23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Наукова розробка "Інформаційна культура"

Про матеріал
Наукова робота на тему "Інформаційна культура" допоможе учням та вчителям розширити та поглибити свої знання у сфері інформаційної культури. Наведно основні показники, якими повинна володіти людина для того, щоб бути інформаційно культурною.
Перегляд файлу

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Вимоги часу детермінують необхідність підготовки покоління менеджерів, здатних швидко й адекватно реагувати на виклики інформаційного суспільства. Особливе місце у структурі такої підготовки належить формуванню інформаційної культури, яка як складова загальної культури особистості  інтегрує широкий спектр знань і вмінь у сфері роботи з  інформацією.

Інформаційна культура (від лат. cultura — освіта, розвиток та informatio — роз’яснення) — це:

 1) множина досягнень певного людського суспільства (групи людей, нації, народу, суспільства, держави, міжнародного співтовариства) у сфері інформаційних відносин (у тому числі мистецтва, науки, техніки тощо);

 2) відповідний рівень розвитку інформаційних відносин на певний момент часу, у просторі, колі осіб, що визначається порівняно з попередніми показниками інформаційної культури;

 3) множина практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і людини у сфері інформаційних відносин та втілюються в результатах інформаційної діяльності. У вужчому розумінні, інформаційна культура — це сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, наукової та мистецької творчості, у контексті інформаційних відносин, а також установи й організації, що забезпечують функціонування їх (школи, вищі навчальні заклади, клуби, музеї, театри, творчі спілки, товариства тощо);

 4) ступінь (рівень) довершеності в оволодінні знаннями у галузі суспільних інформаційних відносин та діяльності;

 5) метод формування визначеного в ідеалі рівня інформаційних відносин;

 6) множина умов, які забезпечують високий рівень, продуктивність, безпеку інформаційних правовідносин;

 7) рівень фахової підготовки працівників (працівника) у сфері інформаційних правовідносин та особистої організованості їх:

 рівень відповідності норм, встановлених у суспільстві, нормам інформаційних правовідносин;

 9) галузь загальної культури (як науки), що вивчає проблеми унормування суспільних інформаційних відносин;

 10) множина духовних цінностей у сфері інформаційних відносин, створених людством протягом його історії;

 11) рівень, ступінь досконалості певної галузі розумової діяльності.

На думку Є. Булгакової, інформаційна культура майбутнього фахівця утворюється взаємодією таких компонентів: 

  когнітивного (знання понятійно-термінологічного апарату у сфері роботи з інформацією);

  технологічного  (практичні  вміння  та навички  з пошуку,  відбору, вилучення, використання інформації, здатність до аналізу, критичного оцінювання, інтерпретації інформації);

  мотиваційно-ціннісного (сукупність,  система особистісно значущих і особистісно цінних прагнень, ідеалів, переконань, поглядів, позицій, вірувань у сфері інформаційних процесів і відносин);

  етично-правового (знання та дотримання законів про інформацію, правил легального використання  інформації, володіння нормами  інформаційної етики).

    В зміст інформаційної культури входять: аналіз і синтез отриманої інформації;

вміння виділити головне з великої кількості другорядного;

переробити (осмислити) інформацію;

запам'ятати інформаційні одиниці;

подальше відновлення в пам'яті;

перетворення отриманої інформації у власні знання;

процес створення нової інформації і нового знання (евристика).

     При цьому кожен повинен вміти:

Вільно адаптуватися в будь-якому бібліотечно-інформаційному середовищі;

Формулювати і аналізувати інформаційні потреби;

Виявляти і оцінювати імовірні джерела інформації;

Здійснювати різноманітні види пошуку інформації за допомогою інформаційно-пошукових систем;

Вміти критично оцінювати і фіксувати інформацію;

Здійснювати аналіз, синтез, оцінку, інтерпретацію інформації;

Застосовувати правила і норми мовного етикету.

     Оволодіння інформаційною культурою — це шлях універсалізації якостей людини, який сприяє реальному розумінню людиною самої себе, свого місця і своєї ролі.

 Отже, аналіз даної теми здійснено в авторефератах дисертацій, дисертаціях, статтях, підручниках та навчальних посібниках, в матеріалах міжнародної науково-практичної конференції та тезисах доповідей.

 Автореферати дисертацій – 2005; дисертації – 2001, 2006; статті – 1994, 1997, 1999, 2001, 2006; підручники та навчальні посібники – 1971, 1988, 1999-4 посібники, 2010; матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 2001, 2007; тезиси доповідей – 2003.

 Таким чином, можна стверджувати, що тема стала актуальною ще в   70-і роки минулого століття. Надзвичайно активно дана тема розвивалася в 90-і роки того ж століття, про що свідчить поява нових підручників та статей. З 2000 року тема не перестає бути актуальною: пишуться дисертації, автореферати дисертацій, посібники, проводяться міжнародні науково-практичні конференції та доповіді.              

 Отже, дану тему можна знайти в багатьох посібниках, дисертаціях, в матеріалах конференцій, статтях, також в інтернет-ресурсах, яких з кожним днем стає більше, а актуальність теми зародившись ще в минулому столітті продовжує рости і в наш час.

 

 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Атаян А.М. Дидактические основы формирования информационной культуры личности в условиях информатизации общества : Дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / А.М. Атаян. – М., 2001. – 177 с.

2. Булгакова Е.Т. Информационная культура как составляющая профессиона-

льной культуры будущего специалиста-гуманитария  / Е.Т. Булгакова  // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2006. – Т. 17. – № 4. – С. 22–28.

3. Винарик Л.С. Информационная культура: эволюция, проблемы /             Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин / НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 144 с.

4. Воробьев Г.Г. Информационная культура управленческого труда /           Г.Г. Воробьев. – М. : Экономика, 1971. – 108 с.

5. Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура / Г.Г. Воробьев. –  М. :  Мол. гвардия, 1988. – 303 с.

6. Гендина Н.И. Информационная культура и информационное образование / Н.И. Гендина // Информационное общество: культурологические аспекты и проблемы. – Краснодар / Новороссийск, 1997. – С. 103.

7. Джинчарадзе Н. Інформаційна культура / Н. Джинчарадзе. – К., 1999. – 136 с.

8. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 травня 2007 р. / Редкол.: Г.В. Боряк, Г.В. Власова,               Л.А. Дубровіна, М.С. Слободяник та ін. – К., 2007. – 402 с.                                       

9. Зубов, Ю.С. Информатизация и информационная культура // Проблемы информационной культуры : Сб. ст. – М., 1994. – С.5-11.

10. Информационная культура / Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, А.С. Гинкул и др.; НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 41 с.

11. Клищевская М.В. Профессионально важные качества как необходимые и достаточные условия прогнозирования успешности деятельности /                    М.В. Клищевская, Г.Н. Солнцева // Вестник Московского университета. Сер. 14:  Психология.    1999.  – № 4. – С. 61–66.              

12. Куденко Н. В.  Менеджмент-управління інформацією: Навч. пос. /               Н.В. Куденко. — К: КДТЕУ, 1999. — 313 с.

13. Марчук Ю. Сучасна інформаційна культура державного управління в світлі взаємодії сучасних і класичних інформаційних технологій/ Ю. Марчук // Вісник Книжкової палати. – 2001. – №10. – С. 27-29.

14. Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління : Навч. посіб / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.

15. Могилевская Е.В. Профессиональная  подготовка  менеджеров  с  использованием имитационного моделирования на основе информационных технологий : дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08  // Е.В. Могилевская. – Ставрополь, 2006. – 193 с.

16. Садчикова, А. Е. Информационная  культура  студента:  изучение  и формирование / А.  Е. Садчикова // Шестые Макушинские чтения: тезисы докладов. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2003. – С. 388-390.

17. Палеха Ю.І. Культура діловодства в сучасних установах України становлення, технологія, організація, керування : Автореф. дис. канд. іст. наук (07.00.10 – документознавство, архівознавство)/ Держ. ком. арх. України; Укр. НДІ арх. Справи та документознаства. – К., 2005. – 18 с. – укр.

18. Професійна етика державних службовців («круглий стіл ІІ») // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (30 трав. 2001р., Київ). К., 2001.Т.2.С. 409-462.

 

doc
До підручника
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) 9 клас (Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
Додано
4 червня
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку