Методичні матеріали "Самостійна робота з екології"

Про матеріал
Матеріали підходять як для шкільної програми так і для програм ВНЗ І р.а. Основи екології. Навчальні матеріали для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Перегляд файлу

 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

 

 

 

 

ББК 28.08

         0-75

 

Розглянуто та рекомендовано до друку цикловою комісією  природничих дисциплін Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола  Протокол № ____ від ______2016 р.

 

 

 

 

Екологія. Самостійна робота студентів 

Укладач Нападій Т.С./Тернопіль/  Редакційно-видавничий центр Галицького коледжу  імені В’ячеслава Чорновола, 2016. –13 с.

 

 

 

 

Основи екології. Навчальні матеріали для самостійної роботи  студентів всіх спеціальностей кваліфікаційного рівня   «молодший спеціаліст»  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вивчення курсу  екології передбачає аудиторну та позааудиторну роботу студентів.

Аудиторна робота ведеться у формі лекційних, семінарських та практичних занять.

Однією з форм позааудиторної роботи є самостійна робота студентів, на яку відводиться третина навчального матеріалу.

 

Метою організації самостійної роботи студентів з екології є:

-         допомогти студентам у засвоєнні того навчального матеріалу, який не виноситься на аудиторні заняття;

-         формувати навички самостійного опрацювання наукової, науковопопулярної, нормативної літератури, періодичних видань, екологічних довідників;

-         знаходити необхідну інформацію за допомогою комп’ютерних інформаційних систем;

-         сприяти організації самостійності, свідомого навчання. У кожній темі, винесеній на самостійне опрацювання, є: - перелік запитань для самостійної роботи студентів;

-         завдання, вправи, проблемні запитання тощо, на які студенти повинні письмово дати відповіді;

-         теми рефератів;

-         рекомендована література.

 

Передбачені форми контролю за виконану самостійну роботу студентів з курсу «Екологія». Питання самостійної роботи студентів винесені на обговорення під час проведення семінарських занять, інша частина включена у зміст індивідуальних самостійних робіт, тестових завдань, практичних робіт, комплексної контрольної роботи та залікових питань.

 

 

 

 

 

 

 


 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ. 

№1

УКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ШКОЛА

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Історія розвитку екології.

2.     Екологія початку ХХІ століття.

3.     Українська екологічна школа.

 

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Складіть схему основних етапів розвитку екології.

2.     Поясніть чому екологічні знання у наш час потрібні працівникам усіх галузей.

3.     Перелічіть основних     українських            вченихекологів та їх напрацювання в цій галузі.

4.     Які екологічні події вам відомі?

5.     Охарактеризуйте сучасний стан розвитку теоретичної і прикладної екології.

6.     Які наукові напрями та дисципліни повинні        сумісно        вивчати            питання        впливу навколишнього            середовища           на       здоров’я людей і зменшення негативних наслідків цього впливу?

 

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.6

2.     [4], ст.5-9

3.     [10], ст.21

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗМ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. 

№2

АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ

 

Запитання для самостійного опрацювання

1.     Середовища існування.

2.     Організм як особливе середовище існування.

3.     Адаптивні біологічні ритми.

 

Виконайте завдання                                                        

 

1.     Заповніть таблицю «Характеристика організму як середовища існування інших організмів» (див. таблицю 1 ).

2.     Що таке соціальне середовище існування?

3.     Що таке едафічні чинники?

4.     В чому сутність поняття “фотоперіодизму”?

5.     Яким чином сонячна енергія впливає на організм людини?

6.     Біологічні ритми людини.  

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.15

2.     [4], ст.9-10

3.     [2], ст.13

Таблиця 1

Характеристика організму як середовища існування інших організмів

 

Приклади рослинних та тваринних паразитів

Взаємовідносини між організмами

Життєві форми

Пристосування

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦІЙ. 

№3

МЕХАНІЗМИ ГОМЕОСТАЗУ  ПОПУЛЯЦІЙ

 

Запитання для самостійного опрацювання

1.     Гомеостаз популяцій.

2.     Популяційні хвилі.

3.     Механізми   підтримування      популяційного       гомеостазу в          природних популяціях та його особливості в людських популяціях.

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Дайте визначення терміну «гомеостаз».

2.     Від чого залежить механізм підтримання гомеостазу? Відповідь обґрунтуйте.

3.     Як впливають зміни фізіологічних процесів і поведінки організмів на гомеостаз популяцій?

4.     У чому суть міграції? Як вона відбувається?

5.     Які фактори найбільше впливають на чисельність популяції?

6.     Назвіть основні механізми, якими в природі        підтримується гомеостаз популяції.

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.48

2.     [4], ст.21-27

3.     [2], ст.33 4. [8], ст.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  

№4

БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Загальні поняття біологічної продуктивності.

2.     Біомаса живих організмів.

3.     Біологічна продуктивність.

3.1.          Водойм.

3.2.          Грунтів.

4.     Проблеми біологічної продуктивності.

 

Виконайте завдання                                                          

 

1.     Дайте визначення поняттям:

1.1.          Автотрофне живлення

1.2.          Гетеротрофне живлення 

1.3.          Біологічна продуктивність, міра її

1.4.          Первинна та вторинна біологічна продукція

1.5.          Біомаса 

2.     Опишіть фактори продуктивності та її контроль.    

3.     Заповніть таблицю «Порівняння ценотичного та екологічного контролю продуктивності»

(див. таблиця 2)

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1. [1], ст.79 2. [4], ст.33

3.     [2], ст.38

4.     [8], ст.106

 

Порівняння ценотичного та екологічного контролю продуктивності

 

Таблиця 2

 

 

Ценотичний контроль 

Екологічний контроль 

 

 

 

 

БІОСФЕРА 

№5

ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Взаємовідносини людини і біосфери.

2.     Раціональне використання фітоценозів.

3.     Раціональне використання зооценозів.

 

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Які склались взаємовідносини людини з навколишнім середовищем i як вони змінювалися в процесі еволюції антропогенної дiяльностi?

2.     Знайдіть та позначте межі біосфери (рис. 1)

3.     Назвіть та охарактеризуйте основні складові сучасної екологічної кризи на Землі

3.1.            Вплив людства на біосферу як

                                  звичайного біологічного виду              

3.2.            Зміни екосистеми внаслідок процесів, що відбуваються природнім шляхом:

випасання, посилення росту трав шляхом випалювання тощо

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.68-78

2.     [4], ст.19-22

3.     [6], ст.58

4.     [10], ст.86

 

             

 

 

 

Рисунок 1. Межі біосфери

 


 

 

ЕКОЛОГІЧНІ КРИЗИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА. 

№6

ЕКОЛОГІЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ

Самостійна робота студентів

МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Екологічна криза біосфери.

2.     Екологічні катастрофи.

3.     Неолітична революція та її екологічні наслідки.

4.     Екологічні помилки деяких цивілізацій.

 

 

Виконайте завдання                                                          

 

1.     Складіть хронологічну шкалу основних екологічних катастроф світу.

2.     Що призвело до появи екологічної кризи?

3.     Які екологічні наслідки діяльності людини в землеробських країнах?

4.     Заповніть таблицю «Екологічні кризи в розвитку біосфери і цивілізацій по Н. Ф. Реймерс» (див. таблиця 3)

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.104

2.     [4], ст.98

3.     [8], ст.86

4.     [10], ст.119

Таблиця 3

Екологічні кризи в розвитку біосфери і цивілізацій по Н. Ф. Реймерс

Шляхи виходу з кризи

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини кризи

 

 

 

 

 

 

 

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва кризи

 Предантропогенна

 Збідніння ресурсів збирання і промислу для людини

 Перепромислова

 Примітивного поливного землеробства

 Нестачі рослинних ресурсів і продовольства (криза продуцентів)

 Глобального забруднення середовища і загрози виснаження ресурсів (криза редуцентів)

 Глобальний термодинамічний (теплове забруднення)

 Глобального вичерпання надійності екологічних систем

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ БІЗНЕС, 

№7

ЙОГО ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

Самостійна робота студентів

МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Поняття екологічного ринку, його структура.

2.     Фінансові екологічні послуги.

3.     Види екологічного бізнесу.

 

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Дайте визначення поняттю «екологічний ринок».

2.     Знайдіть по два приклади екологічного бізнесу – в світі і в Україні.

3.     Складіть таблицю «Загальна характеристика екопослуг».

4.     Які фінансові екологічні послуги вам відомі?

5.     У чому полягає вигода переробки відходів

                  для держави і для бізнесмена?                       

6.     Охарактеризуйте рисунок 2.

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.152

2.     [4], ст.67 3. [7], ст.38

             

Рисунок 2

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

№8

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Самостійна робота студентів

МОДУЛЬ ІІІ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Проблема сміття у Тернополі.

2.     Питна вода Тернополя.

3.     Стан повітря в Тернополі.

 

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Яким чином громадська рада з екологічних питань долучається до вирішення проблем міста?

2.     Проблема сміття у Тернополі існує кілька років. На якому етапі її вирішення?

3.     Охарактеризуйте якість питної води Тернополя.

4.     Знайдіть відеоматеріали присвячені

                  екологічній ситуації міста.                                 

5.     Запропонуйте власні шляхи вирішення екологічних проблем Тернопільщини.

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1.     [1], ст.251

2.     [4], ст.63

 

Ресурси Інтернет http://poglyad.te.ua/

http://ecoproblemsternopil.blogspot.com/ http://taniatm.blogspot.com/ http://ternopilecology.blogspot.com/

http://ecoternopil.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАДОВІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 

№9

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ, 

ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Самостійна робота студентів

МОДУЛЬ ІІІ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Екологічна освіта.

2.     Екологічне виховання.

3.     Екологічна культура.

 

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Які форми організації екологічної освіти і виховання ви знаєте?

2.     Який стан екологічного виховання в дошкільній, початковій освіті, в середній школі?

3.     В чому необхідність екологічної освіти та виховання у вищих навчальних закладах?

4.     Які принципи складають основу екологічної освіти?          

5.     Заповніть схему «Компоненти екологічної культури» 

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1. [1], ст.277 2. [2], ст.108

3. [4], ст.167

 

 

 

 

  

            №10              ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ

Самостійна робота студентів

МОДУЛЬ ІV. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА

 

Запитання для самостійного опрацювання

 

1.     Поняття екологічного нормування. 

2.     Система екологічних нормативів.

3.     Гранично допустимі концентрації.

 

 

Виконайте завдання                                                       

 

1.     Дайте визначення поняттю «екологічне нормування».

2.     Що включає система екологічних нормативів?

3.     Що визначають екологічні стандарти?

4.     Які гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у питній воді?

5.     Що таке гранично допустимі забруднення?

6.     Поясніть суть гранично допустимих та тимчасово погоджених викидів шкідливих  речовин.

 

Завдання виконуються у робочому зошиті

письмово або у вигляді мультимедійних презентацій, схем, електронних таблиць тощо.

Рекомендована література

 

1. [1], ст.220 2. [7], ст.128

3. [4], ст.367

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗМІСТ

             

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                                                                                   

 

МОДУЛЬ І. ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ                                                  

Історичні аспекти екології. Українська екологічна школа……………….. 4

Організм як середовище існування. адаптивні біологічні ритми……       5

Гомеостаз популяцій. Механізми гомеостазу  популяцій……………….       6

Сучасні проблеми  біологічної продуктивності……………………………….. 7

Біосфера та діяльність людини…………………………………………………………       8

             

МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Екологічні кризи в історії людства. Екологічні революції………………… 9

Екологічний бізнес, його основні напрямки…………………………………….    10

             

МОДУЛЬ ІІІ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Екологічні проблеми Тернопільщини………………………………………………. 11

Складові екологічної культури. Екологічна освіта та виховання, їх    роль у формуванні екологічної культури………………………………………… 12

             

МОДУЛЬ ІV. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА

Екологічне нормування…………………………………………………………………….     13

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
16 травня 2019
Переглядів
2199
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку