Навчальний посібник "Розвиток пам’яті в учнів молодшого шкільного віку"

Про матеріал

Цей посібник може використовуватися вчителями початкової та основної школи

У посібнику подані вправи та ігри для розвитку та зміцнення пам'яті, пропонуються методики та процедури досліджень розвитку пам'яті дітей шкільного віку

Перегляд файлу

 

 

Зеленська Світлана Вікторівна.

 

 Розвиток памяті в учнів молодшого шкільного віку

 

 

 

Цей посібник може використовуватися вчителями початкової та основної школи

 

У посібнику подані вправи та ігри для розвитку та зміцнення пам’яті, пропонуються методики та процедури досліджень розвитку пам’яті дітей шкільного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

І Вступ…………………………………………………………………………

 

ІІ Особливості розвитку памяті молодших школярів……………………..

 

   1 Види пам’яті………………………………………………………………

 

   2 Вікові особливості механізмів запам’ятовування молодшого

      школяра……………………………………………………………………

 

   3 Раціональні прийоми розвитку пам’яті…………………………………

 

   4 Діагностика пам’яті дітей молодшого шкільного віку (методика і

      процедури дослідження)…………………………………………………

 

   5 Правила ефективного запамятовування……………………………….

 

ІІІ Розвиток памяті учнів у процесі практичної діяльності………………

 

   1 Розвиток зорової памяті…………………………………………………

 

   2 Розвиток слухової памяті………………………………………………..

 

   3 Ігри на розвиток рухової памяті………………………………………...

 

   4 Розвиток словесно-логічної памяті……………………………………..

 

   5 Розвиток памяті та концентрації………………………………………..

 

   6 Ігри для розвитку памяті………………………………………………...

 

   7 Вправи для зміцнення спостережливості і памяті…………………….

 

   8 Правила повторення………………………………………………………

 

ІV Висновок…………………………………………………………………..

 

V Література…………………………………………………………………..

 

 

 

Вступ

 

    Одне з найголовніших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися. Дитина у сучасному суспільстві зустрічає багато інформації, яку потрібно сприйняти, запам’ятати і відтворити через тривалий час.

     Численні спостереження педагогів, дослідження психологів переконливо показали, що учень, який не навчився вчитися, не опанував прийоми розумової діяльності в початкових класах, в середній школі, зазвичай, переходить в розряд невстигаючих. Одним з важливих напрямків у вирішенні цієї проблеми виступає створення в початкових класах умов, що забезпечують повноцінний розвиток пам’яті дітей.

     Переконливо доведено, що шкільний вік є таким, що відіграє важливе значення в становленні основних форм пам'яті. Саме пам'ять, як відомо, виконує продуктивну роль у здійсненні всіх інших форм психічної діяльності людини, накопичуючи і зберігаючи набутий досвід і забезпечуючи можливість його подальшого використання.

      Кожного дня ми взнаємо багато нового, з кожним днем збагачуються наші знання. Все, про що дізнається людина, може бути надовго збережене в “кольорах” її мозку. Мозок не тільки зберігає наші знання про навколишній світ, а й має здатність за нашим бажанням відтворювати ці знання.

      Пам'ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам'ять дитини тісно пов'язана з усім її розвитком. Можна було б сказати, що це період нагромадження великої кількості уявлень, які відображають те, що учень бачить навколо себе, чує з вуст учителя, від оточення, в тому числі й однолітків, старших братів і сестер, про що читає та ін. У цьому віці діти жадібно поповнюють свої враження, уявлення.

      Успіх розвитку пам'яті залежить від того, як забезпечують педагоги керівництво цим процесом. Важливе значення для розвитку пам'яті учнів має передусім знання вчителем умов продуктивності запам'ятовування, відтворення та вміння керувати ними в навчальній діяльності на уроках і поза ними.

     У дітей шкільного віку особливо яскраво проявляється вплив інтересу на продуктивність запам’ятовування. Відомо, що багато хто з школярів неоднаково запам’ятовує і засвоює різні навчальні предмети. Пояснюються ці факти не різною пам’яттю учня, а різним інтересом до виучуваних предметів. У даному посібнику хочу поділитися досвідом із педагогічної практики як удосконалити пам'ять молодших школярів та привити у дітей інтерес до навчальних предметів.

     Адже, характер пам’яті, її продуктивність пов’язані з особливостями особистості. Людина свідомо регулює процеси своєї пам’яті й керує ними, виходячи з тих цілей і завдань, які вона ставить у своїй діяльності.

     Встановлено, що протягом молодшого шкільного віку відбуваються кардинальні зміни в мотиваційній структурі особистості дитини. Вони починаються з перебудови мотивів навчальної діяльності на основі інтенсивного формування пізнавальних інтересів дітей. Навчально-пізнавальні мотиви стають провідними не лише в навчальній діяльності, а й всій життєдіяльності школяра.

     Уже у першому класі вчорашнє дошкільня знайомиться з величе­зною кількістю нової для нього інформації, яку слід сприйняти, осмислити і засвоїти. Одночасно малюк потрапляє у незвичні для нього обставини навчальної діяльності, яка дуже відрізняється від його попередньої переважаючої форми діяльності – ігрової. Адаптація до нових умов стане значно легшою для дитини, якщо в неї вже бу­дуть достатньо розвинуті базові інструменти активного пізнання навколишнього світу, а саме: сенсорні здібності і довільна пам'ять.

      Пам’ять  - це запам'ятовування, збереження і, пізніше, відтворення людиною власного досві­ду. У пам'яті розрізняють  такі процеси як запам'ятовування, збереження, відтворення і набування. Залежно від мети діяльності пам'ять поділяють на мимовільну і довільну.

      До 6 року життя у психіці дитини з'являється важливе новоутворення -  у неї розвивається довільна пам'ять. Правда, до довільного запам'ятовування і відтворення малюки вдаються порівняно рідко, коли така необхідність виникає без­посередньо під час їхньої діяльності чи коли цього вимагають дорослі. Проте, саме цьому видові пам'яті відводиться найваж­ливіша роль у майбутньому навчанні в школі, оскільки завдан­ня, що виникають в процесі такого навчання, як правило, вима­гають ставити спеціальну мету запам'ятати. На першокласника насуватиметься лавина нових понять, правил, завдань, інфор­мації, більшість з яких зовсім не будуть яскравими, вражаючими чи цікавими такою мірою, щоб вони могли за­пам'ятовуватися мимовільно. Дитині необхідно буде робити для запам'ятовування свідомі вольові зусилля і використовувати пе­вні способи. А цього можна і слід навчитися.  Тому пропоную увазі вчителів різноманітні розвиваючі ігри та вправи для розвитку усіх видів  пам'яті - об­разної і словесно-логічної, короткочасної, довготривалої і опера­тивної тощо.  Від вміння вчителя керувати процесами памяті залежить в учнів формування пізнавальних мотивів, компетентностей та збереження рівня якості знань.

 

 

 

                                                                    http://school101.kubannet.ru/vneklass_clip_image002_0001.jpg

 

Особливості розвитку памяті молодших школярів

 

Види пам’яті

1) залежно від того що запам’ятовується і відтворюється, яка діяльність переважає пам'ять розподіляють на:

 

 

полягає у запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів;

 

 

це запам’ятовування і відтворення своїх емоцій і почуттів;  

 

 

полягає у запам’ятовуванні образів, уявлень про предмети та явища навколишнього світу, властивостей і зв’язків між ними;

 

 

 

є специфічною людською пам’яттю, що базується на спільній діяльності двох сигнальних систем, у яких головна роль належить другій.

                                   http://school4nao.narod.ru/67675776565765765675564564543.jpg

2) за тривалістю закріплення і збереження матеріалу на:

 

 

характеризується швидким запам’ятовуванням матеріалу, негайним його відтворенням і коротким строком зберігання.

 

 

базується на довгостроковій функції пам’яті, характеризується тривалим зберіганням і наступним використанням в діяльності людини.

3) залежно від того, які процеси пам’яті включаються в структуру діяльності, як вони пов’язані із її цілями та засобами на:

 

 

полягає в запам’ятовуванні та відтворенні матеріалу без спеціальної мети його запам’ятати або пригадати;

 

 

це запам’ятовування і відтворення, коли людина ставить перед собою мету запам’ятати, коли виникає потреба в навмисному заучуванні.

4) за усвідомленням змісту матеріалу пам’яті на:

 

 

пов’язана з розумінням того змісту, що запам’ятовується

 

 

 діє у тих випадках, коли не досягається розуміння заучуваного матеріалу, а навмисне чи ненавмисне запам’ятовуються речі, які до кінця не усвідомлюються.

Вікові особливості механізмів запам’ятовування молодшого школяра

     Розпочинаючи навчання в школі, діти вже спроможні довільно запам’ятовувати. Однак ця спроможність у них ще слабо розвинута. Молодший шкільний вік характеризується значними якісними змінами, що розвиваються в пам’яті. Формується логічна пам’ять. Дослівність запам’ятовування зумовлюється не віковими особливостями, а рядом факторів їх життєвого досвіду. Не вміючи ще диференціювати завдання, молодші школярі виробляють у себе настанову на дослівне запам’ятовування й відтворення. При правильному педагогічному керівництві учні осмислено запам’ятовують доступний для них матеріал. Просте дослівне запам’ятовування має і позитивне значення. Воно є важливим засобом нагромадження словникового запасу і культури дитячого мовлення, розвитку довільної пам’яті, розвивається самоконтроль, уміння помічати помилки.

     З віком у молодших школярів підвищується точність, впізнавання запам’ятовуваних об’єктів. Найбільший діапазон впізнавання у першокласників, а в учнів третіх класів він знижується у 4-5 рази. Дівчата дещо точніше впізнають предмети, ніж хлопчики.

     Розвиток пам’яті молодших школярів полягає в зміні співвідношення мимовільного та довільного запам’ятовування, образної та сюжетної-логічної пам’яті.

     У молодшому шкільному віці відбуваються інтенсивний розвиток довільної пам’яті, довільного запам’ятовування й відтворення. Але без спеціального керівництва розвиток пам’яті молодші школярі використовують тільки найпростіші способи довільного запам’ятовування і відтворення. Так у школярів ІІ класу оповідання з використанням готового плану дає нижчі результати, ніж просто повторювання. За даними А.Смирнова молодші школярі часто не знають таких прийомів заучування як смислове групування матеріалу, поділ тексту на частини. Для розвитку логічної пам’яті важливою є настанова вчитися зрозуміти (проаналізувати, порівняти, співвідносити, згрупувати) навчальний матеріал, а потім завчити його.

      Якщо учнів не навчити порівнювати, знаходити подібне і відмінне в начальному матеріалі, то неминучі помилки в запам’ятовуванні, пов’язані із змішуванням подібного. Чітке усвідомлення подібного і відмінного – необхідна умова міцного запам’ятовування матеріалу молодшими школярами. Важливою умовою для такого запам’ятовування є також оволодіння прийомами співвіднесення, який полягає в пов’язуванні майбутніх знань з раніше набутими. Учні ІІІ класу уже здатні самостійно користуватися такими прийомами. Пам’ять учнів слід тренувати.

 

 

Раціональні прийоми розвитку пам’яті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика пам'яті дітей молодшого шкільного віку

Методи, методики і процедури дослідження

Методика №1

"Піктограма"                              http://www.top68.ru/sites/default/files/article-images/2012/08/29/top68.ru-umniki-i-umnitsy-12199.jpg

Мета: дослідження особливостей опосередкованого запам’ятовування і його продуктивності, а також характеру мислительної діяльності.

Необхідний матеріал: чисті аркуші паперу, прості та кольорові олівці, секундомір.

Хід проведення. Учням роздаються чисті аркуші паперу, олівці. Інструкцією є слова: “Зараз ми перевіримо вашу пам’ять. Я назву вам слова і словосполучення, а ви до кожного слова намалюєте картинку, по якій ви зможете згадати потім це слово“.

Для запам’ятовування було дано такі слова: велике свято; тяжка робота; смачна вечеря; хвороба; печаль; щастя; розлука; дружба; ворожість; подвиг; перемога.

Через 40 хв. учні відтворювали матеріал, підписуючи малюнки.

Методика №2    

 "Асоціації"                    http://brs-lok1.ucoz.ru/855670785.jpg

Мета: досліджують опосередковане запам’ятання та особливості мислення.

Необхідний матеріал: набори з 30ти карточок з зображенням предметів та 15 карточок зі словами, чисті аркуші паперу.

Хід проведення. Кожному досліджуваному дають набір із 30 карточок, на яких зображено різні предмети і набір карточок із 15 слів. На столі потрібно розкласти карточки в будь – якому порядку і дати таку інструкцію: “Зараз ми перевіримо вашу пам’ять. Я буду називати слова, а ви до кожного слова виберіть і відложіть таку карточку, яка допоможе згодом тобі його відгадати”.

Таким чином, досліджувані підбирають до кожного слова якусь карточку. Через 40 хвилин учні запишуть слова до яких вибирали карточки.

На карточках було зображено такі предмети: умивальник, стіл, міст, гривня, ліс, дуб, рій, годинник, гвіздок, олівець, корова, ключ, ліжко, зошити, дерева, поле, кішка, географічна карта, хліб, телеграфний стовп, квітка, гра, пташка, кінь, дорога, ніч, вікна, лійка.

Слова давались такі: вода, обід, річка, копійка, ведмідь, жолудь, бджола, час, долина, папір, молоко, двері, простирадло, учень, гілка.

Методика №3

"Запам‘ятовування геометричних                   https://chikiriki.ru/img/action/bandaUmnikov-kid1.png
фігур"                                     
 
Мета: визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті.
Необхідний матеріал: чисті аркуші паперу, 9 карточок із зображенням геометричних фігур.
Хід проведення. Учням роздають чисті аркуші паперу і дається така інструкція: “Зараз я вам буду показувати фігури і ви за ці 20 секунд повинні їх запам’ятати, а тоді записати якомога більше і точніше”.

Методика №4

"Запам‘ятовування слів"               http://2.bp.blogspot.com/-JHlu7qohHZ8/Ui41A_AiWZI/AAAAAAAAABI/vm1YaiZwgR0/s1600/umniki%2Bi%2Bumnici.png

Мета: визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті.

Необхідний матеріал: чисті аркуші паперу, 10 карточок з різними словами.

Хід проведення. Кожному учню даються чисті аркуші паперу і така інструкція: “Зараз я вам буду показувати слова і ви за ці 20 секунд повинні їх запам’ятати, а тоді записати якомога більше і точніше”.

Методика №5

"Запам‘ятовування чисел"                          http://umnik26.ru/uploads/posts/2013-04/1364866971_voprosy1.jpg

Мета: дослідження короткочасної зорової пам’яті.

Необхідний матеріал: чисті аркуші паперу, таблиця на якій записано 12 різних двоцифрових чисел.

Хід проведення. Кожному учню даються чисті аркуші паперу і така інструкція: “Я вам покажу таблицю з числами, а ви за 30 секунд повинні їх запам‘ятати і після демонстрації записати”.

Правила ефективного запам’ятовування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school101.kubannet.ru/news_clip_image002_0000.jpg

Розвиток пам’яті учнів у процесі практичної діяльності

 

Вправи на розвиток зорової пам'яті

Роль зорової пам'яті важлива, і треба вміти ефективно використовувати її в процесі навчання. Найважливішою метою вправ є формування вміння створювати уявну картинку, зоровий образ. Це вміння є одним з ефективних способів запам'ятовування, який застосовується для збереження в пам'яті не тільки конкретного матеріалу, але й абстрактного. Тренувати його легше на наочному матеріалі. На це і спрямовані запропоновані нами завдання.

«Різнобарвна драбинка»

Варіант 1

Для занять вам буде потрібно 5 різнокольорових карток.

Дитина повинна протягом 10 секунд уважно роздивитися і запам'ятати послідовність кольорів. Після цього картки закриваються аркушем паперу. Ви просите дитину закрити очі і подумки уявити собі, як були розташовані картки. Потім дитина повинна перерахувати, як розташовувалися кольори один за одним. Відповідь звіряється з вихідним зразком.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі таким же чином для запам'ятовування пропонуються 2, а потім і 3 комбінації кольорових карток.

На наступних заняттях комбінації кольорів змінюються.

Варіант 2

Для занять вам буде потрібно 5 різнокольорових карток, кольорові олівці або фломастери тих же кольорів, аркуш паперу.

Картки демонструються по одній з інтервалом в 3 секунди і складаються послідовно, щоб потім можна було б перевірити правильність відповіді. Після демонстрації всіх карток дитина на кілька секунд закриває очі і подумки уявляє собі послідовність кольорів. Потім він на аркуші паперу повинен відновити її за допомогою олівців або фломастерів. Перевірка правильності проводиться шляхом повторної демонстрації карток. Потім демонструється інша комбінація.

Якщо заняття проводиться в групі, то правильність виконання визначається шляхом самоконтролю або в парах.

«Інопланетяни-1»

Для занять вам потрібно малюнок, на якому зображені 3 інопланетянина, кольорові олівці, аркуш паперу.

Ви говорите дитині, що в місто прилетіли 3 інопланетянина і необхідно уважно вивчити їх портрети, запам'ятавши всі деталі зовнішнього вигляду гостей. Після цього демонструється малюнок із зображенням інопланетян. На запам'ятовування дається 30 секунд і малюнок прибирається. Ви даєте дитині завдання: «До тебе в гості поспішає другий інопланетянин. Закрий очі, уяви його зовнішній вигляд і точно намалюй портрет другого за рахунком інопланетянина».

http://ped-kopilka.com.ua/images/10%28146%29.jpg

Портрети інопланетян складаються з геометричних фігур. За аналогією ви зможете самі скласти подібні фігури для подальших занять. Також можна розфарбувати фігури, це ускладнить завдання. Але не використовуйте при цьому більше трьох кольорів. Після виконання завдання малюнок, зроблений дитиною, порівнюється із зразком. Якщо дитина легко і безпомилково справляється з завданням, то можна запропонувати йому намалювати наступного разу двох або всіх трьох інопланетян. Також можна варіювати час, відведений на запам'ятовування малюнка, в залежності від кількості допущених помилок. Не забувайте, що дитині потрібно нагадувати, щоб він закривав очі і подумки малював образ. В цьому і полягає суть зорової пам'яті - таким способом фіксується предмет і запам'ятовується.

«Опиши картинку»

Для занять вам потрібні будь-які незнайомі для дитини картинки. Це можуть бути ілюстрації до книг або вирізки з журналів. Бажано, щоб на картинці було не менше 5-6 предметів.

Дитина повинна протягом 30 секунд уважно розглянути картинку, намагаючись в деталях запам'ятати те, що на ній зображено, і повернути її ведучому. Після цього дитина, закривши очі, пробує уявити картинку перед своєю думкою. А потім вона повинна максимально детально описати те, що побачила і запам'ятала. По закінченні розповіді знову демонструється картинка і обговорюються втрачені елементи зображення. У разі, якщо дитина легко справляється з описом простих картинок, ви можете давати їй наочний матеріал складніший, де більше дрібних деталей і використовуються різні кольори. Ваш син або дочка, зі свого боку, теж можуть скласти для вас аналогічні завдання. Тоді їх метою буде перевірка вашої розповіді, що теж для них корисно, цікаво і повчально.

«Фігури»

Варіант 1

Для занять вам потрібно 6 карток, на кожній з яких зображено поєднання геометричних фігур.

Всі 6 сполучень мають між собою візуальну схожість, але, тим не менш, відрізняються один від одного. Ви даєте учневі для запам'ятовування одну з карток на 10 секунд. Після уважного вивчення він повертає її і з закритими очима уявно відновлює малюнок. В це час ви розкладаєте перед ним усі 6 карток в довільному порядку і пропонуєте знайти серед схожих ту, яку він запам'ятовував. Потрібно стежити за тим, щоб картки з фігурами не були перевернуті при повторному пред'явленні, інакше вид фігури може змінитися. Насиченість і складність комбінацій геометричних фігур на картках залежить від віку дитини, його можливостей і тривалості занять з розвитку зорової пам'яті. Я наводжу як приклад варіант середньої складності, підходящим для другокласників, які мають досвід виконання подібних вправ. За аналогією ви зможете зробити наочний матеріал для цієї вправи на більш простому або ж ускладненому рівні.

http://ped-kopilka.com.ua/images/9-6.jpg

 

Варіант 2

Для занять вам будуть потрібні картки, на кожній з яких будуть зображені 3 комбінації геометричних фігур і знаків, а також аркуш паперу в клітинку і олівець.

Ви даєте учневі картку, попереджаючи про те, що він повинен уважно розглянути і запам'ятати комбінації фігур. На запам'ятовування відводиться 30 секунд, потім він повертає картку. Далі дитина повинна закрити очі і подумки відновити малюнок. Потім він повинен намалювати на аркуші все, що запам'ятав. Після закінчення роботи малюнок дитини порівнюється зі зразком, помилки обговорюються. Перевіряється кількість намальованих по пам'яті елементів, їх форма, розміри і розташування відносно один одного.

http://ped-kopilka.com.ua/images/9-7.jpg

«Палички»

 Розкладіть перед дитиною палички, з яких зробіть яку-небудь просту фігуру. Запропонуйте дитині уважно подивитися на неї протягом двох секунд, потім закрийте цю фігуру, і попросіть її повторити скласти так само.

Ускладнити цю вправу можна, складаючи фігуру з паличок різного кольору. Дитина повинна запам’ятати розташування паличок і скласти фігуру самостійно.

 «Картинки»

Молодшим школярам показують картинки, на яких зображені визначні пам'ятки, музейні експонати ( у дитячій специфіці) і т.д. Діти намагаються їх запам'ятати. Картинки показуються дітям з інтервалом в 2 секунди. Після того, як показані всі картинки, дитина називає те, що змогла запам'ятати.

 «Запам’ятай як зможеш»

 

На інтелектуальній дошці або за допомогою проектора висвічуємо певну кількість предметів на екран, даючи учням 1-3 хвилини,щоб їх запам’ятати. Після цього предмети зникають, а учні мають відтворити якомога більше з них (можна ускладнити завдання,вимагаючи подавати предмети в такому порядку,в якому вони були розташовані на екрані). У цій вправі кожен з учнів використовує власний спосіб і метод запам’ятовування. Основне завдання – відтворити усно побачені предмети. Відповідає один учень. Після завершення його відповіді інші можуть доповнювати ряд.

«Запам’ятай групуючи»

Так як в попередній вправі, на екрані висвітлюємо предмети, але предмети мають легко групуватися в підгрупи. Тоді підбираємо логічні пари. Наприклад, на екрані бачимо: собака, пенал, яблуко, літак, олівець, кіт, апельсин, автомобіль.
Завдання учнів запам’ятати всі предмети групуючи їх по 2.(собака – кіт, пенал – олівець, яблуко – апельсин, літак – автомобіль ).

«Зауваж і запам’ятай”


Ця гра допомагає розвивати зорову пам'ять, спостережливість.

Гра полягає в наступному: на столі викладають 7 - 10 різних предметів і прикривають їх, наприклад, газетою. Потім, відкривши приблизно на 10 сек., знову закривають і пропонують дитині їх перерахувати.
Ця гра може мати безліч варіантів:
Привідкрити ті ж предмети на 8 - 10 сек., запитати, в якій послідовності вони лежать.
Помінявши місцями 2 будь-яких предмети, показати знову всі предмети на 10 сек. і запропонувати дитині визначити які два предмети перекладені.
Попросити дитину, не дивлячись більше на предмети, сказати якого кольору кожен з них.
Поклавши один на інший 8 предметів, запропонувати дитині перерахувати їх підряд знизу вгору, а потім зверху вниз (розглядати 20 сек).
Розмістити 5 - 6 предметів у різних положеннях-перевернути, поставивши на бік, покласти один до одного, один на інший і т.д. Дитина повинна сказати, в якому положенні перебуває кожен предмет (показувати 20 сек).

 

«Кольорова розповідь»

 

Подібно до двох останніх вправ, на екрані з’являються різноманітні яскраві предмети,щоб легше було їх запам’ятовувати і уявляти. Завдання учнів полягає не лише в тому, щоб запам’ятати предмети, а скласти коротку змістовну розповідь використовуючи їх усі. Для того щоб виконати це завдання,під час запам’ятовування предметів кожен учень має уявити собі картинку або анімацію на якій будуть усі перелічені предмети на стільки яскраво і чітко, щоб після цього можна було описати побачене за допомогою змістовної розповіді.

Вправи на розвиток слухової пам'яті

Уміти сприймати і запам'ятовувати інформацію на слух дуже важливо для дитини. Адже більша частина навчального матеріалу подається у письмовій формі пояснення вчителем. Усно педагог дає завдання. Якщо учень прослухав, що йому пояснювали на уроці, якщо він не здатний запам'ятати на слух, то і результативність навчання буде низька. Не дарма народна мудрість говорить: «В одне вухо влетіло, з іншого вилетіло». Я стараюся шляхом розвитку слухової пам'яті досягти такого ефекту, щоб діти не пропускали мимо вух нові знання. Тому пропоную використовувати спеціальні вправи для тренування вміння запам'ятовувати на слух.

«Естафета слів»

Варіант 1

Заняття проводиться за аналогією з відомою грою «Сніжний ком». Ви називаєте одне слово, дитина називає слово, яке ви сказали, і додає своє слово. Ви повторюєте своє слово, слово, яке сказала дитина, і додаєте третє. Потім естафета переходить знову до дитини, вона повинна повторити 3 названих слова і додати ще одне і т. д. Для «Естафети слів» краще вибрати яку-небудь тему, наприклад: «Природа», «Погода», «На вулиці», «Спорт», «Фрукти». Можна домовитися називати слова на яку-небудь одну букву або тільки одухотворені іменники і т. д. Ось приклад такої естафети на тему «Природа». Перший гравець говорить: «Дерева». Другий каже: «Дерева, трава». Перший додає: «Дерева, трава, річка». Другий: «Дерева, трава, річка, ліс». Програє той, хто помилиться в повторі або не зможе додати ще одне слово. На перших порах можна грати в повільному темпі, поступово доводячи його до швидкого. Гру можна проводити і в групі, по колу.

Варіант 2

Можна проводити заняття і по-іншому. Ви вимовляєте коротке речення, дитина повторює його, додаючи ще одне слово. Ви робите те ж саме і т. д. Наприклад, ви говорите: «Я малюю». Дитина додає: «Я малюю в альбомі». Ви говорите: «Я добре малюю в альбомі». Дитина додає: «Я добре малюю в альбомі фарбами». Ви говорите: «Я добре малюю в альбомі фарбами квіти». Дитина додає: «Я добре малюю в новому альбомі фарбами квіти» і т. д.

«Що якого кольору?»

Для занять вам будуть потрібні картинки-розмальовки, кольорові олівці та заздалегідь складені тексти, в яких описано, як саме необхідно розфарбувати запропоновану картинку.

Дитині видається розфарбування і пропонується уважно прослухати текст, запам'ятати, що якого кольору, і розфарбувати картинку у відповідності з описом. Пропоную варіанти завдань.

Варіант 1

Прослухай текст і запам'ятай, якого кольору іграшки на ялинці (кольори в тексті виділені курсивом). Розфарбуй ялинкові прикраси у відповідності з описом.

Як ми наряджали ялинку

Перед Новим роком тато приніс додому велику зелену ялинку. Ми з сестричкою дуже зраділи, адже ще тиждень тому були приготовані красиві ялинкові іграшки. Швидше, швидше будемо наряджати нашу ялинку! Спочатку ми повісили яскраву гірлянду з червоних цукерок. Два веселих грибка-рижика теж прикрасили ялинку, їх яскраві помаранчеві капелюшки так і світилися на її зелених лапах. Потім ми дістали великі кулі. На верхніх гілках ми розвісили жовті кулі. Вони загорілися, як маленькі сонечка. А червоними кулями ми прикрасили нижні лапи ялинки. Посередині сестричка повісила цілу гірлянду синіх зірочок. А велику синю зірку тато надів на верхівку ялинки. Ми всі милувалися красунею ялинкою.

                    http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-8.jpg

Варіант 2

Прослухай текст і запам'ятай, що якого кольору. Розфарбуй предмети у відповідності з описом.

Літо на дачі

Літні канікули ми з сестричкою проводимо на дачі. У нас є невеликий, але затишний будиночок за містом. Коли вранці піднімається яскраве помаранчеве сонце, наш будиночок виглядає дуже життєрадісно. Папа пофарбував стіни синьою фарбою, як вода в річці, в якій ми купаємося. На коричневому даху знаходиться чорна труба, з якої йде дим, якщо в будинку в прохолодні дні топиться піч. Але це буває рідко, влітку сонечко нагріває будинок так, що вікна майже завжди відкриті. Як відображення сонечка, біля будинку росте величезний соняшник з жовтими пелюстками і коричневою серединкою, посипаної насінням. Він махає нам великими зеленими листками, коли на вулиці розігрується вітерець. Нещодавно ми допомагали татові по господарству, він доручив нам пофарбувати новий паркан в такий же колір, як дах нашого будинку. Це у нас чудово вийшло, правда, і самі себе ми трохи пофарбували. Розфарбуй малюнок відповідно до опису, і ти побачиш, як виглядає наша дача.http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-9.jpg

«Вибір»

Для занять вам потрібно скласти текст з 8-10 пропозицій.

Прослухавши текст, дитина повинна буде вибірково запам'ятати слова, про яких ви його попередьте перед читанням. Кількість таких слів для запам'ятовування варіюється від 3 до 5 в залежності від віку дитини і тривалості занять. Ось кілька прикладів таких завдань.

Варіант 1

Ви говорите дитині: «Я буду читати тобі текст. Слухай уважно, тобі потрібно буде запам'ятати всі назви цукерок, які прозвучать».

Недільне чаювання

По неділях у нас вдома влаштовується велике чаювання. Тому ми з мамою вранці ходимо в кондитерський магазин і вибираємо кожному членові сім'ї його улюблені ласощі. Для тата мама просить продавщицю зважити цукерки «Ведмедик на Півночі» і «Маска». Сестричці ми купуємо карамель «Гусячі лапки». А ми з мамою найбільше любимо цукерки «Білочка».

Сьогодні до нас у гості приїде бабуся. Вона для онуків завжди привозить частування. Минулого разу це були цукерки «Ластівка». Сама ж вона любить пити чай з варенням.

А головною прикрасою столу стане, звичайно ж, пиріг, який ми з мамою спечемо до вечірнього чаювання.

Варіант 2

Ви говорите дитині: «Я буду читати тобі текст. Слухай уважно, тобі потрібно буде запам'ятати всі імена героїв».

Лісова компанія

Не дивуйтеся, в нашому лісі всі звірі дружать між собою. Вони допомагають один одному в скрутну хвилину, ходять в гості і часто проводять час, граючи у веселі ігри. Ось вчора, наприклад, заєць Василь оголосив загальний збір на великій галявині. Саме там звірі влаштовували футбольні матчі з командою сусіднього березового гаю. Він пробіг з цим повідомленням по всіх оселях, навіть заглянув до лисиці Сніжани і до колючого їжачка Семена, які живуть досить далеко. Але ж відомо, що заєць - кращий бігун в лісі. Тому він і став капітаном футбольної команди. Головне, що він не забув розбудити ведмедя Філіпа, адже він краще за всіх захищає ворота. Ну і до сови Марусі не забув заглянути - кращого судді для матчу немає у всьому лісі. Треба запросити ще братів вовків, і команда буде у повному складі.

Якщо дитина не дуже добре справляється з завданням, то скоротіть кількість слів для запам'ятовування до трьох. Можна ще поміняти звичайні слова для запам'ятовування на емоційно пофарбовані. Тоді запам'ятати буде набагато легше. Спробуйте змінити імена звірів. Тоді текст може бути таким.

Лісова компанія

Не дивуйтеся, в нашому лісі всі звірі дружать між собою. Вони допомагають один одному в скрутну хвилину, ходять в гості і часто проводять час, граючи у веселі ігри. Ось вчора, наприклад, заєць на прізвисько Довге Вухо оголосив загальний збір на великій галявині. Саме там звірі влаштовували футбольні матчі з командою сусіднього березового гаю. Він пробіг з цим повідомленням по всіх оселях, навіть заглянув до лисиці, яку в лісі прозвали Рижуха, і до колючого їжачка Кольки, які живуть досить далеко. Але ж відомо, що заєць - кращий бігун в лісі. Тому він і став капітаном футбольної команди. Головне, що він не забув розбудити ведмедя на прізвисько Буркотун, адже він краще за всіх захищає ворота. Ну і до сови не забув заглянути - кращого судді для матчу немає у всьому лісі. Не даремно ж лісові жителі дали їй ім'я Розумниця. Треба запросити ще братів вовків, і команда буде у повному складі.

«Стоп»

Для заняття підготуйте тексти. Це можуть бути уривки з дитячих книжок, але краще, щоб текст був незнайомий дитині.

Дорослий говорить дитині: «Я прочитаю одну пропозицію. Тобі потрібно її запам'ятати». Після цього ви читаєте одне речення з середини обраного уривка. Перепитайте дитини, чи запам'ятав він почуту пропозицію. Якщо не запам'ятав, то попросіть його сконцентруватися і прочитайте ще раз. Потім ви пояснюєте, що будете читати текст, в якому є ця пропозиція. Як тільки ви прочитаєте озвучену пропозицію, дитина повинна перервати вас командою «Стоп!» Для прикладу наведемо фрагмент з казки Р. X. Андерсена «Дикі лебеді».

Пропозиція для запам'ятовування: «На голові у кожного лебедя блищала маленька золота корона».

«Ось насувається на небо велика чорна хмара, вітер дужчає, і море теж чорніє, хвилюється і вирує. Але хмара проходить, по небу пливуть рожеві хмари, вітер вщухає, і море вже спокійне, тепер воно схоже на пелюстки троянди. Іноді воно стає зеленим, іноді білим. Але як би тихо в повітрі і як би спокійне не було море, біля берега завжди шумить прибій, завжди помітно легке хвилювання - вода тихо здіймається, неначе груди сплячої дитини.

Коли сонце наближалося до заходу, Еліза побачила диких лебедів. Як довга біла стрічка, летіли вони один за іншим. Їх було одинадцять. На голові у кожного лебедя блищала маленька золота корона. Еліза відійшла до обриву і сховалася в кущі. Лебеді спустилися неподалік від неї і заплескали своїми великими білими крилами».

Читайте текст виразно, спеціально не виділяйте інтонацією або паузами потрібну пропозицію. Якщо дитина не помітила пропозицію, захопилася змістом або забула завдання, дочитайте уривок до кінця і обговоріть завдання. Для того щоб впоратися із завданням, потрібна висока концентрація і стійкість уваги.

«Інопланетяни-2»

Для занять вам потрібно словесний портрет інопланетянина, аркуш паперу, олівець.

Ви пропонуєте дитині уважно прослухати опис зовнішності інопланетянина, подумки уявити собі його і як можна точніше намалювати портрет на аркуші паперу.

Варіант 1

На Землю прилетіли інопланетяни. Одного з них бачили в магазині. Розповідають, що він дуже високий, з довгим прямокутним тілом. Голова ж його схожа на трикутник, одним кутом встромлений в тіло. На голові стирчали дві коротенькі антени, на кінцях яких були надіті блискучі кульки. Особливо всіх здивували очі: вони не такі, як у людей. Очі були квадратні, а рот розрізав особу вузенькою смужкою. Руки і ноги були тонкими, як гілки деревця.

Варіант 2

На Землю прилетіли інопланетяни. Одного з них бачили прямо в центрі міста. Очевидці кажуть, що його не можна було не помітити. Інопланетянин був маленького зросту. Його тіло було схоже на коло. Голова ж, навпаки, була абсолютно квадратна, а з боків замість вух стирчали дві вигнуті антени. Очі були круглими і трохи світилися, рот теж був круглим, але маленьким у порівнянні з очима. Руки і ноги нагадували куценькі товстенькі палички.

При зіставленні дитячого малюнка зі словесним описом інопланетянина враховується наявність усіх перерахованих частин тіла, їх форма і відповідність. Вправу можна виконувати і в ускладненому варіанті. Якщо учень без зусиль впорався з малюванням одного інопланетянина, то можна зачитувати опис одразу двох фігур і пропонувати намалювати першого або другого інопланетянина. Можна додати в опис колір. Якщо вправа проводиться в групі, то виконується або самоперевірка при повторному читанні опису, або малюнки збирає дорослий і потім перевіряє і аналізує.

 

"Каскад слів".

Підготувати список 8 – 10 слів, які добре знайомі дитині. Розташувати їх, як показано нижче.

 • Вогонь.
 • Будинок, молоко.
 • Кінь, гриб, голка.
 • Півень, зошит, асфальт, сонце.
 • Дах, пень, вода, свічка, школа.
 • Олівець, машина, крейда, сіль, брат, хліб.
 • Орел, гра, дуб, син, пальто, сніг, стіл.
 • Метро, сон, яблуко, дитина, вулиця, сестра, риба, книга.
 • Квадрат, малюнок, ліс, вітер, дідусь, папір, урок, пенал, апельсин.
 • Сік, портфель, тигр, мопед, лимон, кіт, собака, альбом, дядько, кактус.

Запропонувати дитині повторювати з вами ці слова. Починайте з першого слова, потім називайте друге, дитина повторює в цій же послідовності, потім три слова і так далі (інтервал між словами – 1 секунда). Коли дитина не зможе повторити визначений словесний ряд, зачитайте їй таку ж кількість слів, але в іншій послідовності (для цього потрібно підготувати інший список слів).

Якщо в другій спробі дитина впоралась з цим словесним рядом, то переходите до наступного ряду, і так доти, доки дитина і в другому прочитанні не зможе відтворити задану кількість слів.

Та кількість, яку дитина може відтворити з вами, є обсяг її слухової короткочасної пам’яті на слова.

«Ідемо в магазин»

Діти сідають в коло,так щоб кожен міг бачити усіх інших. Вчитель говорить: «Уявімо, що зараз ми всі ідемо в магазин. Що б ви хотіли купити?» Перший учень називає 1 предмет, який він хотів би купити, говорячи: «Я купую молоко». Наступний учень, який сидить біля нього говорить: «Андрій купує молоко, а я купую шоколад ». Третій учень має повторити предмети попередніх двох і додати 1 свій і так далі. Останній учень в колі говорить, що купує кожен з класу і додає свій предмет. Якщо виникають труднощі при пригадуванні предметів, решта класу може робити підказки. Щоб ускладнити вправу, предмети можна максимально урізноманітнити(наприклад: яблуко,автомобіль, навушники,земельна ділянка і т.д.). Якщо ж учні добре впоралися з завданням або кількість учнів незначна, можна розпочати друге коло (кожен учень додає до свого «кошика» ще 1 предмет і називає предмети всіх інших; останній учень має назвати по 2 предмети для кожного з класу).

 

«Цікава історія»

Вчитель розповідає вигадану «історію зі свого життя», зміст якої має бути чітким, зрозумілим, цікавим і послідовним. Як приклад може послужити розповідь про подорож до якогось відомого місця або іншої країни, під час якої виникає безліч труднощів, захоплюючих і інтригуючих моментів та просто цікавих пригод, зустрічей та несподіванок. Обов’язковою характеристикою історії є послідовність у часі, тому, розповідаючи, не можна повертатися до якихось моментів, які були раніше, бо це може заплутати учнів і ускладнити завдання. Історію краще підготувати заздалегідь і мати перед собою на папері, щоб розповідь була змістовною, безперервною і не забути жодних дрібниць. Розповідь може тривати від 5 до 20 хвилин, залежно від віку і рівня розвитку учнів. Діти, уважно прослухавши цілу історію, отримують завдання усно переказати почуту пригоду якомога детальніше. Знову ж таки, залежно від класу, можна поділити історію на різну кількість частин, щоб кожен мав можливість висловитись. Переказуємо по черзі, кожен по кілька речень. Вчитель контролює весь процес, не даючи учням «перескакувати» і пропускати важливі деталі. Після розповіді кожного учня хтось може доповнити моменти, які не були пригадані але є досить важливими. Вчитель, в свою чергу, може всіляко допомагати і давати підказки, щоб полегшити завдання, або ж навпаки, задавати додаткові питання, щоб ускладнити вправу.

 

«По порядку»

Вчитель називає по порядку кілька предметів (кількість може бути різна, залежно від рівня учнів), завдання учнів назвати предмети в тій самій послідовності. Бажано обирати предмети однієї категорії, тоді важче буде їх запам’ятовувати. Складаємо ряди слів. Наприклад:

 1. Соняшник, фіалка, троянда, тюльпан, хризантема, лілія;
 2. Олівець, зошит, пенал, фломастер, книжка, ручка;
 3. Яблуко, банан, ананас, кавун, слива, виноград;
 4. Олена, Вікторія, Надія, Світлана, Галина, Софія;
 5. Сергій, Максим, Олександр, Андрій, Віктор, Володимир;
 6. 7, 4, 2, 9, 5, 1, 3
 7. 29, 74, 36, 13, 10

Щоб ускладнити завдання можна неочікувано змінювати завдання: назвати предмети з першого по останній або з останнього по перший (або ж навхрест: перший, останній, другий, передостанній і т. д.). Ще одним різновидом ускладнення може бути використання прикметників разом з іменниками. Наприклад:
1) Велика собака, зелене яблуко, товстий гаманець, швидкий автомобіль;

2) Веселий дідусь, засмучений хлопчик, бадьорий тато, розлючений брат;

3) Привітний водій, щирий лікар, підозрілий швець, добрий учитель.

Якщо і з цим завданням учні впоралися добре, можна останні ряди слів повторювати навхрест. Але це завдання відповідає підвищеному рівню складності. Має вийти ось так:

1) Великий автомобіль, зелений гаманець, товсте яблуко, швидка собака;

2) Веселий брат, засмучений тато, бадьорий хлопчик, розлючений дідусь;

3) Привітний учитель, щирий швець, підозрілий лікар, добрий водій.

«Зіпсований телефон»

З класу обираємо 7-9 учнів і виводимо їх за двері. Заходить перший учень. Вчитель зачитує для нього коротку історію або репортаж (бажано з конкретними числами, власними назвами, датами і т. д.) Після прослуховування всієї історії першим учнем в клас заходить наступний учасник. Перший учень має переказати якомога детальніше всю історію для другого. Після цього перший сідає на своє місце, другий переказує для третього і т. д. Після того як останній учень розповідає все що запамятав, решта класу має проаналізувати всю вправу, говорячи які саме дані і факти «загубилися» при переказі кожного з учасників.

 

Ігри на розвиток рухової пам'яті

Рухова пам'ять відіграє найважливішу роль в життєдіяльності людини. Розучування рухів розвиває у дитини координацію, дає розвантаження нервової системи і навантаження м'язової системи. Рухливі ігри необхідно включати в кожне заняття.

«Повторюй за мною»

Для заняття ви можете використовувати підручний спортивний інвентар (м'яч, скакалку).

Вправа полягає в тому, що ведучий показує поодинокі руху або серії рухів, а діти дивляться, запам'ятовують і правильно їх повторюють. Від класичної ранкової гімнастики це заняття відрізняється тим, що виконання рухів супроводжується коментарями, тобто дитина зорово сприймає послідовність рухів і запам'ятовує їх шляхом повторення.

«Заборонений рух»

Для заняття ви можете використовувати підручний спортивний інвентар.

Ведучий повідомляє гравцям, що він буде показувати різні рухи, які всі повинні точно повторювати за ним. Але один рух повторювати заборонено! У цей момент гравці домовляються, який рух не можна повторювати за ведучим. Наприклад, сьогодні заборонений рух - поставити руки на пояс. Ведучий намагається заплутати гравців, показує рухи в швидкому темпі, відволікає увагу кумедними рухами. Завдання гравців - не помилитися і не повторити за провідним заборонений рух. Грати можна і в парі.

Вправи на розвиток словесно-логічної пам'яті

У процесі навчання основне навантаження лягає на словесно-логічну пам'ять. Її необхідно розвивати і вдосконалювати. Процес формування цієї пам'яті починається в початковій школі, і дуже важливо підтримувати його додатковими заняттями. Програми більшості шкільних предметів ґрунтуються на вмінні учня працювати з текстом: прочитати його, зрозуміти зміст, запам'ятати і переказати. Тому для успішного навчання дуже важливо допомогти дитині навчитися запам'ятовувати і відтворювати тексти. Ми пропонуємо вправи, які поступово формують навички логічного запам'ятовування, починаючи з роботи зі словом в перших завданнях, переходячи до роботи з кількома пропозиціями і завершуючи роботою з текстом. В цьому розділі ви знайдете завдання, що тренують основні способи запам'ятовування тексту: запам'ятовування з допомогою схеми, з допомогою ключових слів, за допомогою системи питань, з допомогою складання плану, з допомогою відновлення деформованого тексту. Я пропоную на простих і доступних прикладах навчитися використовувати ці способи запам'ятовування, а застосовувати їх дитина буде при виконанні домашніх завдань, пов'язаних з роботою з текстом.

«Групування слів»

Для занять вам знадобляться картки з ланцюжками з 12 слів.

Спочатку дайте дитині завдання на картці № 1: «Перед тобою картка, на якій написано 12 слів. Сконцентруй увагу, прочитай їх і запам'ятай». Коли дитина прочитає слова і поверне вам картку, попросіть її повторити ланцюжок слів. Обговоріть, скільки слів вона запам'ятала. Після цього проведіть фізкультхвилинку або рухливу гру (наприклад, «Повторюй за мною»). Через 5-7 хвилин дайте дитині картку № 2, на якій слова написані в 3 рядки, але їх теж 12, і треба запам'ятати всі слова.

Порівняйте результати, запитайте дитину, слова з якої картки було легше запам'ятати. Безумовно, групування слів за змістом або за спільною ознакою полегшує запам'ятовування. І це вміння треба тренувати. Запропонуйте дитині перегрупувати слова картки № 1 так, як це зроблено в карточці № 2.

№ 1. Шафа, листя, стіл, калюжа, диван, крапля, дерево, крісло, нирки, гроза, ліс, дощ.

№ 2. Малина, полуниця, смородина, чорниця; ручка, зошит, олівець, лінійка; літо, спека, сонце, липень.

Пропоную ще варіанти ланцюжків слів, на яких можна відпрацьовувати вміння групувати слова.

Завірюха, пиріг, лютий, сорочка, цукерки, замет, спідниця, торт, плаття, мармелад, штани, мороз.

Річка, магазин, футбол, океан, воротар, струмок, покупки, гол, море, гроші, стадіон, продавець.

Каструля, місяць, тарілка, веселощі, рік, сміх, чашка, добу, радість, сковорода, посмішка, годину.

«Зв'яжи пару»

Для занять вам потрібно придумати пари слів, які безпосередньо не пов'язані один з одним за змістом.

Для запам'ятовування не суміжних понять корисно навчитися об'єднувати їх. В результаті виконання завдання дитина повинна скласти речення, в якому пари слів будуть з'єднані загальною думкою. Наприклад, дана пара слів цукерка - дерево. Потрібно зв'язати ці поняття між собою. «Добре було б, якщо б цукерки росли на дереві, як яблука». Така пропозиція викликає яскравий зоровий образ, і пару слів стає легко запам'ятати. Також виконання цієї вправи розвиває асоціативне мислення, це допоможе згодом виконувати завдання із вправи «Асоціації».

Пропонуємо пов'язати такі пари слів: річка - зошит, сумка - хмара, машина - ліс, метелик - телефон, море - тарілка.

«Асоціації»

Асоціації - це один із способів запам'ятовування матеріалу. Адже часто буває так, що, побачивши один предмет, ми згадуємо і про інше. Тоді ми говоримо, що другий предмет асоціюється в нашій свідомості з першим. Дитині легше пояснити це на наочному прикладі. Візьміть 4 картинки (наприклад, серце, годинник, сніжинка, блискавка) і розкладіть їх перед дитиною.

Завдання сформулюйте так: «Я буду читати тобі слово, а ти вибери і покажи мені одну з картинок, зображення на якій пов'язане, тобто асоціюється з названим словом».

Слова: зима, любов, час, гроза.

http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-10%283%29.jpg

Після виконання завдання запитайте дитини про те, за яким принципом він вибирав картинки, і поясніть йому, що він зробив цей вибір завдяки асоціаціям. Далі можна переходити до самостійного виконання вправ.

Варіант 1

Завдання полягає в тому, щоб вибудувати до предмета ряд асоціацій. Вправа може виконуватися як індивідуально, так і в групі, як в усній, так і в письмовій формі. Спочатку запропонуйте придумати ряд асоціацій до тих словами, на прикладі яких ви пояснювали це поняття, щоб показати, що зима асоціюється не тільки зі сніжинкою. А потім запропонуйте й інші слова.

чайник - вода, чашка, кухня, мама, сніданок, тепло

кішка -

аптека -

ліс -

парта -

волосся -

ложка -

газета -

Варіант 2

Для дитини складніше сприймати і запам'ятовувати абстрактні поняття. Тому в цьому варіанті вправи ми пропонуємо підбирати до абстрактних понять асоціації з конкретними предметами і прикладами. Складіть асоціативні ряди до наступних словами:

спорт - стадіон, телевізор, футбол, м'яч, скакалка, урок фізкультури

дружба - успіх - гумор - радість - брехня - погода -

 

«Малюємо схему»

Для заняття підготуйте речення, невеликі тексти, аркуш паперу, олівець.

Малювання схем - один із способів логічного запам'ятовування, якому обов'язково потрібно навчити дитину. Поясніть, що схематичний малюнок - це найпростіший начерк, який може бути зрозумілий тільки автору. Спочатку потрібно показати дитині, як робиться схематичний малюнок до одного речення. Наведемо приклади, як можна навчити дитину схематично відображати зміст пропозиції (всі зразкові схеми, можуть бути і інші).

Біля дороги росте велике дерево.

http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-11.jpg

Хлопчик катається на лижах.

http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-12.jpg

Спочатку виконуйте вправу разом з учнем. Коли він зрозуміє суть завдання, попросіть його зробити схему до пропозиції самостійно. Потім запропонуйте скласти схему для двох пропозицій.

Небо затягло чорними хмарами. Незабаром почався сильний дощ.

http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-13.jpg

Коли навик малювати схеми буде відпрацьовано на одному-двох реченнях, можна переходити до невеликих текстів. Мета вправи - прослухавши текст, схематично замалювати його основний зміст. Потім, скориставшись схемою, переказати текст. Краще, якщо переказувати текст дитина буде через деякий час, через 30-40 хвилин. Тоді буде зрозуміло, що схема допомагає і зберегти інформацію в пам'яті і відтворити її.

Варіант 1

Метелик-красуня

Був літній день, сонце припікало все сильніше. Метелик - красуня розправила свої яскраві крильця і підставила їх сонячним променям. Вона весело пурхала з квітки на квітку і радісно наспівувала: «Ах, як чудово! Ах, як чудово!»

Раптом піднявся вітер, щось гримнуло вдалині, і небо стало затягуватися хмарами. Метелик залепетала: «Ой, зараз почнеться дощ! Він намочить мої красиві крила!» Квіточки хором відповіли їй: «Не бійся, ми сховаємо тебе під нашими пелюстками».

http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-14.jpg

Варіант 2

Перетворення сніжинок. Взимку під час снігопаду сніжинки летять дружно, пританцьовуючи і кружляючи, особливо, якщо вітер дме. Падаючи на землю, вони перетворюються в замети і так лежать всю зиму, укутуючи все навколо білим покривалом. І тільки навесні, коли починає пригрівати сильно сонце, сніжинки тануть, перетворюючись у водні потоки.

http://ped-kopilka.com.ua/images/artikl010/9-15.jpg

«Ключові слова»

Для заняття підготуйте уривки з літературних творів, аркуш паперу, ручку.

Мета вправи - навчитися виділяти в тексті ключові слова, які допоможуть запам'ятати зміст і згодом відтворити його. Поясніть дитині, що ключі до запам'ятовування тексту є слова або словосполучення, які передають факти (імена героїв, географічні назви, дати), події, їх сутність і зміст.

Можливі два варіанти роботи над завданням: дитина слухає текст, записуючи в паузах ключові слова або словосполучення, або читає текст самостійно, підкреслюючи в ньому ключові слова і виписуючи їх на аркуш паперу. Текст читається двічі. Потім дитина повинна намагатися переказати текст, тримаючи перед собою записані слова. Правильно зроблені виписки допоможуть запам'ятати факти і власні імена, послідовність і сутність описуваних в тексті подій. В якості прикладу пропонуємо уривок з казки «Гуси-лебеді» про те, як дівчина кинулася рятувати братика, якого забрали гуси-лебеді.

Гуси-лебеді (уривок)

...Прибігла - стоїть хатинка на курячих ніжках, повертається. В хатинці сидить Баба-Яга - нога глиняна; сидить  братик на лавочці, грає золотими яблучками. Побачила його сестра, підкралася, схопила і бігти, а гуси-лебеді за нею навздогін летять; наженуть лиходії, куди подітися? Прибігла до молочної річки з кисільними берегами: «Річка-матінка, заховай мене!» - «З'їж мого киселю!» Нічого робити, з'їла. Річка її посадила під бережок, гуси-лебеді політали. Вийшла вона, сказала: «Спасибі!» - і знову біжить з братиком; а гуси-лебеді вернулися, летять назустріч. Що робити? Біда! Стоїть яблуня. «Яблуня, яблуня-матінка, заховай мене!» - «З'їж моє лісове яблучко!» Скоріше з'їла. Яблуня її заступила гілочками, прикрила листками - гуси-лебеді політали. Вийшла і знову біжить з братиком, а гуси-лебеді побачили - так за нею; зовсім налітають, вже крилами б'ють, того й гляди з рук вирвуть! На щастя, на дорозі пічка: «Добродійко-пічко, сховай мене!» - «З'їж мого житнього пиріжка!» Дівчина мерщій пиріжок в рот, а сама піч. Гуси-лебеді політали-політали, покричали і ні з чим відлетіли.

Можливі ключові слова: хатинка на курячих ніжках; схопила і бігти; гуси-лебеді навздогін; молочна річка; яблуня; добродійко-пічка; ні з чим відлетіли. Найбільш поширена помилка при переказі тексту - непослідовність викладу подій. У наведеному уривку теж легко можна допустити таку помилку з-за великої кількості описаних дій. Цього допоможуть уникнути ключові слова, якщо дитина навчиться їх виділяти.

«Питання»

Для заняття підготуйте уривки з літературних творів та питання до них.

Відповідати на запитання до тексту або до статті в підручнику дитині належить протягом усіх років навчання. Важливо навчитися виконувати це завдання правильно і зрозуміти, що відповіді на запитання допомагають осмислити зміст тексту і таким чином краще його запам'ятати, особливо коли відповідь на питання підтверджується словами з тексту. Такі вправи виконуються і в усній, і в письмовій формі. Дитина може не лише відповідати на запропоновані питання, але і складати запитання до тексту самостійно.

«Складаємо план»

Для заняття підготуйте уривки з літературних творів.

Ще один із способів словесно-логічного запам'ятовування - це складання плану тексту. Пропоную пам'ятку, яка допоможе дитині навчитися складати план, переказувати текст, використовуючи план.

1. Прочитай текст, випиши слова, які тобі незрозумілі, і з'ясуй їх значення.

2. Якщо у тексті є заголовок, то обміркуй його, відповідай на питання: «Чому текст так названий?»

3. Поділи текст на кілька смислових частин.

4. Підкресли в кожній частині ключові слова (див. вправу «Ключові слова»).

5. Постав до кожної частини тексту запитання (див. вправу «Питання»).

6. Озаглав кожну частину тексту, використовуючи ключові слова або питання.

7. Прочитай окремо і перекажи кожну частину тексту, відображену в плані, подумки малюючи картинки до змісту.

8. Перекажи весь текст цілком, використовуючи складений тобою план.

Скориставшись цією пам'яткою, можна легко запам'ятати навчальний матеріал. Для відпрацювання вміння складати план, переказувати за його допомогою текст, можна використовувати уривки з літературних творів.

 

 

«Плутанина-1»

Для занять вам знадобиться будь-який текст, надрукований на аркуші паперу.

Мається на увазі, що цей текст учень вже запам'ятав. Ви розрізаєте надрукований текст на окремі уривки або пропозиції, перемішуєте і віддаєте дитині, яка отримує завдання відновити послідовність уривків або пропозицій, так щоб вийшов вихідний текст. Мета вправи - проконтролювати запам'ятовування і закріпити текст в пам'яті. Якщо необхідно добре запам'ятати матеріал, перевести його з короткочасної пам'яті в довготривалу, то це завдання з одним і тим же текстом можна виконувати кілька разів з проміжком у часі. Наприклад, через 2-3 дні.

Вправи на розвиток памяті та концентрації

«Лічилочка»

В людному місці (в класі, в автобусі) потрібно порахувати до 50 не відволікаючись ні на що. Увага має бути зосереджена саме на рахування, щоб воно не було автоматичне. Коли розумієш, що подумав про щось інше або задививсь на щось – вправу слід починати спочатку.

« Ручка»

Протягом 1 хвилини уважно дивимось на ручку, намагаючись звернути увагу на всі написи на ній, частини і деталі, не відволікаючись більш ні на що. Після завершення хвилини закриваємо очі і намагаємось намалювати в уяві свою ручку з усіма її деталями. Якщо це зробити неможливо, повертаємось до першої частини вправи і знову запам’ятовуємо вигляд ручки. (Вправу можна виконувати використовуючи будь-який простий предмет: апельсин, пенал, олівець тощо).

«Рахуємо слова»

Відкриваємо будь-яку книжку на будь- якій сторінці (бажано, щоб шрифт був маленький і багато тексту без малюнків) і рахуємо кількість слів на сторінці без допомоги пальця чи руки, лише слідкуючи рядки і слова очима.

«Юлій Цезар»

Усім відомий історичний герой Юлій Цезар, який виконував кілька справ одночасно. Це вміння дуже корисне, тому його теж важливо розвивати.
Учні отримують завдання записувати на аркуші паперу числа від 1 до 50 в цей час вчитель зачитує якусь історію або розповідь. Числа мають обов’язково іти по порядку і учні мають за цим слідкувати. Після завершення прочитання розповіді учні можуть сказати, хто до скількох встиг дорахувати. Після цього діти переказують якомога детальніше історію прочитану вчителем.

Ігри для розвитку пам’яті

«Запам’ятай і повтори»

Дорослий виголошує декілька чисел і просить учня  повторити ці числа. Поступово ряд чисел подовжується. Цю вправу можна використовувати для будь-яких предметів, форм, кольорів і так далі.

«Що пропало?»

Ця вправа заставляє дитину добре концентруватися. Розкладаєте перед дитиною декілька іграшок або картинок, нехай вона декілька хвилин погляне на них і запам’ятає. Потім попросіть її відвернутися і приберіть одну з картинок. Після цього дитина повинна визначити, який з предметів або картинок зник.

     «Що змінилося»

  Ця вправа трохи схожа на попередню. Розкладаєте перед учнем іграшки,    нехай він погляне на них і запам’ятає, потім попросіть  його відвернутися, після чого поміняйте дві іграшки місцями. Учень повинен відповісти на запитання – що змінилося?

    «Покажи звірятка»

       Для молодших діток ця гра принесе багато радості. Запропонуйте маляті   пригадати і показати: як крадеться кішка, як птиця махає крилами, як ходить ведмідь, як стрибає горобець і так далі.

     «Ланцюжок дій»

 Вправа, яка допоможе дитині максимально концентруватися і при його виконанні вона не нудьгуватиме. Попросіть виконати визначені дії, точніше набір з декількох дій: наприклад, відкрий двері, візьми в шафі рукавички, принеси в спальню і поклади на подушку.

     «Переказ»

       Вигадайте невелику історію, яка складатиметься всього лише з 5-6 фраз, наприклад: «Хлопчик прокинувся вранці, вмився, одягнувся, і пішов в садочок. У садочку він грався з дітками, їв і спав. Потім його забрала мама і вони пішли до тата на роботу. Увечері всі разом вони поїхали в зоопарк. Там вони бачили мавпу, жирафа, слона і крокодила». І попросіть дитину повторити вашу історію. Якщо йому буде важко повторити всі фрази з першого разу, розкажіть цю історію ще 1-2 рази.

      «Читаємо і запитуємо»

       Діти люблять, коли їм читають вголос. Прочитайте абзац або сторінку цікавої розповіді або казки, потім зупиніться і запитаєте учня: «Про що ми прочитали?» Хай він спробує переказати те, що почув своїми словами. Спочатку дитині буде важко, допоможіть їй, підбадьорте. І не потрібно змушувати його переказувати кожну сторінку – для нього це буде утомливо і нецікаво. Час від часу влаштовуйте такі тренування. Щоб дитині було простіше, ви можете їй допомогти навідними питаннями: хто прилетів до Дитини? Що вона любить робити? Як звуть того хлопчика з пропелером? і так далі.

      "Так" та "ні" не кажіть

      Завдання: Дитина повинна відповісти на запитання ведучих. "Так" та "ні"   говорити забороняється. Учень повинен запам’ятати цю інструкцію.

      Питання:

 • Ти любиш літо?
 • Ти любиш, коли холодно?
 • Тобі подобається зелень парків?
 • Ти любиш сонце?
 • Тобі подобається купатися в морі?
 • Ти любиш риболовлю?
 • Ти любиш зиму?
 • Тобі подобається грати в сніжки?
 • Ти любиш кататись на велосипеді?
 • Тобі подобається вчитись?

      "Добре" та "погано" не говорити

 • Ти добре плаваєш?
 • Як ти малюєш?
 • Як ти співаєш?
 • Як ти рахуєш?
 • Як ти поводишся?

«Намалюй по пам'яті»

      Гра проводиться на уроках математики. Школярам пропонується подивитися   на малюнки й постаратися їх запам'ятати. Намалюйте по пам'яті. Розкажи, як ти запам'ятовував. ( Малюнок проглядається не більше 2 секунд, потім закривається).

Вправи для зміцнення спостережливості і пам'яті

 

Правила повторення

Повторення - найважливіший спосіб запам'ятовування матеріалу. Так як ми говоримо про логічні способи запам'ятовування, то мова піде не про механічне, а про осмислене, активне повторення і його правила.

Якщо потрібно запам'ятати невеликий за обсягом матеріал (наприклад, правило), то прочитай його, встановити логічні зв'язки, потім повтори кілька разів поспіль, подумки створюючи зорову картинку. Потім повтори через 10-15 хвилин, через годину. Щоб краще запам'ятати інформацію, повтори матеріал ще через кілька днів, через місяць.

Якщо потрібно запам'ятати великий за обсягом матеріал, то прочитай його повністю. Потім розбий на частини, прочитуй і розповідай по частинах, використовуючи всі запропоновані вище способи запам'ятовування, повторюючи кілька разів. В кінці розкажи матеріал повністю. Повтори через деякий час. Необхідно враховувати, що в перші два дні після заучування відбувається найбільш швидке забування, тому протягом цього часу матеріал треба повторювати.

 

 

 

Висновок

Отже, використовуючи в своїй роботі вправи для розвитку пам’яті, намагаюся обирати такі форми і методи, які зрозумілі, доступні дітям певного віку, викликають зацікавленість та бажання працювати, проявляти свої вміння та здібності.

Працюючи над цим питанням, я помітила, що пам’ять, будучи вищою мірою інтелектуальної діяльності дитини, проходить тривалий шлях розвитку. На ранніх етапах учень нагромаджує чуттєвий досвід і привчається розв'язувати практичним шляхом ряд конкретних, наочних завдань. Тренуючи пам’ять, він набуває можливості формулювати завдання, ставити питання, будувати докази, розмірковувати і робити висновки. Дитина оволодіває поняттями і рядом розумових дій. Тренування пам’яті має велике значення не тільки для засвоєння навчальної програми, а й для уміння  застосовувати ці знання в розв'язанні як стандартних, так і нестандартних завдань. У процесі шкільного навчання пам’ять дітей продовжує розвиватися, головною рисою її стає спрямованість на оволодіння знаннями основ наук.

Рівень майстерності вчителя завжди пов'язувався із здатністю до творчо-пошукової роботи. А. Дістервег писав про вчителя, що без прагнення до наукової роботи він потрапляє до влади трьох демонів: механічності, рутинності, банальності; він дерев'яніє, кам'яніє, опу­скається. У наш час руйнується консерватизм у педагогіці, це зумо­влює інтенсивний пошук нових педагогічних технологій, оновлення змісту освіти.

 Перетворення в навчальному процесі обов'язково веде до його розвитку, і все зазначене передбачено парадигмою об'єктивної пам’яті, основаної на врахуванні закономірностей, на застосуванні діагностики і сучасних технологій як вітчизняної, так і зарубіжної пере­дової  педагогічної думки, на   логічному    аналізі навколишньої   дійсності з     використанням набутих знань, на вербалізації інтуїтивного рішення проблеми, на їх описові виконавцем, на виборі правильного принципу, творчого вирішення проблеми в реалізації завдання  навчання майбутніх громадян нашої держави, що будуть сприяти більш якісній їх підготовці до самостійного життя, до більш впевненого прийняття нестандартних рішень, формуванню особистостей, достатньо оснащених інтелектуально, здатних до креативного і критичного мислення, соціально і морально відповідальних.

 

 

 

 

 

 

Література

 

1. Виготський Л.С. Уява і творчість у дитячому віці. - М., 1995.
2. Дьяченко О.М. Уява дошкільника. - М., 1986.
3. Мальцева К.П. План тексту як смислова опора запам'ятовування у молодших школярів / / Питання психології пам'яті. - М., 1958. - С.87 - 109.
4. Яковлєва Є.Л. Діагностика та корекція уваги і пам'яті школярів / / Маркова А.К., Лідерса А.Г., Яковлєва Є.Л. Діагностика та корекція розумового розвитку в шкільному та дошкільному віці. - Петрозаводськ, 1992. - С.146 – 179.

5. О.О. Барташніков, І.А. Барташнікова. Розвиток сенсорних здібностей і пам’яті у дітей 5–7 років. Тернопіль “Богдан”, 1998 р.- 72 с.

6. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.

7. Боришевський М.И. “Психологічні механізми розвитку особистості”// Педагогіка і психологія, 1999

8. Власова О.І. Загальна психологія: Навч. посібник. -К.: Либідь, 2005. - 400 с.

9. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В.А.Роменця. -К. : Либідь, 1999. -632с.

10. Клименко В.В. Механізм психомотирики людини. – К., 1999. – 192 с.

11. Психология саморазвития: задачи для подростков и их педагогов. - М., 1999

12. Фопель К. “Психологія особистості”. – К.: Генезис, 2003.

13. Исследование памяти. / Отв. ред. Н. Н. Корж. – М.: Наука, 1990.

14. Истомина З. М. Развитие памяти. – М.: Просвещение, 1978.

 

1

 

docx
Додано
20 лютого 2018
Переглядів
3276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку