26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Методичні рекомендації щодо написання рефератів з дисципліни "Економіка та нормування праці"

Про матеріал

Методичні рекомендації щодо написання рефератів з дисципліни "Економіка та нормування праці". Самостійна робота включає не лише індивідуальне вивчення питань курсу, а й написання реферату, що дозволяє більш глибше висвітлити ту чи іншу актуальну проблему сьогодення, запропонувати теоретичні і практичні пропозиції до її розв'язання.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені  Михайла Туган-Барановського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо написання рефератів

з дисципліни   “ Економіка та нормування праці”

спеціальності “Економіка підприємства ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Краматорськ, 2018

Зміст

 

 

 1. Вступ.
 2. Вимоги до змісту та оформлення реферату.
 3. Тематика рефератів.
 4. Список літератури.
 5. Зразок оформлення титульної сторінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Слід зазначити, що самостійна робота студентів – це невід’ємна складова навчального процесу. Її головною метою є формування у студентів вмінь і навичок самостійного, науково-творчого підходу до вирішення поставлених завдань.

 

Самостійна робота включає не лише індивідуальне вивчення питань курсу, а й написання реферату, що дозволяє більш глибше висвітлити ту чи іншу актуальну проблему сьогодення, запропонувати теоретичні і практичні пропозиції до її розв’язання.

 

 Реферат – це доповідь на певну тему, заснована на огляді відповідних джерел, яка містить :

 

 • аналіз теоретичного змісту питання ;
 • самостійний аналіз фактів, подій, процесів, явищ, що відповідають теоретичній частині реферату ;
 • узагальнення і висновки відповідно до змісту реферату.

 

Написання реферату дає можливість комплексно використовувати набуті навички роботи з книгою, розвиває самостійність мислення, вміння аналізувати явища соціального життя, порівнювати їх, робити самостійні висновки. Реферат потребує набагато більше творчої активності, вміння  знаходити та добирати необхідні матеріали, систематизувати їх, логічно викладати, використовувати історичні факти, статистичні дані, інформаційні повідомлення  для ілюстрації чи аргументації своїх висновків.

 

 Самостійна робота студента над рефератом завершується  його захистом в аудиторії, під час якого студент повинен  продемонструвати глибоке знання обраної теми, вміння чітко та коротко викласти зміст реферату, відповісти на поставлені питання.

 

 Запропоновані методичні рекомендації нададуть студентам  необхідну інформацію, щодо основних  етапів роботи над рефератом, його структури, обсягу, оформлення, форми захисту та критеріїв оцінювання.

 

 

 

 

 

ВИМОГИ  ДО  ЗМІСТУ  І  ОФОРМЛЕННЯ  РЕФЕРАТІВ

 Студентський реферат – це найпростіший вид самостійної науково - дослідницької роботи. Він складається з наступних  основних етапів :

 1. Вибір теми.
 2. Збір та опрацювання матеріалу.
 3. Складання плану.
 4. Обробка матеріалу та написання реферату.
 5. Оформлення реферату.

 

 1. Вибір теми реферату – самостійний і потребує  мобілізації знань і життєвого досвіду студента. Студенту необхідно уважно розібратися, на яку тему слід підготувати реферат, і відповідно до цього визначити мету його написання. Можна обрати тему  не вказану в тематиці - головне щоб вона відповідала навчальній програмі дисципліни і була узгоджена з викладачем.

 

 1. Збір та опрацювання матеріалу. З запропонованого списку літератури визначити необхідну для розкриття  теми реферату. Всю  відібрану  літературу слід записати в зошит або на окремі картки. Потім література розбивається на групи  за питаннями плану. Запис відібраних книг, брошур, газет слід робити в тій же формі і послідовності, яка прийнята  при написанні списку використаної літератури.

      Літературу слід читати з олівцем у руках, звичайно не завдаючи шкоди книгам. Спочатку треба продумати прочитане, виділити найбільш складні і мало зрозумілі місця, щоб потім уяснити їх. Центральне місце при збиранні матеріалу займає збирання фактів і прикладів. До їх підбору слід ставитись з  особливою увагою. Приклади і факти слід наводити в певній послідовності, системно, так, щоб вони допомагали розумінню тієї галузі практики, яка породила ці факти.

  Не можна нехтувати і правильним оформленням виписок. Виписки – це короткі записи тексту (теоретичних положень, статистичних і хронологічних даних і т.п., які мають, на думку автора роботи, важливе значення). Виписки бувають дослівні ( цитати) і вільні, коли думки автора викладаються своїми словами. Виписки слід робити на одній стороні картки або листка.

 

 1. Складання плану. Після попереднього  знайомства з літературою складають план реферату, який містить три основні структурні частини:

І. Вступ не повинен перевищувати 15 відсотків від обсягу роботи ( 1-1,5 сторінки). У вступі пояснюється важливість і актуальність  обраної теми, акцентується увага на тому, що зроблено в дослідженні даної теми іншими авторами та що і як буде описувати студент в своїй роботі..

ІІ. Основна частина становить приблизно 7-10 сторінок. В ній розкривається зміст реферату. Головне, щоб написати реферат самостійно, коротко і стисло викладаючи головні думки, наводячи аргументи, приклади, формуючи висновки і пропозиції, підтверджуючи їх цитатами. Цитати необхідно взяти в лапки. Внизу сторінки зробити посилання, де вказати автора, назву роботи, місце, рік видання та сторінку. Але цитований матеріал не повинен перевершувати 30 відсотків реферату.

ІІІ. Висновки або  заключна частина. Це – підсумок реферату. Тобто чіткість, точність, лаконічність. Жодних цитат, припущень, розміркувань. формуються загальні висновки і пропозиції. Конкретні висновки  та пропозиції можна нумерувати.

 

 1. Обробка матеріалу та написання реферату. Ретельний, поглиблений аналіз зібраного матеріалу його обробка та написання реферату – відповідальний етап у роботі  над обраною темою.

      Слід пам’ятати, що під час оцінювання реферату викладач враховує наступне :

 • послідовність і повноту викладання ;
 • аргументованість, правильність обґрунтування тих чи інших положень на основі узагальнення фактичного матеріалу ;
 • зв’язок з практикою соціального життя, професійної діяльності ;
 • ступінь самостійності у процесі  роботи над рефератом, недопустимість плагіату чи компіляції ( Плагіат – в перекладі з латинської “грабувати” використовувати чужу роботу за свою ; Компіляція – використання даних чужих досліджень без посилання на джерела).

 

 1. Оформлення реферату. В підготовленому рефераті повинна бути титульна сторінка (додаток № 1) ; перша сторінка – це план реферату ;  остання - список літератури, який укладається за алфавітним порядком в такій послідовності :
  • Закони, законодавчі та нормативно-правові акти.
  • Підручники та посібники.
  • Статистичні та довідкові видання.

 

Якщо в рефераті є зразки документів, таблиці, схеми тощо, вони додаються після списку літератури. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки.

 Додатки повинні мати самостійну нумерацію

 

Текст реферату розбірливо пишеться або набирається на комп’ютері. Сторінки повинні мати відповідні поля та нумерацію : зліва – 35 мм ; справа – 10 мм ; зверзу та знизу – 20 мм.

 Обсяг реферату : 10 – 15 сторінок (формат А-4).

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Теми рефератів:

 1. Основні суб’єкти ринку праці та їх взаємодія.
 2. Особливості регулювання зайнятості населення в ринкових умовах
 3. Особливості державного регулювання заробітної плати в ринкових умовах.
 4. Суть та функції преміювання в організації та їх вплив на стимулювання продуктивності.
 5. Особливості формування джерел виплат премій та винагород в організації.
 6. Методи розрахунку чисельності трудових ресурсів та їх характеристика.
 7. Фактори продуктивності праці та особливості їх дії в ринкових умовах.
 8. Планування продуктивності праці  у її зв’язку з основними показниками розвитку організації.
 9. Соціальний розвиток колективу як стимулюючий фактор підвищення продуктивності праці.
 10. Методи покращення умов праці робітників організації.
 11. Склад та структура персоналу і особливості їх формування в сучасних умовах роботи організації.
 12. Підбір і відбір персоналу  та  їх роль у формуванні колективу організації.
 13. Підвищення кваліфікації персоналу та її роль у зростанні продуктивності праці

14.Соціально-економічні основи організації праці

15.Соціально-економічні нововведення в організації нормування праці

16.Організація виробничого процесу

17.Аналіз і оцінка економічної ефективності організації і нормування праці

18.Розвиток теорії та практики організації і нормування праці.

 

Перелік основної і додаткової навчально-методичної літератури

 

          Основна література

 

1. Конституція  України. – Київ, 1996р.

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України “ Про оплату праці ”, від 20.04.95  № 144 / 95 – ВР

4. Закон України   “ Про зайнятість  населення”11.ХІІ.1998р. №2. 309-ХІV.

5. Постанова кабінету міністрів України від 20.03.95. №197 Заходи щодо

    поліпшення нормування  в народному господарстві.

6. Інструкція зі статистики заробітної плати. Наказ Госкомстата від 13 січня

    2004.

7. Буряк П.Ю., Григорьєва М.І., Корнінський Б.А., “Економіка праці й

   соціально-економічні відносини”. Навчальний посібник. Київ. Центр  

   навчальної літератури, 2004 р.

8. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.посібник.- К.:КНЕУ, 2000 р.

9. Багрова І.В. Нормування праці. – Київ. Центр навчальної літератури, 2000.

10.Головачев А.С. Организация нормирования и оплата труда. М.: Новое

     знание, 2004.

11. Дягун О.В. Організація, нормування та оплата праці. – Львів, 2001.

12. Гофе А.Й. и др. Экономика труда – М.: МИК, 2000. –248 с.

13.Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці.  К.: КНГУ, 2000, - 148 с.

 

Додаткова література

 

 1. Єременко В.О. “Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України”.  Видавництво центру продуктивності Мінпраці та соціальної політики. Краматорськ, 2000р.
 2. Корнилова Е.В. «Социально-трудовые отношения». Учебное пособие. Донецк. Дон ГУЭТ, 2003 г.
 3. Корнилова Е.В. Баранцева С.М. «Экономика труда и социально-трудовые отношения», Донецк. Дон ГУЭТ, 2004 г. (Сборник тестов и заданий).
 4. Мних Є.В. “Економічний аналіз підприємства”. Підручник. м.Київ. Видавн. “Каравела”, 2004 р. .

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
558
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку