24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

«Використання різноманітних методів контролю при вивченні дисципліни „Економіка та нормування праці”»

Про матеріал

При вивченні дисципліни «Економіка та нормування праці» студенти працюють як в аудиторії, так і самостійно. Процес контролю засвоєння матеріалу здійснюється у відповідності до так званих стандартних методів поточного та підсумкового контролю. У відповідності до вимог вивчення дисципліни, що відображені у затверджених робочих навчальних планах дисципліни, контроль за роботою студентів здійснюється різними методами. Це і опитування, і перевірка конспектів і перевірка самостійної роботи (у відповідності до плану), і тестування, і перевірка рефератів.

Перегляд файлу

«Використання різноманітних методів контролю при вивченні дисципліни „Економіка та нормування праці”»

 

 Проблема формування активної творчої особистості є однією з найактуальніших в педагогічній теорії навчальних закладів. Особливо актуальною ця проблема виступає при підготовці фахівців – економістів. Адже розвиток суспільного виробництва – це процес безперервний і для того, щоб цей процес був найбільш оптимальним необхідно дуже добре знати економічні закони, їх об’єктивні дії та наслідки їх порушень.

 „Економіка та нормування праці” як одна із економічних дисциплін має свої особливості. Вивчення цієї дисципліни має неабияку важливість у підготовці економістів. А процес оволодіння знаннями студентів потребує не тільки направляючої, але і контролюючої ролі викладача.

 Якщо узагальнити окремі визначення поняття „контроль”, можна дійти висновку, що контроль – це поняття багатоаспектне, яке треба розглядати в єдності: і як засіб перевірки і оцінювання результатів навчання; і як засіб обліку якості знань, умінь та навиків; і як систематичний цілеспрямований процес здійснення зворотного зв’язку „студент - викладач”; і як спосіб навчання, тому, що він дозволяє оцінити динаміку формування вірних професійних умінь особистості кожного студента, вносячи при цьому необхідне коректування в навчальний процес.

 При вивченні дисципліни «Економіка та нормування праці» студенти працюють як в аудиторії, так і самостійно. Процес контролю засвоєння матеріалу здійснюється у відповідності до так званих стандартних методів поточного та підсумкового контролю.

 Звичайно, більше уваги приділяється контролю самостійної роботи студентів.

 У відповідності до вимог вивчення дисципліни, що відображені у затверджених робочих навчальних планах дисципліни, контроль за роботою студентів здійснюється різними методами. Це і опитування, і перевірка конспектів і перевірка самостійної роботи (у відповідності до плану), і тестування, і перевірка рефератів.

 Так, наприклад, на лекційних заняттях застосовуються такі стандартні методи контролю знань як усне опитування, фронтальне опитування, тестування.

 Усне опитування застосовується найчастіше за такими темами:

 • „Ринок праці, структура, елементи та функції”;
 • „Трудові ресурси і зайнятість населення”;
 • „Формування заробітної плати в ринкових умовах”;
 • „Основи організації та регулювання заробітної плати”;
 • „Система соціально – трудових відносин”;
 • „Аналіз витрат на персонал”;
 • „Планування соціального розвитку організації”;

 Усне опитування дає певну економію часу і дозволяє охопити контролем більшу частину матеріалу. А якщо врахувати наявні реалії, тобто дефіцит часу, то опитування виявляє здатність студентів до швидкої концентрації своїх інтелектуальних можливостей для правильного формування відповіді на те чи інше питання.

 Крім того, він слугує виявленню внутрішньо дисциплінних зв’язків між темами дисципліни «Економіка та нормування праці».

 Фронтальне опитування як метод контролю заощаджує аудиторний час, дає змогу опитувати якомога  більше студентів, та охопити найбільше матеріалу для опитування, деталізувати окремі, найбільш актуальні питання теми.

         Цей метод застосовується тоді, коли вже накопичені певні знання розділу. Застосування цього методу передбачено при вивченні таких тем:

 • Система відносин на ринку праці;
 • Тарифне нормування заробітної плати;
 • Державна політика регулювання соціально – трудових відносин;
 • Продуктивність праці: економічна сутність, значення, вимірювання;
 • Аналіз і планування продуктивності праці;
 • Планування та економічне обґрунтування витрат на персонал;
 • Планування стимулювання праці, покращення її умов.

 Тести – це система завдань специфічної форми, певного змісту, зростаючих ускладнень.Тестування як метод контролю застосовується для актуалізації опорних знань перед початком лекційного заняття.

 Цей метод контролю передбачено при вивченні тем:

-  «Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства»

-  «Регулювання зайнятості населення»

-  «Продуктивність праці: економічна сутність, тапоказники  вимірювання.»

-  «Нормативи для нормування праці»

     -  «Склад витрат робочого часу»

         Робочою навчальною програмою курсу дисципліни „Економіка та нормування праці” передбачено проведення  практичних занять за наступними темами:

 •      Трудові ресурси і  трудовий потенціал суспільства .
 •      Відносини зайнятості та  безробіття.
 •      Аналіз і  планування  праці на підприємстві
 •      Витрати  на персонал і заробітна плата             
 •      Сутність, значення й  об’єкти  нормування праці.
 •      Аналіз трудового процесу і  витрат робочого часу.
 •      Методи нормування і способи встановлення норм праці
 •      Нормування праці робітників основного та допоміжного виробництв
 •      Організація нормуваня праці на підприємстві.
   На кожному із цих практичних занять застосовуються такі методи контролю як усне опитування, перевірка індивідуальної роботи. Цей засіб контролю дає змогу поєднувати теоретичні знання та вміння застосовувати їх у процесі вирішення конкретних практичних завдань, а перевірка індивідуальної роботи підвищує відповідальність студента за свою роботу на практичному занятті.

 Окрім того, у процесі перевірки індивідуальної роботи виявляється ступінь засвоєння студентами основних питань теоретичної частини та вміння студента застосовувати ці знання на практиці.

 Контроль знань і вмінь студентів є формою зворотного зв’язку, джерелом інформації для викладача про хід самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом, про повноту та міцність його засвоєння.

 Результатом контролю є оцінювання роботи студентів відповідними оцінками, які мають бути об’єктивними та зрозумілими студентам.

 Оцінки є результатом як поточного так і підсумкового контролю.

 Кінцевим результатом оцінювання студентів при вивченні дисципліни „Економіка та нормування праці” є  екзамен.

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
310
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку