12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Методична розробка "Використання хмарних технологій для формування соціальної компетентності учнів у процесі навчання інформатики"

Про матеріал
Методична розробка "Використання хмарних технологій для формування соціальної компетентності учнів у процесі навчання інформатики". Конспекти уроків
Перегляд файлу

Кирильчук I.C.

(Вшористання х:иарнч телноло*й для формуання cogia3cbH0i

10мпетентностп1'YHiB у процеп• навчання

Корець-2018


Кирильчук I.C- Використання хмарних для формування  kBly;j3eTeFITHocTi навчання

Корець-2О18

Автор: Кирильчук I.C., вчитель  Корецькот школи I-III ст. N21

Рецензент:

Остапчук 0.0., вчитель  вищоТ категорй•, методист, директор КорецькоТ школи 1-

Ш ст. N21

Затверджено методичною радою протокол N24

7.03.2018

Використання хмарних   для формування у       навчання

                Метою теми е розкритгя можливостей,                                       та переваг використання хмарних

                          для формування                            компетентнослј                у                     навчання

ЗавДаннями е можливосгей та використання хмарних технолог(й у навчання а також ix застосування з мегою формування сощально\

                                 Об'€ктом е процес навчання математики                        Предметом е

використання хмарних                              у                    навчання

для формування

                                                    У                                                      ocH0BHi

перспективи та наведено

приклади формування                                                                               на

етапах уроку                     з

використанням хмарних cepBiciB 0f6ce 365, Google Apps та

Для досягнення поставленот

мети було використано                                                              методи ДослЈДження: аншйз, узагальнення та

Результати ДослЈДження показали, що включення хмарних

у

процес навчання математики сприяе позакласну,                    роботу.

вчителя та           надае

                                  слова: xMapHi                                 XMapHi

 

навчання

Випускнику сучаснот школи, щоб знайти свое

в житт, буги в ньому

 

активно засвотги свот                            i

пращовати в

бути

вмотивованим на              здобувати, перетворювати,

та критично

 

                йому                       Одним i3               розвитку його

 

                      в            як                                 € використання хмарних

у

навчання, зокрема у математики.            та використанню хмарних хмарних cepBiciB у         присвячено              Г. ЛитвиновоТ [4],

О. М. Марково1 [1], З. С. Сейдаметовот, А. М. Стрюка [1], С. О. CeMepik0Ba [Ц, Ю. В. Триуса та Формуванню як з ключових

компетентностей, особливу увагу в новому Державному базовоТ та повнот середньоТ [2] та в Новот украТнськоТ школи

У Державному   зазначено, що          формувати в            громадську та правову             i культуру, до          в              [2].

       У Концепцй Новот украТнськоТ школи соцтьна                           розглядаеться разом i3

громадянською, до них               [З, с. 12]:

-                  yci форми            для ефективно\та конструктивно\             у громадському

в ciM'i, на p060Ti;

-                  пращовати з         на результат, попереджати i розв'язувати досягати


компромюш,


                                                                                                                                                                                                                                                                  подальших наукових                                 вбачаемо в                                                                                                                                                                                                                                                       методики використання хмарних

-                  повагу до закону, долримання прав леодини й гндтримку СОШОКУЛЬ1УРНОГО у                   навчання

Викорис-гання хмарних технолотлј• на уроках жформатики дозволяе зробити занятгя 6iJ1bLLI сучасними та ефсклмвними, У хот ix проведеннявщбувасгься формування

компетентносгј учнш, п'двищення ixHb0i мотивацй та [li3HaBaJ1bH0i здшснюсгься об'сюгивний контроль навчальног д\яльност. kpiM цього, за допомогою хмарних

технолопй можна навчати школярш та активно ствпращовати з ними час карантину або у випалку 'хньо[ на уроцж також хмарних технологй використовувати у нанчанш штсй з особливими потребами.

Таю хмарш серюси, як Goog1e Docs, Google Sites, Google Forms, Google Drive, Of6ce 365,

Prezi та можна викорисговувати на р'зних етапах уроку й час та позакласно\ роботи з математики i3 метою формування


   На eerarli nepcBipk[1 домашнього завдання проводиться тестування за                минулого


уроку: текст тесту створюсгься за допомогою Google Forms.

можна розробляти

та            види               p06iT, не дистанц'йнот чи                        роботи з 1нформатики.

для ypokiB, але й для

     Домашн\ завдвння, проекти,                         словник, який

поповнюегься, можна

розмпцувати у                                      3i                        доступом для BCix

(наприклад, Google Drive).

на ocH0Bi знайденого учнями MaTepiaqy,

та результати колективного

експериментального                                                                 у Prezi)

на персональному

вчителя (Google Sites i3 використанням                       чи у

kypci.

       Якщо необх'дно розв'язати                        завдання               способами, то [х

у            3i                доступом; таким чином кожен з            зможе запропонувати     BapiaHT,

бачачи вже наявю.

Результати творчог роботи (створення онлайн- математичного гуртка, створсння реклами теми тощо) можна оформити у одного з з Off1ce Web Apps- презентацй-колажу, створеного за допомогою Prezi тощо.

Перешрити правилькйс-гь домашнього(особливо при p060Ti з програмуванням та формулами)

та виконаних обчислень можливо за допомогою наприклад, за допомогою OnlineMSch001.

                а                сполучасться з ними на BCix етапах навчання.

 

Створення комфортних умов для навчання, наочна форма подання та

доступ до

матершпв,                                                      навчання,

навчання,

      Впровадження у навчапьний процес хмарних                    30BciM не виключае


— це


культури, формування

переваги хмарних                     у                 навчання                        Перспективи


Конспект уроку

Тема: Поняття персонального навчального середовища. XMapHi технологй• та Тх викорпстання.

     навчальна: ознайомити yqHiB з понят-гям персонального навчального середовиша; навчити використовувати для створення та

розвивальна: розвивати мислення; формувати за iHcTpYkLli€yo, планувати свою i робити висновки;

     виховна: виховувати    культуру                akypaTHicTb,

Тип уроку: засво€ння нових знань;

уроку

        1.                              етап

                                                                         nepeBipka

                                                                         до уроку

       П.                          опорних знань

Давайте пригадаемо:

                                                                         служби 1нтернету ви знаете та яке Тх призначення?

               Що таке                  запис та з чого BiH сюпадаеться?

,qki з файлами та папками можна в Windows? Як вони виконуються?

III. Оголошення теми та мети уроку.   навчальноТ

ми розпочнемо вивчати ”Створення персонального навчапьного середовища”. Ви що таке персональне навчальне

середовище; як у персональному навчальному застосовують xMapHi навчитесь використовувати ттернет-середовища для створення та

IV. Вивчення нового

Що таке персональне навчальне середовище?

та     що           в [нтернет, не можуть бути одночасно кожним користувачем. Тому з навичок,                 мае сформувати людина, котра прагне бути     в 3MiHH0MY CBiTi,            це            даними в

правильно будувати запити, дотримуватися правил мережевого етикету та утворювати за спрямуванням. Кожен з нас перебувае в деякому навчаеться у отримуе з газет,

книг, телебачення, очно з та друзями й мережах. Але при цьому не вичерпуеться

                     проживання чи колом                          BiH розширюеться в Mipy того,

людина залучае до нього HOBi джерела знань, зокрема

ноти: групи,

створюються в

     та реальному             за

Учасники

таких

часто

своТми знаннями, дають

щодо

використання нових pecypciB, допомагають ними. Користувач Шнтернету, включений у роботу таких груп, поступово накопичуе даних i 3ac06iB, використовуе у своТй зараз, або плануе переглянути чи використати в i майбутньому. Таким чином формуеться його середовище.

не     середовищу: перебуваючи в одному й тому самому        людина може одне                середовище на                того, можна одночасно

перебувати в pi3Hitx

          середовищах.                          середовище — цё

не             середовище для

а й 3aci6 створення персональнот

навчальноТ               — такоТ

          де ми можемо взаемод(яти не             з нашими

колегами, наприклад учасниками сгйвтовариства, а i 1х колегами по

середовище, яке створюе навколо себе людина з метою


задоволення власних навчальних потреб та досягнення

навчальних

Користування хмарною системою

даних надаеться у

мае назву персонального навчального середовища.

 

iHTepHeT-cepBicy. Зростання попиту

на Taki                     зумовлено

                              Слово персонсчьне насамперед означае те, що в кожноТ людини                                                  користування         даними, зокрема:

      ;                                          тому й  середовище щодо навчальних 1_јлей

                    не       комп'ютери; ! також буде персональним.

                    менше витрат на придбання програмного забезпечення та його

Використовуючи персональне навчальне середовище, користувач створюе      систематичне оновлення; свою персональну мережу, вузлами якоТ можуть бути люди,       мате[јали                • необмежений обсяг збереження даних;

    !                                                                    cTBopeHi корисгувачем такого середовища,

i3 пристроТв i прив'язки до робочого pecypciB,  для того, щоб знайти  на

      pi3H0MaHiTHi питання, створити                  3MiCT для навчання та                                                                • забезпечення захисту даних             втрат i виконання багатьох

                              процеси                                                                                                                                                     навчальноТ                            контролю й                                                                                                                                           тестування онлайн,

середовища;

1НФОРМАЦ1йН1 РЕСУРСИ

                                                                                               1нформац\йн' кдатерктли.                                                                                                                                                 •                                              на утримання

                                    Я1юди. очи Лјм. батьки,                        слшореен                                                                 матерп;лу.

              однолики, профосп-.зна:ру•   ке„рис увачами         створен! персонально    Але користувачу доведеться пам'ятати пароль доступу, без якого

                                               Персональне навчальне середовище                                                                  назавжди залишаться у хмарному                                                                        замком.                                                                                                                хмарним

сховищем можна вважати скриньку електронноТ пошти, на яку можна самому c06i.

Як у персональному навчальному застосовують xMapHi           Можна    Taki         в YkpaiHi та CBiTi xMapHi даних: AmazonCloudDrive, AmazonCloudPlayer, Bitcasa, Box.net, Сору.сот, технологй?

Dropbox, Flickr, GoogleDrive, JungleDisk, iCloud, Меда, MediaFire, Mozy, ОТсеЗ65,

               Для                                персонального навчального           середовища зазвичай     0neDrive, Photobucket, УипрапЗ60, 4shared тощо.

використовують XMapHi

 

 

 

                                              серед                               хмарних cepBiciB на

е

XMapHi

— це

що передбачають

Dropbox i Google Drive. Безкоштовний обсяг даних, що мож-уть бути

зараз

 опрацювання та      

даних.

 

у хмарних сховищах, подано на малюнку

 

*       Хмара — це деякий сервер або мережа  опрацювання даних, де  та програми,             використовують за

допомогою глобальноТ XMapHi технологй дають змогу споживачам використовувати програми без встановлення на власний комп'ютер й доступу до ;

; особистих               з будь-якого комп'ютера, що мае доступ в 1нтернет.

Назва

Dropbox

G009Ie Drive

Меда

Bitcasa

Безкоштовний обсяг

2 СВ +36 GB — за виконання завдань

15 св

50 GB

20 GB

У. Анструктаж з ТБ

VI.                              Засвоення нових знань, формування BMiHb

Виконання практичного завдання.

*       Вправа 1 ст. 181

Назва

Сору. сот

Уипрап 360

4shared

0neDrive

Безкоштовний обсяг

15 СВ = 7 Сав

за додаткош завцання

36 тв

15 GB

 

Вправа 2 ст. 181

*       Вправа З ст. 182

VII.                            уроку

*       Виставлення

                                                                                                                                                                                          Провести опитування           з наступних питань:

          Хмарне сховище можна використовувати для                     даних,

я

у файлах на локальному диску, створення                     i надання доступу до Тхнього

було

перегляду, редагування та коментування                        користувачами                   що

було важко...

належать до вашого кола

 

я 3p03YMiB, що...

 

 

тепер я можу...

Наприюпад,

у                         Google Диск користувач може використовувати

я             що...

 

веб-програми та доповнювати Тх список,

я навчився...

додатки.

 

 

у мене вийшло...

 

 

Спрощений

я зм(г...

веб-програма

Призначення

програми з nakeTiB 0ffice 0fIine

я спробую...

Google

Документи

Створення й редагування текстових

fvficrosoft Word, LibreOffice Writer

мене здивувало...

MeHi

Goog/e

Таблищ

Створення й редагудання електронних таблиць

Microsoft Excel, UbreOffice Calc

VIII. Домашне завдання

Googje

 

Microsoft PowerPoml, UbreOffice

ПФручник п. 27.1-27.2 ст. 178-183

Презентацп Створення й редагування презентащй

jmpress

 

 

 

IX.                            роботи

Google

                Малюнки              Створення й редагудання

Вбудований редактор

 

 

        д            програмах

 


Пракпшчна робота 12. веб-програми для створення Опитування з використанням онлайн-форм.

створення використанням онлайн-форм.

навички створення опитувань з

розвивальна: розвивати

          мислення; формувати                              за

планувати свою

i робити висновки;

        навчальна: 3akpiflYfT\4 навичюи корнстування                      програмами для

виховна: виховувати

CTBopiTb Групу з трьох пращоватимуть над виконанням практичноТ роботи.

час виконання практичних завдань пам'ятайте про правила безпеки при p060Ti з комп'ютером!

Практична робота 12.          веб-програми для створення Опитування з використанням онлайн-форм.

культуру

akypaTHicTb,

9 юласу

          в                   час                          5-денну

 

 

школу для молодших

    яка триватиме не             як три години кожного

Тип уроку: формування знань, YMiHb i навичок

 

запланованого дня.

обов'язки в          та виконайте завдання:

 

 

1)

школи: вивчення мови, опанування                              !

                                       Завдання.           школа (36


уроку

           L                             етап

                                                                       до уроку

         П.                         опорних знань

                                                                       Як працювати з     веб-програмами на Google Диску;

                                                                       як            опитування з використанням онлай- нових форм;

                                                                       як працювати з електронною поштою.

          llI. Оголошення теми та мети уроку.                        навчальноТ

На                                     ви будете               працювати над одним.завданням. Для

цього вам прийдеться використовувати програми для створення

пластунського руху, гйдтримка здорового способу життя,

          наука,          руки тощо.

2)                           CTBopiTb TekcT0Bi       документи:

                                                              оголошення про проведення           школи;

                                                              розпорядок роботи           школи та                проведення

                                                              лист-звернення до            6aTbkiB, адм(кйстрацй щодо допомоги в i

школи; приеднайте до нього

Зауважте, що кожен учасник групи створюе     документ у своему хмарному та надае доступ i3 правом редагування BCiM учасникам групи. Учасники i групи      редагують i коментують      документи.

3)                           P03p06iTb онлайнову форму для роботи школи та електронну таблицю для отримання з форми для:

                                                              реестрацй•        ј-йТньоТ школи, де буде передбачено               та            i

учня, клас, у якому навчаеться, умови для здоров'я, контактна особа (батько чи мати, його чи П телефон), учня,

1V. Засвоення нових знань, формування BMiHb

               умови,                                         до                   школи•,

                                                              голосування      школи щодо запланованих

i внесення власних

                реес-грацй                                      школи, у              буде передбачено Јм'я та

                                  волонтера, Bik, яку волонтерську                   може запропонувати

                          час проведення                  школи, який TepMiH

у

                одноразовоТ            — до повноТ                  протягом 5

контакти.

Кожен з                      групи створюе окрему форму, розсилае П

членам групи,

       дають                    на                     запитання у              щоб

П роботу. За

потреби тексти запитань в опитуваннях              опрацювання можна

4)                           Засобами      веб-програм           p03p06iTb документи:

                                                              кошторис проведення школи, у якому передбачте витрати й витрати для проведення час роботи школи;

                                                              школи та П

                                                              малонок-емблему         школи, яка           основну мету П

5)                           роботу кожного у        за             роботи в у

                      Робота в групг в            Навчсиьне сереДовище.

        V.                    уроку

     MeHi було

     у мене виниюпи Taki запитання...;

• я не впорався з такими завданням...;

• MeHi сподобалось i я буду використовувати...

Тема : Етапи створення                     Конструювання

Мета:

                  / навчальна: ознайомити               з етапами створення                     навчити

конструювати сайти;

V розвиваюча: розвивати           й              мислення; формувати за           планувати свою       i

робити висновки;

V виховна: виховувати              культуру akypaTHicTb,

Обладнання: комп'ютери ka6iHeTY з виходом в мережу [нтернет, проектор,            уроку,      (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до

птручника ”ШФОРМАТИКА 9 КЛАС” Тип уроку: урок засвоення нового


ХЩ УРОКУ

I.                                       класу до уроку

1)                                     i3 класом (слайД 1)

2)                                     теми i мети уроку (слайД 2-3)

II.                                     опорних знань


Пригадай (слайД 4):

1)                                     Google ви знаете?

2)                                     Як             сайти?

III.                                   Вивчення нового


VI.  Домашне “завдання

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентацй Повторити             вивчений MaTepian.

(використовуеться проектор, та матергал

VII.                                         роботи

Яку структуру мо.усуть мати сайти? (слайД 5-14)


            CYkY[lHicTb Be6-cTopiH0k певно\ тематики i3 системою                           що дае

ними за допомогою збережених на одному cepBepi, утворюс сайт, або веб-сайт.

структури сайта

           Структура каталог'в          Структура                          Заставка сайта

         Ром-лядають                      та                   структуру сайта.

та Довгаьну

головки

CTopiHka г

 

 

структуру сайта.               СГОРШКА структуру веб-сайта              використовувати в pa3i надання               наприклаД про товари та послуги або матергсии навчааьного noci6HHka.

Стортка 2

           При icpapxi•'Hiii, або                              cTpYk-r-ypi

створюсться одна головна cTopiHka, яка не мае попередн[х, решта cTopiH0k мае лише одну попередню cTopiHkY.

ГОЛОВНА СТОРЖКА

                                     Стортка                                                 CTopiHka                         CTopiHka

 

 

 

CTopiHka

 

CTopiHka

            CTopiHka                           Сторпжа

       Стор'нка               CTOPi н ка

        При                      cTpytctypi кожна cTopiHka може

посилання на

cTopiH0k

сайта. Така структура найжраще

для

що              pi3Hi за тематикою

катааоггв,

зЈбрань статей з pi3HH-r тем або Добфок посилань. Прикладом такоТ структури Е сайт          укра7нсько7лгтератури (www.ukrlib.com.ua).

На майже завжди використовуеться поеднання та посл[довнот структур, тобто структура.

[нколи розглядають мережеву структуру, що базуеться на системи такот сайта, коли вертикальними й горизонтальним елементами

е взаемний зв'язок i M0)kJMBicTb швидкого

                                              переходу з                              на            без додатковоТ

cTopiH0k.

структура визначае

                                                                 на                 при              кожного пункту

меню.

по сайту мае бути простою та користувач у будь-який час повинен знати на Taki питання: Де BiH перебувае? Куди можна пгти?

Як пуди                     Як повернутися назад?

При cTBopeHHi сайте дотримуватися правила трьох до будь-яког сторЈнки сайта користувач мае не бЈльш за три переходи. Головна cTopiHka сайта мае задовольняти правилу «З по З», тобто три абзаци по три речення про тематику та 3MiCT, aBTopiB i призначення сайта. kpiM того, вона

мае                    таким вимогам:

тематику сайта;

И бути

О мгстити iHcmpyMeHT pea-ai3at4it пошуку по сайту;

С) мгстити роздгл з актуааьними Даними, що

оновлюються;

                                И Micmumu                 про cnoci6 зворотного зв 'язку.

побудовано з використанням адаптивного дизайну

компоновки Be6-cTopiH0k, тобто такого, що налаштовуеться до             p03MipiB екрана. можуть мати Be6-cmopiHkt.' сайта? (слайд 15-11)

Be6-cTopiHka документ або ресурс, доступ до якого за допомогою браузера.

                                 BMicT                      називають контентом.

можуть бути статичними та створюються за допомогою мови

Створення нових статичних c•opiH0k або редагування наявних автор виконуе на k0MT1'}0Tepi в а завантажуе на веб-сайт. 1нтерак-гивна Be6-cTopiHka надае можливтугь kopvtcTYBaqeBi вводити а забезпечус, до введених даних, Тхне опрацювання на сервер[

        Сайти, що м:с-гять iHTepakTY1BHi                     називають

Для створення та супроводження використовують CMS Мападетеп/ Syslem) систему сайтом, яку називають двигуннем сайта.

CTopiHka веб-сайта — це статична Be6-cTopiHka, 3MicT якоТ користувач лише переглядае й не виконуе нвжи.х додаткових у форми по своТй CYTi е аналогами паперових

          Поняття домашня cTopiHka мае               значень:

И головна веб-сторгнка деякого сайта, на яку користувач потрапляе, коли вводить свое доменне у BikHi браузера; И веб-сайт, що належить певнјй людинг;

И ge6-cmopiHka (стартова), яка першою завантажуеться в 6pay3epi. Стартова c-ropiHka — cTopiHka, яка завантажуеться до BikHa браузера за замовчуванням при кожному запуску браузера на певному або при кожному кнопки ДоДOЛIУ.

CTopiHka форуму або чату до у рядках якоТ користувач запитуе свое при цьому його аватар, його мережеве та для коментування

При cTBopeHHi веб-каталогу застосовують MiHiMYM 3ac06iB оформлення, посилання на ресурси в або списку. НаприклаД перша cmopiHka системи Конкурс, за допомогою яког• можна конкурс вступу до вищих навчааьних 3cucaac)iB (http://vstup.info).


IV. Формування практичних YMiHb i навичок

Увага! час роботи з комп 'ютером Дотримуйтеся правил безпеки та санппарно-гЈгтпчних норм. (Шнструктаж з правил безпеки)

Завдання 1. Працюемо в парах (слайд 22)

сайти, адреси яких наведено у Список папки Навчальне середовище. BcTaH0BiTb, з них е а любительськими. три ознаки для такого визначення. результти в

ЗавДання на с. 202 пгдручника

        Завдання 1. Працюемо                     (слайд 23)

Розгляньте приклади навчальних що 3apeecTpoBaHi на ocBiTHb0MY www.osvita.org.ua. чи Е на цих сайтах зразки

6aHepiB. Засобами закладу. ЗавДання на с. 203

    V.                      уроку

Обговорюемо (слайД 24)

     1.       типи Be6-cTopiH0k

редактора cTBopiTb банер сайта свого навчального

     2. Що                  та

вони мають?

(слайД 25-28)

> Що нового

Чого навчилися?

Що сподобааось на ypotfi, а що Hi?

Чи виникааи труднощг?

Домашне завдання (слайД 29)

1) Опрацювати п.29.1-29.2pdf
Додано
20 березня 2019
Переглядів
308
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку