2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Методичні рекомендації "Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду школярів"

Про матеріал

Досвід роботи вчителя інформатики з теми «Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду школярів». Представлені форми і методи роботи на уроках та в позаурочний час.

Перегляд файлу

1

 

«Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду школярів»

(із досвіду роботи вчителя інформатики

Безкороваєвої Наталії Володимирівни)

У концепції Нової української школи зазначається, що мета нової української середньої школи полягає в тому, щоб підготувати творчих, відповідальних, активних і підприємливих громадян, що забезпечить державі потужність та конкурентоспроможну економіку. Центральне місце в системі освіти відводиться саме середній школі, де формується особистість, закладається її світогляд. Мета загальної середньої освіти полягає в різнобічному розвитку, вихованні та соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України. Вона повинна прагнути до самовдосконалення і навчання впродовж життя, бути готовою до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, здатною до ризику та інновацій. Тільки така спільнота громадян поведе українську економіку вперед.

Випускник нової української школи повинен бути: цілісною особистістю, всебічно розвиненою, здатною до критичного мислення; патріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватором, здатним змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя. Сучасне суспільство розвивається шаленими темпами і дуже гостро потребує компетентних в своїх галузях спеціалістів.

Тому я, в своїй роботі, за допомогою поєднання інноваційних технологій із дидактичним матеріалом, що має зміст патріотичного характеру, ставлю за мету формувати творчу, компетентну особистість, яка інтегрує знання, уміння, навички, які виявляються у прагненні, здатності і готовності до ефективного застосування сучасних засобів інноваційних технологій для вирішення завдань у професійній діяльності, у повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість результатів діяльності для своєї держави в майбутньому. Потрібно використовувати цікаві практичні завдання, що дозволить зробити навчальний процес цікавішим та сформувати людину, що любить свою батьківщину, є носієм національної культури, рідної мови, традицій.

Формувати патріота України потрібно вже в початковій школі. На фізкультхвилинках використовувати відеоматеріали з веселими українськими піснями, наприклад «Зимонька вітає нас», «Раз, два, три», «Райдуга». 

Урядовий сайт для юних громадян має багато цікавинок для учнів 2-4 класів:  Скласти пазл для карти України та дізнатись, хто твої сусіди; «Видатні особи України», «Віртуальна екскурсія Будинком Уряду».

При вивченні теми «Графіка» можна створювати малюнки з українською символікою, зображення з символами України (калина, соняшник, пшениця), українців в національних костюмах, інтер’єри української хати. Можна запропонувати шаблони для розфарбування писанок.

При вивченні теми «Текст» учням пропонуються тексти патріотичного змісту, що дозволяють формувати національну свідомість. Наприклад, для учнів початкової ланки – прислів’я та вірші про Україну, для середньої ланки – тексти української спрямованості для тренування швидкості набору, завдання для форматування текстів.

При вивченні алгоритмізації у 5-7 класах, можливо використовувати завдання у Scratch, які також мають зміст патріотичного характеру. Приклади завдань.

При вивченні теми «Історія розвитку обчислювальної техніки» учні знайомляться з такими українськими вченими: М.П. Кравчук - створив проект першого в світі комп’ютера; В.М. Глушков - фундатор наукової школи кібернетики; К.Л. Ющенко - засновник теоретичного програмування в Україні; М.М. Амосов - засновник біокібернетичних технологій; С.О. Лебедєв - під керуванням якого в 1951 році в Києві було введено в експлуатацію першу ЕОМ. Пропонується учням переглянути фотоальбом з портретами людей, які внесли вагомий внесок у розвиток ІКТ (чи впізнають їх діти) та робиться акцент саме на українських здобутках. Можна запропонувати підготувати доповідь про одного з вчених з цікавими фактами їх біографії.

При вивченні теми «Комп’ютерна графіка» учні отримують творче завдання: створити емблему міста Запоріжжя та презентувати її перед аудиторією. Учні обмірковують самостійно, потім об’єднуються в пари, обговорюють ідеї та приймають остаточне рішення і обирають оптимальний ескіз емблеми та створюють її в графічному редакторі. Також у 6 класі для виконання практичної роботи можна запропонувати створити вишитий рушник, використовуючи орнаменти свого імені та імен батьків та друзів -  Імена у вишиванках. Таким чином, на уроках використовуються елементи українознавства – вивчення культури та традицій нашого народу. Учні також виконують тематичні малюнки до Дня міста та інших видатних свят.

При вивченні теми «Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання», учням пропонуються корисні українські освітні сайти: з математики, біології, української мови.

При вивченні основ роботи з табличним процесором можна використовувати такі завдання: для ознайомлення з можливостями сортування та фільтрації даних – завдання «Відомості про річки України», для побудови діаграм та графіків – завдання «Області України».

На початку вивчення теми «Комп’ютерні презентації» учні знайомляться з поняттям «презентація» та вчаться проводити її перед аудиторією. Можна використовувати роботу в малих групах, де кожна група буде представляти підприємство Запоріжжя. Учні повинні підготувати рекламу свого товару (4-5 речень) і виступити з нею. Можна запропонувати такі товари:

Картинки по запросу лускунчик

Картинки по запросу стелси

Картинки по запросу запорізька кондитерська фабрика

Останнім часом інфографіка стала бездоганним способом передавання складної інформації. Створення інфографіки об’єднує в собі творче та критичне мислення. Спочатку потрібно визначити цілі і задачі, що потрібно досягти за допомогою інфографіки. Потім розбити інформацію на розділи, частини, пункти. Кожен розділ представляється окремим зображенням чи графіком. Потрібно підібрати візуальні образи, які знайомі певній аудиторії. Важливо створити фокус, тобто основну візуальну метафору, навколо якої будується інфографіка. Не можна перетворити інфографіку в занадто складну для сприйняття конструкцію. Учні повинні пам’ятати основну задачу інфографіки – перетворити складну інформацію за допомогою художніх образів на зрозумілу, що максимально швидко засвоюється людиною. Можна на уроці запропонувати створити інфографіку з тем «25 років незалежності України у цікавих фактах», «Українська писанка», «Українська писемність та мова». Для створення інфографіки учні використовують сервіс Easel.ly. Інструкція для учнів по створенню інфографіки.

При вивченні теми «Моделювання» можна запропонувати учням створити Google-карту «Пригоди писанок», на якій відмітити ті міста, в яких їх розписують. Особливості розпису писанок в різних регіонах України потрібно продемонструвати на карті за допомогою малюнків. Інформаційні матеріали для учнів для виконання завдання.

Одним із способів виховання патріотизму та розвитку творчих здібностей учнів, підтримки мотивації до навчання на високому рівні є організація проектної діяльності, яку можна здійснювати на уроках та в позаурочний час. При роботі над проектами учні набувають навички планувати свою діяльність, використовувати багато різних джерел інформації, самостійно відбирати й накопичувати матеріал; аналізувати, аргументувати факти та приймати рішення та створювати кінцевий продукт.

При роботі над навчальним проектом вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: учні набувають нові знання, уміння і навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. Проектно-дослідна діяльність сприяє формуванню соціальних компетенцій, дозволяє пройти технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення власного продукту, а також навчитися презентувати його перед аудиторією. У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки.

Реалізація методу проектів на практиці приводить до зміни ролі вчителя. Із носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної, творчої, дослідницької діяльності своїх учнів. Змінюється і психологічний клімат в класі, так як вчителю приходиться переорієнтувати свою освітню діяльність і роботу учнів на різноманітні види самостійної роботи учнів, їх пріоритет дослідницького, пошукового, творчого характеру.

Створення проектів на уроках інформатики сприяє розвитку творчого підходу до вирішення завдань і формуванню вмінь пошуку і вибору оптимального їх вирішення та дозволяє створити реальний програмний продукт, якого не існувало раніше. Залікові завдання з багатьох тем курсу інформатики можна представляти у вигляді створення кінцевого програмного продукту, придатного до подальшого використання.

При вивченні теми «Комп’ютерні презентації» учні створюють власну презентацію з обраної теми. Дитина сама обирає тему, яка її цікавить. Учні самостійно підбирають інформацію з теми, обробляють її, додають ілюстрації та за допомогою програми PowerPoint, яку вивчають протягом теми, створюють власний продукт. Після закінчення роботи, кожен учень захищає свою роботу перед класом і відповідає на поставлені запитання. Творча та соціально активна особистість повинна також мати комунікативні навички, тому таким чином розвивається й комунікаційна компетентність. Приклади робіт учнів: «Українська кухня», «Сім чудес України», «Іван Карпенко-Карий», «Подорож Запоріжжям».

При вивченні теми «Технології обробки мультимедійної інформації» учні створюють свій власний відеоролик. Ліцеїстам також пропонуються теми з національно-патріотичного напрямку. При створенні кліпу використовуються фотографії, відеоролики та їхні фрагменти, самостійно створюються коментарі. Приклади робіт учнів: «Українські рок-гурти», «7 чудес України», «Козаки», «Подорож Запоріжжям».

При вивченні теми «Текстовий процесор» у 10 класі, учні представляють свою роботу у вигляді книжки. Тему книги вони обирають самі, але всі вони повинні мати національно-патріотичну спрямованість. При розробці титульної сторінки та ілюстрацій можна використовувати знання з теми «Графічний редактор». При створенні книги використовуються всі вміння та навички з теми, тому що необхідно красиво розташувати текст, додати малюнки, таблиці. Приклади робіт учнів: «Гайдамаки», «Драгоманов і Грінченко», «Кобзар», «Львів», «Українська кухня», «Українське народне вбрання».

При вивченні «Основ веб-дизайну» учні не просто вивчають теги мови HTML для створення веб-сторінок, а створюють свій власний сайт або блог з національно-патріотичною спрямованістю. Завдання практичних робіт та приклади їх виконання.

Приклади учнівських сайтів та блогів: «Найкращі спортсмени України», «Рідна мова», «Цікаві місця України» , «7 чудес України», «Відомі люди України», «Українське мистецтво», «Цікаві факти про Україну», «Про Запоріжжя», «Українська національна кухня». 

Переваги такої діяльності очевидні: вільний вибір теми, використання різноманітних джерел інформації та виділення із великого обсягу інформації головного за допомогою критичного мислення. Багато часу приділяється самостійній роботі. В ході роботи учні уважно аналізують власну роботу, мають змогу порадитись з іншими учнями і скорегувати свою діяльність. Учитель не втручається в творчий процес, а лише спрямовує роботу учнів і вказує на помилки. При захисті свого проекту учень розвиває свої комунікаційні здібності, вчиться виступати перед аудиторією.

Також в своїй роботі я впроваджую квест-технології в освітній процес, використовуючи веб-квести, які спрямовані на пошук і аналіз веб-ресурсів та створення веб-продукту (сайт, блог, презентація). Головна мета квесту – поглиблення, перетворення та інтеграція знань. Створення та використання квестів підвищує мотивацію до навчання, розширює кругозір учнів, розвиває творче і критичне мислення, формує навички пошукової та дослідницької діяльності, дає можливість організувати дистанційне навчання. Разом з тим, учні та вчитель займаються самоосвітою, тому що для складання запитань потрібно оволодіти новими програмами та сервісами, які не вивчаються на уроках. Деякі сервіси англомовні, що стимулює до вивчення англійської мови.

Щоб створити завдання освітнього квесту, потрібно самому добре володіти теоретичними знаннями та знати сервіси для його створення. Знайомлю учнів з елементами квеста. При написанні вступу учень самостійно формулює тему, описує головні ролі учасників, сценарій квесту. При визначенні теми потрібно створити проблемну ситуацію. Це найбільш відповідальний момент, тому що необхідно досить чітко й доступно визначити ролі учасників. При формуванні завдань та питань, на які учасники мають знайти відповідь в межах самостійного дослідження, учні також повинні продумати який підсумковий результат має бути досягнутий. Дуже важливо вказати у квесті список інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень, у тому числі ресурси Інтернет.

У завданнях квесту можливо використання мотиваторів, демотиваторів, карт знань, QR-кодів. Для створення завдань квесту також ознайомлюю та пропоную учням використання таких сервісів: для створення хмари слів - Tagxedo, Wordle, Tagul; для збереження мультимедійних ресурсів - Prezi, DocMe; для створення карт знань - XMind, Bubbl.us. Інструкція для учнів по створенню веб-квестів. Приклади квестів, що створили учні: «Цікаві місця Запоріжжя», : «Цікаві факти про Україну» , «Знамениті пам'ятники України», «Моя Батьківщина - Україна».

Процеси демократизації та гуманізації суспільства, бурхливий розвиток інформаційних технологій ставлять перед освітніми закладами завдання формувати новий тип випускників - толерантних, відкритих до демократичного спілкування, здатних критично оцінювати події навколишнього світу й адекватно на них реагувати. Тому одним із основних завдань системи освіти України є підготовка національно-свідомих, творчих громадян, здатних критично мислити і на високому інтелектуальному рівні розв'язувати проблеми, що постають перед українським суспільством.

docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
858
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку