26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Методичний порадник "Власне висловлювання( як написати твір)"

Про матеріал

У запропонованому методичному пораднику подано відомості про твір як жанр мистецтва, види творів, характеристику та структуру твору – роздуму як форми творчої роботи у форматі ЗНО з української мови та літератури. Подано зразки формулювання компонентів творчої роботи, дібрано цитати з художніх творів та перелік творів, які можуть бути використані в якості прикладів під час написання власних письмових висловлювань.

Для учителів та учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

Бахмутська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10

Бахмутської міської ради Донецької області

 

 

http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/5774/1316011087.jpg

 

 

О.В. Гордієнко

Методичний порадник

Власне висловлювання

( як написати твір)

 

 

 

 

м. Бахмут

http://rushnychok.org.ua/gif/r1-44.gif 

У запропонованому методичному пораднику подано відомості про твір як жанр мистецтва, види творів, характеристику та структуру твору – роздуму як форми творчої роботи у форматі ЗНО з української мови та літератури. Подано зразки формулювання компонентів творчої роботи, дібрано цитати з художніх творів та перелік творів, які можуть бути використані в якості прикладів під час написання  власних письмових висловлювань.

Для учителів та учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні

методичної ради

протокол № 2 від 10. 11. 2015

                                         Що таке твір?

Усі твори поділяються на такі види: 
І. Твори на нелітературні теми.
Серед творів на нелітературні теми найбільш поширені твори про мистецтво і твори на основі особистих спостережень.

До творів на нелітературні теми належать розповіді, описи, роздуми.
Твір-розповідь — це зв'язний текст, усний чи письмовий, у якому послідовно повідомляється про якісь події.

Зміст розповіді складається з трьох частин: початок дії, її розвиток і закінчення.
Твір-опис — це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища, особи в усній чи письмовій формі.

У творі-описі спочатку висловлюється загальне враження від предмета, а потім характеризуються деталі. Розрізняють описи ділові та художні. У діловому описі суттєві ознаки предмета чи явища передаються у строгій логічній послідовності з використанням лексики ділового стилю мовлення. У художньому описі за допомогою образотворчих засобів (епітетів, метафор, порівнянь) зображуються предмети, явища, події. Він може бути казковим. Обидва описи можуть поєднуватись: в діловому описі припустимі елементи художності і навпаки.
Твір-роздум — це зв'язний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як доказ чи пояснення чогось, робляться відповідні висновки.
Основними ознаками такого твору є:

1) наявність провідної ідеї;

2) наявність тез;

3) достатність аргументації;

4) плановість, логічна послідовність розташування матеріалу в роботі.
Залежно від джерела збирання матеріалу розповіді, описи й роздуми поділяються на твори на матеріалі життєвого досвіду, власних спостережень, навколишнього життя, екскурсій, твори за картинами, кінофільмами тощо. У кожному з цих видів творів певною мірою поєднуються елементи розповіді, опису й роздуму.
За змістом твори-описи поділяють на описи окремих предметів, тварин, природи, приміщення, зовнішності людини, процесу праці, місцевості, пам'яток історії і культури, а твори-роздуми — на морально-етичні та суспільні теми (у публіцистичному стилі), а також на лінгвістичні теми (у науковому стилі).
II. Твори на літературні теми різноманітні й мають свою специфіку, пов'язану з художнім твором.
Це може бути:
• твір-переказ;
• аналіз окремих епізодів;
• індивідуальна, порівняльна, групова характеристика персонажів;
• аналіз ідейного змісту;
• характеристика одного з компонентів художнього твору, з'ясування творчої майстерності письменника;
• зіставлення і порівняння літературних фактів, явищ;
• проблематика літературного твору;
• аналіз сюжетних ліній у творі;
• письмові роботи узагальнюючого характеру;
• доповідь;
• реферат;
• твори-листи, щоденники, вірші, присвяти, художні етюди, короткі оповідання, новели, казки тощо.
В основі творів на літературні теми лежить глибоке й усвідомлене знання тексту.
III. Твори на так звані «вільні» теми.
Твори на «вільні» теми вимагають від учня не тільки і не стільки знання конкретного художнього твору, а й вміння проникнути в творчу лабораторію декількох авторів, які порушують ту ж саму тему чи проблему, а також вміння оригінально, по-своєму висвітлити певні події, висловити своє ставлення до них, сформувати власний світогляд, свою життєву позицію. Це один із найскладніших видів творів, бо він націлює учня на аналітичний підхід до осмислення дійсності, літературного явища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як навчитись правильно писати твір – роздум ( підготовка до ЗНО)

Твір – роздум є важливою частиною тесту з української мови та літератури, тож написати його потрібно якнайкраще. На відміну від перших років проведення ЗНО, тепер нам відома точна структура твору.

Прочитавши та запам’ятавши дані рекомендації можна без досконалого знання граматики та орфографії набрати на творчому завданні максимум балів.

І. Структура твору – роздуму

Будь – який твір ( попри те, що саме слово передає очевидний творчий, вільний характер опису) має чітку структуру й будується за стрункою схемою: вступ, основна частина, висновок.

Твір – роздум – особливий текст, будова якого визначена законами логіки. До того ж оцінювання висловлення було б суб’єктивним, якби вчитель керувався лише критерієм «подобається – не подобається». Тож дотримання певної визначеної схеми під час написання твору – роздуму – обов’язкова вимога, виконання якої допоможе учневі переконливо довести свою думку, а вчителеві дасть орієнтири для об’єктивного оцінювання.

Отож пропонуємо старшокласникам запам’ятати структуру твору – роздуму:

 

Критерій

 

Зміст компонента

 

1.Теза

Учень чітко формулює тезу висловлювання, тобто підтримує або спростовує висловлену в темі думку. Учень може подати дві тези й аргументувати кожну окремо (зайняти позицію «Це складне для мене питання», тобто водночас і підтримати, і спростувати висловлену в темі думку).

2.Аргументи

Учень наводить два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези, які пов’язують її з прикладом.

3а. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва

Учень наводить один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указується проблема, назва й автор твору, художній образ, через який проблема розкрита. Можуть бути наведені факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком з життя

Учень наводить один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або із власного життя. Можна посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти не стосуються їхньої творчості.

4. Логічність і послідовність

У роботі відсутні порушення причиново-наслідкових зв’язків.

5.Висновок

Висновок відповідає тезі (перефразовує або повторює її) й органічно випливає з аргументів і прикладів.

 

Слід наголосити на логічному зв’язку всіх елементів структури: аргументи доводять тезу, приклади підтверджують правильність аргументів. Це означає, що коли висунути дві тези, то потрібно аргументувати кожну з них двома доказами й до кожного добирати приклади. Тут неважко й заплутатися. Тож треба намагатися чітко й лаконічно викладати свої думки.

Учень повинен знати, що під час оцінювання структури його твору звертатимуть увагу на такі моменти: наявність усіх названих елементів структури, пов’язаність їх ( тезі відповідають аргументи, приклади й висновок) і використання спеціальних слів та виразів, потрібних для кожної частини тексту. Це означає, що, оцінюючи тезу, викладач візьме до уваги таке:

 • Теза є;
 • Вона розташована на початку твору;
 • Вона сформульована чітко;
 • У ній є конструкції, які виражають власну думку.

До прикладів, аргументів та висновку вимоги такі:

 • Аргументи містяться після тези та відповідають їй;
 • Аргументів мінімум два ( !!!!!)
 • Приклади йдуть після аргументів і відповідають їм;
 • Прикладів мінімум два (!!!!!): один з художньої літератури чи інших видів мистецтва та один з історії, суспільно – політичного чи власного життя;
 • Висновок міститься після прикладів і відповідає тезі;
 • Використані спеціальні слова й вирази, які потрібні для аргументації, наведення прикладів та висновку ( див. таблицю нижче)
 • Важливо пояснити учням, що на ЗНО за кожну з п’яти структурних частин твору можна отримати максимум 2 бали. Ще 2 – за логічність твору: поділ на абзаци, логічний розвиток думки, використання спеціальних виразів для зв’язку думок. Отже, за структуру твору максимально може бути 12 балів. Якщо наступних 12 – за ідеальну грамотність – здобути не так просто, то цілком реально навчитися правильно будувати структуру твору – роздуму.
 • З такою настановою старшокласники старанніше й відповідальніше поставляться до роботи над створенням власного висловлювання.

 

Спеціальні слова й вирази у творі – роздумі

 

Теза

Я думаю…

 

Я вважаю…

 

Мені здається, що….

 

На мою думку….

 

На моє переконання….

 

Моя точка зору на цю проблему така:

 

Я цілковито згоден із тезою, запропонованою для твору

 

Я підтримую ( не підтримує, частково підтримую) думку, висловлену в назві твору

 

Мені здається, теза, запропонована для роздуму, помилкова

 

Я хотів би довести протилежне твердження… Спростувати твердження…

 

На можу погодитись з думкою, яка звучить у назві твору

Аргументи

Я так вважаю, тому що….

 

Чому я так думаю? Тому що…

 

Аргументом на користь моєї думки може бути те, що…

 

Довести своє твердження я можу такими аргументами:

по – перше, …

по- друге…

 

На користь моєї думки можу навести такі аргументи:

 

Моє переконання ґрунтується на тому, що…

 

Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спробую переконати вас такими аргументами…

Приклади

Скарбниця світової ( української) літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так, …

 

На згадку приходить герой…

 

У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір…

 

Яскравим прикладом саме такого розуміння… особисто для мене є твір…

 

Проблема… є дуже актуальною, тому багато прикладів її розв’язання дає нам саме життя.

 

Говорячи про…, не можна не згадати…

 

Повертаючись до думки про…, можу навести такий приклад:…

 

Як я вже зазначав,…  Щодо цього яскравим прикладом є образ… з твору…

 

Тема мого роздуму порушується у творі… Там…

 

Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой… з твору…

 

Історія також дає багато прикладів…. Один із них…

 

Згадаймо постать видатного…. Захоплює його…

 

Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що…

 

Хочу навести приклад із власного життя…

Висновок

Отже, можна дійти висновку, що…

 

Підсумовуючи, можна зазначити:…

 

Таким чином, можна зробити висновок, що…

 

Отже, бачимо, що…

 

На завершення свого роздуму підсумую:

Вирази для зв’язку думок

По – перше, по- друге,..

Повертаючись до думки про…, хочу зазначити, що…

Як я вже стверджував,…

Як уже зазначалося,…

Як можна побачити,…

Звертаємо увагу школярів, що вирази для зв’язку думок не є закріпленими за певною частиною твору. Наявність їх впливає на кількість балів за логічність твору, отож вони необхідні. Оптимальний варіант використання їх – в аргументах і прикладах.

Важливо, щоб учні серйозно поставилися до запропонованих конструкцій. Якщо, наприклад, у висновку написати «Я думаю», можна втратити 1 бал, оскільки цей вираз доцільно використовувати у формулювання тези.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання власного висловлення з української мови

 

 Оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності власного висловлення

 

Кількість орфографічних та пунктуаційних помилок

Кількість балів

 

0-1 (не груба)

4

2-6

3

7-11

2

12-16

1

17 і більше

0

 

Оцінювання лексичної, граматичної та стилістичної нормативності власного

висловлення

 

Кількість лексичних, граматичних і стилістичних

помилок

Кількість балів

 

0 - 1

4

2- 4

3

5 - 7

2

8 - 10

1

11 і більше

0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих помилок відносяться:

 •                        у винятках з усіх правил;
 •                        у написанні великої літери в складних власних назвах;
 •                        у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 •                        у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 •                        у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 •                        у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Повторюване порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у-в, і-й—та, ся-сь, з-зі—із) рахують як одну стилістичну помилку.

 

 

Критерій

Зміст компонента

Композиційне оформлення та

словесний вияв

 

Кількість

балів

 

1. Теза

 

Учасник чітко формулює тезу

висловлення, тобто підтримує або спростовує висловлену в темі думку.

Учасник може подати дві тези й

аргументувати кожну окремо

(зайняти позицію «Це складне для мене питання…», тобто водночас і підтримати, і спростувати висловлену в темі думку).

Теза передує аргументам.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою думку» «Я підтримую…», «Я погоджуюся…», «Я не підтримую», «Я хочу спростувати…», «Я не

погоджуюся…», «З одного боку…, а з іншого» тощо.

 

2

 

Учасник формулює тезу частково.

Теза розташована після аргументів.

Або: теза розірвана аргументами чи

прикладами. Учасник використовує

мовні конструкції на зразок «Я

вважаю...», «На мою думку» «Я

підтримую…», «Я погоджуюся…», «Я не підтримую», «Я хочу спростувати…», «Я не погоджуюся…».

1

 

Учасник не формулює тези.

Учасник формулює тезу, яка не

відповідає запропонованій темі

У роботі відсутнє висловлення, що

свідчить про розуміння теми.

 

0

2.Аргументи

 

Учасник наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження

 

Аргументи передують прикладам. Учень може використовувати мовні

конструкції на зразок «тому що», «це  доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути» тощо.

 

2

 

Учасник наводить принаймні один доречний доказ для обґрунтування висловленої тези

Аргументи доречні, але розташовані

після прикладів.

 

1

 

Учень не наводить жодного

аргументу для обґрунтування тези.

Або: наведені аргументи не є

доречними.

 

0

3а. Приклад

з літератури

чи інших

видів

мистецтва

 

Учасник наводить принаймні один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена в творі, назва й автор твору, художній образ, через який проблема розкрита, може бути наведена цитата з твору.

Учень може також посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості.

Учень може використовувати мовні

конструкції на зразок «наприклад...»,

«прикладом може слугувати...»,

«яскравим прикладом цього може

слугувати...», «не можна не згадати...».

 

 

2

 

Відсутня мотивація наведення

цього прикладу або приклад містить фактичні помилки або приклад не конкретизований через художній

 

1

 

Приклад з літератури чи інших

видів мистецтва відсутній або

недоречний.

 

0

3б. Приклад,

що є

історичним

фактом або

випадком з

життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або власного життя.

Учасник може посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти не стосуються їхньої творчості.

Учень може використовувати мовні

конструкції на зразок «наприклад...», «прикладом може слугувати...», «яскравим прикладом цього може слугувати...», «не можна не згадати...».

 

2

 

Приклад містить фактичні помилки.

 

1

 

Приклад з історії, суспільно-

політичного чи власного життя

відсутній або недоречний.

 

0

4.Логічність і послідов-

ність

У роботі відсутні порушення

причиново-наслідкових зв’язків.

 

Учасник структурує роботу за

абзацами.

Використовує мовні кліше, слова-

скріпи, що оформлюють текст, на

кшталт «по-перше», «по-друге», «з

цього випливає», «як було зазначено», «повертаючись до думки», «як можна побачити» тощо.

2

 

У роботі наявні порушення

причиново-наслідкових зв’язків.

 

1

 

Логіка викладу відсутня.

 

0

5. Висновок

Висновок відповідає тезі

(перефразовує або повторює її) й

органічно випливає з аргументів і прикладів.

Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «отже», «таким чином», «можна зробити висновок», «висновком може слугувати» тощо.

2

 

Висновок частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

Учень неправильно оформлює

висновок, наприклад, починає його

словами «я вважаю»

1

 

Висновок не відповідає тезі, не

пов’язаний з аргументами та

прикладами або є іншою тезою.

 

0

Усього за

зміст

 

 

12

Максимальна кількість балів за твір

 

 

20

 

 

 

 

План дій для формулювання тези

 1. Уважно прочитати й осмислити назву твору.
 2. Вирішити, чи ви погоджуєтеся з тезою, чи спростовуєте її.
 3. Якщо це цитата й ви впевнені, що точно знаєте, хто її автор, додати невеликий коментар.
 4. Спробувати переформулювати тезу своїми словами.
 5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для вираження власної думки.

Розглянемо конкретні приклади – кілька тем попередніх років на ЗНО.

 

Зразки формулювання тези

Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш

1.Із думкою, запропонованою в назві твору, я цілком згоден. Вважаю, що, насправді, людина повинна цінувати те реальне й близьке, що вона має і що її оточує, а не жити примарними мріями.

2.Я не можу погодитися з тезою, запропонованою для роздуму. На мою думку, лише з мрією людське життя набуває сенсу й повноти.

Для майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле

Навряд чи хтось буде заперечувати слушність думки, запропонованої для роздуму.На моє переконання, знати минуле, вивчати його помилки та здобутки просто необхідно для того, щоб упевнено рухатися в майбутнє.

Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця

Безперечно, великий український філософ Григорій Сковрода мав рацію, коли говорив про значення спорідненої праці для життя людини. Я вважаю, що улюблена робота, справді, дає людині задоволення, робить її життя змістовнішим і радіснішим.

Без ядра горіх – ніщо, так само, як і людина без серця

Тему твору, запропоновану для роздуму, я розумію так: найголовніше в людині – це її серце, тобто доброта, чуйність, співчутливе ставлення до ближніх. Я вважаю, що це правильно. Мабуть, моя думка із цього приводу не оригінальна: справді, нас роблять людьми любов і доброзичливість, бо без них чудова зовнішність і великі статки схожі на міцну шкаралупу трухлявого горіха. Кому такий плід потрібен?

Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних

Афористично сформульовану тему твору, мені здається, треба розуміти так: кожен із нас неповторний у своїй індивідуальності, кожен становить собою своєрідний унікальний всесвіт. Безперечно, це правильно. Особисто я вважаю, що потрібно вірити в себе як самоцінну особистість, не боятися мати власну точку зору і, звичайно, поважати думки й права інших.

Що визначить подальну долю людства – віра в силу людського розуму загалом чи віра в окрему особистість?

Я вважаю, що подальну долю людства визначить віра в колективний людський розум.

На мою думку, життя суспільства визначають вчинки й досягнення окремих особистостей.

Я переконана, що ні людський розум загалом, ні окрема особистість не здатні визначити майбутнє ( як і минуле, й сучасне) людства, - усе в руках Божих.

Людська спільнота складається з одиниць. Це означає, що індивідуальні риси, зокрема й розум кожного, - важливі. Я вважаю, що віра в окрему особистість як складник колективного розуму – оптимальний шлях для розвитку людства.

Не варто, як на мене, протиставляти обидві точки зору. Мені здається, що вони обидві містять раціональне зерно.

Сміливість – це успадкована риса чи її можна виховати?

Навряд чи доцільно, говорячи про риси характеру, протиставляти спадковість і виховання. Мені здається, ці обидва чинники важливі у формуванні сміливості.

Що таке покликання?

На мою думку, покликання – це справа, без якої ніхто не може жити. Ти розумієш, що знайшов себе, своє призначення, сенс життя врешті – решт. Таке відчуття, я впевнений, може дати людині лише робота за покликанням.

Що таке кохання?

Звичайно, кожна людина має індивідуальне сприйняття й розуміння кохання, однак загальноприйнятою є думка, що це почуття сердечної прихильності, яке виникає між двома людьми різної статі. Я вважаю, що справжнє кохання ґрунтується на абсолютній довірі й бажанні щастя своєму обранцеві.

Що таке совість?

Загальновизнаним є таке поняття терміну «совість»: це почуття моральної відповідальності за свою поведінку перед самим собою й людьми. На мою думку, якщо ти відчуваєш сором за свої не дуже гарні вчинки, то це і є совість.

Що таке милосердя?

Якщо зазирнемо до тлумачного словника, то прочитаємо приблизно таке визначення поняття         «милосердя»: співчутливе ставлення до людей. Я вважаю, що милосердя – це допомога іншим.

 

Дружба в моєму житті

Дружба в житті кожної людини, думаю, посідає важливе місце. І я не виняток: друзі допомагають мені відчувати себе потрібним, підтримують у різних життєвих ситуаціях.

 

Виклад матеріалу в інших частинах роздуму

Тезу твору неодмінно треба довести за допомогою аргументів.

Аргумент – це не приклад, а думка, яка доводить тезу.

 

План дій для формулювання аргументів

 1. Уважно перечитати сформульовану тезу.
 2. Вирішити, які думки ( мінімум дві) можуть довести істинність вашої тези.
 3. Сформулювати їх, чітко окресливши.
 4. Перевірити, чи вони справді аргументують вашу тезу.
 5. Не забувати про обов’язкові вирази, потрібні для аргументації думки.

 

Зразки аргументів

Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш

 1. Свою думку я можу аргументувати так. По – перше, життя у всіх його виявах багате й різноманітне, а людина, яка скерована лише на мрію, може не помітити цього. По – друге, народна мудрість засвідчує правильність такого погляду на життя: «Краще синиця в руці, аніж журавель у небі»; «Що маємо, не бережемо, а коли втрачаємо – плачемо».
 2. На користь мого переконання можу навести такі аргументи. По – перше, людині властиво завжди прагнути до чогось кращого, нового, а по – друге, шлях до здійснення мрії, сповнений перешкод і труднощів, виховує нас, робить сильнішими, дарує радість відкриттів.

До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле

Моя думка ґрунтується на історичному досвіді людства: завжди вважалося необхідним глибоко вивчати і аналізувати минуле народів, країн, династій, рухів, політичних партій… другий аргумент- зі сфери індивідуального життя: безперечно, минуле людини ( дитинство, юність, соціальний досвід) впливає на її сьогодення й майбутнє.

Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця

Моя думка ґрунтується на таких аргументах. По – перше, кожна людина має вроджену схильність і здібності до певної діяльності, у якій може повністю виявити себе. По – друге, життя стає повноцінним лише за умови реалізації особистості в суспільстві,  і саме споріднена праця дарує таку можливість.

 

План дій для наведення прикладів

 1. Уважно перечитати сформульовані тезу й аргументи.
 2. Вибрати приклади з літератури та з історії чи власного життя.
 3. Приклади подавати стисло: не переказувати змісту твору, не аналізувати докладно образи.
 4. Перевірити, чи приклади справді стосуються вашої тези й аргументів.
 5. Не забути про обов’язкові вирази, потрібні для наведення прикладів.

Наголошуємо!!!!

Третій пункт: не переказувати змісту твору, не аналізувати докладно образи!!!

Діти пишуть твір – роздум на вільну тему ( найчастіше морально – етичну), а не літературну, тож повинні стежити, щоб висловлювання не обернулося на аналіз художнього твору. Один приклад – один абзац, а не сторінка!!!

Почати приклади можна так:

 • Із приводу порушеної проблеми хочеться згадати відомий твір ….

А далі додати три – чотири речення чи про тему, чи про образи, якийсь елемент сюжету, проблему, порушену у творі, залежно від сформульованої тези й аргументів.

Підкреслюємо, що приклад з літератури чи інших видів мистецтва буде повноцінним лише за умови, коли зазначено автора( письменника, режисера, художника) і назву твору. Також варото бути обережним із жанром: якщо ви не впевнені ( роман це чи повість і т. ін.), краще написати «відомий твір» - так ви убезпечите себе від утрати одного бала за фактичну помилку.

Щодо висновку твору акцентуємо: він має підтвердити правильність тези. Тож фактично треба повторити думку, висловлену на початку твору, але, звичайно, іншими словами. Висновок повинен бути конкретним: не потрібно формулювати якісь нові твердження чи уточнювати висунуту тезу – так ви ризикуєте заплутатися. Усе досить просто: обов’язкові слова ( отже, таким чином, можна підсумувати) й одне – два речення, суголосні тезі.

 

План дій для формулювання висновку

 1. Перечитати свою тезу.
 2. Переформулювати її іншими словами.
 3. Не забувати про обов’язкові вирази, потрібні для висновку.

 

Зразки висновку

Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш

 1. Отже, можу підсумувати: те, що маємо, здатне зробити нас щасливими, якщо ми помічатимемо його, тим часом як зайва мрійливість позбавляє людину можливості насолоджуватися життям сьогодні.
 2. Отже, без мрії людське життя неповноцінне. Саме мрія дає нашому існуванню сенс і надію, окрилює людину, надихає на звершення.

 

До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле

Таким чином, можна зробити висновок, що минуле, справді, визначає наше майбутнє. Людина, яка розуміє причини своїх помилок  і невдач у минулому, намагатиметься більше не припускатися подібних прорахунків. Народ, що усвідомив свою історію, має більше шансів посісти гідне місце в майбутньому.

 

Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця

На завершення роздуму підсумую: щасливий той, хто знайшов споріднену працю. У ній людина виявляє свій творчий потенціал, збагачується духовно і, головне, відчуває себе потрібною.

 

 

 

 

Підбірка цитат до творів

У цьому розділі до вашої уваги пропонуються цитати з художніх творів та перелік творів,  які можуть бути використані в якості прикладів під час написання  власних письмових висловлювань.

Для зручності цитати розташовано за темами.

Рідний край. Батьківщина

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

 

Володимир Сосюра

Можна все на світі

Вибирати, сину,

Вибрати не можна

Тільки Батьківщину.

 

Василь Симоненко

Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним, - це Україна.

Олександр Довженко

Буває часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, -

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе, як є – дорога, явори,

Усе моє, все зветься – Україна.

Ліна Костенко

Україно! Ти для мене – диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю…

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю!

Василь Симоненко

 Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. 
     Сенека 

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. 
     Д. Байрон 

В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина. 
     Л. Костенко 

Свою Україну любіть.

Любіть її... Во врем'я люте.

В останню тяжкую минуту

 За неї Господа моліть. 
     Т. Шевченко 

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ! 
     В. Симоненко 

Я єсть Народ, якого Правди сила

Ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила!-

А сила знову розцвіла!

П.Тичина

Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас. 
     Л. Костенко 

Художні твори для посилання: Т.Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…»,

                                                         О.Довженко «Україна в огні»,

                                                         В.Стефаник «Камінний хрест»,

                                                         Л.Костенко «Маруся Чурай»

                                                         І. Франко «Мойсей»

 

Мова. Рідне слово. Пісня

Бринить-співає наша мова,

Чарує, тішить і п'янить. 
     Олександр Олесь 

Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів. 
     В. Голобородько 

 Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. 
     Л. Костенко 

Немає магії сильнішої, ніж магія слів. 
     А. Франс 

Мова рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

Лише камінь має.

О.Олесь

Ти зрікся мови рідної. Тобі

Твоя земля родити перестане,

Зелена гілка в лузі на вербі

Від доторку твого зівяне!

Д. Павличко

 Пісня — це коли душа сповідається. 
  Г. Тютюнник 

Українська пісня — це бездонна душа українського народу, це його слава. 
     О. Довженко 

Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати.

М.Рильський

Скажи що – небудь, щоб я тебе побачив.

Сократ

Мова росте елементарно, разом з душею народу.

І.Франко

А пісня — це душа.

З усіх потреб потреба.

Лиш пісня в серці ширить межі неба.

На крилах сонце сяйво їй лиша.

Чим глибша пісня, тим ясніш душа. 
     І. Драч 

 

Художні твори для посилання: М. Куліш «Мина Мазайло»

                                                        І. Карпенко – Карий «Мартин Боруля»

                                                        І. Котляревський «Наталка Полтавка» (образ Возного)

                                                        Т.Шевченко «Гайдамаки», «І мертвим, і живим, і  ненародженим»

 

Людське життя, індивідуальність

 

Нічого не можна цілком дізнатися, нічому не можна цілком навчитися, ні в чому не можна цілком упевнитися: почуття обмежені, розум слабкий, життя коротке.

Робін Хобі

Кожна людина – індивідуальність, навіть якщо вона не особистість.

Ілля Шевельов

Є люди,  як дуби, і є дуби, як люди:

Безстрашно грому підставляють груди,

Щоб немічну  берізку захистить,

Хоч знають добре – їм загибель буде.

Д. Павличко

Мені нагадують людські серця

Крихке й тоненьке серце олівця-

Зламати легко, застругати важче,

Списати неможливо до кінця.

Д. Павличко

Ми – не безліч стандартних «я»,

А безліч всесвітів різних.

В.Симоненко

Лови летючу мить життя.

О.Олесь

Єдиний, хто не втомлюється, – час,

А ми – живі, нам треба поспішати.

Л.Костенко

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя- єдина,

Очі твої – одні.

В. Симоненко

Людське життя схоже на коробку сірників. Поводитися з нею серйозно — смішно. Поводитися несерйозно — небезпечно.
   А. Рюноске

Можливо, у цьому світі ти усього лише людина, але для когось ти — увесь світ.

Народна мудрість

Хто не горить, той коптиться. Це — закон.

Хай живе полум’я життя!
   Микола Островський

Сто років живи — сто років вчися тому, як слід жити.
   Сенека

Кожна людина – це світ, який із нею народжується й помирає. Під кожним надгробком лежить всесвітня історія.
   Генріх Гейне

Людину можна знищити, але перемогти її неможливо.
  Е. Хемінгуей
 

Художні твори для посилання: О.Гончар «Собор»

                                                         Л.Українка «Лісова пісня»

                                                         О.Кобилянська «Людина»

                                                         В.Підмогильний «Місто»

                                                         Ф.Кафка «Перевтілення»

                                                         Е.Хемінгуей «Старий і море»

 

Духовність. Філософські теми

 

Людині бійся душу ошукать,

Бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Л. Костенко

Не за обличчя судіть, а за серце.

Г.Сковорода

Віддали пса в науку до людей, щоб гавкати навчився.

Народна мудрість

І немає маленьких людей – є лиш душі малі.

В.Коротич

Найвища наука в житті – мудрість, а найвища мудрість – бути добрим.

Г. Тютюнник

Можна жить, а можна існувати.

Можна думать, можна повторять.

Та не можуть серце зігрівати

Ті, що не палають, не горять.

В.Симоненко

Знай, що на світі найтяжче – це серце носити студене!

М.Рильський

Я кажу: не було б донкіхотів,

Вже б давно посивіла земля.

Б. Олійник

Найпрекрасніша мати щаслива,

Найсолодші кохані вуста,

Найчистіша душа незрадлива,

Найскладніша людина проста.

В.Симоненко

Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром.

Г.Сковорода

 

 

Не те добре, коли кричать великим голосом, а те велике, коли говорять добре.

Демосфен

Я знаю лиш те, що нічого не знаю.

Сократ

Не плюй у криницю – пригодиться води напиться.

Народна мудрість

Ознака справжньої гідності людини в тому, що навіть заздрісники її змушені хвалити її.

Франсуа де Ларошфуко

У житті є тільки одне незаперечне щастя – жити для іншого

Л. Толстой

Три біди є у людини: смерть, старість і погані діти.

Народна мудрість

Тiльки тим дана перемога,
Хто й у болi смiятись змiг!

О. Теліга

Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже.

Українське народне прислів’я

 

Мудрість приходить з роками, а дурість залишається від народження. 

Ф.Ніцше

Дурний знайде вихід з будь-якої ситуації, а розумний в неї просто не потрапить.

Платон

 

Художні твори для посилання: Г.Сковорода «Бджола і Шершень»

                                                       П.Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

                                                       Л.Костенко «Життя іде і все без коректур»

                                                       Л.Українка «Лісова пісня»

                                                       Г.Квітка – Основяненко «Маруся»

                                                       І.Багряний «Тигролови»

                                                      О.Турянський «Пожа межами болю»

                                                      О.Кобилянська «Земля»

                                                       Г.Ібсен «Ляльковий дім»

                                                       А.Камю «Чума»

 

Любов. Ненависть

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…

В.Сосюра

Немає троянди без колючки, немає кохання без страждання.

Турецьке прислів’я

Коли людину люблять, вона готова й здатна на багато чого, але якщо її розлюбили, вона готова й здатна ще на більше.
   Валерій Афонченко

Я Вас любив, а Ви ніколи
Мене любити не могли,
І от погасло сонця коло,
Й мої троянди одцвіли.

В.Сосюра

Я дуже тяжко Вами відболіла.

Це все було як марення, як сон.

Любов підкралась тихо, як Даліла,

А розум спав, довірливий Самсон.

 Л.Костенко

Дай серцю волю — заведе в неволю.

Українське народне прислів’я

 

У коханні головне – несподівано зявитися й вчасно зникнути.

Теодор Драйзер

Любити – це жити життям того, кого любиш.

Л.Толстой

Легко приховувати ненависть, важче - любов, а найважче - байдужість.

Народне прислів’я

Найбільше щастя в житті - це впевненість, що тебе люблять.
Віктор Гюго

Ображайся на мене, як хочеш,

Зневажай, ненавидь мене.

Все одно я люблю твої очі

І волосся твоє сумне.

В.Симоненко

Hiч яка мiсячна, зоряна, ясная,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди коханая, працею зморена
Хоч на хвилиночку в гай.

М.Старицький

Художні твори для посилання: М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»

                                                         О.Довженко «Україна в огні»

                                                         О.Гончар «Собор», «За мить щастя»

                                                         І. Франко «Зівяле листя»

                                                         Л.Українка «Твої листи завжди пахнуть зів’ялими трояндами»,    

                                                         «Лісова пісня»

                                                         Л.Костенко «Маруся Чурай»

                                                         В.Шекспір «Ромео і Джульєта»

                                                         Г.Квітка – Основяненко «Маруся»

 

Вибір життєвого шляху

Не цвітуть на вікні герані —
Сонний символ спокійних буднів.
Ми весь час стоїмо на грані
Невідомих шляхів майбутніх.

О. Теліга

 

Іди своєю дорогою і нехай люди говорять, що завгодно

Данте

Не біда зявитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився із лебединого яйця!

Г.Х.Андерсен

Сором часто забороняє те, чого не забороняють закони.

Сенека

У кожної людини три характери: той, який їй приписують; той, який вона сама собі приписує; і, нарешті,  той, який є насправді.

В. Гюго

 

Вчися так, ніби ти маєш жити вічно, живи так, ніби ти маєш померти завтра.

Народне прислів’я

Я б вибрав найвищу почесть:

У чистім і чеснім бою

На чорному мармурі ночі

Зорю записати свою!

Б.Олійник

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,
Є тисячі ланів, але один лиш мій.

В.Симоненко

Магніт показує на північ і на південь; від людини залежить обрати хороший чи поганий шлях в житті.

Козьма Прутков

Каждый выбирает для себя

Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку-

Каждый выбирает для себя.

Ю.Левитанский

У кожної людини є два берега: той, від якого вона відпливає і той, до якого має неодмінно пристати.

Народне прислів’я

 

Життя – всього лише низка з варіантів.

Нострадамус

Виберіть роботу, яку ви любите, і вам ніколи не доведеться працювати у своєму житті.

Конфуцій

 

Я вибрала Долю собі сама. 
І що зі мною не станеться, – 
у мене жодних претензій нема 
до Долі – моєї обраниці.

Л.Костенко

 

У вас є вибір. Жити або помери. Кожне дихання – це вибір. Кожна хвилина – це вибір. Бути чи не бути.

Чак Паланік

Я знаю, хто я, і ким можу бути, якщо зроблю вибір.

Мігель де Сервантес Сааведра

Художні твори для посилання:         П.Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

                                                                О.Кобилянська «Земля»

                                                                В.Стефаник «Камінний хрест»

                                                                М.Булгаков «Майстер і Маргарита»

                                                                О.де Бальзак «Гобсек»

                                                                Ф.Достоєвський «Злочин і кара»

                                                                О.Уайльд «Портрет Доріана Грея»

Природа. Екологія

Од верб не пада в воду тінь,

Шепоче листя сумовито.

Тече замулена Ірпінь,

Руками нелюдів убита…

В.Сосюра

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б.Лепкий

В озонову дірку подивився янгол: 
— Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись! 
Л. Костенко 

Люби природу не як символ 
Душі своєї, Люби природу не для себе, 
Люби для неї. 
М. Рильський 

Природа не терпить пустоти. 
Латинське прислів’я 

Хто не любить природи, той не любить людину, той не громадянин

Альберт Ейнштейн

У природи чотири великі декорації - пори року, вічно одні і ті ж актори - сонце, місяць і інші світила, зате вона міняє глядачів, відправляючи їх в інший світ. Карл Берне

Ліси навчають людину розуміти прекрасне.

 А.Чехов

Немає нічого більш винахідливого, ніж природа.

Цицерон Марк Туллій

Земля ніколи не повертає без надлишку те, що отримала.

Цицерон

Встала весна, чорну землю
Сонну розбудила,
уквітчала її рястом,
барвінком укрила.

Т.Шевченко

Вечір загасає, тумани на полі,

Сонечко спить і уже не встає.

Ми ображаємо, люди, до болю

Все, що нам Мати – природа дає.

І.Преснякова

Художні твори для посилання:   І.Драч «Чорнобильська мадонна»

                                                          Л.Костенко «Маруся Чурай»

                                                          Л.Українка «Лісова пісня»

                                                          Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»

                                                           Л. Горлач поема «Зона»

                                                           М. Сингаївський «Обпалена мужність»

 

 

Дружба

Друг – це перш за все той, хто не береться судити.

Антуан де Сент- Екзюпері

Швидка дружба закінчується довгою ворожнечею.

В.Суворов

Залишитися без друзів – найгірше після злиднів нещастя.

Даніель Дефо

Хороші друзі дістаються тому, хто сам уміє бути хорошим другом.

Ніколло Макіавеллі

Багато друзів не буває ні в кого. Друг буває один! І якщо він є, то це вже щастя.

Михайло Боярський

Дружба потрібна людині тільки трішечки менше, ніж їжа.

Народне прислів’я

У бідності та інших життєвих нещастях справжні друзі – це надійний прихисток.

Аристотель

Дружба є рівність.

Піфагор

Нещасні не мають друзів.

Джон Драйден

Дружба, заснована на бізнесі краще, ніж бізнес, заснований на дружбі.

Д. Рокфеллер

Друг - це той, хто входить у твої двері, коли весь світ виходить з них .

Народне прислів’я

 Друг — це одна душа, яка живе в двох тілах.

Артур Шопенгауер

Художні твори для посилання: П.Куліш «Чорна рада»

                                                         П.Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

                                                         І.Котляревський «Енеїда»

                                                         П.Тичина «Похорон друга»

                                                         О.Генрі «Останній листок»

                                                         В.Нестайко «Тореадори з Васюківки»

                                                         Л.Костенко «Маруся Чурай»

 

Батьки і діти

Дорослі інколи потребують казки навіть більше, ніж діти.

Олег Рой

Діти святі й чисті. Не можна робити їх іграшкою свого настрою.

Антон Павлович Чехов

Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми.

Антон Семенович Макаренко

Якби тільки батьки могли собі уявити, як вони набридають своїм дітям!

Джордж Бернард Шоу

 

Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими. Дайте дитинству дозріти в дітях.

Жан-Жак Руссо

Наслідуй хорошому навіть у ворогах, не наслідуй дурного навіть у батьках.

Мудрість Давньої Індії

 

Всі діти світу плачуть на одній мові.

Л. Леонов

Якщо люди говорять погане про твоїх дітей - це значить, вони говорять погане про тебе.

В. Сухомлинський

Діти більше схожі на свій час, ніж на своїх батьків.

Арабське прислів'я

 

Коли у Сент- Екзюпері запитали, чи варто балувати дітей, він відповів: «Неодмінно балуйте, невідомо, які випробування їм приготувало життя».

Батька й матір годувати – борги віддавати.

Народне прислів’я

Посіяла людям  літа свої літечка житом,
Прибрала планету, послала стежкам споришу,
Навчила дітей,  як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко -   і тихо пішла за межу.

Б.Олійник

Можна вибрать друга і по духу брата, 
Та не можна рідну матір вибирати.

В.Симоненко

Хай щастить у Вашій хаті, мамо,
Всім, хто переступіть Ваш поріг:
Добрим людям, і птахам так само,
І котові, що в теплі приліг.

А.Таран

Мамо, мамо, вічна і кохана,

Ви пробачте, що був неуважний,

Знаю, ви молилися за мене

Дні і ночі, сива моя нене.

Микола Луків

Рідна мати моя, ти ночей не доспала.
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя дала.

А.Малишко

 

Художні твори для посилання: І.Нечуй – Левицький «Кайдашева сімя»

                                                        Л.Костенко «Маруся Чурай»

                                                        Т.Шевченко «Наймичка»

                                                        Б.Олійник «Пісня про матір»

                                                        М.Сингаївський «Чорнобривці»

                                                        Д.Павличко «Два кольори»

                                                        Д.Олджідж «Останній дюйм».

                                                        М.Гоголь «Тарас Бульба»

                                                        М.Куліш «Мина Мазайло»

                                                       О.Коломієць «Дикий Ангел»

 

Війна і мир

Війни прокляті матерями. 
     Горацій 

Коли наші нащадки побачать пустелю, на яку ми перетворили Землю, яке виправдання вони знайдуть для нас? 
     Айзек Азімов 

  Не йдіть війною проти закону, прийміть закони проти війни. 
     Єврейське прислів’я 

 Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання про неї буде вирішуватися не тими, хто помирає на полі бою. 
     Анрі Барбюс

 Війна в однаковій мірі обкладає даниною чоловіків і жінок, але з одних стягає кров, з інших — сльози. 
     В. Теккерей 

Війна, війна! І знов криваві ріки!

І грім гармат, і шаблі дзвін.

Могили, сироти, каліки

І сум покинутих руїн. 
     Олександр Олесь 
     

 Війна людей їсть, кров'ю запиває. 
     Українське прислів'я 

Хто взяв меч, від меча й загине. 
     Новий Завіт (Mm. 26. 52) 

Немає нічого радіснішого за перемогу. 
     Цицерон 

Мир необхідно здобувати. 
     Латинське прислів'я 

Береженого бог береже, а козака шабля стереже.

Українське прислів'я 

Нам кажуть, що війна - це вбивство. Ні: це самогубство.

Рамсей Макдональд 

Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством.

Джон Кеннеді 

Війна - це більшою частиною каталог грубих помилок.

 Уїнстон Черчілль 

 

Художні твори для посилання:        О.Довженко «Україна в огні»

                                                                 П.Куліш «Чорна рада»

                                                                Л.Толстой «Війна і мир»

                                                                Г.Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

                                                                Л.Костенко «Маруся Чурай»

                                                                О.Гончар «Залізний острів», «Людина і зброя»

                                                                А.Малишко «Прометей».

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. Частина І . – К.:. Грамота, 2011

2. Білецька О.Українська мова. Зразки висловлювань на дискусійну тему. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2010. – 128 с.

3.ГДІ.Тестування. Українська мова/ Автор: Н.В. Невінчана. – К.: Майстер – клас, 2006. – 240 с.

4. Ганна Швець. Як писати твір – роздум // Журнал «Дивослово» № 2( 659) 2012р. «Готуємось до  ЗНО»

5.Дубчак О.П.. Українська мова та література. Збірник тестових завдань. ЗНО – 2011. – К.:. Генеза, 2011. – 334 с.

6. Китаев Н.Н. Критерии оценки ученических сочинений [учебная книга] / Н.Н. Китаев. –                       М.: Радуга, 1961. – 153 с.

7. Мельничайко В.Я. Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок: [навчальна книга] / В.Я. Мельничайко. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 64 с.

8. Практикум з методики навчання української мови/ [колектив авторів за ред. М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горюшкіна, А.В.Нікітіна, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич, З.П. Бакум, Н.М. Дика]; - К.: Ленвіт, 2003, - 302 с.

9.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Українська мова 5-12 класи/ за ред. Л.В. Скуратівського // К.: Перун, 2005. – 157 с.

10. Щурова Т.В. ЗНО. Готуємось до творчого завдання з української мови та літератури. – Х.: Українська книжкова мережа, 2010. – 64 с.

11. Яремчук Н. Типи помилок в усному та писемному мовленні учнів 5-11 кл.// Наталя Яремчук // Рідна школа. – 2001. - № 10. – С. 66 – 68.

 

 

 

 

Для нотаток

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
До підручника
Українська мова (академічний, профільний рівень) 11 клас (Шелехова Г.Т., Бондаренко Н.В., Новосьолова В.І.)
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
6970
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку