Модель виховної системи для учнів 8-9 класів

Про матеріал

Основні завдання проекту:

створення в системи роботи з учнями та сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку молоді, яка дозволила б у повному обсязі реалізувати девіз школи: «Школа, де кожна дитина – успішна!»

залучати вихованців до здобуття позаурочної, позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації,

оновлювати зміст, форми, методи роботи;

створювати систему виявлення особливих якостей дітей на діагностичній основі;

виккористовувати нові види педагогічної діяльності, такі як:

науково – дослідницька – виявлення індивідуальних особливостей і тенденцій духовного, інтелектуального, особистісного розвитку школярів;

проектувальна – передбачає вивчення цілісного процесу розвитку;

створювати цілісну модель виховної роботи на засадах проектної педагогіки, реалізуючи особистісно орієнтований, діяльнісний, системний, творчий та компетентнісний підходи до організації виховного процесу.

Перегляд файлу

Виховна система класу – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання та будується відповідно до моделі випускника.

Мета виховного процесу – створення умов для творчої самореалізації особистості та засвоєння нею моральних правил співжиття у людському суспільстві

В основу  системи виховної роботи класу покладено  ідею – створити освітній простір, в якому б кожна дитина розвивалась, розкриваючи свій безмежний потенціал в усіх сферах життя.

Цілком очевидно, що талановиті діти з`являються там, де створюються відповідні умови для їх розвитку – творчий простір. Тому проблема формування яскравих творчих особистостей – це, насамперед, проблема виховання, навчання і розвитку дітей.

Найважливішим в організації роботи з дітьми є створення загального «поля креативності, успіху», яке   сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів та адміністрації.

Простір, середовище, поле – ці поняття, доповнюючи одне одного, у різних контекстах зустрічаються в роботах А. Макаренка, О. Асмолова, Г. Серікова та інших. Узагальнюючи, М. Боритко зазначає, що «це поле впливає на дітей… і треба створювати такий освітній простір, який  може виступати в ролі ситуації задоволення потреби дитини в успіхові».

«Поле креативності» - це складна динамічна структура, складовими якої є:

- Навчальний процес;

- Додаткова освіта;

- Соціально – творча діяльність;

- Практика повсякденного життя.

Якщо уявити «орієнтацію на креативність» як цілісне інтегральне утворення, яке набувають школярі, то «поле креативності» можна розглядати як систему, цілі якої реалізуються через складові:

- ціннісно – цільову;

- змістовну;

- суб’єкт – суб’єктну;

- процесуально – комунікативну;

- діагностико – результативну;

- рефлексивно – управлінську.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки виховної роботи

 

/Files/images/вих роб рис.jpg

Модель виховної роботи

 для учнів 8-9 класів

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  Мета та завдання  :

 • виявлення особливих якостей в кожної дитини та забезпечення  їх підтримки шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного, фізичного та естетичного особистісного  розвитку.

Основні завдання проекту:

 • створення в системи роботи з учнями та сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку молоді, яка дозволила б у повному обсязі  реалізувати девіз  школи:  «Школа, де кожна дитина – успішна!»
 • залучати  вихованців  до здобуття позаурочної,  позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації,
 • оновлювати  зміст, форми, методи роботи;
 • створювати    систему виявлення особливих якостей дітей на діагностичній основі;
 • виккористовувати   нові види  педагогічної діяльності, такі як:
 • науково – дослідницька – виявлення індивідуальних особливостей і тенденцій духовного, інтелектуального, особистісного розвитку школярів;
 • проектувальна – передбачає вивчення цілісного процесу розвитку;
 • створювати цілісну модель виховної роботи на засадах проектної педагогіки, реалізуючи особистісно орієнтований, діяльнісний, системний, творчий та компетентнісний підходи до організації виховного процесу.

 

 

ІІІ. Ідея, гіпотеза.

Ідея: Зміни культури взаємодії, організації виховного процесу, у цілому педагогічної праці, формування нових політичних і соціальних обставин сучасного інформаційного суспільства роблять проблему розвитку виховання всебічно розвиненої, успішної особистості однією з найважливіших. Як і кожна цивілізована країна, Україна дбає про творчий потенціал свого суспільства загалом і кожної особистості зокрема. У цьому контексті роль школи як потужної ланки в системі формування креативного мислення молодих громадян України важко переоцінити. Тож головною ідеєю проекту є створення моделі виховання  класу, де учень може повноцінно жити, проектувати своє майбутнє, свій шлях, ураховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. Такий учень має здатність до креативного, нестандартного мислення, уміння ефективно розв’язувати складні проблеми власної життєдіяльності, генерувати ідеї, використовувати знання і уміння в нових ситуаціях, комфортно почуватися в нестабільних соціальних умовах,  бути успішним.  

 

Гіпотеза проекту:  система формування і розвитку творчих якостей учня є необхідною умовою для реалізації поставленої мети.

 На даному етапі розвитку школи ми можемо говорити про реалізацію цієї проблеми, виходячи з реальних можливостей і ресурсів школи, а саме:

 • наявність бібліотеки – медіатеки;
 • наявність комп’ютерного центру;
 • наявність ресурсного центру;
 • наявність консультативного пункту фахівців;
 • суб`єкт – суб`єктні стосунки учасників НВП;
 • створення сприятливого виховного простору;

Передпроектний аналіз проблеми дозволяє зробити такі висновки:

 • учні часто не володіють навичками роботи з літературою, інформацією, прийомами психологічного контролю та корекції своїх дій;
 • школярі не розкрили свої потенційні можливості як обдаровані особистості;
 • клас потребує чіткої  і координованої програми дій всіх учасників виховного процесу щодо раннього виявлення та розвитку особливих якостей дітей дітей, науково обґрунтованої стратегії і тактики свого розвитку в контексті досліджуваного питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Принципи  та основні напрямки роботи .

Кожна людина в певний період свого життя думає про те як стати успішним і щасливим. На мій погляд, успіх нашого життя повністю залежить від нас.  Діючи - ніколи не можна помилитися. Ми маємо те – чого найбільше бажаємо. Мені здається, що сучасним дітям, особливо підліткового віку,  у величезному потоці інформації ЗМІ, Інтернету та інших ресурсів, доволі важко вирізнити правильний шлях до успішного майбутнього.  Завданням педагогів є розвиток у підлітків вольової поведінки, використовуючи  для цього емоційно  привабливі  цілі, підтримуючи їх наміри й  уявлення  про можливість  досягти власного рівня   домагань.  У підлітків у вольовому акті ще слабко представлена виконавська частина. Очима підлітків основною причиною їх неуспішності у школі є лінощі. Практика свідчить, що не менше значення має забезпечення пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Для підлітків є характерною легкість виникнення переживань, емоційної напруги, їм важко стримувати свої радість, горе, образу, гнів. їхні емоції відрізняються ригідністю — інертністю, негнучкістю, навіть тенденцією до самопідтримування. Підлітки "купаються" у власному горі чи в почутті провини. Вони відчувають задоволення від будь-яких переживань, відчувають потребу в сильних емоційних насиченнях. Суперечливі прагнення, які виникають досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний фон, що призводить до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить тривалим і виникати з незначного приводу. Треба вчити підлітків володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх, говорити про них, виявляти у культурних формах.

Допомогти  дитині знайти шлях до свого успіху – основне завдання сучасного вихователя. Виховання дітей – дуже відповідальна справа. Перед класним керівником постає багато складних і водночас важливих завдань. Як виростити гармонійну особистість, на які моральні цінності зорієнтувати дитину? Як підтримати допитливість учнів і зробити процес виховання цікавим і бажаним? Як зберегти і примножити доброту, людяність, любов до рідної землі, повагу до держави та людей? Для вирішення цих проблем необхідно підходити творчо і змістовно. Саме через це мені спало на думку створити модель виховання учнів «Шляхи до успіху».

Така модель розрахована на 2 роки виховної роботи з учнями 8-9 класів і допоможе класному керівникові наштовхнути  кожного учня  на певні кроки на шляху до власного успіху. Змістом моделі виховання учнів «Шляхи до успіху» передбачено гармонійний розвиток особистості підлітка, що в контексті даної моделі вимагає дотримуватися  таких напрямків роботи:

 •                   формування соціально значущих цінностей особистості;
 •                   розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних здібностей;
 •                   створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації особистості підлітка;
 •                   стимулювання прагнення кожного учня до самоосвіти та самовдосконалення;
 •                   виховання громадянських якостей особистості.

Вихідними принципами педагогічної діяльності мають бути: системність, доступність, зв'язок із життям, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, особистісно зорієнтований, діяльнісний та комплексний підходи до організації виховного процесу, оптимальний вибір форм і методів роботи та повна відповідність програмі «Основні орієнтири виховання учнів».

Структура моделі відображає наступність у роботі з підлітками та складається з таких основних напрямів: здоров'я, спілкування, навчання, дозвілля. Організація діяльності за даними напрямами передбачає засвоєння учнями відповідних ключових тез та основних понять. Основними засадами формування соціально активної особистості є використання надбань національної та світової культури, застосування комплексу методів, нетрадиційних форм і засобів організації виховного процесу з підлітками.

Робота за даною моделлю ґрунтується на організації різнопланової діяльності школярів і тісній співпраці класного керівника з педагогом-організатором, практичним психологом, соціальним педагогом, учителями, методичною сестрою та лікарем-педіатром, батьками та громадськістю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Очікувані результати

Для класного керівника:

 • опанування інноваційних технологій, зокрема особистісно розвивальних,  інформаційно – комунікативних,  здоров`язбережних тощо;
 • підвищення рівня професійної компетентності;
 • засвоєння методів педагогічної підтримки дітей;
 • опанування навичок експериментальної та інноваційної діяльності;

Для учнів:

 • підвищення рівня навчальних досягнень;
 • опанування навичок дослідницької та проектної діяльності;
 • формування інформаційних, інтелектуальних, комунікативних, творчих компетентностей;
 • розвиток здібностей до саморозвитку та самореалізації;
 • створення  творчого  середовища, що сприяє розвитку природних можливостей кожного учня;
 • здійснення  загальнокультурного розвитку особистості;
 • активізація  життєвої  позиції учнів;
 • збереження   та зміцнення  здоров`я дітей;
 • підвищення  результативності  учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях;
 • формування  в учнів дослідницької мотивації;

 

 

 

 

 

 

Модель виховної роботи з учнями 8-9 класів

«Шляхи до успіху».

8 клас

Форми роботи

Зміст

Шлях «Здоров’я»

Мета: реалізація формування ціннісних орієнтацій особистості.

Завдання:

 • розвивати фізичний розвиток і зміцнювати здоров я підлітка;
 • вивчати психологію підліткового віку;
 • формувати відчуття, емоції, психічні та духовні почуття;
 • вивчати особливості фізичної активності;
 • знайомити із статевими особливостями особистої гігієни;
 • знайомити із значенням впливу соціального середовища на  формування корисних  і шкідливих звичок;
 • навчати перемагати стресовий стан та виховувати психічну рівновагу.

Анкета думок

«Оцінка особистісних особливостей. Ким бути і яким бути»

Усний журнал

«Етапи набуття навичок упевненості. Яка людина заслуговує  на  повагу інших»

Тренінг

«Уміння бути самим собою. Створення життєвого проекту саморозвитку.»

Зустріч із лікарем

«Здоров я скарб. Особливості фізичного розвитку підлітків.»

Жива газета

«Твої вороги  психоактивні речовини.  Бережи себе.»

Відверта розмова

Два погляди на один факт: «Учіться любити»

Година спілкування

«Здоров я скарб» Зустріч із лікарем  «Особливості фізичного розвитку підлітків.»

Година спілкування

«Як подолати невдачу?» Метод прогресивної релаксації Е. Джекобсона

Пошукова гра

«Імідж сучасної людини. Місце спорту і здоров я в житті сучасної молоді»

Батьківські збори

вересень

Спіробітництво батьків та педагогічного колективу по створенню здоровязберігаючого середовища у навчальному закладі. Відповідальність  батьків за забезпечення безпеки життєдіяльності дітей.

Шлях «Спілкування»

Завдання:

 • формувати вміння та навички спілкування в сімї та шкільному колективі;
 • розвивати матеріальну та духовну культуру;
 • виховувати  мораль і моральність;
 • виховувати знання про права та обов’язки, неприйняття агресії і насильства;
 • вивчати духовно-практичні виміри людини;
 • виховувати культуру спілкування та мовний етикет.

Класна година - практикум

«Я - громадянин і патріот держави»

Рольова гра

«У світі професій»

Тематичний вечір

«Духовність особистості і мистецтво»

Коллаж

«Школа – мій дім, я – господар у нім»

Година спілкування

«Дозвілля та хобі»

Рольова гра

«"Я"- частинка Всесвіту»

Проект

«Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити».

Акція

«Добротою себе перевір»

Жива газета

«Сам собі вихователь.»

Батьківські збори

Квітень

Духовно-моральне виховання підростаючого покоління. Інтеграція сім ї  і школи у виховання духовно моральної особистості

Шлях «Навчання»

Завдання:

 • розвивати навчальні здібності учнів;
 • вивчати ступінь адаптації учнів до навчального навантаження;
 • формувати працездатність  та навчальну активність;
 • формувати вміння планувати та організовувати власну діяльність;
 • розвивати творчу уяву та мовленнєве спілкування;
 • вивчати, формувати та поширювати коло інтересів;

Виховна година

«Що таке самовиховання самооцінка, самореалізація?» Мотиваційний тренінг «Як правильно організувати свою працю?»

Коллаж

«Портрет мого колективу» Таланти твої, Україно»

Просвітницький тренінг

«Найскладніше не відстоювати свою думку, а мати її» та тест «Особливості розумової працездатності»

Операція

«Твій вибір – життєвий успіх». Комплексна діагностика інтелектуального розвитку учнів.

КТС

«Формула вибору професії: можу + хочу + треба»

Інтелектуальна гра

«Що? Де? Коли? » за темою «Видатні вчені рідного краю»

Вікторина

«Кодекс чесної особистості»

Віртуальна подорож

«Світ Інтернету.»

Випуск газети

«Дзвони Чорнобиля»

Батьківські збори

грудень

Розвиток творчих здібностей дитини у процесі спільної діяльності. Союз сім’ї та школи.

Шлях «Дозвілля»

Завдання:

 • формувати емоційну культуру, готовність нести відповідальність за свої вчинки;
 • розвивати пізнавальний інтерес до мистецтва;
 • розвивати здатності до творчої діяльності;
 • виховувати здатності сприймати, відчувати, розуміти мистецтво.
 • Формувати громадянську життєву позицію, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади.

Віртуальний похід

«Світ захоплень»

КТС

«Країна, в якій я живу»

Година спілкування

«Молодіжне дозвілля»

Операція

«Я та інформаційно-комунікаційні технології»

Коллаж

«Життя – це не ті дні, що минули, а ті, що запам’ятались»

Акція

 «Бережи свою планету»

Зустріч із ветеранами

«Допоможемо ветеранам»

Проект

«Різдвяні комедії. Вечониці.»

Батьківські збори

Лютий

Круглий стіл. Дозвілля підлітків. Розмова про звички.

 

9 клас

Форми роботи

Зміст

Шлях «Здоров’я»

Мета: реалізація формування ціннісних орієнтацій особистості.

Завдання:

 • розвивати фізичний розвиток і зміцнювати здоров я підлітка;
 • вивчати психологію підліткового віку;
 • формувати відчуття, емоції, психічні та духовні почуття;
 • вивчати особливості фізичної активності;
 • знайомити із статевими особливостями особистої гігієни;
 • знайомити із значенням впливу соціального середовища на  формування корисних  і шкідливих звичок;
 • навчати перемагати стресовий стан та виховувати психічну рівновагу.

Анкета думок

«Оцінка особистісних особливостей. Пізнай себе і ти пізнаєш світ»

Усний журнал

«Етапи набуття навичок упевненості. Як стати лідером»

Тренінг

«Уміння бути самим собою. Як сказати ні.»

Жива газета

«Курити чи не курити? Бережи себе.»

Відверта розмова

Два погляди на один факт: «Любов ю дорожити вмійте»

Година спілкування

«Бережи себе.»

Зустріч із лікарем «Безпечний спосіб статевого життя»

Година спілкування

«Не говори, що знаєш, але знай, що говориш» Метод прогресивної релаксації Е. Джекобсона «Перед екзаменом»

Пошукова гра

«Мої життєві принципи»

Батьківські збори

Вересень

Створенню здоровязберігаючого середовища  шляхом спіробітництва батьків та педагогічного колективу. Відповідальність  батьків за безпеку  дітей.

Шлях «Спілкування»

Завдання:

 • формувати вміння та навички спілкування в сім ї та шкільному колективі;
 • розвивати матеріальну та духовну культуру;
 • виховувати  мораль і моральність;
 • виховувати знання про права та обов’язки, неприйняття агресії і насильства;
 • вивчати духовно-практичні виміри людини;
 • виховувати культуру спілкування та мовний етикет.

Класна година - практикум

«Аналіз документів про права дітей?»

Рольова гра

«Знайомство з майбутнім»

Тематичний вечір

«Духовна краса людини»

Коллаж

«Шкільне життя яскраве і незабутнє»

Рольова гра

«Майбутній сім’янин – цінності моєї родини»

Проект

«Твоя інформаційна безпека. Культура користування мобільним звязком. Ризики в інтернеті».

Акція

«Відкрийте чарівні двері добра і довіри. Обговорення основних заповідей.»

Жива газета

«Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини. Жити – значить спілкуватись.»

Батьківські збори

Квітень

Інтеграція сім ї  і школи у виховання духовно-моральної особистості із стійкою громадянською позицією.

Шлях «Навчання»

Завдання:

 • розвивати навчальні здібності учнів;
 • вивчати ступінь адаптації учнів до навчального навантаження;
 • формувати працездатність  та навчальну активність;
 • формувати вміння планувати та організовувати власну діяльність;
 • розвивати творчу уяву та мовленнєве спілкування;
 • вивчати, формувати та поширювати коло інтересів;

Виховна година

«Що таке самовиховання самооцінка, самореалізація?» Мотиваційний тренінг «Як спонукати себе та інших до ефективної діяльності»

Коллаж

«Портрет мого колективу» на основі методики «Карта інтересів»

Просвітницький тренінг

«Найскладніше не відстоювати свою думку, а мати її» та тест «Особливості розумової працездатності»

Операція

«Твій вибір – життєвий успіх». Комплексна діагностика інтелектуального розвитку учнів.

КТС

«Ярмарок професій»

Інтелектуальна гра

«Що? Де? Коли? » за темою «Видатні вчені України»

Вікторина

«Підліток і право»

Віртуальна подорож

«Світ інтернету: бібліотеки, музеї, електронні словники,довідники»

Випуск газети

«Уроки Чорнобиля»

Батьківські збори

Грудень

Союз сім’ї та школи  на шляху  до розвитку творчих здібностей дитини.

Шлях «Дозвілля»

Завдання:

 • формувати емоційну культуру, готовність нести відповідальність за свої вчинки;
 • розвивати пізнавальний інтерес до мистецтва;
 • розвивати здатності до творчої діяльності;
 • виховувати здатності сприймати, відчувати, розуміти мистецтво.
 • Формувати громадянську життєву позицію, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади.

Віртуальний похід

«Світ захоплень»

КТС

«Державні символи України»

Година спілкування

«Про культуру почуттів»

Операція

«Я та інформаційно-комунікаційні технології»

Коллаж

«Життя – це не ті дні, що минули, а ті, що запам’ятались»

Акція

 «Збережемо наше довкілля»

Зустріч із ветеранами

«Ваш світлий подвиг незабутній»

Проект

«Україна моя вишивана. Масляна.»

Батьківські збори

Лютий

Дозвілля підлітків. Розмова про шкідливі  звички.

 

 

 

 

 

doc
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
927
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку