Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Методичний комплекс "Використання проектної технології як метод активізації пізнавальної діяльності"

Про матеріал
Проектні технології суттєво збагачує навчальний процес позашкільної освіти, є метод навчальних проектів, використання якого змінює традиційний підхід до навчання вихованців. Метод проектів - це система навчання, за якої вихованці здобувають знання і уміння в процесі планування і виконання конкретних завдань, що поступово ускладнюються; це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання важливої проблеми, дозволяє реально інтегрувати різні навчальні предмети.
Перегляд файлу

Станція юних техніків ЗМР_ЗО

 

 

 

 

 

« Використання проектної  технології  як  метод  активізації пізнавальної  діяльності 

в гуртку «Англійська мова в технічному світі» »

 

 

 

 

 

 

                               Кобріна  Катерина  Володимирівна,

                              керівник гуртка «Англійська мова в

                                                    технічному світі»

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2019

Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, шлях дослідження – найважчий.  Корисне все, що примусить дитину зрозуміти – запамятати – засвоїти – стати компетентною ."

                                                                                                Конфуцій

Актуальність і новизна

 Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні, відмова від авторитарного стилю навчання на користь особистісно  орієнтованого підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих здібностей особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування, актуалізує проблему пошуку ефективних підходів до вивчення іноземних мов.

        Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний процес позашкільної освіти, є метод навчальних проектів, використання якого змінює традиційний підхід до навчання вихованців.

        Метод проектів - це система навчання, за якої вихованці здобувають знання і уміння в процесі планування і виконання конкретних завдань, що поступово ускладнюються; це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв’язання важливої проблеми, дозволяє реально інтегрувати різні навчальні предмети.

       Проект - (від лат. - кинутий вперед) - це задум, план, прообраз передбачуваного або можливого об’єкта, сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення. Проект - це результативна дія.

Теоретична база

Метод проектів виник ще на початку минулого століття, коли провідними педагогами шукались способи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, а вміти застосовувати їх на практиці. Одними з перших застосували у своїй роботі саме навчання застосування знань на практиці Д.Дьюї, І.Кілпатрик, Р.Штайнер. Його називали ще “методом проблем”, розвивався у межах гуманістичного напрямку, у філософії та освіті, у педагогічних поглядах Джона Дьюї (1859-1952). Його послідовник Вільям Кілпатрик розробив “проектну систему навчання”. Надмірне захоплення методом проектів завдало величезної шкоди систематичному навчанню, тому педагоги розчарувалися у цьому методі в середині ХХ століття. Наразі  метод проектів переживає “друге народження”.

      В основі методу лежить розвиток пізнавальної діяльності вихованців, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу вихованців – індивідуальну, групову, парну – яку діти виконують протягом певного часу. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Він включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Проектні технології мають певні переваги:

 • одночасне поєднання індивідуальної та колективної діяльності, можливість самореалізації, робота в команді;
 • реалізація вікових потреб у самостійній і практичній діяльності;
 • оцінювання результатів, їх суспільна значущість;
 • можливість бачити результати своєї діяльності;
 • можливість застосування в процесі роботи над проектом сучасних технологій викладачами та вихованцями;
 • використання всесвітньої мережі Інтернет;
 • використання різноманітних форм взаємодії, в тому числі інтерактивних, що дає змогу практично реалізовувати педагогіку співробітництва;
 • глобалізація освітнього процесу, націлення на конкретний результат;
 • можливість реальної міжпредметної інтеграції;
 • нові можливості для неформального контролю за рівнем досягнень вихованців [4].

Провідна ідея

Базуючись на перевагах проектних технологій, ми маємо знайти свій «ключ рішення» у позашкільній освіті. Оскільки, головне завдання  – розвиток комунікативної компетенції, творчого потенціалу кожного вихованця, дозволяє органічно інтегрувати знання дітей із різних сфер для розв’язання  проблеми, дати можливість знайти свій власний шлях у розв’язанні певної проблеми і презентувати своє власне бачення з вивчаємої теми. Практична цінність роботи полягає у можливості застосовувати отриманні знання на практиці, пошук нестандартних форм, презентацій своїх знань.

  На заняттях у гуртку кожен вихованець не засвоює готові уявлення і поняття, а має можливість самостійно з безлічі вражень, знань і понять побудувати свій проект, своє уявлення про світ. Про-ектування на кожному етапі поєднує думку дитини з дією і дію з думкою, культуру гуманітарну з культурою технічною, працю з творчістю.

       Технологія досвіду

Проектна робота – вид роботи (переважно в групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійською мовою – альбому, подання інформації тощо.

Мета цього виду роботи – дати дитині можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми.

Суть проекту полягає у виконанні завдання, спрямованого, насамперед, на досягнення практичних результатів: підготовка колажів, альбомів, малюнків, макетів,плакатів, написання листів, стінгазет, презентацій, виставок . У процесі виконання завдання вихованці спілкуються між собою та з керівником англійською мовою, вчаться створювати зміст своєї навчальної діяльності і засвоювати його в ході підготовки та захисту обраного проекту.

Проектна діяльність – це поширена технологія навчання, метою впровадження якої є формування готовності вихованців до вирішення пізнавальних або практичних завдань у нестандартних ситуаціях. У проектному навчанні проявляється раціональне поєднання теоретичних знань і практичних дій при вирішенні конкретної проблеми, використовується сукупність проблемних; дослідницьких, практичних методів роботи, за своєю сутністю завжди творчих.

Застосовуючи проектну роботу під час навчання в гуртку, ми маємо можливість ознайомити дітей з культурою і традиціями різних країн. Ми перетворюємося з пасивних слухачів на активних учасників роботи, що допоможе запам’ятати ці проекти. У дітей з’являється велика впевненість у своїх здібностях, інтерес до вивчення мови, змінюється ставлення до заняття, поліпшуються оцінки і відчувається чималий прогрес у вивченні предмета.

Використаня проектних робіт у позашкільній діяльності ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може бути виконане вихованцями, що мають різний рівень підготовки. У процесі діяльності вихованці реально спілкуються між собою і з навколишнім світом англійською мовою.

Робота над впровадженням проектної діяльності в гуртку  у вивченні англійської мови починається вже на початковому рівні. Спочатку – це елементарні розповіді, вірші, “Mind Maps” (карти асоціацій), кросворди, пізніше – описи, ігри, вікторини, інтерв’ю, твори-роздуми, стіннівки, плакати, буклети,  фото-колажі, доробки,  мультимедійні презентації. Проекти – це усні, письмові чи комп’ютерні розв’язки поставленої проблеми.

За методом проекту можна опрацювати будь-яку тему  англійської мови науково – технічного напрямку. Під час першого заняття вивчення нової теми завжди оголошуються теми майбутніх проектів. Після діагностування вихованці об’єднуються у групи чи пари за інтересами і починають працювати, якщо це – групова чи парна робота. У кожній групі діти мають свої обов’язки: збирач інформації, ілюстратор, дизайнер, редактор. Якщо індивідуальна, то вихованці самостійно обирають форму проектної роботи.

У роботі використовуються проекти різноманітних видів. Серед уже готових є зразки таких робіт:

 • інформаційні - «Kinds of transports», «Planetary system», «Tools»;
 • рольові - «Shopping», «Health»;
 • ігрові - «Quizzes» , «Guess the Person», «Tree of Wishes»;
 • дослідницько-пошукові - «Our School», «Towns and Villages of Ukraine», «Buildings and bridges»;
 • культурологічні - «Ukraine», «London»;
 •  проекти самоосвіти і самовиховання -  «About Myself», «Features of Character»;
 •  пізнавальні - «Crosswords», «Mind Maps»;
 •  практично зорієнтовані - «World of technology», «Household appliances».

 

Серед поставлених цілей є й такі, як реалізація творчого потенціалу гуртківців як суб’єкта самостійної навчальної діяльності; актуалізація особистісно значимих мотивів навчальної діяльності; інтеграція міжпредметних знань; включення процесу освоєння мови, що вивчається, та культури в реальну інформаційно-освітню, проектно-дослідну й соціально-культурну діяльність; використання набутого дослідницького матеріалу у груповій роботі; створення умов для формування навчальної компетенції вихованців у вивченні мови і їх розвитку як мовної особистості; розвиток соціальної зрілості.

Нами було виділено складові успіху в цій діяльності: викладацької та дитячої мотивації та участі. Завдання керівника – створити умови для розуміння вихованцями мети проекту, проводити професійну підтримку і контроль, не нав’язуючи і не вказуючи свій шлях вирішення, не руйнуючи ініціативу учасників проекту. Керівник повинен завжди провести коментар виконаної роботи, наголосивши на позитивних рисах, але й не забувши помилок. Дуже добре, якщо вихованці можуть самі проаналізувати виконані проекти своїх одногрупників. Під час підготовки до оформлення робіт керівник гуртка  вказує на наявність помилок, а вихованці повинні їх самі виправити. Якщо є помилки в остаточному варіанті.

Підготовка, виконання і презентація проекту займає значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань. Але не вся проектна робота мусить бути виконана під заняття в гуртку. Якщо проект готується як індивідуальний, то вихованці можуть продовжувати працювати над ним удома. Багато вихованців захочуть додатково попрацювати над проектом, щоб створити таку роботу, якою б вони могли дійсно пишатися.

 На початковому етапі більшість вихованців будуть говорять рідною мовою під час роботи над проектом. Це природно й неминуче, і немає потреб це сприймати як проблему. Головне – щоб кінцевий результат був сформульований англійською мовою. Проектна робота забезпечує можливості реального використання перекладу – наприклад, перекладу англійською мовою листівок,макетів, малюнків, інтерв’ю з членами родини, текстів з довідника, написаного рідною мовою.

Ключем до успіху проектної роботи є добра підготовка і організація. Для виконання проекту необхідно мати матеріали для оформлення роботи, такі як ножиці, лінійки, клей і великі аркуші паперу. Вихованцям також треба мати доступ до невеличкої довідкової бібліотеки, у якій можна було б знайти словник, граматику та наочне забраження певних видів техніки. Також  слід заохочувати збирати і приносити до гуртка власні матеріали: журнали, брошури, малюнки, листівки тощо, навіть якщо всі ці матеріали написані рідною мовою. Керівникам також варто збирати такі матеріали для подальшого використання.

Поступово вихованці повинні навчитися самостійно знаходити потрібну інформацію і звертатися по допомогу до керівника тільки у тих випадках, коли вони самі не можуть знайти відповідь на запитання. Діти також мусять навчитися планувати свої дії і самостійно вирішувати, які матеріали їм знадобляться для виконання завдань проекту і де вони їх можуть знайти.

Важливим етапом в роботі над проектом є його оцінювання. Діти завжди хочуть почути відгук про свій проект від керівника. Надзвичайно важливо, щоб робота дітей оцінювалася не тільки з точки зору лінгвістичної правильності. Викладач мусит відзначати, наскільки творчою й оригінальною є робота і як багато зусиль було докладено для її виконання.

 Важливо, щоб керівники не виправляли помилки в кінцевому варіанті проекту. Для цього слід запропонувати вихованцям підготувати й показати для перевірки спочатку чернетку проекту. Таким чином, помилки будуть знайдені, і заключний варіант проекту не матиме виправлень.

Зразки завдань для проектних робіт, які були опрацьовані у гуртку :

1.  «Транспорт» ("Transpor" ). Діти  виготовляють картки, де малюють схематичне зображення різних видів транспорту, складають ці картки в конверти, які наклеюють на спеціальні зошити або блокноти. Під час заняття ми усно з’ясовуємо, які види транспорту існують, які зручніші, даємо характеристуку кожному виду. 

2. Проекти "Навчаємось вчитися" ("Learning to learn") з практичними ідеями та порадами щодо роботи над мовою (вивчення слів, правил, робота з словниками та посібниками, тощо). Результати такої роботи оформлюються у вигляді яскравих пам’яток.

 

3. Анкетування, інтерв’ю, дослідження на тему, що вивчається. Результат такої роботи оформлюється у вигляді таблиць із висновками та постерів) ( quiz).

 

4. Аудіо-екскурсія по місту (створення сценарію, презентації з теми). При опрацюванні теми «У місті» пропонуємо вихованцям порівняти архітектури нашого міста та Лондона.

 

5. Проектні роботи, які стосуються тем "Я, моя родина, мої друзі" "У місті", "Зовнішність": розповідь про себе з опорою (для вихованців початкового та середнього етапу навчання), де опора виготовляється у вигляді шестикутників, складених у своєрідну "квітку", де на кожній "пелюстці" вихованець має розкрити певне питання (своє ім’я, вік, місце проживання, школа, улюблений гурток, шкільні друзі, домашні тваринки, уподобання тощо), "Родинні дерева";

 

6. Розклад уроків англійською мовою. Складаємо розклад уроків, а також створюємо презентацію «Школа моєї мрії» або «Незвизна споруда майбутнього» («Schools in future»)

 

7.Досить цікаві проектні роботи, які мають вигляд рекламних постерів (планування вечірки, реклама гуртків чи клубів за інтересами тощо).

 

8. "Створи свою власну автівку" (до теми «Транспорт»).

 

9. Різні види проектних робіт до теми  « Домашні помічники моєї матусі», «Мій тато – домашній майстер" або «Чарівні фіксики»).

 

Особистісно-орієнтоване виховання засобами іноземної мови передбачає, з одного боку, використання навчального спілкування, співробітництва та активної творчої діяльності учня під час уроку, а з іншого боку, вчителю необхідно знайти спосіб введення реальної іноземної мови до шкільного класу, включити учня до реальної мовної комунікації, до інформаційного обміну, не залишаючи учбової аудиторії, змоделювати реальний процес входження в культуру.

Таким чином, у процесі цієї діяльності вихованець розвіває свої інтелектуальні вміння, такі риси характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність, набуває певні навчальні навички, а це забезпечує соціальну та професійну адаптацію в суспільстві, створює умови для розвитку креативності, що є важливим в сьогоднішньому швидкоплинному світі.

 

Переваги проектної діяльності:

 • Дозволяє перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання (практико зорієнто-ваний метод пізнання).
 • Забезпечує продуктивний зв'язок теорії та практики y процесі навчання.
 • Життєвим результатом проекту є продукт, а умовами, інструментами його досягнення є компетенція вихованця (вчуся діючи).
 • Вихованець набуває життєвий досвід.
 • Формування вмінь та навичок, які в подальшому позитивно виливатимуть на його життєдіяльність.
 • Інтегрований характер. Допомагають учням оволодівати основами наукового дослідження ( визначати мечу, ставити цілі, знаходити та аналізувати інформацію, оформляти результати творчої діяльності).
 • Стимулює уяву та творчу активність вихованів.
 • Навчає навичок колективної та групової пошукової діяльності.
 • Сприяє розвитку соціальної, інформаційної, полі культурної компетентності вихованців.

Етапи роботи над проектом:

 

 1. Підготовчий (розробка проектного завдання)

Визначення загальної проблеми, мети дослідження, тематики майбутніх проектів.

Індивідуальні консультації з визначення проблеми та способу реалізації проекту.

Розробки та створення плану роботи над проектом, затвердження графіку роботи.

Обговорення можливих джерел інформації.

Визначення перспективного результату діяльності - проектного продукту.

Ознайомлення з умовами захисту та оцінки проектної роботи.

 

 1. Пошуковий етап

Аналіз джерел інформації з теми проекту.

Обговорення можливих гіпотез.

Відбір та систематизація матеріалів відповідно до теми проекту.

Отримання необхідних консультацій.

Складання проміжних звітів про хід та результати роботи.

Корекція власної діяльності та пошук нової інформації.

 

 1. Підсумковий етап

Підбиття підсумків роботи.

Визначення можливих форм підтвердження власної дуки, рішення.

Підготовка тез для усного захисту проектної роботи. На цьому етапі учням пропонується також виготовити плакат, буклет, афішу, альбом із невеличкими текстами, малюнки, фото за обраною темою. Оформлення звітів за результатами проектної діяльності.

 

4. Захист проектів

Форми захисту: усні повідомлення, театралізовані виступи, мультимедійні презентації, газети, листівки. Визначаються часові норми захисту під час заняття в гуртку.

 

 1. Оцінка проектної діяльності

Значущість і актуальність висунутих проблем.

Коректність використання методів дослідження та обробки отриманих результатів. Активність кожного учасника проекту.

Інтегрований характер проекту. Естетика оформлення результатів.

Результативність кожного учасника проекту. Рефлексія.

 

 

 

Загальні  вимоги до оцінювання проектної роботи :

 

 • творчий пошук  розв’язання  проблеми;
 • результативність виконання роботи;
 • форма роботи  (індивідуальна, парна, групова) ;
 • розподіл доручень під час опрацювання матеріалу;
 • використання пошукових методів: визначення проблеми, завдань, їх вирішення, обговорення методів пошуку;
 • оформлення кінцевих результатів;
 • аналіз отриманих даних.

    Висновок

Отже, метод проектів – це засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання, спрямований на розвиток вихованця.  Через співпрацю вихованця з іншими вихованцями  поліпшується мотивація навчання, зникає напруження, підвищується віра в успіх. Результати застосування цієї технології - міцне та глибоке засвоєння знань, підвищений рівень самостійної роботи, високий рівень науковості в знаннях вихованців, вміння працювати в групі, проводити групове обговорення, згуртування дитячого колективу, мотивація колективних досягнень.

 Результативність досвіду:

- засвоєння загальних архітектурних та дизайнерських понять, термінів;

- сприяє розвитку об'ємно-просторового мислення та уяви;

- - формулювання та творче відображення дизайнерської, архітектурної концепції чи ідеї;

- використання різних творчих підходів до вирішення поставленого завдання;

- вміння захищати свою ідею та доводити її до завершення.

 Також вихованці отримують знання з навчальних дисциплін – елементи астрономії, інформатики,техніки. Знання, здобуті на заняттях у гуртках, дозволять приймати участь у конкурсах, змаганнях, виставках.  Саме такі напрямки готують вихованців  до їх можливої майбутньої професійної діяльності, спонукають до творчої, дослідницької, самостійної роботи.

Результати узагальнення  досвіду можуть бути використані керівниками гуртків з технічного моделювання, дизайну, архітектури  для пояснення тем і проведення занять з англійською мовою вивчення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Бібліографія

 

1. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам / И.Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 5–8.

2. Зимняя И.А. Проектная методика обучения английскому языку / И.А.Зимняя, Т.И. Сахарова // Иностранные языки в школе. – 1991. – № 3. – С. 9–15.

3. Моисеева О.М. Опыт проектного обучения иностранному языку в средней школе (на материале фр. языка) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О.М.Моисеева. – М., 1994. – 16 с.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед.кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров. – М. : Академия, 2000. – 272 с.

5. Всесвітній тінеджерський проект “Global Teenager Project” / координатор проекту в Україні – Наталя Чередниченко  6. Fried-Booth Diana L. Project Work / Diana L. // Fried-Booth. – Oxford University Press, 1986. – 89 p.

http://www.globalteenager.org/.

http://leontyev.at.ua

http://informatic.sumy.ua

http://www.myshared.ru/slide/51019/

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Додаток 1

Назва проекту - « Школьне життя  в Україні та Великобританії»

Гурток «Англійська мова в технічному світі» 

Основний рівень, II рік навчання

Вік дітей : 10-12 років

Стислий опис проекту :

Навчальний проект  для вихованців пропонується при опрацюванні теми з навчальної програми « Україна – Великобританія»  передбачає індивідуальну та групову діяльність вихованців. В ході роботи діти планують свою роботу, знайомляться з різними видами джерел, вчаться порівнювати інформацію із різних джерел, проводити  паралелі в системі освіти двох країн, робити висновки, презентувати свою роботу. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації.

Ключове питання проекту - Чим відрізняється навчання в Україні та   Великобританії ? Де дитина має більшу змогу займатися юлюбленою справою?

 Тематичні питання:

 • When does the school year begin?
 • How can we name the educational establishment?
 • What can you tell about the difference in school curriculum?
 • At what time do the classes begin?
 • How do pupils get to school?
 • What rules of behavior are there in the Ukraine and Great Britain?  
 • What can you say about meals at school?
 • What do the pupils do during the breaks?
 • What pets can children take with themselves to school?
 • How do the pupils spend their free time?
 • Have the schools dress-court?
 • How many parts are there in school year?

План впровадження проекту.

Навчальні цілі:

 • проект допоможе дітям навчитися працювати з різними видами інформації, знаходити інформацію загального характеру, аналізувати, проводити  паралелі, робити висновки, формуватися навчальні та інноваційні навички;

розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших;

 відкритість до та сприяння новим та різноманітним ідеям;

з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей;

 оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання

Діяльність керівника

До початку проекту

1.Актуалізація знань з теми.

2.Демонстрація вихованцям  презентацію керівника гуртка. 3.Допомога вихованцяс об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки.

В ході проекту :

1.Консультація з вихованцями  під час роботи над проектом. 2.Відстеження роботу вихованців, створення  ситуацію успіху для найбільш проблемних вихованців.

4.Підготовка вихованців до публічної презентації своїх робіт.

До початку проекту вихованці:

1. Знайомляться з  презентацією керівника гуртка.

2. Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі. 3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту :

1.Консультуются з керівником.

2.Виконання дидактичні завдання.

3.Знайомство з різними джерелами інформації.

4.Створюють групові та індивідуальні роботи.

4.Оформлення роботи.

Презентація гуртківців

Оцінювання

1.Підводяться підсумки проекта,  рефлексія (що вийшло, що ні, чому?).

2.Планування  тему майбутнього проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
30 липня 2019
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку