24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Методичні рекомендації до вивчення географії у 2018-2019 н.р. Презентація

Про матеріал

Відповідно до мети й завдань географічної освіти, предметна географічна компетентність учнів визначається як здатність до застосування здобутих географічних знань, умінь і навичок, ціннісних установок та специфічного географічного мислення, сформованих на підґрунті здібностей і життєвого досвіду учнів, які необхідні для оптимальної діяльності в навколишньому середовищі та успішної самореалізації в соціумі, передбачення наслідків такої діяльності та розв'язання власних життєвих завдань і проблем, облаштування особистого життя, формуванням в учнів потреби у неперервній освіті.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ГЕОГРАФІЯМетодичні рекомендації до вивчення географії у 2018-2019 н. р. Вчитель географії Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Нівіна Н. П.

Номер слайду 2

Відповідно до мети й завдань географічної освіти, предметна географічна компетентність учнів визначається як здатність до застосування здобутих географічних знань, умінь і навичок, ціннісних установок та специфічного географічного мислення, сформованих на підґрунті здібностей і життєвого досвіду учнів, які необхідні для оптимальної діяльності в навколишньому середовищі та успішної самореалізації в соціумі, передбачення наслідків такої діяльності та розв’язання власних життєвих завдань і проблем, облаштування особистого життя, формуванням в учнів потреби у неперервній освіті.

Номер слайду 3

У 2018/2019 навчальному році учні 6-9-их класів вивчатимуть географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436). Учні 11 класу вивчають географію на профільному рівні за програмою, затвердженою наказом МОН України від 14.07.2015 № 826. Зазначені навчальні програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Номер слайду 4

Учні 10 класу розпочнуть вивчення географії на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень) та профільному (175 годин, 5 годин на тиждень) за новими навчальними програмами, що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Номер слайду 5

Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» спрямований на формування в учнів знань про особливості населення й просторової організації господарської діяльності в регіонах світу та окремих країнах, умінь орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах. На рівні профілю у програмі курсу поглиблюється географічна і економіко-соціальна освіта випускників закладу загальної середньої освіти через вивчення глобальних, територіально-диференційованих, господарських, соціокультурних і соціоекологічних проблем, розкриття ролі окремих держав і народів у світовій економіці й політиці, процесів економічної і політичної інтеграції країн і народів.

Номер слайду 6

Структура програмина рівні стандарту представлена вступом і шістьма розділами. Вступ. Окреслює завдання курсу, особливості сучасної політичної карти світу, аналізуються ключові проблеми і тенденції світового господарського процесу. Розділи І-V програми спрямовані на ознайомлення з соціально-економічними особливостями регіонів світу та регіональних диспропорцій у розвитку окремих країн. Розділ VІ «Україна в міжнародному просторі», розкриває геопросторову структуру світу, визначає місце України на геополітичній карті світу.

Номер слайду 7

На профільному рівні — 7 розділів. Розділи І-VІ спрямовані на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. Розділ VІ «Україна в міжнародному просторі»розділ VІI «Сучасні проблеми і стратегії розвитку світу та України на ХХІ століття», що розкриває прояв глобалізаційних викликів на території України, стратегічні цілі сталого (збалансованого) розвитку України та роль України у сучасному політичному та економічному просторі.

Номер слайду 8

На рівні стандарту передбачено виконання 7 практичних робіт. Обов’язковими для оцінювання в кожному семестрі є дві практичні роботи на вибір учителя. У 10 класі профільного рівня передбачено виконання 25 практичних робіт, що є обов’язковими для всіх учнів класу. Учитель обов’язково оцінює п’ять практичних робіт на вибір у кожному семестрі. До більшості розділів курсу запропоновано орієнтовні теми творчого характеру для проведення досліджень. Тематика варіативних досліджень може бути змінена вчителем у рамках вивчення відповідної теми. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або у групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.

Номер слайду 9

За формою представлення результатів практичної роботи та досліджень програмою передбачено:- текстові роботи, очікувані відповіді на завдання можуть складатися з окремих пропозицій або словосполучень, а можуть представляти зв’язний текст – описовий, що характеризує об’єкти або явища, пояс-нювальний. Текстова відповідь може бути записана у формі таблиці. Наприклад, практична робота №1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів);- картографічні роботи, у тому числі на контурних картах або потребують створення картосхем, картодіаграм. Це можуть бути карти як реально існуючих, так і вигаданих, гіпотетичних територій. Сюди ж можна віднести і плани місцевості. Наприклад, практична робота №2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «великої сімки» (за вибором). Практична робота № 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку;- графічні роботи у формі навчальних малюнків, схем тощо. Практична робота 3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії;- статистичні матеріали, представлені у формі таблиць, графіків, діаграм. Наприклад, дослідження: «Відновна електроенергетика в країнах Єв-ропи: регіональні особливості та відмінності». «Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи»;- фотографії, відеоматеріали. Наприклад, дослідження «Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст»;- мультимедійні продукти, скажімо, комп’ютерні презентації або веб-сайти. Наприклад, дослідження «Національні парки Австралії – основа міжнародного туризму».

Номер слайду 10

Організація навчального процесу з географіїПри організації освітнього процесу в 10 класі доцільно акцентувати увагу на засвоєнні знань, освоєнні умінь і навичок, які є базовими для формування географічної культури. Особливістю організації освітнього процесу з географії є зв’язок практичних умінь і теоретичних знань, які формуються одночасно. При організації навчальної діяльності учнів доцільно використовувати нові інформаційні технології: мультимедійні програми, електронні довідники та енциклопедії, навчальні комп’ютерні програми, електронні бібліотеки, які включають комплекс інформаційно-довідкових матеріалів, орієнтованих на різні форми пізнавальної діяльності, в тому числі дослідницьку проектну роботу.

Номер слайду 11

Рекомендовані підручники: Геoграфія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої oсвіти (авт. Г. Д. Дoвгань, O. Г. Стадник)Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої oсвіти (авт. Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В.) Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська) Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.) Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (автори В. В. Безуглий, Г. О. Лисичарова) Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.) Географія (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П). Геoграфія (прoфільний рівень) підручник для 10 класу закладів загальної середньої oсвіти (авт. Г. Д. Дoвгань, O. Г. Стадник, П. O. Масляк, С. Л. Куртей, O. Г. Брoдoвська). Географія (профільний рівень) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (автори В. В. Безуглий, Г. О. Лисичарова).

pptx
Додано
28 липня 2018
Переглядів
1784
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку