19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ НА УРОКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Про матеріал
Внаслідок стрімкого збільшення обсягу навчальної інформації актуальним стає завдання опанування учнями способів самостійного здобування й активного засвоєння знань. Рішення позначеного завдання зумовлює застосування нетрадиційних методів і засобів навчання. У теперішній час ми стали свідками стихійного розвитку нового різновиду навчальної літератури – робочих зошитів, які виступають як найбільш мобільні та особистісно-орієнтовані серед інших навчальних видань. Робочі зошити (зошити з друкованою основою) міцно увійшли у систему загальноосвітньої підготовки та розглядаються для багатьох предметів як обов’язкова складова навчально-методичного комплексу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виконала методист ДНЗ «Бердичівське ВПУ» Зданевич Л.М.

Номер слайду 2

Внаслідок стрімкого збільшення обсягу навчальної інформації актуальним стає завдання опанування учнями способів самостійного здобування й активного засвоєння знань. Рішення позначеного завдання зумовлює застосування нетрадиційних методів і засобів навчання. У теперішній час ми стали свідками стихійного розвитку нового різновиду навчальної літератури – робочих зошитів, які виступають як найбільш мобільні та особистісно-орієнтовані серед інших навчальних видань. Робочі зошити (зошити з друкованою основою) міцно увійшли у систему загальноосвітньої підготовки та розглядаються для багатьох предметів як обов’язкова складова навчально-методичного комплексу.

Номер слайду 3

У професійній підготовці фахівців широкого застосування робочі зошити поки не отримали, але їх розробка та впровадження в навчальний процес є актуальним питанням. У системі професійної освіти робочі зошити можуть зайняти належне місце та виконувати багатоаспектну роль у підвищенні ефективності навчання за умови їх методично грамотного конструювання та використання.

Номер слайду 4

Робочий зошит застосовують у ролі помічника в конспектуванні теоретичного матеріалу та створенні орієнтовної основи дій учнів при виконані практичних завдань різного рівня, контролера засвоєння навчального матеріалу, організатора самостійної роботи учнів.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Робочий зошит відрізняється від звичайного учнівського зошита наявністю друкованої основи. Під час роботи у такому зошиті учню необхідно дописати, докреслити, добудувати, дорисувати безпосередньо на сторінках зошита.

Номер слайду 7

При вивченні теоретичних положень друкована основа дає змогу учневі сконцентрувати свою увагу на сутності навчального матеріалу та заощаджує час на конспектування. Тому завдяки робочому зошиту навчальний матеріал легше сприймається.

Номер слайду 8

При виконанні практичних завдань виключається механічна робота. За той самий час учень виконує більшу кількість завдань, збільшується обсяг його розумових і практичних дій. Крім того, методично грамотно побудована друкована основа спрямовує дії учня при виконанні завдань, привчає діяти за визначеним алгоритмом.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Виділяють наступні функції робочих зошитів:

Номер слайду 11

Необхідно відзначити, що робочий зошит не може замінити підручника, навіть коли містить значні теоретичні відомості.

Номер слайду 12

Від підручників робочі зошити відрізняються відсутністю великого обсягу текстового матеріалу, наявністю значної кількості різноманітних та різнорівневих завдань.

Номер слайду 13

З урахуванням результатів аналізу літературних джерел та практичного досвіду використання робочих зошитів можна сформулювати таке визначення. Робочий зошит – навчальне видання, на основі якого відбувається усвідомлення нового навчального матеріалу та формування практичних умінь, а також організація самостійній роботи учнів, контроль їх навчальних досягнень.

Номер слайду 14

Існують різні підходи до класифікації робочих зошитів. Аналіз досвіду використання робочих зошитів свідчить, що в навчальній практиці їх розрізняють за призначенням.

Номер слайду 15

У професійно-теоретичній підготовці учнів ПТНЗ для вивчення більшості предметів професійного циклу рекомендуємо конструювання єдиного (поліфункціонального) робочого зошиту, яким учні будуть користуватися при роботі в аудиторії та дома.

Номер слайду 16

При конструюванні робочих зошитів для предметів професійнотеоретичної підготовки необхідно враховувати як загальнодидактичні принципи навчання, характерні для підготовки будь-якого навчального матеріалу (науковість, наочність, доступність, системність, цілісність), так і спеціальні принципи, що враховують специфіку робочого зошита (повнота, дискретність, алгоритмізація, конвертованість, послідовність, цільова достатність, мінімізація, естетичність та комфортність).

Номер слайду 17

Науковість змісту вимагає відповідності навчального матеріалу рівню науково-технічних (технологічних) досягнень у галузі виробництва чи сфери послуг, для якої здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ. Наочність пред'явлення матеріалу потребує пошуку найбільш виразних візуальних засобів (схемних, знакових, фреймових) для ілюстрації та інтерпретації змісту навчального матеріалу. Доступність для розуміння зобов’язує враховувати опорні знання та досвід навчально-пізнавальної діяльності конкретної групи учнів.

Номер слайду 18

Системність та цілісність забезпечують зв'язок всіх блоків робочого зошиту та проявляються через вимоги єдності та взаємозв'язку:

Номер слайду 19

Види робочих зошитів

Номер слайду 20

1. Поліфункціональний (єдиний) робочий зошит Змістовне наповнення робочого зошита складається з:

Номер слайду 21

1. Поліфункціональний (єдиний) робочий зошит Використання у навчальному процесі робочого зошита з такою структурою буде сприяти раціональній організації пізнавальної діяльності учня, розвитку його розумової активності, що дозволить оптимізувати навчальний процес і підвищити його ефективність.

Номер слайду 22

2. Робочий зошит для лабораторних та практичних занять З метою забезпечення ефективної організації лабораторних занять викладачу рекомендується розробляти інструкційно-технологічні картки, де вказуються мета, зміст і послідовність виконання учнями завдань, перелік інструментів, обладнання та матеріалів, правила безпеки праці під час виконання роботи, контрольні питання для самоперевірки. Після виконання роботи учні складають звіт, зміст якого залежить від виду лабораторної роботи та специфіки навчального предмета.

Номер слайду 23

2. Робочий зошит для лабораторних та практичних занять При конструюванні робочого зошита для лабораторного заняття доречним буде поєднання двох розглянутих вище навчальних документів – інструкційно-технологічної картки та звіту учня. Тому структура робочого зошита для лабораторних занять органічно включає структуру названих документів, а саме:

Номер слайду 24

2. Робочий зошит для лабораторних та практичних занять Рекомендується наступна структура робочого зошита для практичних занять:

Номер слайду 25

2. Робочий зошит для лабораторних та практичних занять Розроблені за наведеною структурою робочі зошити для лабораторних та практичних занять дозволяють застосовувати різні методи та прийоми навчання для формування практичних вмінь та навичок, створюють сприятливі умови для формування в учнів умінь логічно мислити, аналізувати, робити висновки, обґрунтовувати свої практичні дії, посилюють мотивацію учнів до навчання, позитивно впливають на їхній психологічний стан.

Номер слайду 26

3. Робочий зошит для лекційних занять Мету застосування сучасного робочого зошита для лекційних занять більшість дослідників вбачають у допомозі учневі в опануванні великого обсягу навчальної та наукової інформації. Тому виділяють такі завдання зошита для лекційних занять:

Номер слайду 27

3. Робочий зошит для лекційних занять Для виконання означених завдань робочий зошит для лекційних занять може мати наступну структуру:

Номер слайду 28

3. Робочий зошит для лекційних занять Нові методологічні та психолого-педагогічні підходи до навчального процесу стали підставою для нових концепцій конструювання та використання робочих зошитів для лекційних занять на сучасному етапі. Актуальною проблемою сучасної професійної освіти є інтеграція інформаційних і педагогічних технологій. Поява аудиторних дисплеїв (електронних дошок і відеопроекторів) стимулювало розробку електронних лекцій-презентацій.

Номер слайду 29

3. Робочий зошит для лекційних занять

Номер слайду 30

3. Робочий зошит для лекційних занять

Номер слайду 31

3. Робочий зошит для лекційних занять Таким чином, використання робочих зошитів на лекціях (у тому числі з використанням електронних презентацій) сприяє закріпленню нових знань, розвиває творче мислення, активізує роботу учнів на лекційних заняттях, підводить їх до критичного аналізу одержаної інформації. Як вже підкреслювалось, навчальна діяльність учня на лекційному занятті не повинна зводитися тільки до заповнення сторінок робочого зошиту.

Номер слайду 32

4. Робочий зошит для контрольних і творчих робіт Впровадження у навчальний процес робочого зошита для контрольних робіт має на меті здійснення ефективного контролю за перебігом процесу навчання.

Номер слайду 33

4. Робочий зошит для контрольних і творчих робіт Рекомендується наступна структура робочого зошита для контрольних та творчих робіт:

Номер слайду 34

4. Робочий зошит для контрольних і творчих робіт Застосування робочого зошита для контрольних робіт надає педагогу можливість відслідковувати динаміку засвоєння навчального матеріалу окремим учнем та навчальною групою. Слід відзначити, що виділення окремого робочого зошита для контрольних робіт зручно тим, що викладач має можливість забирати його на певний час для перевірки.

Номер слайду 35

5. Робочий зошит для самостійної роботи учнів Мета використання робочих зошитів для самостійної роботи – надати учню можливість в індивідуальному темпі засвоїти зміст навчальної інформації, сформувати практичні вміння при виконанні завдань і вирішенні задач та провести самоконтроль.

Номер слайду 36

5. Робочий зошит для самостійної роботи учнів Робочий зошит для самостійної роботи у загальному випадку має таку структуру: До структури робочого зошита для самостійної роботи можуть бути також включені словник та список літератури.

Номер слайду 37

5. Робочий зошит для самостійної роботи учнів Завдяки своїй структурі такий робочий зошит для самостійної роботи допомагає учню організовувати процес самонавчання, створює умови для формування необхідних умінь та навичок, підвищує пізнавальну активність учня.

Номер слайду 38

Конструювання робочого зошиту повинно бути спрямовано на «співавторство» і «співтворчість». Такий робочий зошит містить особливу мотивацію навчання, тому що звернений до кожного учня й дозволяє йому бути рівним суб'єктом, як комунікативного простору заняття, так і навчального процесу, та спонукає вчитися самостійно, із захопленням і навіть із азартом.

Номер слайду 39

Приклади робочих зошитів

Номер слайду 40

Приклади робочих зошитів

Номер слайду 41

Приклади робочих зошитів

Номер слайду 42

Приклади робочих зошитів

Номер слайду 43

Приклади робочих зошитів

Номер слайду 44

Приклади робочих зошитів

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
30 липня 2019
Переглядів
789
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку