10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка та нормування праці"

Про матеріал

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка та нормування праці". В умовах гуманізації та індивідуалізації навчального процесу у вищій школі зростає роль самостійної роботи студентів, освіта передбачає обов'язкове оволодіння прийомами самостійного набуття знань і наступного творчого використання.

Перегляд файлу

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КРАМАТОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

щодо самостійної роботи студентів

з дисципліни   “ Економіка та нормування праці”

спеціальності  “Економіка підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Краматорськ, 2018

 

Вступ

 

 В умовах гуманізації та індивідуалізації навчального процесу у вищій школі зростає роль самостійної роботи студентів, освіта передбачає обов’язкове оволодіння прийомами самостійного набуття знань і наступного творчого використання. Система освіти сьогодні покликана вирішувати завдання, спрямовані на формування навичок самостійної творчої роботи. Іде активний пошук таких форм організації навчальної діяльності, які б найкращим чином сприяли розвитку самостійного мислення, творчого, зацікавленого ставлення до процесу навчання.

 Самостійна робота студентів – це специфічний вид навчання, головної метою якого є формування самостійності суб’єкта, що навчається, а формування його вмінь, знань та навичок здійснюється безпосередньо через зміст та методи усіх видів навчальних занять.

 Організація і забезпечення необхідних умов для здійснення самостійної роботи студентів є необхідним елементом підготовки майбутнього молодшого спеціаліста.

 Самостійна робота може здійснюватися як опосередковано, за допомогою використання методичних вказівок, так і безпосередньо під контролем викладача, шляхом проведення консультацій, бесід.

 Керуючи самостійною роботою, викладач мотивує, планує, організовує позааудиторну самостійну роботу за допомогою методичного забезпечення, урізноманітнює самоконтроль виконання завдань, корегує стимулювання, планування, організацію і контроль самостійної роботи студентів шляхом добору методичного забезпечення.

Навчальною програмою дисципліни “Економіка та нормування праці” передбачена самостійна робота у кількості 72 години. Самостійні роботи творчого характеру можуть мати різноманітні форми:

 • учбово-дослідницька робота студентів;
 • складання термінологічних словників;
 • складання  схем, повідомлень;
 • розробка простого та розгорнутого плану;
 • складання конспектів з тем;
 • ознайомлення з нормативно-законодавчими актами.

У рамах організаційного забезпечення самостійної роботи студентів розроблені методичні рекомендації, які складаються з : вступу, методичних вказівок щодо використання різних форм організації самостійної роботи студентів та завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки щодо використання різних форм

організації самостійної роботи студентів

 

 

Складання конспекту

 

 Конспектування – стислий письмовий виклад основного змісту тексту з виокремленням його найважливіших положень.

 1. Перед тим як розпочати конспектування, необхідно ознайомитися з текстом у цілому.
 2. Визначте у тексті логічно завершені частини і в кожній з них знайдіть основну думку, дайте їм назву. На підставі цього складіть план.
 3. Складіть конспект змісту кожної логічно завершеної частини тексту відповідно до плану, дотримуючись таких умов.
  •          Основний зміст тексту викладається стисло.
  •          Провідні думки, аргументи, висновки, вкажіть докладно.
  •          Назви глав, розділів, параграфів наукової праці обов’язково вказуються точно.
  •          Намагайтеся робити записи своїми словами, оскільки це сприяє кращому розумінню тексту.
 4. Працюючи над конспектом, використовуйте систему підкреслень, вирізняйте найбільш важливе великими літерами, використовуйте умовні позначки і позначення. Вони допоможуть вам під час відповіді за конспектом.
 5. У лівій частині конспекту робити записи незнайомих імен і термінів, які потребують пояснення, необхідні доповнення, стислі висновки для себе, звернення до явищ сьогодення тощо.
 6. Перевірте виконану роботу. У разі необхідності виправте або здійсніть уточнення пунктів плану і змісту конспекту.
 7. У випадку, якщо необхідно скласти конспект на підставі декількох джерел, спочатку визначають, який буде основним. Для цього прочитайте джерела і визначте, якою мірою в них розкрито проблему, що вас цікавить.

 

Складання простого або розгорнутого плану

 

1.     Зверніть увагу на тему плану, який ви повинні скласти. Уважно прочитайте текст і виберіть з нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.

 1. Розпочинайте складати план лише тоді, коли з’ясуєте зміст матеріалу в цілому.
 2. Залежно від того, який вид плану (простий або розгорнутий) необхідно скласти, оберіть один з двох запропонованих шляхів.
  •          Якщо потрібно скласти простий план, то переділіть текс на логічно завершені частини; знайдіть у кожній з них головну думку; чітко, ясно і конкретно сформулюйте та запишіть її.
  •          Якщо план розгорнутий, у кожній з логічно завершених частин тексту вирізніть декілька положень, які розкривають головну думку; сформулюйте і запишіть головні думки у вигляді пунктів плану, а положення, що їх розкривають – як підпункти.
 3. Перед тим, як записати план, перевірте, чи всі головні ідеї тексту знайшли у ньому відображення.

 

 

 

Робота над повідомленням

 

 1. Прочитайте інформацію до якого ви складаєте повідомлення.
 2. Складіть орієнтований план свого повідомлення.
 3. Визначте літературу, за якою ви будете його готувати.
 4. Опрацюйте літературу, за необхідністю внесіть уточнення до плану. Зверніть увагу на логіку свого викладу.
 5. За планом запишіть зміст повідомлення або складіть його тези.
 6. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати.
 7. Під час виступу з повідомленням не забувайте про виразність і правильність своєї мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання щодо самостійної роботи студентів

з навчальної   дисципліни   ”Економіка та нормування праці”

Т е м а

З м і с т    С Р С

 

Література

Засіб

контролю

1. Об’єкт , предмет, завдання і методологічні основи економіки  праці

1. Сутність праці як основи життєдіяльності людини.

2. Етапи формування наукових основ дисципліни “Економіка та нормування праці”

3. Основи діяльності Міжнародної організації праці.

Буряк П.Ю.   

стор. 40-46

Завіновська Г.Т.

стор. 18-24

Перевірка конспектів, усне опитування, заслуховування рефератів.

2. Трудові ресурси  і трудовий потенціал суспільства.

1. Сутність ринку  праці та  трудових ресурсів .

2. Характеристика основних суб’єктів ринку праці.

3. Ситуація на ринку праці регіону на базі статистичних даних.

Буряк П.Ю.   

стор. 40-46

Завіновська Г.Т.

стор. 18-24

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

3.Відносини зайнятості та безробіття.

 

 

1. Характеристика трудових ресурсів як соціально-економічної категорії.

2. Види і форми зайнятості населення.

 1. Соціальна суть безробіття.

Види безробіття та регулювання зайнятості населення.

Буряк П.Ю.   

стор. 51-65

Завіновська Г.Т.

стор. 28-35

Перевірка конспектів, кросвордів,  усне та письмове опитування.

4.Внутрішній ринок праці в організації

1. Сутність ринку  праці .

2. Характеристика основних суб’єктів ринку праці.

3. Ситуація на ринку праці регіону на базі статистичних даних.

4.Особливості та напрямки діяльності Міжнародної організації праці про охорону заробітної плати (конвенція № 95 (1949р.)

Буряк П.Ю.   

стор. 47-65

Завіновська Г.Т.

стор. 36-44

Перевірка конспектів, схем, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

5.Регулювання організаційно – економічних відносин  в організації.

1. Державне регулювання організаційно – економічних відносин  в організації.

2. Договірне регулювання організаційно – економічних відносин  в організації.

Буряк П.Ю.   

стор. 67- 80

Завіновська Г.Т.

стор. 45-70

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

6.Сутність , значення й об’єкти  нормування праці.

1.Форми кооперування праці

2.Класифікація трудових операцій залежно від специфіки виробничого процесу та організації праці.

Вплив умов праці на працездатність людини і міру праці.

Буряк П.Ю.   

стор. 66-76

Завіновська Г.Т.

стор. 71-90

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

 

7.Аналіз трудового  процесу і витрат  робочого часу.

1.Класифікація витрат робочого часу.

2. Класифікація способів та методів нормування праці.

3. Норми витрат і норми результатів праці.

4. Суттєві відмінності між нормуванням праці робітників та різних гру службовців.

5.Основні функції лінійного та функціонального керівництва.

Буряк П.Ю.   

стор. 77-90

Завіновська Г.Т.

стор. 91-100

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

8. Нормативи  і норми затрат  праці.

1.Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві.”

2.Класифікація методів спостереження та вивчення робочого часу.

3.Графічний метод фіксації операцій у бланку спостереження.

Буряк П.Ю.   

стор. 91-99

Завіновська Г.Т.

стор. 101-112

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

9. Методи нормування і способи  встановлення норм праці.

 

 

1.Науково-обгрунтовані засади організації та нормування праці

2.Єдність трудового і виробничого процесів

Буряк П.Ю.   

стор. 113-122

Завіновська Г.Т.

стор. 122-134

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

10.Науково-обгрунтовані засади організації та нормування праці

2.Єдність трудового і виробничого процесів

1. Методи аналізу трудомісткості продукції та чисельності персоналу.

2. Зв’язок між чисельністю персоналу та трудомісткістю продукції.

3. Мета та методи планування трудомісткості продукції та чисельності персоналу.

 

Буряк П.Ю.   

стор. 124-134

Завіновська Г.Т.

стор. 137-140

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

 

11.Аналіз і планування праці на підприємстві.

1. Основні фактори продуктивності праці і характеристика дії кожного з них.

2. Схема залежності результатів виробництва і економічної ситуації в країні від низької  продуктивності праці.

3. Роль технічного прогресу в підвищенні продуктивності праці в ринкових умовах.

Буряк П.Ю.   

стор. 146-150

Завіновська Г.Т.

стор. 136-150

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

12. Витрати  на персонал  і заробітна плата.

 

 

 

1. Інструкція про статистику заробітної плати, затвердженою приказом Держкомстату № 5 від 13.01.2004р.

2. Схема структури заробітної плати.

3. Схема структури додаткової заробітної плати.

4. Чинники впливу на зміни величини витрат на персонал  підприємства.

Буряк П.Ю.   

стор. 151-162

Завіновська Г.Т.

стор. 158-170

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

13.Тарифне  нормування заробітної плати.

 

 

 

1. Тарифно-кваліфікаційний довідник.

2. Державне регулювання заробітної плати в ринкових умовах.

3. Джерела виплат премій та винагород в організації.

4. Економічна ефективність системи винагород і компенсацій.

Буряк П.Ю.   

стор. 164-170

Завіновська Г.Т.

стор. 178-192

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

14.Планування соціального  розвитку організації.

1. Особливості планування соціального  розвитку організації.

2. Підбір та  відбір персоналу підприємства.

Буряк П.Ю.   

стор. 172-174

Завіновська Г.Т.

стор. 200-203

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів

15.Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

 

1.Розробка плану дослідження ринку праці.

2.Види вибірки.

3.Звітність і аудит у сфері праці.

Буряк П.Ю.   

стор. 175-176

Завіновська Г.Т.

стор. 205-208

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів


 

doc
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
536
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку