«Нетрадиційні форми уроку основ християнської етики».

Про матеріал

Головними принципами проведення занять з основ християнської етики є:

§системність, систематичність і послідовність;

§зв'язок теорії з практикою навчання та життям;

§доступність і міра;

§емоційність;

§довіра і співпраця;

§активність і самостійність;

§дослідницька творча позиція;

осмислення й саморозкриття
Перегляд файлу

 «Нетрадиційні форми уроку основ християнської етики».

 

                                     Підготувала:  вчитель

Покровської  ЗОШ I-III ступенів

                                        Іванович Юлія Ігорівна

 

 Сьогодні в освітньому просторі України відбуваються кардинальні зміни, зумовлені процесом реформування школи, який відбувається відповідно до закону України «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальноосвітньої освіти. Все це забезпечує системне оновлення змісту та перехід на нову структуру навчання. В учителів з’являється можливість застосовувати нові активні технології навчання, цінні для кожного учня.

На думку сучасних методистів сьогодні настав час, коли навчання треба перевести на інноваційну основу шляхом перебудови педагогічної психології вчителя і навчальної технології учня, змінивши сам підхід до здобуття знань. Більшість педагогів згодні, що інноваційне навчання є на сьогодні найефективнішим. Інноваційний, нетрадиційний підхід у навчанні забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з усіх предметів, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, формує стійкий інтерес до предмету, сприяє розвитку творчої особистості.. Визначення свободи вчителя в доборі форми уроку (звичайно, з огляду на його мету, зміст, вікові особливості учнів) стимулює широке використання відомих форм та пошук нових. Ще один поштовх до пошуків у цьому напрямі – шестирічні першокласники, навчання яких вимагає гнучкості у використанні форм уроків.

Протягом тривалого часу в нашій країні була поширена класно-урочна система навчання, яка дозволяла вчителеві одночасно навчати багатьох учнів. Головним компонентом цієї системи є урок. Це частина навчального процесу, яка є викінченою в смисловому, часовому й організаційному плані. Від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу.

Найчастіше уроки будувалися на основі закономірностей навчально-виховного процесу і характеризувалися поєднанням та реалізацією всіх дидактичних принципів і правил, забезпечуючи умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів із урахуванням їхніх інтересів та потреб.

Пошуки творчих учителів покликали до життя нові види уроків, відмінні від планових, для яких характерні: максимальна щільність, насиченість різними видами пізнавальної діяльності, запровадження самостійної діяльності учнів, використання програмованого і проблемного навчання, здійснення між предметних зв’язків, усунення перевантаженості учнів.

Цікавими для теорії та практики при викладанні основ християнської етики та інших предметів  є власне нестандартні уроки, для яких характерне таке структурування змісту й форми, яке викликає передусім інтерес в учнів і сприяє їх оптимальному розвитку і вихованню.

Нетрадиційна форма навчання – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структуру.

Нетрадиційні форми навчання основ християнської етики такі, що вже відомі в номенклатурі організаційних форм навчання, але їх актуалізація здійснюється в ті моменти, коли з'являються якісно нові соціальні, морально-етичні завдання, а також форми, котрі відзначаються нестандартністю організації навчального процесу, забезпечуючи оптимальність розв'язання навчально-виховнихдзавдань.

Головними принципами проведення занять з основ християнської етики є:

  • системність, систематичність і послідовність;
  • зв'язок теорії з практикою навчання та життям;
  • доступність і міра;
  • емоційність;
  • довіра і співпраця;
  • активність і самостійність;
  • дослідницька творча позиція;
  • осмислення й саморозкриття.
    Нестандартні уроки:

Уроки «занурення».
Театралізовані уроки.
Уроки з груповими формами роботи.
Уроки взаємонавчання учнів.
Уроки творчості.
Уроки-екскурсії.
Уроки, що ведуть учні.
Уроки сумніву.
Уроки-творчі звіти.
Бінарні уроки.
Уроки-узагальнення.
Уроки-фантазії.
Уроки-суди.
Уроки пошуку істини.
Уроки-лекції «Парадокси».

Уроки змістовної спрямованості;
Уроки на інтегративній основі;
Уроки міжпредметні;
Уроки-подорожування, уроки-дослідження;
Уроки з різновіковим складом учнів;
Уроки драматизації;
Уроки-психотренінги.

Уроки-концерти.
Уроки-діалоги.

Нестандартні уроки з різних предметів, зокрема і з основ християнської етики руйнують застиглі штампи так званих зунів (знання, уміння, навички). Структура нових типів уроків також відмінна від традиційних. Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний харак-тер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними, моральними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці. 
         Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умови володіння вчителем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи. 

Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять, наприклад:

Урок – прес-конференція

Уроки – прес-конференції розвивають активність, пошукові здібності, вміння розкривати суть певної  проблеми, стисло і коротко висвітлювати її, конкретно відповідати на поставлені питання. Вони вчать самостійно здобувати знання. 
Основні принципи організації уроку прес-конференції

1. Заздалегідь оголошується тема, день і час проведення конференції.

2. Розподіл ролей за бажанням (журналісти, фахівці з конкретних питань тощо); оформлення класу. 

3. Випереджальні завдання обов'язкові для всіх учнів класу. 

Основні правила проведення уроку прес-конференції

1. Тема такого уроку визначається вчителем згідно зі шкільною програмою, як правило, в більшості випадків перевага надається великим за обсягом темам. 

2. Урок починається зі вступного слова вчителя, де він висвітлює обстановку, що стосується теми, оголошує її мету і проблему, над якою працюватимуть школярі, а також епіграф уроку.

3. Вчитель представляє учасників конференції.

4. Для кращого засвоєння даної теми можна організувати рольову гру. Це сприяє активізації всього класу і виключає пасивне відбуття своєї ролі на уроці.

Урок — взаємонавчання учнів — це групова робота над новим матеріалом, засвоєння його на уроці (без домашнього завдання), взаємодопомога і взаємовідповідальність учнів. Структура уроку: а) формується екіпаж з 4-х чоловік: командир (сильний учень), штурман, 2 пілоти; б) ставиться мета — засвоїти матеріал; в) учитель детально з демонстраціями пояснює матеріал, потім другий раз пояснює за допомогою опорних таблиць, ілюстрацій  і конспектів, третій раз пояснює швидко: г) екіпажі починають працювати: спочатку командир повторює матеріал своїм підлеглим, потім приймає залік у штурмана, командир і штурман опитують пілотів, ставлять їм залік і оцінки. Екіпаж готовий до захисту знань; ґ) командир витягує жетон: якщо жетон «Вибір» — учитель визначає, хто буде відповідати; жетон «Делегат» — екіпаж вибирає, хто буде відповідати; жетон «Усі» — відповідає кожен член екіпажу; жетон «Довіра» — опитування не проводиться; жетон «Екзаменатори» означає, що екіпаж командирується для приймання заліку в другого екіпажу.

Урок — творчий звіт. Тема і дата уроку оголошується за 2 місяці. До цього заняття потрібно виконати творчу роботу за темою: розробити проект, провести етнографічне дослідження,  написати реферат, взяти інтерв'ю та інші. Кожен учень вибирає собі роботу по душі. Працювати можна індивідуально або в групі, самостійно або користуватися консультаціями вчителя, звіт про діяльність повинен містити обґрунтування (чому саме обрана ця тема і ця форма роботи), виклад суті, пояснення отриманих результатів. Урок будується так: вступне слово вчителя, виступи учнів зі звітами, їхні відповіді на питання однокласників, підбиття підсумків.

Інтегровані або бінарні уроки мають ту особливість, що на них максимальною мірою можна реалізувати міжпредметні зв'язки. Найбільша складність у їх проведенні — це компонування змісту, розробка структури уроку, визначення важливості того чи іншого аспекту у змісті уроку. У проведенні такого уроку беруть участь спеціалісти (учителі) різного фаху, які в той чи інший момент включаються в роботу з класом. Урок може бути проведений у формі конференції, семінару, «симпозіуму», лекції, бесіди чи звичайного комбінованого уроку. Завдання інтегрування – створити повне уявлення про об'єкт вивчення, сформувати систему знань в учнів. Проводяться такі уроки 2-3 рази на півріччя, їх проведенню передує серйозна підготовка.

Отже, нестандартні уроки більше подобаються учням, ніж буденні навчальні заняття. У них незвичайні задум, організація, методика проведення. Тому багато педагогів бачать у них прогрес педагогічної думки, правильний крок у розвитку морально-етичного напрямку школи. Але перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи недоцільно через відсутність серйозної пізнавальної праці, невисокої результативності, великої втрати часу. Нестандартні форми навчання  якоюсь мірою стимулюють творчість вчителя, заохочує до подальших пошуків, роздумів, сприяє рівнятися на методичні орієнтири більш високої проби. Сьогодні нетрадиційні уроки проводяться не лише на фестивалях і конкурсах, а й у кожній школі, часто — це відкриті уроки. У методичній роботі дуже важливим є відхід від шаблону, підтримка ініціативи педагога, створення умов для невимушеного обміну ідеями, досвідом, думками.

 

docx
Додано
23 лютого 2018
Переглядів
2869
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку