18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Модель неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін

Про матеріал
Державний стандарт освіти України, стратегія побудови сучасного інформаційного суспільства формують запит на оновлення інформаційно-освітнього середовища закладів освіти, на ефективне використання її ресурсів. А це неможливо без підвищення професійного рівня педагогічних кадрів. Питання, пов’язані з неперервним характером навчання і професійного вдосконаленого педагога як обов’язкової умови його активної адаптації до нових обставин набувають особливого значення. В умовах модернізації системи освіти особливої уваги потребує робота сільських шкіл.
Перегляд файлу

Модель неперервної освіти педагогічних кадрів

computer_enl.jpgcomputer_enl.jpg

                              СОФІЇВСЬКИЙ

 НАВЧАЛЬНО-ВВИХОВНИЙ        КОМПЛЕКС

Костянтинівської районної ради Донецької області                           

 

 

 

 

 

«Модель неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін»

 

Годунова Антоніна Іванівна – учитель хімії Софіївського НВК

 

Учасники проекту:                                                

Педагогічні працівники, керівники предметних

   методичних об’єднань.

Географія проекту: Костянтинівський район Донецької області

 

Тип проекту: практико-орієнтований, колективний, короткотривалий,    репродуктивно-дослідний

 

 

 

м.Костянтинівка

2020 рік

 

Зміст

 

 

 1. Вступ………………………………………………………….…….4
 2. Актуальність проекту………………………………..……….….4
 3. Гіпотеза………………………………………………...……….….10
 4. Провідна ідея……………………………………….……….…….11
 5. Протиріччя………………………………….……………….…….12
 6. Етапи реалізації проекту…………………………………….….12
 7. Модель неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін…………………………………………………….……….….15
 8. План реалізації…………………………………………………..20
 9. Очікувані результати………………………..…………………30
 10. Використана література……………………….………………31
 11. Додатки…………………………………...……...………………33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 Економічні, соціальні, політичні перетворення що відбуваються в Україні, обумовлюють соціальні зміни в освіті. Демократизація, гуманізація, варіативність освіти спрямовані на формування нової особистості, здатної швидко адаптуватися в світі, що змінюється, стійко переносити життєві труднощі. Суспільству, що розвивається, необхідні освічені на сучасному рівні, моральні, підприємливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, здатні до співробітництва, які вирізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, мають почуття відповідальності за долю країни.

 Отже, час і суспільство висувають нові вимоги до якості та до підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

Актуальність проекту

 

 Державний стандарт освіти України, стратегія побудови сучасного інформаційного суспільства формують запит на оновлення інформаційно-освітнього середовища  закладів освіти, на ефективне використання її ресурсів. А це неможливо без підвищення професійного рівня педагогічних кадрів. Питання, пов’язані  з неперервним характером навчання і професійного вдосконаленого педагога як обов’язкової умови  його активної адаптації до нових обставин набувають особливого значення. В умовах модернізації системи освіти особливої уваги потребує робота сільських шкіл.

 Реформування в аграрному секторі не може не позначитися на функціонуванні сільської школи, яка свою діяльність здійснює у певному соціально-культурному та економічному середовищі. Перспективи розвитку освіти на селі – важливий показник відродження сільського району, його економіки, духовного життя і культури, соціальної і професійної сфери. Сільська школа, як соціально-освітній центр, повинна забезпечувати соціальну рівність різних верств населення в правах на якісну освіту. Безперечно, що від стану роботи сільських шкіл, їх типів, спрямованості, змісту освіти залежить соціальна стабільність у громаді.

 Існуюча система підвищення  кваліфікації педагогічних кадрів не враховує специфіку роботи педагогів у сільських школах.

 Науковці   виділяють три групи проблем, які існують у сільській школі.

Перша з них пов’язана з територіальною відокремленістю населених пунктів шкільного мікрорайону, віддаленістю більшості сільських шкіл від районних центрів.

Друга група проблем пов’язана з матеріальним становищем сільських шкіл. У маленьких школах важко створити сучасну матеріально-технічну базу навчального процесу, не завжди є можливість покращення умов для роботи вчителів та учнів.

Третя група проблем має яскраво виражений педагогічний характер. В багатьох сільських школах через відсутність паралельних класів більшість учителів не має повного навантаження за своєю спеціальністю та вимушені викладати інші предмети, не маючи відповідної освіти.

Вимогою часу є інноваційна освіта, що базується на інтеграції  найбільш сучасних і ефективних технологій. Інноваційні педагогічні технології, готовність до їх застосування є вимогою суспільства до всіх педагогів. Постійне підвищення  ІКТ – компетентності  їх є обов’язковим в умовах інноваційних змін. Рівень виконання даної задачі залежить від рівня  укомплектування  закладів освіти сучасним комп’ютерним обладнанням.

На даний час усі заклади освіти Костянтинівського району укомплектовані комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками, підключені до систем Інтернет.

           Електронні поштові скриньки є в кожному освітньому закладі.

 Таким чином маємо всі можливості залучення учнів та вчителів до світових інформаційних потоків и впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес.

 Проблемою є рівень володіння ІКТ вчителями, та низька швидкість Інтернету в окремих  населених пунктах.

 

 В таких умовах виникає потреба в виробленні нових форм і методів по підвищенню ІКТ – компетентності вчителів.

 Стрімкий розвиток інформаційно-освітнього середовища зумовлює необхідність в неперервності процесу підвищення професійної компетентності педагогів. На сьогодні неперервність освіти педагогічних кадрів не має системи і в більшості не досягається.

 Будь - які заходи щодо модернізації освітнього простору потребують посилення методичної допомоги вчителеві. Введення спеціалізованих профілів вимагає від педагога більш глибоких знань, переорієнтації методичних підходів до організації навчальних занять, ретельного вивчення нових профільних програм, підбору додаткових навчальних матеріалів.

 Спеціалізація закладу вносить зміни до навчальних планів, передбачає введення додаткових предметів і курсів.

 В умовах сільської школи вчителі фізики, біології, географії, інформатики, економіки, ОБЖ,  хімії, трудового навчання не мають можливості викладати лише предмети по спеціальності за дипломом.

 Довантаження іншими предметами потребує значного вдосконалення методичної підготовки з цих предметів.

 Крім того, в закладах освіти району працюють  факультативи за різними напрямками та  курси по вибору .

 В таких умовах виникає нагальна потреба в створенні умов для більш змістовної індивідуальної самоосвіти вчителів.

 Специфіка сільських шкіл зумовлює поєднання очного і дистанційного навчання педагогічних працівників. При цьому доля дистанційної освіти, коли вчителі віддалені від райцентру і базових  закладів освіти значно збільшується (до 60%).

 Таким чином назріла потреба в розробці дієвої моделі неперервної освіти педагогічних кадрів сільських освітних закладів.

 

Мета проекту

 •      Розроблення і впровадження в практику роботи моделі неперервної освіти педагогічних кадрів сільських  закладів освіти в умовах інноваційних змін;
 •      визначення інноваційних принципів діяльності і функцій педагога  в між атестаційний період;
 •      забезпечення неперервного мобільного розвитку педагогів, підвищення результативності післядипломної педагогічної освіти, задоволення сучасних вимог до ІКТ-компетентності вчителів.

Завдання проекту

 •      Забезпечити вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, формування готовності до самореалізації та самовдосконалення;
 •      підвищити якість навчально-виховного процесу в сільських  закладах освіти в умовах інноваційних змін;
 •      вдосконалити систему методичного супроводу налаштованої на розвиток професійної майстерності педагогів;
 •      забезпечити оволодіння педагогами новими інформаційними та комунікативними технологіями та впровадження їх в освітню діяльність;
 •      розробити структуру, визначити критерії неперервної освіти педагогів;

 

Учасники проекту

 • вчителі освітніх закладів району;
 • адміністрації  закладів освіти;
 • керівники  предметних методичних об’єднань  шкільного та районного рівнів.

 

Гіпотеза проекту

Неперервна освіта педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін буде ефективною, якщо:

 •      сформовано у вчителя стійку потребу в неперервній освіті засобами телекомунікаційних мультимедіа ресурсів;
 •      досягнутий високий рівень забезпечення  закладів освіти  засобами інформаційно-комунікаційних технологій,  Інтернет зв’язку :
 •      досягнутий високій рівень роботи вчителів з використанням     інтернет  ресурсів.

 

 

 

 

Об’єкт дослідження

 •      Професійна підготовка педагогів по реалізації компетентнісно орієнтованого підходу до освітньої діяльності засобами телекомунікаційних мультимедіаресурсів в умовах інноваційних змін.

 

Предмет дослідження

 

 •      Система роботи щодо забезпечення неперервної освіти педагогів засобами телекомунікаційних мультимедіаресурсів, формування інформаційної культури вчителів в процесі професійної діяльності.

 

Провідна ідея проекту

 

 За рахунок створення мотиваційної основи, формування готовності педагогів до самовдосконалення, високому рівню забезпечення  закладів освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій створити  умови та знайти ефективні механізми для неперервної освіти вчителів сільських  закладів в очно-дистанційному режимі з метою постійного вдосконалення педагогічної діяльності, приведення її у відповідність з сучасними досягненнями науки і практики, максимальної реалізації індивідуального потенціалу вчителя.

Протиріччя

 •      Між потребою в неперервному розвитку ІКТ – компетентності педагогів і відсутністю на рівні загальноосвітнього навчального закладу і громади ефективної моделі неперервної освіти.
 •      Між динамічним розвитком інформаційно-освітнього середовища і неготовністю педагогів до впровадження нових видів педагогічної діяльності.
 •      Вимогами до нового змісту освіти і відсутністю належного матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу в сільських школах.
 •      Важкими соціально-побутовими умовами життя сільського вчителя та необхідністю професійного зростання.
 •      Фаховою освітою та необхідністю викладати інші предмети із-за малої кількості годин даного предмета в сільській школі.

 

Етапи реалізації проекту

1 етап

 

Діагностико - прогностичний

 

Мета:

 •      Аналіз стану готовності вчителів до реалізації моделі неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін.
 •      Формування груп педпрацівників з урахуванням  кваліфікації, досвіду роботи,  запитів та методичного рівня для організації групової та індивідуальної методичної роботи з педкадрами.
 •      Виявлення проблем методичного характеру по забезпеченню неперервної освіти педагогів на рівні  закладів освіти.
 •      Аналіз стану укомплектованості освітніх закладів мультимедійними засобами навчання та забезпечення їх роботи згідно з вимогами сучасної освіти.
 •      Розробка змісту адресного навчання педагогів в дистанційному режимі згідно з виявленими потребами.

 

 

ІІ етап

Практичний

Мета:

 

Проведення системи групових та індивідуальних методичних заходів щодо забезпечення неперервної освіти вчителів в умовах інноваційних змін:

 •      забезпечити достатній рівень  володіння педагогами інформаційно-комунікаційними засобами навчання та використання їх в освітній практиці;
 •      забезпечити впровадження мультимедійних програм в процес дистанційної освіти педагогів;
 •      поєднати очні і дистанційні форми роботи з педагогічними кадрами;
 •      забезпечити підвищення рівня самоосвіти педагогів засобами телекомунікаційних мультимедіа ресурсів;
 •      організувати методичний супровід процесу неперервної освіти педагогів з використанням інноваційних методів та інтерактивних технологій.

 

ІІІ етап

 

Підсумково-рефлексивний

Мета:

 

 • Аналіз та корекція проблем, що виникли в ході виконання проекту.
 • Моніторинг виконання проекту.
 • Систематизація і узагальнення проведених методичних заходів.
 • Узагальнення досвіду з проведеної роботи.
 •      Планування напрямків подальшого вдосконалення форм і методів забезпечення неперервності освіти педагогів в умовах інноваційних змін.

 

 

перервна освіта педагогічних кадрів будується  на таких

принципах:

 • Врахування психофізіологічних особливостей педагога, його професійного статусу;
 • опора на власний досвід та досвід колег;
 • індивідуалізація навчання;
 • практична зорієнтованість здобутих знань;
 • наступність, системність і неперервність;
 • актуалізація знань;
 • право вибору;
 • масовість;
 • динамізм;
 • результативність.

Індивідуально орієнтований підхід передбачає використання індивідуальних форм підвищення професіоналізму педагогів: консультування з фахівцями, досвідченими педагогами, наставництво, стажування у школах у висококваліфікованих фахівців, підготовка, проведення й аналіз відкритих заходів, дистанційна самоосвіта.

Необхідно продумати стимулювання самоосвіти вчителів, участь їх в інноваційній діяльності, підвищити престиж творчо працюючих вчителів. Цьому можуть сприяти присвоєння звань, різні конкурси, доплати, виділення премій за кращі публікації, методичний матеріал, представлений в методичний кабінет, виступ на конференції, відкриті заходи.

Важливим стимулюючим засобом для творчості і зростання професіоналізму педагогічних колективів можуть стати щорічні творчі звіти установ.

 

Форма організації неперервної освіти педагогів

 

Поєднання очної з дистанційною. На дистанційну самоосвіту відводиться не менше 60% від загальноосвітніх заходів.

 

Науково-методичний супровід.

 

 •       Створення і впровадження програм професійного розвитку відповідно до потреби.
 •       Підготовка тренерів, консультантів, тьюторів, експертів на рівні  закладу освіти та громади (ними можуть бути керівники методичних об’єднань, вчителі вищих категорій, керівники та їх заступники базових  закладів освіти).

Дана модель неперервної освіти педагогічних кадрів  є цілісною дієвою системою, яка забезпечує включення всіх суб’єктів задіяних в сфері освіти в процес неперервного підвищення своєї інформаційно-комунікаційної  компетентності від учня, вчителя до працівників  громадскості.

Специфіка управління проектом

 

 •      Базується на створенні мотиваційної основи, зацікавленості конкретними напрямками роботи.
 •      Створення умов для вибору індивідуальної освітньої траєкторії
 •      Методологією управління є «Принцип успіху».
 •      Підготовка керівників програм та спеціалістів, здатних забезпечити оптимальний рівень професійного розвитку педагогів.

 

Схема здійснення неперервної освіти педагогічних кадрів сільських  закладів  освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Процес неперервної освіти педагогів здійснюється за такою схемою.

 1.               Головна увага приділяється освіті педагогів в дистанційному режимі з допомогою світової мережі.
 2.               В ЦПРПП формуються групи вчителів згідно з потребами в навчанні. Їх створюють на основі аналізу анкетного запиту педагогів. Щоб здійснити дану роботу і допомогти вчителям в оволодінні специфікою дистанційного навчання в кожному  закладі освіти вибирається і затверджується наказом координатор із числа вчителів вищої категорії, вчителів інформатики чи заступників директорів.

Анкетні дані опрацьовуються в ЦПРПП . Далі створюються групи педагогів за проблемою.

         ЦПРПП з допомогою науково-методичних  комісій здійснює підбір програм, вибирає тьюторів по кожному напрямку.

Тьютори організують виконання програми на дистанційній основі шляхом надання теоретичного матеріалу, тестових, практичних завдань. Координатори допомагають вчителям оволодіти специфікою дистанційного навчання. Вони разом з працівниками Центру професійного розвитку педагогічних працівників і зональних та шкільних методичних об’єднань вчителів, адміністрацією   закладів освіти слідкують за практичним впровадженням даного курсу і за підвищенням ІКТ – компетентності вчителя.

По закінченню курсу вчителю пропонуються контрольні тестові завдання.

Процес створення проблемних груп може відбуватись постійно на протязі року в залежності від потреби. Крім дистанційної освіти педагоги традиційно приймають участь в професійних конкурсах, постійно діючих семінарах, тренінгах, дають відкриті уроки і інше. Важливим є участь педагогічних працівників, учнів в районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних Інтернет конкурсах.


План реалізації проекту

І ЕТАП

Напрямки роботи

термін

результати

відповідальний

примітка

1.Анкетування вчителів щодо готовності впровадження неперервної освіти в умовах інноваційних змін, виявлення потенціальних освітніх  потреб на основі зацікавленості і бажання підвищити свій професійний рівень.

Вересень – жовтень

Систематизація методичних запитів педагогів району щодо впровадження неперервної освіти засобами телекомунікаційних мультимедіа ресурсів. Вивчення потреб педагогів в напрямках підвищення їх освітнього рівня, та пропозицій по впровадженню оптимальних форм роботи

ЦПРПП

 

2. Індивідуальні співбесіди та анкетування  педагогів щодо рівня володіння комп’ютерними технологіями

Вересень – жовтень

Конкретизація і уточнення даних щодо рівня володіння комп’ютерними технологіями педагогів району

ЦПРПП

 

3. Вивчення стану забезпечення  закладів  освіти інформаційно-комунікаційними засобами навчання, якості Інтернет зв’язку

Вересень – жовтень

Конкретизація і уточнення даних щодо укомплектування  закладів освіти  телекомунікаційними мультимедіа ресурсами, вивчення стану їх відповідності до сучасних вимог, швидкості Інтернет зв’язку

ЦПРПП

 

4. Додаткове укомплектування  закладів освіти  телекомунікаційними засобами навчання, вирішення проблемних питань щодо якості роботи існуючих ресурсів та Інтернет зв’язку

Вересень – грудень

Досягнення достатнього рівня забезпечення освітніх закладів якісним мультимедійним обладнанням та якісною мережевою системою

Відділ освіти, керівники закладів  освіти

 

 

5. Створення цільових творчих груп педагогічних працівників, у яких виявлений актуальних запрос по визначеній програмі

Листопад – грудень

Створення об’єднаних груп педагогічних працівників з визначених напрямків, тем, програм

ЦПРПП

 

6. Вибори тьюторів при Центрі та координаторів в кожному  закладі освіти  з питань організаційного забезпечення неперервної освіти педагогів на дистанційній основі

Листопад – грудень

Визначення відповідальних працівників для координації  і надання допомоги педагогам з питань підвищення ІКТ – компетентності, вирішення організаційних питань на рівні   закладу освіти та громади, допомоги в забезпеченні дистанційної освіти

Методичні обєднання  громади і  закладу,освіти 

 

7. Проведення циклу семінарських занять для координаторів і тьюторів

Листопад – грудень

Підвищення компетентності тьюторів та координаторів, відпрацювання індивідуальної траєкторії неперервної освіти педагогів по кожному  закладу освіти.

ЦПРПП

 

8. Укомплектування шкільних бібліотек комп’ютерною технікою, забезпечення доступу до мережевої системи

Вересень – грудень

Створення умов для самоосвіти педагогів незалежно від матеріального становища і можливостей

Відділ освіти, керівники закладів освіти

 

9. Визначення ефективності роботи методичних служб  закладів освіти по супроводу педагогів щодо впровадження інноваційних технологій в навчальний процес

Вересень – жовтень

Вивчення реального стану роботи шкільних методичних  обєднань

районні методичні  об’єднання

 

10. Вироблення критеріїв, показників результативності неперервної освіти педагогів

Листопад

Визначені і узагальнені критерії результативності неперервної освіти педагогічних кадрів

 методичні об єднання, керівники  закладів освіти

 

11.Проведення міні – курсів з питань вдосконалення, володіння  комп’ютерною технікою педагогів району, та впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання

Жовтень – грудень

Збільшення кількості педагогічних працівників, які володіють комп’ютерними технологіями на достатньому рівні

ЦПРП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ЕТАП

Напрямки роботи

термін

результати

відповідальний

примітка

 1.               Впровадження затверджених програм підвищення освітнього рівня педагогів на дистанційній основі

Весь період

Підвищення освітнього рівня педагогів, вдосконалення роботи в інтерактивному просторі

ЦПРПП, тьютори, координатори

 

2.Планування індивідуально-особистісної програми професійного само творення, саморозвитку і самовдосконалення педагога в між курсовий період

Поетапно на кожен навчальний рік

Аналіз проблемних питань вході здійснення навчально-виховного процесу та визначення шляхів їх вирішення

Керівники методичних об’єднань, координатори закладів освіти

 

3.Провести тренінги «цифрові технології»  для різних категорій педагогів на базі громади

Березень – червень

Більш якісне і глибоке підвищення ІКТ- компетентності педагогічних кадрів

ЦПРПП

 

4.Проведення районних та участь в обласних, Всеукраїнських і Міжнародних Інтернет конкурсах

Весь період

Перевірка рівня готовності вчителя та учнів до використання ІКТ та рівня знань з визначених предметів, стимулювання до подальшої праці

ЦПРПП

 

5.Проведення тренінгів та практичних занять для вчителів різного рівня володіння ІКТ

Весь період

Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес

Спеціаліст з інформаційних технологій

 

6.Проведення зонального конкурсу на кращий урок з впровадженням інтерактивних технологій на дистанційній основі (задіяні всі вчителі)

Жовтень

Підвищення ІКТ компетентності педагогів

Методичні обєднання

 

6.Створення електронної бази даних інноваційних уроків з різних предметів

Травень

Мобільність методичної допомоги вчителям

ЦПРПП

 

8.Здійснення тестового контролю після вивчення програми чи курсу на дистанційній основі. Обговорення його результатів на засіданнях науково-методичних комісій

постійно

Виявлення рівня засвоєння отриманих знань. Контроль за якістю роботи вчителя під час дистанційного навчання

ЦПРПП, керівники методичних об’єднань

 

9.Організація мережевого інформаційно-комунікаційного обслуговування освітніх закладів

За потребою

Забезпечення безперебійної роботи ІКТ ресурсів, якості мережевої системи

Відділ освіти

 

10.Організація роботи творчих груп із впровадження ІКТ

4 рази на рік

Обмін досвідом роботи

ЦПРПП

 

11.Діяльність базових  шкіл із впровадження ІКТ

постійно

Надають практичну допомогу педагогічним працівникам з питань впровадження ІКТ

Спеціаліст з інформаційних технологій, адміністрації шкіл

 

12.Забезпечення методичного супроводу педагогів через консультації, залучення до участі у конкурсах, оглядах, семінарах практикумах, майстер класах, в дебатах, аукціонах, творчих майстернях, засіданнях  проблемного столу тощо

постійно

Стимулювання та мотивація неперервної освіти педагогів

ЦПРПП

 

13.Проведення конкурсу мультимедіа  проектів  учнів  закладів освіти, проведення інтелектуальних конкурсів, оглядів, конференцій

постійно

Вдосконалення освітньої діяльності педагогічних працівників

ЦПРПП

 

14.Створення тимчасових проблемних груп за єдиною освітньою потребою

За потребою

Забезпечення якості знань педагогів з поточних питань, які виникають під час навчально-виховного процесу

Тьютори, координатори

 

 

 

ІІІ ЕТАП

Напрямки роботи

термін

результат

відповідальний

примітка

1.Аналіз та корекція проблем, що виникли в ході виконання проекту

Квітень

Узагальнення даних над проектом та визначення проблем над якими необхідно працювати

ЦПРПП

 

2.Анкетування педпрацівників щодо оптимальності реалізації проекту

Квітень

Наявність даних про рівень ефективності моделі неперервної освіти педагогів в умовах інноваційних змін

Координатори,

ЦПРПП

 

3.Проведення науково-практичної конференції з питань ефективності впровадження моделі неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін

Червень

Обговорення актуальних питань неперервної освіти педагогів та визначення  шляхів її вдосконалення

ЦПРПП

 

4.Оформлення результатів виконання проекту

Травень

Презентації, науково статті, видання посібників

Учасники проекту, керівники методичних об’єднань

 

5.Планування напрямків подальшого вдосконалення форм і методів забезпечення неперервної освіти педагогів в умовах інноваційних змін

Червень

Активізація роботи щодо усунення недоліків

Методичний кабінет, науково-методичні комісії

 


 

Очікувані результати

 •      Досягнути забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів завдяки впровадженню ІКТ технологій
 •      Забезпечення умов для розвитку педагогічних кадрів на основі саморозвитку  та саморегуляції до набуття найвищого професійного рівня
 •      Оптимальне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
 •      Активізація самоосвітньої діяльності педагогів, підвищення рівня їх компетентності з питань оволодіння інтерактивними засобами навчання на основі самооцінки професійного рівня
 •      Поглиблення індивідуалізації  методичного супроводу педагогів
 •      Підвищення якості навчально-виховного процесу
 •      Створення умов для подальшого розвитку творчого потенціалу педпрацівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про освіту».
 3. Закон України «Про  повну загальну середню освіту».
 4. .Положення про ЦПРПП (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672)
 5. 1.Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695)
 6. 2.Програма розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки» (Розпорядження Донецької адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 20 липня 2017 року №840)

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Звіт навчальної практики

 

 

Виконана дослідницька частина курсової роботи з теми «Модель неперервної освіти педагогічних кадрів в умовах інноваційних змін».

 1.  Здійснено аналіз нормативних документів, вітчизняних та зарубіжних джерел з проблеми  забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів.
 2. Аналіз якісного складу педагогічних кадрів громади (освіта, вік, стаж роботи, категорія, курсова перепідготовка ін.).
 3. Моніторинг ступеню володіння педагогами комп’ютерною технікою, доступність до комп’ютера та Інтернету в  закладі освіти та вдома.
 4. Моніторинг сформованості основних груп компетентностей педагогів.
 5. Здійснено формування груп для проведення консультацій (по предметам, по віку, по ступеню володіння комп’ютерною технікою, по стажу роботи, згідно посаді..)
 6. Здійснено виокремлення шляхів формування різних груп компетентностей вчителів.
 7. З метою екстраполяції  системи методичної роботи на шкільний рівень, організації та координації її діяльності проведено моніторинг рівня роботи шкільних методичних об’єднань і в цілому  методичної роботи на рівні  закладу освіти.
 8. Вивчені і опрацьовані пропозиції вчителів щодо форм і методів забезпечення неперервної освіти педагогів.
 9.  Проведена робота по вивченню психологічної готовності педагогів до неперервної освіти та ступеня володіння вчителем арсеналом засобів запровадження компетентнісного підходу до навчання.
 10.  Вивчені особливості, реальний рівень знань і компетенцій педагогічних кадрів.
 11. Здійснено моніторинг системи внутрішньо шкільної підготовки вчителя до реалізації компетентнісного підходу до навчання в умовах впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.
 12.  Проведені діагностичні дослідження щодо реального стану рівня знань і компетенцій педагогів за напрямками.
 13. .Здійснено вивчення досвіду роботи педагогів району з запровадження технологій  компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання.
 14.  Вивчення рівня самоосвіти вчителів, забезпечення їх методичною літературою  і періодичними виданнями.
 15.  Проведено моніторинг сформованості ключових компетеностей   педагогів.

 

Додаток 2

Анкета для вчителів шкіл району

 

Метою дослідження є виявлення рівня володіння комп’ютерною технікою  працівників  закладів освіти та стимулювання педагогів до творчої діяльності.

1. Повідомте про себе, будь ласка, наступну інформацію:

     Ваш фах за дипломом………………………………………………………………………………………………………..…….

     Який предмет викладаєте………………………………………………………………………………………………………….

2.  Ваш педагогічний стаж (оберіть необхідне)

     1) до 5 років                                                                                                  2)до 10 років

     3)до 15 років                                                                                                4) до 20 років

    5)більше20 років

 3. Укажіть свій рівень володіння комп’ютером

      1)володію на високому рівні                                                               2)володію на достатньому рівні

      3)володію на середньому рівні                                                          4)володію на низькому рівні

     5)не володію

4. Укажіть рівень уміння здобувати інформацію через  Internet

     1)початковий                                                                                            2)середній

    3)достатній                                                                                                4)високий

 5. Чи проходили особисто Ви спеціальні курси щодо роботи з педагогічними  програмними засобами з Вашого предмету?

   1)Так                                                                                               2)Так, але рівень навченості недостатній

   3) НІ                                                                                                4) Ні, але самостійно вивчаю особливості програмного засобу і застосовую його під час уроків

   6. Чи використовуєте  ви комп’ютер на своїх уроках?

        1)Так                                                                                                       2) Ні
..лодіння користання електронні111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

  7.Чи вважаєте Ви, що використання електронних педагогічних програмних   засобів є необхідним        при викладанні Вашого предмету

     1) Так, в цьому є нагальна необхідність

     2) Бажано, але не обов’язково

     3) Ні, в цьому немає необхідності

 8. Чи підвищується рівень знань учнів з тих предметів, при викладенні яких використовуються педагогічні програмні засоби?

   1)Так, значно підвищується

   2)  Знання залишаються на тому ж рівні

   3)Рівень  знань дещо погіршується

9. Чи вважаєте Ви, що у сучасній освіті обов’язково є знання комп’ютерних технологій

      1)Так                                                                                                  2) Ні

  10. Якої допомоги Ви очікуєте від ЦПРПП? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................

11. Назвіть найдоступнішу для вас форму вдосконалення володіння ІКТ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Додаток 3

Анкета

                                                                     

                                 

Вчителя (предмет)   _____________________________________________________________ школи

 

П.І.Б.  _______________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження __________________________________________________________

 

Освіта ________________________закінчений навчальний заклад_____________________________

 ____________________________________________________________________________________ 

Рік закінчення навчального закладу______________________________________________________

Спеціальність за дипломом _____________________________________________________________

 

Загальний педагогічний стаж ___________________________________________________________

Стаж роботи в даній школі _____________________________________________________________

 

Дата останньої атестації   ______________________________________________________________

Кваліфікаційна категорія ­­­­­­­­_______________ педагогічне звання ______________________________

Почесні звання та нагороди ____________________________________________________________

 

Дата останньої курсової перепідготовки__________________________________________________

Тема після курсового завдання  _________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 

Загальне педагогічне навантаження 2020-2021 навчальний рік ________________________________________

 

Профіль (клас, кількість годин, кількість учнів) ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Поглиблене вивчення (клас, кількість годин, кількість учнів) __________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Додаткове навчальне навантаження (предмет, клас, кількість годин, гурткова робота, факультатив (назва, клас, обсяг), класне керівництво)  __________________________

 ________________________________________________________________ ____________________

 

Робоча навчальна програма на 2020 – 2021 навчальний рік __________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________Основні підручники з  предмета (перелічити всі предмети і підручники)

 ___________________________________________________________________________________                                                     

_____________________________________________________________________________________                                                           

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Участь в різних формах методичної роботи (методичні об’єднання, творчі групи, постійно діючі семінари та інше)    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                   

 

 

Який передовий педагогічний досвід вивчається ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Який передовий педагогічний досвід впроваджується ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Участь в конкурсах : «Учитель року», «Кращий працівник року», (за останніх 5 років, рік, номінація, результат.)  __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

     

 

Залучення до громадської роботи (керівництво МО, громадськими організаціями, депутатство та ін.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                    _____________________________________________________________________________________

 

Передплачені періодичні видання (назви газет та журналів особисто передплачені,  на який термін) ________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Володіння комп’ютером (потрібне підкреслити): володію, володію слабко, володію достатньо, володію вільно

 

Тренінги з інформаційно-комунікативних технологій (Intel, інформаційні технології і т.д: назва, рік, ким виданий сертифікат.)__________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Робота в МАН  (тема , П.І.Б учня.) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

                                               

Проблеми, з яких необхідна методична допомога   _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Контактні телефони   __________________________________________________________________

 

Адреса електронної пошти _____________________________________________________________

Для зауважень  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Дата ________________                                               Підпис _____________

Додаток 4

Форми методичної роботи

щодо підвищення ІКТ компетентності педагогів

 

- Школа «Управлінець»

- Школа «Молодий вчитель»

- Постійно діючий семінар для класних керівників «Наставник»

- Пересувний методичний консульт-пункт «Опора»

- Постійно діючі семінари для вчителів-предметників

- Творчі майстерні

- Робота науково-методичних комісій

- Дискусійний клуб «Моя точка зору»

- Організація між курсового  супроводу через консультування, участь в конкурсах, виставках, проведенні семінарів …

- Майстер-класи

- Інформаційно-видавнича діяльність

- Проведення методичних днів і тижнів

- Огляди-конкурси методичних служб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Страница 1

 

docx
Додано
25 січня
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку