Методична розробка "Екологічне спрямування процесу вивчення англійської мови з метою формування соціокультурної компетенції учнів"

Про матеріал
Екологічна освіта на уроках іноземної мови є невід’ємною складовою частиною виховання не тільки відповідального ставлення учнів до навколишнього соціоприродного середовища, формування екологічних, духовно-моральних цінностей і орієнтирів, а й сприяє розвитку навичок комунікатівних, інформаційних та соціокультурних компетенцій на основі іншомовного матеріалу. Дана розробка містить рекомендації та технологічний опис використання ефективних методів та прийомів роботи з формування основ екологічної культури в процесі вивчення англійської мови на різних етапах навчання. Значна частина вправ із власног досвіду участі в міжнародногму екологічному проекті "Європейські школи за живу планету"
Перегляд файлу

Enviromental Education in the Process of Learning English

 


 

Зміст

 

Вступ …………………………………………………………………………... 3

Екологічне спрямування процесу викладання англійської  мови в  

 середній школі.……………………………………………………………...…5

 1.        Основні завдання та етапи впровадження екологічного виховання на уроках іноземної мови ………………………………………………….5
 2.        Методика та технологія впровадження екологічного виховання на уроках англійської мови. ……………………………………………….6

Висновки…………………………………………………………………….….21

Використана література …………………………………………………….…22

 

 

 

 

 


 

Вступ

     У XXI столітті людство підводить сумні підсумки свого розвитку протягом двох тисячоліть. Зростання населення планети і все зростаючі його потреби, однобокий розвиток науки і техніки наблизили глобальну екологічну кризу.

     Особливу роль у вирішенні цих проблем має відіграти запровадження безперервної екологічної освіти для підвищення рівня екологічної культури в усьому світі і для всіх верств населення. Адже відомо, що ефективна екологічна освіта є шляхом до високої екологічної культури, і стала необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку людства. За таких умов провідна і найважливіша роль в екологіч­­­ній освіті і вихованні учнівської молоді згідно Концепції екологічної освіти України відводиться загальноосвітньому навчальному закладу. Майбутнє нації залежить від освіти та виховання підростаючого покоління, що визначають стан держави в сучасному світі і людини в суспільстві. Виховання людини - громадянина, з високою екологічною культурою, що несе відповідальність за долю своєї країни і рідної природи, нагальна задача сучасної школи.              

Перед загальноосвітнім навчальним закладом стоїть завдання сформувати систему знань, поглядів і переконань учнів, які забезпечуватимуть громадську відповідальність за стан навколишнього середовища, як основу існування держави, готовність його поліпшувати шляхом прийнят­­­тя необхідних екологічно грамотних рішень на основі нового стилю мислення і життя у злагоді з природою.

 Добре відомо, наскільки величезним  виховним, освітнім та  розвиваючим потенціалом володіє іноземна мова як навчальний предмет. У методичній літературі неодноразово ставилося питання про більш ефективне використання  можливостей мови в процесі його вивчення. Іноземна мова як дієвий фактор соціально-економічного, науково-технічного та загально-культурного прогресу суспільства і як засіб спілкування може і повинна використовуватись в плані екологічного виховання.

 

Планета - наш спільний дім, і для запобігання екологічної катастрофи і рішення загальнолюдських проблем потрібен розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва у галузі екологічної освіти і науки, охоро­ни довкілля, раціонального використання природних ресурсів, збережен­ня біосфери і цивілізації,  співробітництва з вироблення екологічно чистих технологій. За даних  умов роль школи у  вирішенні цих проблем, в тому числі і завдяки інтеграції екологічної культури в процес викладання шкільних дисциплін, і особливо іноземної мови, зростає.


 

Екологічне спрямування процесу викладання англійської  мови в середній школі

 1.   Основні завдання та етапи впровадження екологічного виховання на уроках іноземної мови

Проблема формування екологічної культури, яка повинна закласти основи екологічно благополучного світу ХХІ століття, надзвичайно важлива й актуальна, адже сучасна Україна потребує підростаючого покоління, яке володіє екологічною свідомістю та світоглядом. Основи свідомого ставлення, світогляду та культури, як засвідчує педагогічна практика закладається саме в шкільні роки.

Екологічна освіта своєю  спрямованістю на виховання відповідального ставлення до навколишнього соціоприродного середовища, на формування екологічних, духовно-моральних цінностей і орієнтирів має бути обов'язковою складовою частиною загальноосвітньої підготовки учнів, в тому числі і частиною уроків іноземної мови. Навчальний предмет «іноземна мова» має більші можливості для посилення різних напрямків виховання гармонійно розвиненої особистості, у тому числі, і екологічного, покликаного формувати дбайливе ставлення до природи як до громадської та особистої цінності. Виховний досвід різних народів має безцінні екологічні традиції, які не втратили своєї актуальності і в сучасних умовах.

       Формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенцій полягає у залученні людини, яка вивчає іноземну мову, до духовних і культурних цінностей іншої етнокультурної дійсності, які є базовим змістом мови. Оскільки екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формуванню екологічної свідомості і екологічної культури засобами іноземної мови має приділятися особлива увага. Значного успіху та результативності у формуванні основ екологічної культури у школярів в процесі викладання іноземної мови можна досягти за допомогою традиційно міжпредметних зв’язків теоретичного і практичного змісту, використання автентичних тестів, відео та аудіо матеріалів, програмно-педагогічного забезпечення та інформативних інтернет-ресурсів екологічного спрямування, дидактичних та рольових ігор, реалізації творчих індивідуальних та колективних проектів, організації ефективної позакласної роботи з іноземної мови на екологічну тематику.

Оскільки екологічна освіта спрямовується на подолання споживацького ставлення до природи та її ресурсів та базується на принципах добра і краси, розуму, свідомості і патріотизму, то основною метою вчителя є виховання екологічної особистості, підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи,  що досягається поетапним шляхом вирішення освітніх, виховних та розвивальних завдань:

 •              вміння правильно використовувати мовні зразки та мовленнєві кліше для конструювання іншомовного спілкування на екологічну тематику, тобто формувати комунікативну компетенцію;
 •              вміння знаходити та отримувати необхідну інформацію й засвоювати її у вигляді нових знань, тобто формувати в учнів інформаційну компетенцію;
 •              вміння адекватно використовувати автентичні знання та вміння функціонування в полікультурному середовищі, тобто формувати соціокультурну компетенцію.

 Спираючись на сенситивність дітей шкільного віку для формування основ свідомої поведінки використання лексики екологічного спрямування у процесі вивчення іноземної мови дозволяє поглибити та розширити в учнів наявні знання про природу, виробити у них природодоцільне ставлення до природного довкілля та підвищити рівень сформованості основ екологічної культури загалом.

Роботу з формування основ екологічної культури на уроках англійської мови слід проводити  в три послідовні етапи, які відповідають логіці формування основ екологічного виховання в загальноосвітній школі. Це:

-     пізнавальний, на якому на основі нової англомовної лексики екологічної тематики надаються знання про природу,  взаємозв’язки у ній, про правила поведінки на природі та гуманне ставлення до неї, і використовуються такі методи та прийоми організації навчального процесу як: презентація лексичного матеріалу, художнє слово, бесіда, розповідь, пояснення, використання наочності, аудіо та відео супроводу, навчальні ігри, робота з автентичними текстовими матеріалами тощо;

-      пізнавально-практичний, на цьому етапі відбувається тренування учнів у  застосуванні на практиці отриманих знань про природу та вивченої англомовної лексики і використання таких  методів та прийомів організації навчального процесу як дидактичні, імітаційні та рольові ігри, проблемні ситуації, тренувальні лексико-граматичні вправи із застосуванням навчального матеріалу екологічного спрямування, опитування, анкетування, інтерактивні методи для ведення парної та групової роботи тощо;

-    практичний, на якому організовується самостійна природодоцільна діяльність учнів, застосовуючи такі методи та прийоми організації навчального процесу: вікторини, розваги-квести, сюжетно-рольові ігри на теми екологічних ділем, написання екологічних статей, створення еко-буклетів, реалізація різноманітних екологічно-спрямованих індивідуальних та колективних проектів тощо.

Дана система виховних впливів на учнів під час вивчення англійської мови передбачає:

 поглиблення, уточнення та систематизацію знань дітей про природу та взаємозв’язки у ній;

 розвиток емоційно-чуттєвої сфери, виховання морально-естетичних почуттів (позитивне ставлення до природи як до складного цілісного організму та до її об’єктів і явищ; орієнтація дітей на збереження природи, на любов до неї, бережне та господарське ставлення).

 вправляння дітей у екологічно доцільній поведінці на природі;

 засвоєння та функціонально адекватне використання англомовної лексики екологічного змісту. При цьому слід звернути увагу, що процес введення англомовної лексики за допомогою різних форм і методів має тісно переплітатися з розширенням та узагальненням знань школярів про природу, її об’єкти та явища, формуванням основ екологічної культури в цілому.

Така навчальна діяльність покликана розвивати пам’ять, увагу, уяву, творче мислення, викликати позитивні емоції та почуття, збагачувати тематичний словник (активний та пасивний), формувати іншомовну мовленнєву компетенцію як в галузі екології та охорони навколишнього середовища, так і в загально навчальному змісті.


 

1.2. Методика та технологія впровадження екологічного виховання на уроках англійської мови.  

Надзвичайно важливою є правильна організація впровадження екологічної освіти засобами іноземної мови. Для реалізації першого етапу системи роботи з формування основ екологічної культури в школярів у процесі вивчення англійської мови проводяться заняття, розширюючи, конкретизуючи, уточнюючи знання дітей про природу, подаючи нову англійську лексику. Заняття проводяться таким чином, щоб забезпечити поетапність збагачення знань дітей відповідно вікових особливостей: від елементарних уявлень про об’єкти природи найближчого оточення (свійські тварини, дикі тварини, комахи) до масштабних явищ природи (зміна пір року, характерні для неї погодні умови, метеорологічні явища) та проблем взаємовідносин людини і природи (екологічні катастрофи, наслідки людської діяльності, проблеми охорони навколишнього середовища тощо) . На першому етапі опрацювання екологічно-спрямованої теми учні  розширюють та конкретизують знання про природу, особливості життєдіяльності живих організмів, існування неживих об`єктів природи, правила поведінки у лісі, у луці, біля водойми, виховують бажання допомагати братам нашим меншим; знайомляться з новою англомовною лексикою, виховують бажання вивчати англійську мову.

Для введення та першочергового закріплення нової лексики на екологічну тематику можна запропонувати такі вправи:

 •        Фонетична розминка –Phonetic Drill:

Tongue-twister  Rhymes:

 Whether  the  weather  is  cold,

 Or  whether  the  weather  is  hot,

 We’ll  weather  the  weather

 Whatever  the  weather,

 Whether  we  like  it  or  not.

 

 When  the  weather  is  wet

 We  must  not  fret.

 When  the  weather  is  cold

 We  must  not  scold.

 When  the  weather  is  warm

 We  must  not  storm.

 But  be  thankful  together

 Whatever  the  weather.

 

 •        Співставлення – Matching(початкові класи):
 •         Match the seasons and the colours as it is in the rhyme / or colour the season:

Spring is green

Winter is white

Autumn is yellow

Summer is bright

 •         Listen to extracts fromThe Four Seasonsby Vivaldi. Which seasons from the pictures are the extracts about?
 •         Диктант-замальовка - Drawing  dictation

 It  is  summer. The  sun  is  shining  brightly. There  are  no  clouds  in  the  blue  sky. The  ground  is  covered  with  green  grass. There  is  a  large  apple  tree. It  has  many  branches  and  green  leaves. There  are  many  red  apples  in  the  tree. Under  the  tree  there  are  many  yellow, blue  and  pink  flowers.

 

 •         Match the new words and the pictures:

 

 •        Match the adjectives with the animals in the photo

 

 

 •        «Мозковий штурм» - Brainstorming (середні класи)
 •         “Group work” - each  group  must  think  of  words  and  phrases  describing  their  season.

SPRING

March  April  May

birds

green  leaves

warm  weather

beautiful  flowers

raincoats

suits  and  dresses

long  days

short  nights

AUTUMN

September  October  November

cool  weather

grey  sky

clouds

rain 

wind

yellow  and  red  leaves

short  days

many  fruit  and   vegetables

SUMMER

June  July  August

fine weather

hot  weather

the  sun  shines  brightly

summer  holidays

flowers  of  many  colours

green  trees

bathe  in  the  river  or

           in  the  sea

 

WINTER

December  January  February

cold  weather

snow

no  leaves

white

short  days  and  long  nights

ski, sledge, make  snowmen

warm  coats  and  hats

winter  holidays

 •        Rhyme  and  vocabulary  brainstorm : look  at  the  pictures  of  summer  and  name the  words  connected  with  this  season (e.g. sun, sea, fruit, sport, hot, etc.). Now  find  the  rhymes  to  them. (e.g. sun – fun;  sea – see; fruit – good; hot – lot; sport – short, etc.). Think  and  try  to  make  small  verses  with  these rhymes.

          e.g.   Summer  is  hot.

         Here’s  fruit  a  lot.

         To  lay  in  the  sun

         Is  a  great  fun.

 •        Eliciting  (вправа для активізації лексичного матеріалу) – написати якнайбільше слів, що розпочинаються на вказані літери. Можна проводити як роботу в парах, групах або всім класом.

e.g.    Spring

          East

          Autumn

          Sun

          October

          November

 

 •        Парний диктант – Pair-dictation (учні працюють в парах і диктують партнеру слова, які відсутні у його варіанті картки)

“It  is  a  warm  autumn  day.  Two  townsmen  are  walking  in  the  village. They  see  a  large  garden  with  many  trees. All the  trees  have  many  apples, but  one  tree  has  no  apple. They  do  not  know  why  this  tree  has  no  apples. Soon  they  see  a  farmer’s  boy  and  ask  him: “Why  is  it  so? Can you  tell  us?”  “Of  course, I  can,”  answers  the  boy, “because  it  is  an  oak-tree.”

 

 

A. It  is  a  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _   day. Two townsmen  are  _ _ _ _ _ _ _     _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _.

    They  see  a  _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _    _ _ _ _   many  trees.  _ _ _    _ _ _      _ _ _ _ _   have    

    many _ _ _ _ _ _ , _ _ _    _ _ _   tree  has  no  apple. They _ _   _ _ _   _ _ _   why  this  tree _ _ _

    _ _     _ _ _ _ _ _ . Soon  they  see  _    _ _ _ _ _ _ _   _ _ _    _ _ _ ask  him: “_ _ _    _ _    _ _  _ _?

   Can you  tell  us?”  “_ _    _ _ _ _ _ _ , I  can,” _ _ _ _ _ _ _    _ _ _     _ _ _,”because  it  is  an  oak-tree.”

B. _ _    _ _   _  warm  autumn  _ _ _.  _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ walking  in  the  village. _ _ _ _

_ _ _    _  large  garden  with  _ _ _ _     _ _ _ _ _ . All  the  trees  _ _ _ _   _ _ _ _    apples, but  one

_ _ _ _   _ _ _   _ _    _ _ _ _ _. _ _ _ _  do  not  know  _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  has  no  apples. _ _ _ _

_ _ _ _   _ _ _   a  farmer’s  boy  and  _ _ _   _ _ _: “Why  is  it  so?  _ _ _    _ _ _    _ _ _ _    _ _ ?”

“Of  course,  _   _ _ _,”  answers  the  boy, “because  _ _    _ _    _ _  oak-_ _ _.”

 

 

 

 

 

 

 

 •        Асоціативні мапи – Association network/ Vocabulary spidergram

Ефективний метод для роботи з розвитку навичок читання, аудіювання, складання усного та писемного повідомлення за прочитаним чи почутим текстом

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступним кроком системи роботи з виховання екологічної культури на уроках англійської мови є формування вміння дітей використовувати в комплексі як іншомовні, так і екологічні знання. Школярам можна запропонувати виконати вправи, спрямовані на формування нових умінь природодоцільної поведінки, що ґрунтуються на екологічному мисленні й свідомості:

 •        Рольові ігри – Role-playing (складання діалогів за поданою ситуацією з використанням тематичних малюнків, опорних лексичних карток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •         Footprint conference рольова гра-конференція з вирішення екологічних проблем міста/регіону тощо (учасники працюють в малих групах, які представляють школу, владу, споживачів, громадські організації, промисловість та бізнес, ЗМІ). Мета гри – показати інтереси різних зацікавлених груп, навчити знаходити порозуміння та приймати колективні рішення, розвивати креативне мислення.

Procedure:

Divide the participants in groups (school, politicians, consumers, NGO’s, industry and commerce, media). Each group gets a preparation sheet and has time to prepare for the conference. If a group needs further help, the sheets with ideas can be distributed. At the footprint conference all groups meet and decide together what is going to be done in their school/town/land to reduce the ecological footprint. All groups should agree with the result. It is useful to have a presenter who gives everybody the opportunity to talk and to stay with the theme. 

Ideas for the Media

 •           Announce a competition for the best ideas among the readers of the newspaper.
 •           Write an article about the ecological footprint.
 •           Start an information campaign about FSC-wood.
 •           Show reports about people that are practising good and innovative solutions on local TV.
 •           Interview politicians about the ecological footprint.
 •           Write a series about the different marks of quality.  

Ideas for the School

 •           Start a biological buffet at school.
 •           Announce that no tin-cans are to be used at school.
 •           Lay out a pond and care for it together.
 •           An action called “bike instead of car”
 •           Use energy saving light bulbs.
 •           A footprint-project as a part of education.
 •           Give talks about the environment.
 •           Arrange an exhibition about the ecological footprint.

Ideas for Politicians

 •           More busses/trams in town so that people don’t need to use their own car.
 •           More parking places for bikes in the town.
 •           Announce a competition for the best ideas about traffic/transport.
 •           Improve the sewage plant of the town.
 •           Support people that want to have an own compost heap.
 •           Support solar energy.
 •           Support projects for the environment (e.g. a natural reservation)
 •           Support small shops with regional products.
 •           Support markets where farmers directly can sell their products.
 •           Put the river in the town back into a natural state.
 •           Prepare division of the rubbish and make recycling possible.

Ideas for Consumers

 •           Buy regional products.
 •           Buy biological products.
 •           Buy fish with the MSC certificate.
 •           Buy regional fish.
 •           Eat less meat.
 •           Prefer fair-trade products where possible.
 •           Buy wood with the FSC certificate.
 •           Do not buy any products/earth that contains peat.
 •           Repair broken things instead of throwing them away and buying new things.
 •           Use public transportation instead of a car.
 •           Use recycled paper.
 •           Try to avoid rubbish.
 •           Separate and recycle their rubbish.

Ideas for NGOs

 •           An exhibition about the ecological footprint.
 • Projects that saves nature in the town. (e.g. plant bushes/trees, lay out a pond, save amphibians at the roads).
 •           Inform the local politicians.
 •           Write articles to the newspaper and inform the medias.
 •           Visit schools and inform the pupils.
 •           Support school-projects.
 •           Collect money for projects that save nature and the environment. 

Ideas for Industry and Commerce

 •           Reduce the amount of waste.
 •           Use modern energy saving techniques.
 •           Follow environmental laws.
 •           Use the newest filters.
 •           Save water.
 •           Donate financial support to environmental projects.
 •           Look for good solutions together with NGOs.
 • Lower prices for energy saving devices, higher prices for environmental destroying devices.
 •           Action week for biological products in the supermarkets.
 •           Inform their employees about the ecological footprint.
 •           Give areas not needed for production back to nature.
 •           Turn off light during the non working period (night) in shops and offices.

 

 •        Імітаційні ігри

Сouncil of All Beings   - «Рада живих істот планети» для вирішення проблем природного середовища. Participants each choose to represent and speak for a part of the natural environment during a "council of all beings" (at which no humans are present).  Beforehand, participants each make a mask to represent their aspect of nature.

 

 •        Інтерактивні та рухливі ігри
 •         The two faces of the world«Два обличчя світу» - креативна гра в малих групах зі створення постерів позитивного та негативного майбутнього світу. When we think about the future we have both hopes and fears. Alone or in groups the students can express them by creating posters with “the future face of the world”, the sad face of the world and the happy face of the world. 

 

 •         Toxic Waste

Toxic Waste - in ActionПопулярна гра для активізації групової роботи, яка включає розвиток креативного мислення, уяви, фантазії, реакції та готовності швидкого прийняття командних рішень. Мета її – перемістити контейнер з токсичними відходами у безпечне місце. This is a popular, engaging small group initiative activity which always provides a rich teamwork challenge for about 30-45 minutes.  Involves thinking, imagination, action, fantasy, risk and an attractive solution. The challenge is to move the toxic waste contents to the "neutralization" container using minimal equipment and maintaining a safe distance within a time limit. The waste will blow up and destroy the world after 20 minutes if it is not neutralized. Anyone who ventures into the radiation zone will suffer injury and possibly even death, and spillage will create partial death and destruction.  Therefore, the group should aim to save the world and do so without injury to any group members. Give the group some planning time with no action e.g. 5 mins.  Then start the clock and indicate it is time for action, e.g., 15 or 20 mins.

 

 •         Animal Sounds   - групова весела рухлива гра, мета якої із знайти собі відповідну пару за звуками тварин.

Works with any group size over 10 and with large groups; the more the merrier.  Invite people into a circle.Hand out blind-folds and help people to blind fold another.  Alternatively, ask for eyes closed.

Explain that each person will hear a whisper of an animal name.  Move around the group, giving each person the name of animal (e.g., from the list below). The challenge will be to find all other animals of one's own kind.  No-one can talk - only animal sounds can be made. List of possible animals (aim to have 3 or more of each animal):

 •              http://www.wilderdom.com/images/Wolf.wmfWolf
 •              Cat
 •              Pig
 •              Kangaroo
 •              Snake
 •              Lion
 •              Crow
 •              Monkey
 •              Frog
 •              Elephant

 

 •        Квести
 •         Jeopardy  game (Гра  складається  з  5  тем-категорій, в кожній  з  яких  є  5 запитань  різної  складності – від  10  до  50  очок. Група, що  правильно  відповіла на  запитання, має  право  обирати  наступну  категорію  та  складність  питання. Краще використовувати для узагальнення матеріалу)

JEOPARDY  GAME  TABLE

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

WEATHER

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

JEOPARDY  GAME  QUESTIONS:

 

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

WEATHER

110

Spring

months

Summer

months

Autumn

months

Winter

months

Winter’

weather

220

Spell:

March

Spell:

July

Spell:

October

Spell:

February

Spell:

cloud

330

Holiday:

March,8

Holiday:

August,24

Holiday:

September,1

Holiday:

January,7

Weather in

June

440

What do  people

wear  in  April?

(three  things)

What do people

wear  in

 June?

(three things)

What  do

 people

wear in  September?

(three  things)

What  do

 people

 wear  in  December?

(three  things)

Today’s

Weather

550

Poem  about

spring

Poem  about

summer

Poem  about

autumn

Poem  about

winter

The English

people about

 weather

 

JEOPARDY  GAME ANSWERS

 

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

WEATHER

110

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

January

February

* cold

   snow

   frost

220

M,A,R,C,H

J,U,L,Y

O,C,T,O,B,E,R

F,E,B,R,U,A,R,Y

C,L,O,U,D

 

330

Women’s 

Day

Independence

Day

Knowledge

Day

Christmas

* hot, sunny,

nice, long  days

440

*raincoats

suits

jackets

*summer 

dresses, suits

shorts

* raincoats

suits

warm  dresses

* coats

warm  caps

fur  coats

 

550

 

 

 

 

 

 

* - можливі відповіді

 

 

 

 

 

 •        Екскурсії та спостереження на природі – Nature Watching
 •         A nature art exercise: In small groups, students search for leaves of different shades and colors and create a “leaf rainbow” and present their “rainbow”.

 

 •         A Solo Hour in Nature – students search some place to sit in nature (in a wood, on a river bank etc) to write possible written meditations (descriptions, rhymes, songs etc)
 •         Natural Orchestra

Групова рухлива гра, під час якої учасники за допомогою природних матеріалів намагаються створити музичний оркестр.

Creative engagement with nature, musical sense, and group activity. Everyone tries to find a musical instrument in woods. It should make a characteristic sound and it has to be made only from natural substances (e.g. you can clap with sticks or stones, crackle with dry grass or cones, blow in blades of grass, etc.). Then everyone introduces his/her own musical instrument and sounds that it makes. The orchestra can play in this way different kinds of songs, even demanding musical compositions.

 •         Secret Smells – відгадай запахи природи (квітів, дерев, трави тощо)

A guessing competition - use different smells from nature (e.g., flowers, leaves) - who can guess them right?

 

З метою формування основ екологічної культури, умінь самостійно  використовувати екологічні знання та засвоєну англійську лексику доцільно проводити такі види робіт:

 Творчі завдання для розвитку усного та писемного мовлення:

 •         Favourite Place in Nature. Where is your favorite place in nature?  Write a description, draw or picture or describe the place to your partner. What makes it special?
 •         What has changed in the last 150 years?  This is ideal for small groups – run it as a brainstorming competition.  Ask groups to read their lists out to the whole group.  Discuss the main themes, the surprises, etc.
 •         What if we slept for 100 years? If we slept for 100 years, what would the world look like and what would we do?  Individuals or groups can dream, draw, write, act, discuss, etc. possible scenarios.  Such activities help people to envisage new possibilities for more sustainable relations with nature.
 •         Portraying the elements: Earth, Air, Fire and Water.  Allocate each person an element and discuss what kind of personality/behavior attributes belong with to each elements.  Then have people move through the playspace, acting out their element.  Rotate through each element.
 •         Provocative Statements Обговорення в малих групах провокуючих тверджень.

As an introduction to conversations on deeper questions, provocative statements or a provocative text that brings up questions of principle can be suitable. The statements can be discussed in small ‘murmuring-groups’ of 2 or 3. Afterwards an exchange of thoughts in the whole class is possible.

Examples for such provocative statements could be:

 •           Everyone has the right to own a car.
 •           Everyone has the right to own a mobile phone as well a computer.
 •           Everyone has the right to own 15 T-Shirts and 10 Jeans.
 •           Everyone is entitled to do vacations in the Caribbean once in a year.
 •           Everyone is entitled to own a house with garden.

 

 •         Concluding open sentences«Відкриті речення…»

This is a method to reflect thoughts, opinions, and mental states in the face of the current global trends. A couple of incomplete sentences considering the present and prospective developments are written on the board or a sheet/flip-chart. First everyone works alone and completes the open sentences. Afterwards an exchange of the personal results can take place in small groups. Examples for incomplete sentences:

 •           I think, the conditions in our society will …
 •           I believe that the environmental situation will…
 •           I think of the world, which is waiting for the children and the youth, and it seems…
 •           If I think of the next generation…

 

 •         To take a stand«Займи позицію»

A placard with a statement lies on the floor in the middle of the room. It invites to take a stand, to show opinion and position. Possible statements could be:

 •              A different/fair world is possible.
 •              It makes sense that people care about their ecological footprint.
 •              It makes sense to get involved with something/To get active.
 •              Our consumer society will never change.
 •              I have to renounce a lot of things to have an ecological lifestyle/a small footprint.

The participants stand as close to the poster as they agree with the statement. After everyone has found his position, the participants can tell why they took a certain position and what their opinion is. This method is useful to start discussions and conversations.

 

 •        Ecological projects -  створення та презентація колективних або індивідуальних екологічних проектів, наприклад про вирішення екологічних проблем у рідному місті.
 •           Stage 1. Think about an ecological problem in your area.
 •           Stage 2. Gather information:

 

- discuss a problem with a friend

- try to find a newspaper article/ internet page about the problem

- find or draw a picture to show the problem

- gather opinions about the problem (interview classmates, friends, parents, neighbours etc)

 •           Stage 3. Write notes to:

- give your reasons for choosing this problem

- describe the problem and its causes

- describe how some local people feel about the problem

- suggest how to solve the problem

 •           Stage 4. Complete your project:

- write a short introduction

- make a contents page

- write your project

 - prepare for the project presentation


 

Висновки

Екологічна освіта на уроках іноземної мови є невід’ємною  складовою частиною виховання не тільки відповідального ставлення учнів до навколишнього соціоприродного середовища,  формування екологічних, духовно-моральних цінностей і орієнтирів, а й сприяє розвитку навичок комунікатівних, інформаційних та соціокультурних компетенцій на основі іншомовного матеріалу.

Рівень розробки та впровадження  екологічної  проблематики на уроках іноземної мови залежить від етапу навчання: якщо на початковому етапі це окремі її елементи, то на середньому і старшому етапах вона присутня в досить великому обсязі, що дозволяє вирішувати практичні, освітні  та  виховні  завдання  на  більш 

високому рівні. 

Слід зазначити, що використані форми роботи з формування основ екологічної культури в процесі вивчення англійської мови є досить ефективними, особливо дидактичні ігри у навчанні молодших школярів, під час яких діти легко та із задоволенням засвоюють знання екологічного змісту, запам’ятовують англійську лексику, проблемно-рольові ситуації і творчі проекти у викладанні англійської мови на середньому і старшому етапі, які спонукають учнів не тільки до функціонально-правильного використання англомовного матеріалу екологічного спрямування, а й до формування стійких навичок аналітичного та креативного мислення, формування активної громадянської позиції відносно проблем охорони навколишнього середовища та підготовки до сприятливої соціальної адаптації у майбутньому дорослому житті.

 


Використана література та інформаційні ресурси:

 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,  

оцінювання. К. Ленвіт, 2009 р. – 261с.

 1. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови.

Перекл. та адаптація Л.В.Биркун.- Oxford University Press, 1998.- 48 с.

 1. Національна концепція екологічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d33.htm 
 2. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European

Framework of Reference. Council of Europe, Education Committee. – Strasbourg. 1998

 1. Schools for Europe’s environment and nature.//Vienna. Austria. – 2011.

«ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ»

http://schools.foralivingplanet.eu/

http://wwf.panda.org/uk/

http://www.wilderdom.com/games

http://www.wwf.at/europeanschools

http://www.footprint.at

1

 

docx
Додано
16 лютого 2019
Переглядів
463
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку