приклад повного аналізу уроку

Про матеріал

кожен учитель повинен уміти не лише підготувати урок, але і проаналізувати його, зробити правильні висновки. Пропонується приклад повного аналізу уроку, який можна використати як для аналізу своїх уроків, так і для аналізу колег. рекомендовано вчителям шкіл, заступникам директорів. Зробимо уроки кращими!

Перегляд файлу

Приклад повного аналізу уроку. 1. Організація учнів на навчальну діяльність була забезпечена добре. Вчителька зразу ж зуміла включити учнів у корисну навчальну діяльність, не витрачаючи часу на зайві розмови. Учні досить організовані: у них підготовлені ручки, зошити, підручники, щоденники. Дошка чиста, є крейда. Завчасно підготовлені також наочні посібники (переносна дошка, таблиця), і вони розміщені так, щоб не відволікати передчасно увагу учнів.

2.                  Санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку забезпечені лише частково: вчителька проводила фізкультпаузу, змінювала один вид роботи іншим; у класній кімнаті достатньо денного світла, яке падає зліва. В іншому санітарно-гігієнічні умови для нормальної розумової праці учнів були незадовільні: кімната після попереднього уроку не була провітрена, не було зроблено вологого прибирання, в класі брудно, учні працюють за столами, які не відповідають їхньому росту; сидять на табуретках, опори для м'язів спини й пояса немає; вікна не відкриваються (забиті наглухо), відкрита лише одна кватирка; повітря важке, в класі душно (десь близько 24 °С). Не звертається увага на положення учнів за робочим місцем. Це знижує розумову активність, призводить до перевтоми учнів, неправильного розвитку їхньої скелетної системи.

Емоційний фон на початку і в ході уроку був хороший: учителька задає колективу класу мажорний тон, підбадьорює учнів у їхній роботі, доречно жартує. Психологічна готовність учнів до уроку була забезпечена: учні приготували необхідне обладнання, зустріли вчительку з готовністю працювати.

3.                  Досить вдало і вмотивовано обрано тип уроку — комбінований. Реалізована структура уроку відповідає його типу. Навчальна тема "Особові займенники" якраз і вимагала розв'язання різних завдань: і перевірку якостей знань, умінь і навичок учнів, і вивчення нового матеріалу, і формування вмінь і навичок, застосування знань на практиці. Компоненти уроку були пов'язані між собою логічною послідовністю і забезпечили дидактичну цілісність уроку.

4.                  На уроці були реалізовані вимоги принципів навчання. Особливо вдало дотримано принципу науковості: навчальний матеріал, що вивчався, відповідає вимогам наукової нормативної граматики.

Принцип зв'язку навчання з життям лише частково знайшов свою реалізацію: у картках для індивідуальної роботи, пропонувалися окремі завдання, які спонукали учнів використовувати знання для розповідей про навколишню дійсність. Однак треба більш широко показувати вихід знань у практику, потребу в конкретних знаннях для розв'язання життєвих завдань. Зокрема, при вивченні нового матеріалу вчителька не показала, для чого учням потрібні знання про особові займенники. Тут проявився формалізм в оволодінні знаннями. Життєва практика є поштовхом до свідомого оволодіння знаннями і критерієм перевірки істинності здобутих знань. Першої вимоги вчителька не дотрималася.

Вимоги принципу систематичності й послідовності були реалізовані на уроці так, як вони й закладені в програмі з української мови.

Принцип доступності також знайшов своє відображення в ході і змісті уроку. Зміст навчального матеріалу, вправи були доступні для учнів. Однак з погляду розумових можливостей частині учнів цього було недостатньо. Для здібних учнів (Сергія А., Наталії У., Оксани Т., Світлани Н., Петра С. та ін.) потрібні більш складні завдання, які забезпечували б достатнє навантаження на їх розум і сприяли активному розвитку розумових потенцій цих учнів.

Повною мірою реалізувались і вимоги принципу наочності: були використані класна й переносна дошки, таблиця відмінювання особових займенників, оформлення обладнання не вимагає доповнень. Учителька дотримувалась правил використання наочного обладнання. Дидактичний матеріал, що був запропонований на переносній дошці, сприяв активізації навчальної діяльності учнів. Але все ж використана таблиця не сприяла активізації мислення учнів. Записи учнів на дошці недбалі. Та й взагалі, чи потрібно було в такому пасивному варіанті викликати цих трьох учнів до дошки?

Значна увага на уроці приділялася реалізації вимог принципу свідомості, самостійності та активності учнів у навчанні. Це непогано вдалося зробити на тих етапах уроку, де вчителька перевіряла якість знань, умінь і навичок учнів. У ході перевірки формувалися вміння та навички учнів. Тут були створені оптимальні умови для активної самостійної роботи кожного учня, раціонально було використано час, а тому й ефективність такої роботи заслуговує на увагу. Однак на етапі вивчення нового матеріалу вчителька, по суті, виключила учнів із самостійної навчальної роботи, а тому й вимоги активності та свідомості не були реалізовані. Не було створено ситуації для дії рушійної сили, вчителька не допомогла учням усвідомити суті проблемної задачі. Так, наприклад, із 304 учне-хвилин, що були відведені на вивчення нового матеріалу, лише 10—15 відсотків було використано раціонально. Вчителька не усвідомила важливості ролі самостійної навчальної діяльності учнів, не повною мірою володіє технікою реалізації цього завдання.

Вимоги принципу міцності знань, умінь і навичок учнів на окремих етапах уроку були реалізовані вдало. Якщо це не знайшло належної реалізації у процесі вивчення нового матеріалу, то при формуванні в учнів умінь і навичок учителька досягла майстерності, що заслуговує на увагу, вивчення й наслідування. Кожен учень одержує завдання і має самостійно працювати над його виконанням. Особлива увага приділялась закріпленню раніше здобутих знань, виробленню на їх основі вмінь і міцних навичок.

5. На уроці за можливості використовувались різноманітні методи навчання. Доречно були використані словесні, наочні і практичні методи. Вони, в основному, відповідають меті уроку та віковим особливостям учнів. Схвально, що саме на уроці мови вчителька приділяє достатньо уваги і фактичним методам навчання (система вправ та ін.). Проте у процесі вивчення нового матеріалу неправильно була надана перевага словесним методам (розповідь, пояснення). Це й призвело до активності вчительки і пасивності учнів.

Учителька працювала над формуванням в учнів уваги. Якщо це вдалося їй на початку і вкінці уроку (всі мали конкретну роботу), то в процесі вивчення нового матеріалу Ніні Сергіївні не вдалося мобілізувати увагу учнів. Учні і вчителька залишилися по різні боки психологічного бар'єру.

Спостереження за уроком дає право говорити, що вчителька сприяла розумовому розвитку загальних здібностей учнів, зокрема оперативної пам'яті, репродуктивної діяльності. Проте на уроці не було створено умов для розвитку творчих здібностей учнів.

Не проводилася цілеспрямована робота над формуванням в учнів чітких і усвідомлених мотивів навчання, зокрема пізнавальних мотивів у процесі вивчення нового матеріалу.

На уроці чільне місце займала індивідуальна робота учнів. Проте вона не відокремлювалась психологічно від колективної навчальної діяльності всього класу.

Учні непогано володіють методами самостійної навчальної роботи в процесі формування вмінь і навичок. Так, вони досить вправно виконували завдання за картками, з переносної дошки. У процесі такої роботи вони не задають додаткових запитань. Це свідчить, що приділяється належна увага навчанню учнів володінню методами навчальної роботи. Все ж у процесі вивчення нового матеріалу учнів не вчили, як опрацювати його, як виділяти головне та ін. А передумови для цього були. Навчання учнів володінню методами самостійної навчальної роботи як інструментом пізнання — важливе завдання школи з формування особистості, підготовки її до самостійної активної діяльності.

Усні відповіді учнів на уроці не оцінювалися (та їх майже й не було). Проте вкінці уроку всі учні самостійно працювали над виконанням індивідуальних завдань. Учителька перевіряла їх після уроку. Результати непогані. Два учні не справилися з навчальними завданнями (Анатолій Г., Євген С), але вчителька не оцінювала їхні роботи. Всі помилки були виправлені. (Як розповідала Н. С, вона проводить у таких випадках із цими учнями індивідуальні консультації, допомагає їм ліквідувати прогалини, спонукаючи цим самим до активної дії). Такий підхід психологічно вмотивований. Головне — використовувати оцінку не лише для констатації рівня і якості навчальної діяльності, а й для стимулювання учнів до активного навчання.

6. На уроці певною мірою розв'язувалися завдання всебічного гармонійного розвитку особистості. Мала місце робота над розв'язанням завдань розумового виховання. Але цей процес успішно здійснювався лише на етапі перевірки якості знань, умінь і навичок учнів і формування умінь та навичок. Тут дійсно всі учні працювали самостійно, оволодівали методами навчальної роботи. А в процесі вивчення нового матеріалу, як ми уже зазначали, не було створено належних умов для самостійної навчальної роботи. Спостерігалась розумова пасивність більшості учнів.

Завдання морального виховання також реалізовувались у вигляді прийомів, спрямованих на формування в учнів відповідальності, дисциплінованості, поваги один до одного: ставлення до учнів з боку вчителя ґрунтується на основі доброзичливості, ввічливості, дотримання педагогічного такту. Частково дидактичний матеріал (речення, вправи) сприяв формуванню в учнів почуття любові до своєї країни. Інших можливостей на уроці не було.

Питанням збереження й розвитку здоров'я не приділялася належна увага підчас моделювання уроку і в його ході. Проводилась лише фізкультурна пауза, один вид діяльності змінювався на інший. Але, як уже зазначалося, фізкультурна пауза не повністю досягла мети. Санітарногігієнічні умови на уроці були незадовільні. Не відчувалося турботи про створення оптимальних умов для нормального розвитку організму учнів. А це призводить до погіршення стану здоров'я дітей, зниження їхньої розумової активності. Це питання має стати предметом вивчення для усіх вчителів у найближчий час.

Щодо реалізації завдань трудового виховання, то вони певною мірою були здійснені: на всіх етапах уроку, окрім вивчення нового матеріалу, проводилась цілеспрямована робота з організації розумової праці учнів; їх навчали берегти й раціонально витрачати кожну хвилину уроку, звертати увагу на культуру праці, навчали також володінню методами самостійної навчальної роботи.

Завдання естетичного виховання були реалізовані на уроці. Всі діти одягнені охайно, хороші зачіски у хлопчиків і дівчаток, учителька турбується про дотримання учнями естетики у веденні зошитів; у взаєминах учительки з учнями відчувається почуття внутрішньої поваги до учнів ("Будь ласка", "Дякую" та ін.). Класна кімната оформлена зі смаком, немає нічого зайвого. Столи пофарбовані в м'який салатний колір. Проте трапилося так, що кімната була неприбрана (сміття, папірці та ін.), а це залишилось поза увагою, хоча, як виявилося пізніше, це була випадковість, спричинена збігом обставин.

7. Поведінка вчительки свідчить про її значний досвід і майстерність. Вона добре володіє класом, уміє організувати учнів на навчальну діяльність, бачить кожного учня, вміє розподіляти увагу, здатна забезпечити трудову дисципліну на основі залучення всього класного колективу до навчальної діяльності. Щоправда, у процесі вивчення нового матеріалу це не вдалося здійснити повністю: значна частина учнів випала з поля зору вчительки.

Педагог непогано володіє конструктивною діяльністю, вміло моделює урок, уміє дібрати необхідний матеріал, забезпечує логічну й дидактичну цілісність уроку. Навіть під час самого уроку показала вміння перебудовувати свою діяльність і діяльність учнів залежно від навчального матеріалу, емоційного стану учнів, рівня діяльності класного колективу, доцільно розподілила клас для виконання різних видів навчальних завдань.

Комунікативна діяльність учительки непогана: вона вміє забезпечити мажорний тон роботи, створити позитивний емоційний фон, бачить увесь клас і кожного учня зокрема, вміє вчасно гальмувати недозволену діяльність надто збудливих учнів (як це було з Миколою С), спонукати до активної діяльності млявих учнів.

Також викладачка володіє педагогічним тактом, що було добре видно на всіх етапах уроку. Непогано відпрацьована педагогічна техніка: розподіл завдань між учнями, переключення їхньої уваги з одного виду діяльності на інший, підготовка попередніх дидактичних завдань та обладнання для їх виконання. І все це на перший погляд так просто й раціонально. Цей бік діяльності вчителя заслуговує на вивчення й наслідування іншими вчителями.

Є підстави стверджувати, що у Н. С. виробився хороший стиль роботи: діловитість і простота без показовості, театральності, як це спостерігається в інших учителів під час відвідування уроків. Учні, очевидно, давно засвоїли цей стиль і почувають себе зручно в такій діловій обстановці. Значну роль відіграє і тон роботи. Як уже зазначалося, він мажорний. Учителька весь час намагається підтримати бадьорість і діловий настрій дітей, створюючи позитивний емоційний фон для активної розумової діяльності.

Зовнішній вигляд вчительки відповідає вимогам етики вчителя: скромна, але гарна зачіска, модний красивий костюм блакитного кольору, лаковані туфлі, відсутність зайвих прикрас, легка посмішка в очах — все це сприяє         створенню позитивного психологічного    клімату       в        класному колективі.

Мова правильна, мелодійна, різнотональна на різних етапах уроку у зверненні до різних учнів. Дикція виразна, вольова. Все це доповнюється доречною мімікою, жестами, чіткою конгруентністю. Вчителька завжди обирає потрібне місце в класі біля дошки і під час контролю за індивідуальною роботою учнів.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 13
Оцінки та відгуки
 1. Андрейчук Алына
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Готьманова Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Чигілейчик Жанна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Рея Санта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Gacha Nika
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Шапошнікова Алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Гусєва Ольга Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Паращак Іванна Богданівна
  Дуже дякуємо за корисний всебічно поданий матеріал
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Соболь Ірина Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Бариленко Оксана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Шматько Юрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Красоха Наталія Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 10 відгуків
pdf
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
23 лютого 2018
Переглядів
148402
Оцінка розробки
5.0 (13 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку