Модель сучасного інтегрованого уроку з елементами компаративістики

Про матеріал

Урок компаративного аналізу – це заняття, на якому домінуючим є компаративний шлях аналізу художньої літератури. Це новий методичний шлях, який ґрунтується на набутках компаративістики. Мета уроку компаративного аналізу: глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з порівнювальних творів; дати історико—літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних письменників; сприяти розумінню духовної єдності і національної своєрідності різних літератур у культурно–історичному розвитку суспільства.

Перегляд файлу

1

 

Модель сучасного  інтегрованого уроку

з елементами компаративістики

Теоретична частина

I.  Компаративна лінія.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.               

Освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів.

До літературного компоненту належить українська література, світова література і література національних меншин.

Складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії.

Компаративна лінія забезпечую порівняння літературних творів, їх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), явищ і фактів, що належать до різних літератур, встановлення зв’язків між українською, світовою літературою і літературами національних меншин, розгляд традиційних тем, способів, мотивів, образів у різних літературах, зіставлення оригінальних творів і україномовних перекладів літературних творів, увиразнення особливостей української культури та літератури на основі світової, демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.

Засвоєння учнями літературного компонента сприяє їх залученню до надбань вітчизняного і світового письменства, розвитку стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури протягом життя, збагаченню емоційного досвіду, формуванню загальної культури, підвищенню рівня володіння українською, іноземними мовами та мовами національних меншин.

Компаративна лінія реалізована в програмі у рубриці «Елементи компаративістики» (ЕК), поданої до кожного розділу програми. Рубрика «Елементи компаративістики» забезпечує цілісність уявлень учнів про художню літературу та її місце в системі мистецтва і культури, між- предметні зв’язки (української та світової літератур, світової літератури та історії (української, всесвітньої), світової літератури та мов (іноземної, української та ін.). Зміст цієї рубрики програми може бути творчо використаний учителем на тих уроках, які, на його думку, якнайкраще дають підстави для компаративних студій учнів, формуванню в них відповідних умінь і навичок. Крім зазначених у програмі компаративних паралелей, учитель може вдатися й до інших, розширити зміст рубрики, але обов’язково з урахуванням вікових особливостей учнів, їх знань з інших предметів, фонових знань тощо (виписка з «Пояснювальної записки». Програми зі світової літератури).

Урок компаративного аналізу – це заняття, на якому домінуючими є компаративний шлях аналізу худ. літератури. Це новий методичний шлях, який ґрунтується на набутках науки компаративістики.  

Компаративізм (від лат. – порівняльний) – те саме, що й порівняльно – історичне літературознавство, в якому досліджуються на подібності й відмінності, зв’язки та виливи літератур різних країн світу. Компаративний метод був  запропонований Теодором Бенфеєм.

                       

 

 

 

 

 1809 – 1881 р.  Народився Теодор у 1809 році в сім’ї єврейського торгівельника.                Т. Бенфей навчався в Геттенському університеті, згодом жив у Мюнхені  й слухав лекції Шеллінга та Тирша. Учителював у Франкфурті, у 1834 р. був назначений приватним доцентом Геттинського університету. Прийняв християнство, вивчив санскрит. У 1858 р. – видав практичну граматику санскриту. У 1869 році Бенфей написав історію німецької філології, у цей же час вивчав і російську мову.

Компаративний метод, запропонований німецьким філологом Теодором Бенфеєм,  ґрунтується на теорії «запозичень».  Новий метод  швидко поширювався всією Європою, включаючи і Росію. Дійсний він і сьогодні. Його прибічники вивчають той чи інший сюжет, мотив, образ, простежуючи їхню долю в літературах різних народів та епох.

Компаративні аспекти вивчення твору - це логічна операція,  загальне уміння, але воно надзвичайно важливе і для літературної освіти.

Уміння порівнювати елементи художнього твору стимулює розвиток уяви учнів, їхнє асоціативне мислення. Необхідне навчити дітей широко користуватися порівняннями під час аналізу літературного твору, оскільки на спільності або ж контрасті здебільшого будується система образі твору, пейзажні, портретні, побутові описи, мовленнєві характеристики.

Д.  С. Лихачов у листах, адресованих молодому поколінню, писав: «Філологія зближує людство – сучасне і минуле. Вона зближує людство і різні людські культури не шляхом стирання відмінностей у культурах, а шляхом усвідомлення, на основі поваги, поблажливості до «індивідуальності» культур». К. Д. Ушинський свого часу зазначив: «Усе у світі ми пізнаємо не інакше, як через порівняння».

 

 

 

 

 

 

  II.  Тлумачення терміну «компаративістика» в довідковій літературі

 Словник іншомовних слів

Компаративізм   від латинського соmparativus – порівняльний.

 1. Ліберально – об’єктивістська школа в літературознавстві, яка порівнюючи сюжети, образи, ігнорувала ідейний зміст і національну своєрідність літератури.
 2. Порівняльно-історичний метод у мовознавстві, застосований на вивченні споріднених мов.

Компаративістика – від латинського comparativus - порівняльний.

Порівняльне мовознавство, літературознавство.

 

Сучасний тлумачний словник української мови

Компаративізм -  порівняльно-історичний метод дослідження;

Фахівець із компаративістики, компаративізму; той, хто застосовує компаративізм у своїх дослідженнях; - стич – ний, - а, -е. Який стосується компаративізму; - стський, -а, -е. Прикм. до компаративістики.

 

 

 

 

 

 

 

III.  Модель інтегрованого уроку компаративного аналізу

Модель інтегрованого уроку компаративного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Алгоритм дослідження-зіставлення з творами української та світової літератури

 

  Алгоритм дослідження-зіставлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Педагогічні можливості уроку компаративного аналізу

 

 

 •  засвоєння закономірностей розвитку національних літератур;
 •  глибоке й повне розкриття ідейно – історичного змісту твору;
 •  актуалізація здобутих знань і засвоєння нових понять, фактів та історії теорії літератури;
 • поняття генетичних зв’язків твору з іншими й літературним процесом у цілому.

 

 •      стимулювання розвитку пізнавального процесу, активізації мислення;
 •      розвиток полікультурної, інформаційної, читацької і комунікативної компетенції.

 

 • Формування гуманістичного світобачення;
 • Виховання загальнолюдських цінностей;
 • Виховання національної гордості.

                                     

 

               - евристичний                  - творче й коментоване читання текстів

               - пошуковий                     - проблемні завдання, ситуації

                                                          - евристичні бесіди

                                                          - колажі

                           - диспути

 

 

 

VI. Використання елементів компаративного аналізу під час:

           Елементи компаративного аналізу використовуються під час:

 • Порівняння оригінального твору й декількох його перекладів;
 • Порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх виникнення;
 • Розгляд творчих зв’язків між письменниками різних літератур;
 • Аналіз творів одного напрямку, школи, течії;
 • Вивчення різнонаціональних творів, близьких, за темою, ідеєю, сюжетом, проблематикою, образами, з особливостями поетики.

 

Таким чином, компаративний аналіз художнього тексту:

1. Дає можливість

 - ефективно реалізувати актуальні освітні й виховні завдання

 - збагатити духовний й естетичний досвід

     2.  Сприяє

 - формованого гуманістичного світогляду учнів, їх уявленню про 

           багатогранність полікультурного світу;

- формуванню системи літературних компетенцій, в т.ч.

 полікультурної;

 - вихованню загальнолюдських ціннісних орієнтацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Перебіг уроку (опорна таблиця)

 

Тема.

Мета:

Обладнання:

Тип:

ПЕРЕБІГ УРОКУ

Опорна таблиця виконавчо-діяльнісного етапу

уроку компаративного аналізу прозового твору

 

Предмет аналізу

Твір

Твір

Рід

 

 

Жанр

 

 

Жанрові форми

 

 

Тематика

 

 

Ідея

 

 

Проблематика

 

 

Композиція

 

 

Сюжет

 

 

Образи

 

 

Художні засоби

 

 

Літературний напрям

 

 

 

 

 

 

Практична частина

I завдання ЛОТО

«З’єднай твори української і зарубіжної літератур»

 

Слід зазначити, що майже кожний сучасний урок містить у собі елементи компаративістики. На уроках літератури необхідно навчити дітей широко користуватися порівняннями під час аналізу літературного твору. Саме тому наше практичне заняття буде спрямоване на створення моделі інтегрованого уроку компаративного аналізу.

Робота в групах. Кожна з 4 груп отримує завдання поєднати твір української літератури з твором зарубіжної літератури за схожістю тематики, ідеї, жанру та сюжету.

На це завдання «Лото»  відводиться до 10  хвилин.

I група   поєднує програмні твори для 5-6 класу

II група   поєднує програмні твори для 7 класу

III група   поєднує програмні твори для 8-9 класу

IV група   поєднує програмні твори для 10-11 класу

Групи складають «Лото» і в кінці відведеного часу звіряються із запропонованими відповідями і перевіряють себе на знання програмного матеріалу.

 

 

Додаток №1 «Завдання групам - Лото»(зразок)

Додаток №2 «Твори української і світової літератури»

Практична частина

ІІ завдання  «АЛГОРИТМ  дослідження-зіставлення                                          етапів уроку компаративного аналізу»

 

Кожна з 4 груп отримує завдання зробити алгоритм дослідження-зіставлення одного з етапів уроку компаративного аналізу, включаючи методи та прийоми, які будуть використовуватись на цьому етапі. Можна виконати це завдання на прикладі якогось твору з української чи світової літератури.

І група  створює алгоритм дослідження-зіставлення

мотиваційно-організаційного етапу.

ІІ група  створює алгоритм дослідження-зіставлення

виконавчо-діяльнісного етапу.

ІІІ група  створює алгоритм дослідження-зіставлення

інтертекстуально-творчого етапу.

ІV група  створює алгоритм дослідження-зіставлення

контрольно-корекційного етапу.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 «Модель уроку»

Додаток №4 «Завдання групам по етапам уроку»

Практическая часть

ІІI  задание  ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА

                                           «Прими участие в уроке» 

 

Участники групп показали знание программного материала и умение применять различные инновационные методы и приёмы на различных этапах современного урока. Предлагаем  принять участие в отдельных этапах урока литературы, проведённого в 10 классе с элементами компаративного анализа произведений О.де Бальзака «Гобсек» и И.Карпенко-Карого «Хозяин» высказать свои точки зрения, на каких именно этапах урока были бы уместны данные приёмы и методические формы.  Урок по теме: «Разве золото – бог нового мира?», как обобщение и систематизация изученного материала, был проведён в форме пресс-конференции. В ходе урока использовались:

 • метод демаршей, то есть учащимися была проведена исследовательская работа

Демарш  (от фр.demarche — действие, поступок) – особенная форма учебного занятия, которая базируется на практических действиях, связанных определённым познавательным интересом и предназначенных для творческого самостоятельного выполнения учащимися. Метод демаршей предполагает сотрудничество, проблемное обучение, внедрение дискуссии.

 • метод «микрофон», как методический приём и, как непосредственно, элемент настоящей пресс-конференции
 • презентация, разработанная для внедрения  инновационных технологий
 • инсценировка, как способ стимулирования познавательных интересов уч-ся посредством творческой деятельности.

 

 

 Приложение №5  «Элемент пресс-конференции»

 Приложение №6  «Презентация к уроку»

Приложение №7 «Опорная таблица»

 

«Прими участие в уроке»

На каких  этапах урока были бы уместны

данные приёмы и методические формы

MP900438778[1]

 • метод «микрофон», как методический приём и, как непосредственно, элемент настоящей пресс-конференции
 • инсценировка, как способ стимулирования познавательных интересов уч-ся посредством творческой деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

Список використаних джерел

 

 1. «Вивчаємо українську мову та літературу» - Х.: Вид. група «Основа», 2013.-№16-18
 2. Ворожейкіна О.М. «100 цікавих ідей для проведення уроку. - Х.:Вид. група «Основа», 2011
 3. Електронний конструктор уроків з української літератури «Компаративний аналіз художніх творів» 5 - 11 клас. - Маріуполь, науково-методичний центр, 2013
 4. «Методичний вісник».- Маріуполь. В-во науково-мет. центр, 2009, -№4
 5. «Методичний вісник». -Маріуполь. В-во науково-методичного центру, 2010, - №2

6. Наволокова Н.П. «Практична педагогіка 99 схем і таблиць». - Вид.

     група «Основа», 2010

7. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної і

     середньої освіти. – Постанова від 23 листопада 2011р. №1392. - Київ

     8. Сучасний словник іномовних слів. - Х.: Торсінг плюс, 2007

9. Сучасний тлумачний словник укр. мови, Х.: ВД «Школа», 2006-411с    

10. Интернет-технології в освіті http://express.irk.ru/guide/study/uz.htm

11. ОСВІТА http://gibrid.ru/main/dirartic/kultu000.htm

12. Література — Вікіпендия  ru.wikipedia.org/wiki

 

 

doc
Додано
26 липня 2018
Переглядів
477
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку