seller, businessman, driver, engineer, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Числівники

Twenty plus ten is thirty

12.

 

Професії.

1

Worker, builder, policeman, fireman, pensioner, baker, butcher

Pr. Past

My father is … He/she is …

13.

 

Щоденні обов’язки.

1

Get up, wash my face, teth, make bad, have breakfast, dress on

 

Розпорядокдня

14.

 

Робота по дому.

1

Water the flower, tidy up the room, sweep the floor, feed the pet, walk the pet, go shopping

 

I do …; I do not. He/she does; he/she does not.

 

 

Природа і навколишнє середовище

9

 

 

 

15.

 

Природа. Погода.

1

Hot, rain, flower, sky, night, day, bad, fine, weather

 

The weather is … it is …; There is/are…

16.

 

Погода. Місяці.

1

Month, cold, warm, hot, chilly, shine brightly, sun, cloud, назвимісяців

Future Simple

 

17.

 

Дні тижня.

1

Назви днів тижня

Pr. Past

 

18.

 

Моя квартира (будинок)

 

1

House, flat, big, small, nice, light

Дієслово to be

My house (flat)… it is…

19.

 

Кімнати у квартирі (будинку)

1

Bedroom, living-room, kitchen, bathroom, hall

Дієслово to be

There is a bedroom in my flat.

20.

 

Умеблювання

1

Door, floor, wall, ceiling, window

 

This is a …

21.

 

Розташування меблів.

1

Table, sofa, bed, chair, armchair, lamp, shelf, book, on, in, at, under

Прийменники місця on,in, at

Where is the sofa? The TV is at the table.

22.

 

Моя кімната.

1

Cupboard, wordrobe, picture, carpet, TV, computer

Прийменники between, above, near, in the middle of

The carpet in the middle of the room.

23.

 

Моя кімната.

1

Pot, cup, plate, spoon, fork, bath, show

Прийменники місця

The bath is in the bathroom.

 

 

Свята і традиції.

6

 

 

 

24.

 

День народження

1

Happybirthday! Presents, candles, cake, sing, dance

Дієслово tohave

 

25.

 

Новий рік і традиції його святкування

1

Decorate, fir-tree, pine-tree, Father Frost, Snow-Meiden, play, dance, sing, presents

 

Do you have a New Year?

26.

 

Різдво і традиції його святкування

1

Santa Claus, present, socks, fir-tree

 

Do you like …? Who gives presents on the Christmas?

27.

 

День Святого Валентина

1

Holiday, Valinten’s Day, present

Дієслово to have

 

28.

 

Пасха і традиції святкування

1

Easter, chirch, eggs

Дієслово can

In Easter I can …

29.

 

Моє улюблене свято.

1

Favourite, my, holiday

Дієслово can, to have

 

 

 

Школа.

4

 

 

 

30.

 

Школа. Шкільні предмети.

1

Book, pen, pencil, copy-book, bag, eraser, ruler, pencil-sharpener

Артикль a (an)

What is it? This is …/ That is …

31.

 

Школа. Навчальні предмети.

1

Reading, Ukrainian, English, Music, Maths, Art, Sport, subjects

Дієслово tohavethereis/are

On Monday we have … There is …/There are …

32.

 

Умеблювання класної кімнати.

1

Desk, table, window, door, floor, ceiling, picture, shelf, bookcase, blackboard

 

The floor is brown. The ceiling is white.

33.

 

Розташування меблів у класній кімнаті

1

 

On, in, at, under, above, near, in the middle of, between, below

The shelf is on the wall. The bookcase is near the door.

 

 

Резерв

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 4 КЛАС

Дата

    Назви тем

Год.

     Лексика

     Граматика

    Структура

 

 

Я, моя сім’я і друзі.

4

 

 

 

1.

 

Привітання. Знайомство.

1

Hello! Goodmorning! Goodafternoon! How are you!

ЗайменникиI, my, Im

Hello! I’m… hi! My name …

2.

 

Знайомство.

1

Address, live, tall – taller, young – the youngest

Ступені порівняння. Сполучникthen   займенникmy

Where do you live? I live in … . What is your address?

3.

 

Мої друзі знайомство з ними.

1

Friend, she/he lives, his/her name is…

Займенники his/her

You are lucky!

4.

 

Мої друзі.

1

tall, thin, fat, good, friendly

 

 

 

 

Помешкання.

7

 

 

 

5.

 

Види помешкань.

1

Flat, house, big, small, light, nice, bedroom, living-room, dining-room, hall, kitchen, bath- room

Артикль a (an)

 

6.

 

Умеблювання моєї кімнати

1

Sofa, armchair, table, chair, computer, curtains, picture, carpet,  lamp

There is…/ there are …

There is a lamp on the table.

7.

 

Умеблювання кухні.

1

Cooker, table, stools, toaster, kettle, jug, pan, frying-pan, napkin, refrigerator, iron, vacuum cleaner

Питальне слово where;   there is/there are

Where is the cooker?

8.

 

Умеблювання гостинної.

1

Sofa, armchair, fairplace, table, TV, chair, clock, lamp, telephone, dresser-посуднашафа

Питальне слово what; there is/there are

What is there? There is …

9.

 

Умеблювання ванної.

1

Shower, mirror, bath, soap, shampoo, towel, washing-machine, tooth-paste, tooth-brush

 

 

10.

 

Покупки.

1

Milk, juice, cheese, kefir, jam, butter, biscuit, meat, cucumber, cabbage, orange, lemon, plum

Множина іменників. Howmany/much

Tomato - tomatoes

11.

 

Покупки.

1

Macarone, cake, ham, bread, eggs, oil, tomato, onion, radish, apple, apricot

Множина іменників. Howmany/much

 

 

 

Відпочинок і дозвілля.

5

 

 

 

12.

 

Види дозвілля.

1

Swing-гойдання, slide-гірка,merry-go-round-карусель, sand-box-пісочниця, skipping-rope-скакалка, seesaw-гойдадись на дошці.

Pr. Contin.

 

13.

 

Види дозвілля.

1

Tennis, football, hockey, volley-ball, figure-skating, diving, basket-ball, skiing, swimming

Питальне слово when

When you can play football?

14.

 

Улюблені дитячі герої.

1

Cinderela, Tom and Jerry, Micky Mouse, Mamaid

Сполучник because

I like … I do not like…

15.

 

Улюблені дитячі герої.

1

My, favourite

Сполучник because

My favourite …

16.

 

Вільний час.

1

Free, my, time

 

Розповідь про свій вільний час

 

 

Природа і навколишнє середовище.

6

 

 

 

17.

 

Природа. Погода.

1

Rain, wet, bad, weather, chilly, shine, light, sun, cold, cloud, sky, bright, melt-танути

Pr. Cont.                Pr. Perfect

It is a good day. The sun shining is brightly.

18.

 

Пори року. Місяці.

1

Season, summer, autumn, winter, spring,…

 

In winter … . there are …

19.

 

Дикі тварини та їх малята.

1

Baby elephant, bear cub, wolf cub, fox cub, tiger cub, lion cub.

Дієслово to be

An elephant has a baby elephant.

20.

 

Дії диких тварин.

1

Skip, run, climb, walk

Дієслово can

The monkey can climb on the tree.

21.

 

Свійські тварини та їх малята.

1

Kitten, duckling, puppy, piglet, gosling, chick, kid, calf

Дієслово to be

A hen has a chicken.

22.

 

Дії свійських тварин.

1

Bow – bow, mey – mey, moo – moo

Дієслово can

 

 

 

Подорож.

4

 

 

 

23.

 

Населені пункти.

1

Museum, fountain, park, square, café, shop, cinema, bookshop, bus stop, traffic-light, metro

 

This is …

24.

 

Види транспорту.

1

Bicycle, motor cycle, car, bus, ship, train

Питальне слово what

What is this?

25.

 

Види транспорту.

1

Crane, ambulance, fire-engine, police car, plant, tram, trolley-bus, tractor, boat

 

Did you like it? When did you go there?

26.

 

Подорожування. На чому можна подорожувати.

1

 

Питальне слово why

 

 

 

Свята і традиції.

4

 

 

 

27.

 

День народження.

1

Cake, candle, guests, presents, dance, sing

 

Do you like …?

28.

 

Зимові свята.

1

New Year’s Day, Christmas, Armed [a:md] Forces [fo:siz] Day

 

In winter we celebrate … When do we celebrate … of Ukraine.

29.

 

Весняні свята.

1

Easter, Mother’s Day, 8 of March, Victory day

 

We celebrate … . When do we celebrate …

30.

 

Моє улюблене свято.

1

Favorite, my, holiday

 

 

 

 

Шкільне життя.

3

 

 

 

31.

 

Школа. Навчальні предмети. Цифри від 21-49

1

Art, Maths, Musia, Sport, Ukrainian, Reading, English

Числівники

Розв’язування прикладів

32.

 

Мої улюблені шкільні предмети.

1

Favourite, my, subject

Числівники

Розв’язування задач

33.

 

Умеблювання класної кімнати.

1

Table, desk, lamp, window, door, shelf, blackboard

 

There is …/ there are …

 

 

Резерв.

2

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Інші матеріали
НУШ
Додано
11 серпня 2019
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку