2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Методична розробка комбінованого заняття із зарубіжної літератури

Про матеріал
Навчально-методична розробка комбінованого заняття із зарубіжної літератури створена відповідно до нової освітньої програми 2018 року згідно з вимогами НУШ (нової української школи)
Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Комунальний вищий навчальний заклад

«КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Дніпропетровської обласної ради»

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС № 1

 

Дисципліна  ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Галузь знань 22  Охорона здоров'я

Спеціальність 221 Стоматологія

223  Медсестринство

Спеціалізація/ освітньо-професійна програма  

                               Стоматологія ортопедична

 Лікувальна справа

   Сестринська справа

   

Тема заняття  ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

 

Тип заняття Комбіноване заняття    

 

Кількість навчальних годин 2 години

Викладач Петріщева С.А.

 

Обговорено та затверджено

на засіданні ЦМК гуманітарних

та соціально-економічних  дисциплін

Протокол        від                   201_ р. 

Голова комісії            В.А.Соснова

Актуальність теми полягає в тому, що розвиток комп’ютерних технологій  та систем телекомунікації для людей ХХІ століття не тільки зумовив революційні зміни в науковій сфері, а й значно вплинув на духовну сферу людського буття. Сьогодні комп’ютеризація — не тільки джерело збагачення засобів образної виразності, а й нова форма впливу на наші відчуття, що трансформує людську чуттєву практику. Дехто навіть уважає книгу анахронізмом, який поступився місцем інтернету й соціальним мережам

Студент / студентка

Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розуміє значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості;

знає особливості художнього перекладу, його різновиди;

Діяльнісний компонент

з’ясовує сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури;

уміє користуватися фондами бібліотек, зокрема електронних мережевих бібліотек;

 Ціннісний компонент

усвідомлює духовні цінності, утілені у творах літератури й мистецтва;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «автор», «читач», «діалог культур», «оригінал», «художній переклад»;

Спілкування іноземними мовами

знає вислови зарубіжних митців про літературу й культуру іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури;

створює електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок;

Уміння вчитися

використовуює різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедію, онлайн ресурси) для отримання нових знань;

Соціальна та громадянська компетентності

толерантно ставиться до культурних надбань інших народів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

усвідомлює роль художньої літератури для світового культурного поступу;

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як спосіб протидії насильству,  агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.     

 

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння значення художньої літератури для розвитку суспільства й особистості, націо­нальних та загальнолюдських духовних цінностей, утілених у творах літератури й мистецтва; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення літературної освіченості з метою саморозвитку; матема­тичну: уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в парі й колективі; інфор­маційну: уміння самостійно опрацьовувати джерела інформації, пре­зентувати власні здобутки; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд).

Предметні (розуміння основних відмінностей художнього перекладу й оригіналу; знання особливостей художнього перекладу, його різновидів і функцій, імен видатних українських перекладачів та їхньої перекладацької діяльності); ключові {уміння вчитися: уміння класифікувати прочитані твори за ознакою оригінальна література — перекладна література»; математичну: , уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; комунікатиивну: навички ефективної роботи в парі й колективі; інформаційну: уміння орієнтуватися в різних джерелах інформації (словниках, енци­клопедіях, онлайн-ресурсах), самостійно знаходити потрібні літературні твори на електронних сайтах; загальнокультурну: усвідомлення ролі художньої літератури для світового духовного поступу та значення української перекладної літератури для вітчизняної культури).

 

Тип заняття:  опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: автор, читач, інтернет, коло читання, діалог культур, оригінал, художній переклад, переспів, підрядник.

 

Міжпредметні зв'язки: українська література, українська художня культу­ра (мистецтво), інформатика.

Обладнання: аркуш ф. А1 та маркер, твори різних стилів мистецтва, портрети письменників І половини XX ст., роздатковий матеріал

 


План та організаційна структура заняття:

№ з/п

Основні етапи заняття, їх зміст

Методи і засоби активізації  студентів

Оснащення

Розпо

діл годин

I

Підготовчий етап

 

 

5

 

 1. Переклик.

Бесіда

Журнал групи

 

 

 1. Визначення навчальної мети і мотивації.

Слово викладача

НМК

 

II

Основний етап

 

 

10

 

Актуалізація опорних знань

 

 

 

 

 • Які літературні твори ви читали влітку?
 • Що спонукало вас до читання (рекомендації вчителя чи знайо­мих, прагнення цікавого дозвілля, щось інше)?
 • Ви віддали перевагу паперовій, електронній чи аудіокнизі? Чому саме?
 • Висловіть ваше ставлення до екранізацій літературних творів. Наведіть приклади.
 • Чи складно сьогодні знайти та прочитати літературний твір, який вас зацікавив? Відповідь обґрунтуйте.
  1. Чи потрібна вам узагалі художня література?

 

▼ Для чого перекладають літературні твори?

 • Дайте визначення поняття переспів. {Переспівце поетичний вірш, написаний за мотивами певного прозового чи віршовано­го твору іншого автора.)
 • Що таке підрядник як різновид перекладу? {Підрядникце технічний переклад, позбавлений одухотвореності; це дослів­ний переклад для подальшого мистецького опрацювання оригі­налу.)

 

 

Бліц-опитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Евристична бесіда

 

НМК

 

 

Засвоєння нового матеріалу

 

 

20

 

 • Презентуйте вашу улюблену книгу за таким планом:
 •               автор, назва;
 •               основна суть, проблематика;
 •               який епізод (образ) справив найбільше враження й чому;
 •               чому ви порекомендували б прочитати цю книгу.

 

 1. Розвиток зв'язного мовлення (усно)

 

НМК

 

 

 • Як ви вважаєте: навіщо читати книжки?
 • Чи можна обійтися без художньої літератури?
 • Література — один із видів мистецтва (мистецтво слова). Чи згодні ви із цим твердженням?
 • Чи самодостатній цей вид мистецтва? Відповідь обґрунтуйте. У чому цінність художньої літератури?
 • Чи впливає література на розвиток людства? Якщо так, то по­ясніть, як саме.
 • Наскільки вагомою є сила слова?

 

Евристична бесіда

Питання до бесіди

 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

15

 

 • У парах розв’яжіть проблему й заповніть відповідними аргу­ментами стовпці «Так» і «Ні» в «Таблиці Елвермана».

 

 1. Інтерактивний прийом «Дискусійна сітка Елвермана»

(робота в парах)

 

Таблиця  

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

 

 

10

 

 •                  Що означають поняття вільний переклад, технічний переклад, художній переклад? Чим вони різняться?
 •                  Яке завдання постає перед людиною, яка здійснює технічний переклад тексту?
 •                  Чого прагне поет, беручись за художній переклад?
 • -Чи можна лише за художнім перекладом скласти враження про майстерність поета й досконалість твору-оригіналу?

-На вашу думу, чи ідентичні форма та зміст оригіналу й пере­кладу?

-Узагалі: чи можлива така ідентичність?

-Чи здатна машина виконати художній переклад?

 

Бліцопитування

Питання

 

 

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ.

РЕФЛЕКСІЯ

 

 

 

 

 

 1. Висновок викладача

Слово викладача

НМК

5

 

▼ Завершіть речення: «Я вважаю, що художня літератури для людства має (не має) значення, тому що...».

 1.  

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

 

НМК

 

III

Заключний етап

 

 

15

 

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

 • Сьогодні на занятті я дізнався (лася), що...
 • Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

Вправа «Мкрофон»

НМК

 

 

 1. Відповіді на запитання.

Бесіда

 

 

 

 1. Оцінка роботи студентів

Оцінювання

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів

 

 

 1. Завдання  позааудиторної роботи

 

Слово викладача

НМК

 

 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1.                ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ ЗАНЯТТЯ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ діяльності

 Розвиток комп’ютерних технологій  та систем телекомунікації для людей ХХІ століття не тільки зумовив революційні зміни в науковій сфері, а й значно вплинув на духовну сферу людського буття. Сьогодні комп’ютеризація — не тільки джерело збагачення засобів образної виразності, а й нова форма впливу на наші відчуття, що трансформує людську чуттєву практику. Дехто навіть уважає книгу анахронізмом, який поступився місцем інтернету й соціальним мережам. Пропоную сьогодні з’ясувати, чи правильним є подібне твердження.

. Постановка й розв'язання проблемного питання

(запис до зошитів)

 • Чим різниться вивчення української та зарубіжної літератур? (Зарубіжну літературу ми здебільшого вивчаємо у перекладах.)
 1.                Слово викладача
 •               Французький письменник, мислитель-есеїст Моріс Бланшо з «Про переклад» розмірковував: «Чи усвідомлюємо ми, чим зобов’язані перекладачам, а ще більшеперекладу? Не впевне­ний. Але коли ми вдячні людям, які відважно не відступали перед загадкою, яку являє собою завдання перекладу, коли ми на від­стані вітаємо їх як непомітних майстрів нашої культури, ідучи за ними й підкоряючись їхній наполегливості, наша вдячність за­лишається непочутою, навіть дещо зарозумілою й водночас запо­бігливою, оскільки ми ніколи не підносимося до того, щоб нагоро­дити їх справжнім визнанням... Перекладачце письменник не­повторної оригінальності, причому саме в тому, що, здається, на неї і не претендує. Вінтаємний володар мовних відмінностей. Але його завдання — не стерти їх, а використати, щоб різкими або витонченими зрушеннями відтворити в рідній мові наяв­ність того, що у своїй первісній відміні мав оригінал...». Суттєва відмінність вивчення зарубіжної літератури від української поля­гає в тому, що понад 90% творів світового письменства ми чита­ємо у перекладах. Власне, про оригінали й переклади ми сьогодні говоритимемо.

 

 1.              АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ,

Бліцопитування

 •               Які літературні твори ви читали влітку?
 • Що спонукало вас до читання (рекомендації вчителя чи знайо­мих, прагнення цікавого дозвілля, щось інше)?
 • Ви віддали перевагу паперовій, електронній чи аудіокнизі? Чому саме?
 •               Висловіть ваше ставлення до екранізацій літературних творів. Наведіть приклади.
 •               Чи складно сьогодні знайти та прочитати літературний твір, який вас зацікавив? Відповідь обґрунтуйте.
  1.                      Чи потрібна вам узагалі художня література?
 • Евристична бесіда

▼ Для чого перекладають літературні твори? (Для того щоб люди, які не знають іноземної мови, мали змогу долучитися до кра­щих духовних здобутків інших народів. Пізніше читач, можли­во, і зможе ознайомитися з творіннями класиків світової літе­ратури мовою оригіналу, але спершу тільки завдяки перекла­дам ми відкриваємо для себе те, чим захоплюється весь світ.) т Що таке перекладі (Переклад художнього творуце відтворен­ня змісту й форми літературного твору, написаного однією мовою, за допомогою засобів іншої мови.)

 • Дайте визначення поняття переспів. {Переспівце поетичний вірш, написаний за мотивами певного прозового чи віршовано­го твору іншого автора.)
 • Що таке підрядник як різновид перекладу? {Підрядникце технічний переклад, позбавлений одухотвореності; це дослів­ний переклад для подальшого мистецького опрацювання оригі­налу.)
  1.                       
 1.            РОБОТА НАД ТЕМОЮ ЗАНЯТТЯ
 1.                Вступне слово викладача

«На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Сло­во,— читаємо в Євангелії від Івана.— Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього» (1:1-3). Ці слова не тільки відсилають нас до того джерела, звідки бере початок ріка часу, а й підкреслюють силу та значущість усього сказаного. Як ви знаєте, слово література походить від латинського літера — тобто все те, що написано літерами. Пізніше цей термін набув іще одного значення: написане на папері письменниками. Кожне яви­ще природи, навколишнього світу, кожен вияв людської душі, кожен винахід, мрії людства відображено в книгах: їх справедли­во вважають записаною мудрістю народу. Людина звертається до книг у тяжкі й урочисті миті свого життя. Поміркуймо над тим, що книга означає для кожного з нас, яке значення вона має для людства

 

 1. Розвиток зв'язного мовлення (усно)
  •                Презентуйте вашу улюблену книгу за таким планом:
 •               автор, назва;
 •               основна суть, проблематика;
 •               який епізод (образ) справив найбільше враження й чому;
 •               чому ви порекомендували б прочитати цю книгу.
 1.                Евристична бесіда
 •               Як ви вважаєте: навіщо читати книжки?
 • Чи можна обійтися без художньої літератури?
 •               Література — один із видів мистецтва (мистецтво слова). Чи згодні ви із цим твердженням?
 • Чи самодостатній цей вид мистецтва? Відповідь обґрунтуйте, т У чому цінність художньої літератури?
 • Чи впливає література на розвиток людства? Якщо так, то по­ясніть, як саме.
 • Наскільки вагомою є сила слова?
 1.                Інтерактивний прийом «Дискусійна сітка Елвермана»

(робота в парах)

Так

Проблема (тема)

Ні

 

За доби цифрових технологій художня книга втрачає своє значення

 

 


 •               У парах розв’яжіть проблему й заповніть відповідними аргу­ментами стовпці «Так» і «Ні» в «Таблиці Елвермана».

 

Примітка. Стратегія «Дискусійна сітка Елвермана» («Сітка Елвермана», «Таблиця Елвермана», «Павутиння дискусій») спря­мована на формування в студентів уміння всебічно аналізувати за­пропоновану проблему (тему), організовувати коректну дискусію й формувати чітку позицію щодо обговорюваної проблеми (теми) на рівні дібраних аргументів. Проблему слід сформулювати так, щоб студенти мали змогу розв’язати її, навівши однакову кількість ар­гументів та контраргументів. Цю роботу можна організувати в па­рах або групах, а результати обговорювати всією групою.

 1.                Завершальне слово викладача

— Сучасний читач, озброєний ґаджетами, прагне одночасно чи­тати, писати, слухати, говорити. Отже, він віддає перевагу спроще­ному отриманню й передаванню інформації. Тому одні читачі сприй­мають текст шляхом його читання, інші — прослуховуючи аудіокнигу. Але дехто віддає перевагу скороченому переказу чи екранізації. Звісно, останні втрачають зв’язок як з автором, так і з твором.

Зрозуміло, що за кожної нової літературної доби зазнавав змін зв’язок між читачем та художнім твором, однак підсвідоме ставлен­ня завжди було сталим. Навіть епоха цифрових технологій не зіпсу­вала справжнього читача, адже немає значної різниці: читати книгу в електронному вигляді чи на папері — суть передусім у змісті, за допомогою якого вибудовується індивідуальний, особливий зв’язок читача з твором. Якщо людина прагне вдумливого читання, то не­важливо, на якому матеріальному носії вміщено літературний твір.

Літературні твори спонукають читача думати, аналізувати, по­рівнювати, робити висновки й доходити власного розуміння світу та свого місця в ньому.

 

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ Бліцопитування
 •                  Що означають поняття вільний переклад, технічний переклад, художній переклад? Чим вони різняться?
 •                  Яке завдання постає перед людиною, яка здійснює технічний переклад тексту?
 •                  Чого прагне поет, беручись за художній переклад?
 • Чи можна лише за художнім перекладом скласти враження про майстерність поета й досконалість твору-оригіналу?
 • На вашу думу, чи ідентичні форма та зміст оригіналу й пере­кладу? Узагалі: чи можлива така ідентичність?
 • Чи здатна машина виконати художній переклад?

Висновок викладача. Тільки ретельна робота над перекладом вір­ша дає змогу здійснити ідейно-художній аналіз твору. Переклади можна детально досліджувати або лише вслухуватися в текст без жодного аналізу, але для кращого усвідомлення й розуміння літе­ратурного твору необхідно ознайомитись з різними його перекла­дами та, бажано, оригіналом.

 

 1.          ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ.

РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

▼ Завершіть речення: «Я вважаю, що художня літератури для людства має (не має) значення, тому що...».

Примітка. Стратегія «Мікрофон» передбачає відповідьузагальнення кожного студента; тривалість відповіді обмежена у часі (зазви­чай студенти формулюють одним реченням або однією фразою, що не має повторюватися); уявний мікрофон учні передають одне одному по черзі; висловлюється лише той, у кого «мікрофон».

 1.              ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити визначення термінів переклад, переспів, підрядний переклад


 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
18 лютого 2019
Переглядів
474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку