Навчальна програма «Технології. 6 клас 70 годин.» (За модельною програмою: Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.). Вступна частина. Структура.

Про матеріал
У вступі даної навчальної програми визначена мета навчального предмету "Технології", зазначено приниципи побудови Програми, згідно з вимогами Державного стандарту передбачено обов’язкові результати навчання учнів. Структуру навчальної програми складає чотири основні модулі.Зміст програми орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес навчання до життєвих потреб учня/учениці, його інтересів та природних здібностей
Перегляд файлу

     Модельну навчальну програму навчального предмета «Технології» для учнів 5-6 класів розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальнусередню освіту», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Новаукраїнська школа» на період до 2029 року»), на основі Державного стандарту базової середньої освіти.
Відповідно до Державного стандарту метою технологічної освітньої галузі є
реалізація творчого потенціалу учня, формування критичного та технічного
мислення, готовності до зміни навколишнього природного середовища без
заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії,використання техніки і технологій для задоволення власних потреб, культурного та національного самовираження.
    Відповідно до мети технологічної освітньої галузі метою навчального
предмету «Технології» є формування у здобувачів освіти життєво важливих
компетентностей, необхідних у самостійному житті, розвиток творчого потенціалу, критичного мислення, духовно-моральних цінностей, реалізація здібностей таінтересів учнів у сфері проєктно-технологічної діяльності.
    Програмою передбачено, що необхідною умовою формування
компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.
    Сучасне навчання повинно мати комплексний вплив на особистість, саме
предмет «Технології» має всі необхідні для цього компоненти. Зміст предмету передбачає формування не лише знань і умінь, але й певних якостей, світогляду,ідейності, моральності особистості, громадянської  позиції, підприємництва тощо.
Дана програма:
– передбачає досягнення очікуваних результатів навчального предмету;
– визначає зміст і види навчальної діяльності здобувачів освіти;
– ґрунтується на визначених Державним стандартом ціннісних орієнтирах;
– охоплює формування ключових компетентностей.
У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання;
коротко вказано відповідний зміст кожного навчального модуля. Причому зміст указаний таким чином, що кожний учитель/учителька, які обравли цей варіант програми, легко зможе адаптувати її під особливості своєї роботи.
Програму побудовано із врахуванням таких принципів:
- дитиноцентризму і природовідповідності;
- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
- наступності і перспективності навчання;
- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
3
- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних
компетентностей;
- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних
можливостей, потреб та інтересів дітей.
Згідно з вимогами Державного стандарту до обов’язкових результатів навчання учнів, передбачено, що учень/учениця:
- формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за алгоритмом проектно-технологічної діяльності;
- творчо застосовує традиційні і сучасні технології;
- ефективно використовує техніку, технології та матеріали без заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
- турбується про власний побут, задоволення власних потреб та потреб інших
осіб.
Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодівають
загально-навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх
предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо.
                                      Структура навчальної програми
Розроблена модельна навчальна програма складається з чотирьох основних
модулів:
1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної
діяльності.
2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративноужиткового мистецтва.
3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди
навколишньому середовищу.
4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб.
     Навчальна діяльність здобувачів освіти за цими модулями сприятиме найбільш ефективному досягненню мети предмета «Технології».
    Зазначена мета досягається шляхом залучення здобувачів освіти на уроках
технологій до проєктної діяльності, як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.
    Зміст програми орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних
компетентностей, які покликані наблизити процес навчання до життєвих потреб учня/учениці, його інтересів та природних здібностей.
Навчальний програмовий матеріал, призначений для засвоєння учнями,
викладено в таблиці, що містить такі опцій (колонки таблиці):
- очікувані результати навчання;
- зміст навчального предмета;
- види навчальної діяльності.
    Очікувані результати складають основу освітніх цілей у роботі вчителя/вчительки, орієнтують його/її на запланований навчальний результат та мають бути досягнуті на кінець навчального року. Вчителі мають планувати поетапну їх реалізацію при виконанні окремих проєктів.
До програми додається перелік напрямів та основних технологій проєктнотехнологічної діяльності учнів.
    Після самостійного вибору об'єкта проєктування, вчитель/вчителька
орієнтуючись на зміст навчального предмета (середня колонка програми), визначає перелік необхідних тем для вивчення в межах обраного об'єкта, формуючи теоретичну і практичну базу знань і вмінь.
    Види навчальної діяльності (третя колонка) покликані спрямувати
вчителя/вчительку на ті види робіт, які доцільно реалізувати учням під час
опанування певної теми. Це та послідовність дій, яку варто виконувати для реалізації проєктної діяльності.
    Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу
варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, вікових особливостей учнів та їхніх інтересів. Порядок опанування модулів
вчитель/вчителька обирає самостійно.
    Дана програма зорієнтована на практичну діяльність учнів. Її зміст кожен
вчитель розробляє індивідуально, враховуючи матеріально-технічну базу, рівень підготовленості учнів у класі та їхні бажання. Якщо вчитель/вчителька не має можливості проводити такі (це обумовлено відсутністю кулінарної лабораторії), рекомендується створити такі умови, щоб учні мали уявлення про способи приготування, при нагоді могли це зробити не порушуючи правил безпечної праці.
   Програма побудована таким чином, що кожен вчитель/вчителька має
можливість обрати тему проєктної діяльності, реалізовуючи 1(і більше) проєктів за кожним модулем з поданого переліку, адаптуючи його на вибір до потреб учнів. Також програмою передбачено перелік основних технологій, які вчитель/вчителька може використовувати для опанування обраної проєктної діяльності. Основна технологія не повинна повторюватись більше 2-х разів за один навчальний рік.
    Додаткові технології можна обирати на власний розсуд, але так, щоб це відповідало навчанню та засвоєнню нових знань та умінь, та не створювало небезпеки для здобувачів освіти. Для груп, які не поділяються на хлопчиків/дівчат, рекомендується проєктна діяльність із двома основними технологіями. Головне завдання при виборі об’єкта праці та технології до нього – реалізувати інтелектуальний і творчий потенціал учня/учениці, прищепити навички самореалізації і самоосвіти, надати
свободу творчості в межах потрібних знань, орієнтуватися на досягнення сучасної науки, вмотивувати діяльність учня/учениці.
    Результати проєктної діяльності необхідно орієнтувати на сучасні потреби та виклики суспільства, а саме: інформаційну компетентність, розвиток творчих здібностей, компетентності в галузі техніки і технологій, розвиток образного та просторового мислення, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.
    Дана програма є універсальною і не має чітко вираженої гендерної
направленості. Тобто вчитель може працювати з будь-яким сформованим
класом – дівчата, хлопці, змішана група.
    Під час виконання практичних робіт у навчальній майстерні важливо звертати увагу на дотримання здобувачами освіти правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
 

 

docx
Додано
15 січня
Переглядів
76
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку