15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Орієнтовне календарно-тематичне планування з укр. мови для 6 кл., 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу на 2018 − 2019 н. р. КТП уклали згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська мова. 5 − 9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 15.07.2018)

Перегляд файлу

Українська мова

6 клас

122 год.

(3,5 год. на тиждень)

Програма. Українська мова. 5  9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 15.07.2018)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

Підручник. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т., Жук М. Г. Українська мова : підруч. для 6 кл. ЗНЗ. К. : Грамота, 2014. 272 с.

 

Усього

годин

Перевірка мовн. теми

Дикт.

Письм.

переказ

Письм.

твір

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Чит.

уголос

Зошит

РМ

ТО

Рік

122

8

2

2

1

1

1

1

1

9

23

13

І сем.

56

4

1

1

0

1

1

0

0

4

13

6

ІІ сем.

66

4

1

1

1

0

0

1

1

5

10

7

 

Календарно-тематичне планування на 2018  2019 н. р.

І  ІІ семестри

 з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Прим.

І семестр

Вступ

1

Вступ. Краса й багатство української мови.

Коментування висловів відомих людей про красу та багатство української мови.

 

Рекоменд.

2

РМ1

РМ Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).

 

 

3

РМ2

РМ Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру; діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет; діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

 

4

РМ3

РМ Повторення вивченого про типи мовлення.

Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення.

 

Рекоменд.

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

5

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

 

 

6

Просте речення. Основні пунктограми. Однорідні члени речення в простому реченні.

Поширення простих речень однорідними членами.

 

Рекоменд.

7

Звертання, вставні слова в простому реченні.

Складання тексту листівки (електронного листа), що містить привітання   Днем учителя (днем народження, сімейним святом) з використанням звертань, вставних слів (словосполучень) та однорідних членів речення.

 

Рекоменд.

8

Складне речення. Пряма мова. Діалог.

 

 

9

Основні орфограми.

 

 

10

РМ4

РМ Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

Рекоменд.

11

РМ5

РМ Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника тощо).

 

 

12

КР1

ТО1

(12 ф)

КР  1. «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого»: тестування, виконання завдань.

 

 

Лексикологія

13

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

 

Рекоменд.

14

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і.

 

 

15

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа.

 

 

16

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

 

17

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

 

Рекоменд.

18

Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова (архаїзми й історизми).

 

 

19

ТО2

(7 ф)

Активна й пасивна лексика української мови. Неологізми.

Колективне укладання словничка популярних у шкільному житті неологізмів.

 

Рекоменд.

20

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні слова. Просторічні слова.

 

 

21

Професійні слова й терміни.

Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» («Ким я мрію стати») з використанням професійних слів, неологізмів.

 

Рекоменд.

22

Пароніми (практично).

 

 

23

Тренувальні вправи.

 

 

24

КР2

КР  2. «Лексикологія»: тестування, виконання завдань.

 

 

25

РМ6

РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

 

26

РМ7

ТО3

(7 ф)

РМ Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

 

 

Фразеологія

27

АН

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

Аудіювання текстів художнього та розмовного стилів, які містять фразеологізми, тлумачення значення стійких словосполучень.

 

Рекоменд.

28

Джерела українських фразеологізмів.

 

 

29

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Пояснення значення прислів’їв, приказок, крилатих висловів.

 

Рекоменд.

30

Фразеологізми в ролі членів речення.

 

 

31

Тренувальні вправи.

Колективне укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей (наприклад: золоті уста — красномовність; гострий на язик — дотепність) або рис характеру особистості (лицар без страху і догани, держить хвіст бубликом, підшитий лисом і т. ін.).

 

Рекоменд.

32

КР3

КР  3. «Фразеологія»: тестування, виконання завдань.

 

 

33

РМ8

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

34

РМ9

РМ Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

 

35

РМ10

ТО4

(9 ф)

РМ Аналіз письмового твору.

 

 

Словотвір. Орфографія

36

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

 

37

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 

38

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

39

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; із буквосполученням -чн- (-шн-).

 

 

40

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, 

-цьк-, -зьк- та іменників із суфіксам -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 

41

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

Створення допису до шкільного веб-сайта про українських меценатів з використанням складних слів (наприклад: добродій, милосердя, життєпис, благодійність).

 

Рекоменд.

42

Правопис складних слів разом і через дефіс.

 

 

43

Написання слів з пів-.

 

 

44

Творення та правопис складноскорочених слів.

 

 

45

Тренувальні вправи.

 

 

46

КР4

КР  4. «Словотвір. орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

 

47

КД1

ТО5

(12 ф)

Контрольний диктант № 1.

 

 

Морфологія. Орфографія

48

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

Колективне складання (заповнення) таблиці «Частини мови».

 

Рекоменд.

49

ЧМН

РМ11

РМ Будова опису приміщення.

Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах. Колективне складання  плану прочитаного тексту.

 

Рекоменд.

50

РМ12

КП1

РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

 

51

РМ13

РМ Аналіз переказу. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

 

 

Іменник

52

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

53

Іменники загальні й власні (повторення й поглиблення).

Велика буква та лапки у власних назвах.

 

 

54

Іменники конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

 

 

55

ТО6

(8 ф)

Збірні іменники.

 

 

56

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто й не варто дружити» з використанням іменників спільного роду (наприклад: задавака, базіка, вереда, білоручка) та іменниками, що можуть означати осіб чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало).

 

Рекоменд.

ІІ семестр

57

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, ему, какаду та ін).

 

Рекоменд.

58

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

59

Відмінки іменників.

 

 

60

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

 

 

61

Відмінювання іменників І відміни.

 

 

62

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 

 

63

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

 

 

64

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

 

 

65

Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 

 

66

ТО7

(11 ф)

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

 

 

67

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

 

 

68

Не з іменниками.

 

 

69

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

 

 

70

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

Рекоменд.

71

Тренувальні вправи.

 

 

72

КР5

КР  5. «Іменник»: тестування, виконання завдань.

 

 

73

РМ14

ТО8

(7 ф)

РМ Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

 

 

Прикметник

74

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

75

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

 

 

76

Групи прикметників за значенням. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

77

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

78

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

79

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої груп.

 

 

80

РМ15

РМ Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).

 

 

81

РМ16

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

82

РМ17КП2

РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

 

83

РМ18

ТО9

(10 ф)

РМ Аналіз письмового переказу.

 

 

84

Творення прикметників (практично).

 

 

85

Перехід прикметників в іменники.

Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники (наприклад: черговий, учительська, майбутнє, учений, військовий,  знайомий, похідна, земноводні).

 

Рекоменд.

86

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Сприймання й відтворення зразків усної народної творчості для дітей (лічилок, забавлянок, колискових тощо) з прикметниками, що мають суфікси пестливості.

 

Рекоменд.

87

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, 

-ичн-.

 

 

88

Написання не з прикметниками.

 

 

89

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний.

 

Рекоменд.

90

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

91

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

92

ЧМН

Тренувальні вправи.

Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах.

 

Рекоменд.

93

КР6

КР  6. «Прикметник»: тестування, виконання завдань.

 

 

94

РМ19

КТ1

РМ Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

 

95

РМ20

ТО10

(12 ф)

РМ Аналіз письмового твору.

 

 

Числівник

96

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Читання вголос розкладу шкільних дзвінків, орієнтовного розпорядку дня школяра (розкладу руху транспорту тощо) з використанням числівників, обговорення їхньої ролі та значення в мовленні.

 

Рекоменд.

97

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) та порядкові.

 

 

98

Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

 

 

99

Відмінювання числівників.

 

 

100

Відмінювання числівників.

 

 

101

Відмінювання числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

102

Узгодження числівників з іменниками.

Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

 

Рекоменд.

103

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

Рекоменд.

104

Тренувальні вправи.

Складання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників (орієнтовні теми: «Вільний час − можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу − найбільше марнотратство»).

 

Рекоменд.

105

КР7

ТО11

(10 ф)

КР  7. «Числівник»: тестування, виконання завдань.

 

 

Займенник

106

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

107

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

 

108

Відмінювання займенників усіх розрядів.

 

 

109

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

 

110

Правопис заперечних займенників.

Складання письмових мікровисловлень (реплік), які містять відмову від пропозиції, що загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників.

 

Рекоменд.

111

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

112

Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

113

Тренувальні вправи.

Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (день відкриття школи, ювілей першої вчительки) з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

Рекоменд.

114 КР8

ТО12

(9 ф)

КР  8. «Займенник»: тестування, виконання завдань.

 

 

115

КД2

Контрольний диктант  2.

 

 

116

РМ21

РМ Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

 

117

РМ22

РМ Аналіз письмового твору.

 

 

118

РМ23

РМ Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»).

 

 

Повторення в кінці року

119

Лексикологія. Фразеологія.

Тлумачення лексичного значення вжитих у реченнях (текстах) слів і фразеологізмів.

 

Рекоменд.

120

Словотвір і орфографія.

 

 

121

Морфологія й орфографія.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

 

Рекоменд.

122

ТО13

(8 ф)

Підсумковий урок.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

___вересня                                                                                                                           ЗДНВР 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Котенко Валерія Олександрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Чубук Крістіна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
17 липня 2018
Переглядів
20033
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку