20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Методичний ментор - презентація "Методи навчання в НУШ"

Про матеріал

Ментор-презентація надасть можливість педагогу пригадати та , можливо, дізнатись про нові методи, прийоми та засоби навчання , класифікацію методів навчання; народно-педагогічні методи дидактики; допоможе вибрати оптимальні методи навчання в НУШ. Методичний матеріал надано в цікавому, доступному та ілюстрованому вигляді.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Методи навчання в НУШ Методичний ментор - презентацію підготувала ЗДНВР Бараниківської ЗОШ Бірюченська Т.М.

Номер слайду 2

Зміст Поняття про методи, прийоми та засоби навчання. Класифікація методів навчання. Народно-педагогічні методи дидактики. Вибір оптимальних методів навчання.

Номер слайду 3

Метод навчання Спосіб упорядкованої взаємопов`язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання

Номер слайду 4

Прийом – складова частина методу, яка спрямовує учнів на розв`язання часткових дидактичних завдань Прийом Прийом Прийом Прийом Прийом Метод

Номер слайду 5

Засоби навчання ТЗН Слово вчителя Підручники, посібники Обладнання Наочність

Номер слайду 6

Класифікація методів навчання Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності Методи контролю і самоконтролю у навчанні

Номер слайду 7

за джерелом передачі і сприймання навчальної інформації (словесні, наочні, практичні) за логікою передачі і сприймання навчальної інформації (індуктивні, дедуктивні) за ступенем самостійності мислення (репродуктивні, продуктивні) за ступенем керування навчальною діяльністю (під керівництвом учителя, самостійна робота) Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (класифікуються)

Номер слайду 8

Інструктаж Бесіда Пояснення Лекція Розповідь Словесні методи

Номер слайду 9

Розповідь- вступ Розповідь- викладання Розповідь Образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні явища і події Типи розповідей Розповідь- завершення

Номер слайду 10

Бесіда Діалогічний метод викладання, за якого вчитель із допомогою вдало поставлених питань спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу

Номер слайду 11

Бесіда- повторення Репродуктивна бесіда Контрольна бесіда Катехізисна бесіда Вступна бесіда Евристична (сократівська) бесіда Бесіда- повідомлення

Номер слайду 12

Пояснення Словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів дій, прикладів тощо

Номер слайду 13

Інструктаж Короткі, лаконічні, чіткі вказівки (рекомендації) щодо виконання дій Види інструктажів Вступний Поточний Заключний

Номер слайду 14

Лекція Інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу Вступна лекція Тематична лекція Оглядова лекція Заключна лекція

Номер слайду 15

Наочні методи Метод ілюстрування – оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, картин, карт, схем та ін. Метод демонстрування – показ рухомих засобів наочності, приладів, дослідів, технічних установок тощо

Номер слайду 16

Правила застосування ілюстраційно-демонстраційних методів Заздалегідь підготувати об`єкт і уважно розглянути та продемонструвати перед показом Демонструвати об`єкт так, щоб його було видно всім учням класу, не затуляти корпусом Показувати об`єкт у потрібний момент Не перевантажувати урок наочностями та демонстраціями

Номер слайду 17

Вправи Лабораторні роботи Дослідні роботи Графічні роботи Практичні роботи

Номер слайду 18

Вправи Цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та операцій (розумових, практичних) для формування навичок і вмінь За формою навчальної діяльності вправи бувають: усні, письмові, графічні,технічні За навчальною метою вправи розрізняють: вступні, пробні, тренувальні, творчі, контрольні

Номер слайду 19

Лабораторні роботи Вивчення природних явищ за допомогою спеціального обладнання фронтальні Види робіт: групові індивідуальні

Номер слайду 20

Практичні роботи Застосування знань учнями у ситуаціях, наближених до життєвих Етапи Пояснення вчителя (теоретичне осмислення матеріалу); Показ (інструктаж); Проба (2-3 учні виконують роботу, решта – спостерігають); Виконання роботи (кожен виконує самостійно); Контроль (приймання і оцінювання роботи).

Номер слайду 21

Графічні роботи Відображення знань учнів у кресленнях, графіках, діаграмах, гістограмах, таблицях, ілюстраціях, ескізах, замальовках із натури Застосовують під час вивчення теоретичних навчальних предметів на всіх етапах навчання Виконують за завданням і під керівництвом учителя

Номер слайду 22

Дослідні роботи Пошукові завдання, проекти, що передбачають індивідуалізацію навчання, розширення обсягу знань учнів Використовують на факультативних, гурткових заняттях з метою підготовки учнів до виконання навчальних завдань на найвищому рівні пізнавальної активності та самостійності

Номер слайду 23

Класифікація методів навчання за логікою передачі і сприймання навчальної інформації Індуктивний метод Дедуктивний метод

Номер слайду 24

Індуктивний метод Форма умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне Суть: Учитель викладає факти, демонструє досліди, ставить проблемні запитання, поступово підводячи учнів від одиничних фактів до більш загальних

Номер слайду 25

Дедуктивний метод Перехід від загального до окремого Суть: Учитель повідомляє загальне положення, формулу, закон, а згодом – поступово починає підкріплювати їх конкретними прикладами, наводити часткові випадки, конкретні задачі

Номер слайду 26

Метод проблемного викладу навчального матеріалу Частково- пошукові методи (евристичні) Пояснювально- ілюстративні Дослідницькі Репродуктивні класифікація методів за ступенем самостійності мислення

Номер слайду 27

Пояснювально-ілюстративні методи Суть: Учитель повідомляє готову інформацію різними засобами, учні сприймають, усвідомлюють і фіксують у пам`яті цю інформацію

Номер слайду 28

Репродуктивний метод Ознаки репродуктивного методу: - Знання учням пропонуються в “готовому” вигляді - Учитель не тільки повідомляє знання, а й пояснює їх - Учні свідомо засвоюють знання, розуміють їх і запам`ятовують - Учні правильно відтворюють (репродукують) знання - Міцність засвоєння знань забезпечується багаторазовим повторенням

Номер слайду 29

Метод проблемного викладу навчального матеріалу Суть: Учитель ставить проблему, сам її вирішує, показуючи шлях її вирішення в доступних учням протиріччях, показує зразки пошуку істини Учні слідкують за логікою, засвоюючи етапи вирішення цілісної проблеми

Номер слайду 30

Частково-пошуковий метод (евристичний) Ознаки: Знання учням потрібно здобувати самостійно Учитель організовує “пошук” знань за допомогою різноманітних засобів Учні під керівництвом учителя самостійно мислять, вирішують пізнавальні завдання, узагальнюють, роблять висновки

Номер слайду 31

Дослідницький метод Ознаки: Учитель разом з учнями формує проблему Знання учням не повідомляються, а здобуваються самостійно в процесі вирішення проблеми Учитель лише оперативно управляє процесом вирішення проблеми

Номер слайду 32

Класифікація методів навчання за ступенем керівництва навчальною діяльністю Самостійна робота учнів Навчальна робота під керівництвом учителя Робота з підручником

Номер слайду 33

Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів Методи формування пізнавального інтересу Методи стимулювання почуття обов`язку і відповідальності у навчанні

Номер слайду 34

Стимули та мотиви навчання Стимул – зовнішня спонукальна сила, дія або причина Мотив внутрішнє спонукання до дії, що відображає потреби та інтереси особистості

Номер слайду 35

Класифікація мотивів Інтелектуально спонукальні (пізнавальні) мотиви Безпосередньо спонукальні мотиви Соціальні мотиви Перспективно- спонукальні

Номер слайду 36

Методи формування пізнавального інтересу Пізнавальні ігри Навчальні дискусії Емоційно- моральні ситуації

Номер слайду 37

Методи стимулювання почуття обов`язку і відповідальності в навчанні Переконання в значимості навчання Пред`явлення вимог Покарання Заохочення

Номер слайду 38

Самоконтроль Усний контроль Тестовий контроль Письмовий контроль Машинний (програмований) контроль Лабораторний контроль

Номер слайду 39

Народно-педагогічні методи навчання Народно-дидактична гра Переконання засобами народного мовлення Усні оповідальні жанри народного фольклору Народно - пісенний вплив на свідомість і сприйняття навчального матеріалу Народно-практичні методи засвоєння навчального матеріалу

Номер слайду 40

Критерії вибору оптимальних методів навчання Відповідність методів меті, принципам та завданням навчання Відповідність методів змісту даної теми Відповідність методів навчальним можливостям школярів та особливостям класного колективу Відповідність методів умовам і часу, відведеному для навчання Відповідність методів можливостям самих учителів

Номер слайду 41

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ніколенко Людмила Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
16 липня 2018
Переглядів
15596
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку