Основні типи грунтів України Ґрунтові ресурси

Про матеріал
формувати у учнів поняття про головні ознаки ґрунтів; вчити знаходити спільні та відмінні риси в будові ґрунтів; називати та показувати на карті основні ґрунти України; розпізнавати їх за зовнішнім виглядом, фізичними та хімічними властивостями.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

8 кл кон учн Коб Основні типи грунтів України Ґрунтові ресурси 7 02 2023←на рівниннах - широтна зональність, 1) Закономірності поширення та класифікація ґрунтів в Україні. В Україні закономірності поширення ґрунтів:

Номер слайду 2

←у гірських областях - вертикальна (висотна) поясність.

Номер слайду 3

За механічним складом→ переважання у ґрунті піску або глини: ← піщані, ← супіщані, ← суглинисті, ← глинисті.

Номер слайду 4

Прояв чинників ґрунтоутворення→ А) структурні→ здатність розпадатися на окремі грудочки різної форми і розмірів → на родючість ґрунту. Б) безструктурні → не утворюють грудочок ←малий вміст гумусу

Номер слайду 5

Основні типи ґрунтів та їх поширення. Першу у світі їх наукову класифікацію створив відомий вчений і засновник ґрунтознавства Василь Васильович Докучає → виділяв 10 типів ґрунтів, а сьогодні їх налічують понад 100 В. В. Докучаєв (1846-1903)Дерново –підзолистіСірі лісовіЧорноземи типовіКаштановіЛучніБуроземи. КоричневіПрофілі основних ґрунтів території України

Номер слайду 6

Сформувалися в умовах помірного теплого вологого клімату на піщано-глинистих відкладеннях. Гумусовий горизонт малопотужний до 20 см. Дерново-підзолисті ґрунти.

Номер слайду 7

Основні типи ґрунтів рівнинної частини. Дерново –підзолистіДерново-підзолисті ґрунти  на Поліссі. Сформувалися в умовах надмірного зволоження під сосновими і мішаними лісами. Материнськими породами для них слугують водно-льодовикові піщані відклади. Невеликий вміст гумусу (до 1,5%)Низька родючість

Номер слайду 8

Меліорація (з латин. - поліпшення) - усі види робіт з охорони та підвищення родючості ґрунтів. ← вапнування

Номер слайду 9

← осушення

Номер слайду 10

Внесення добрив в грунти

Номер слайду 11

Гумусовий горизонт досягає 60 см. Родючість цих ґрунтів становить 44-80 балів (за 100 бальною шкалою). Формується в умовах характерних для природної зони лісостепу. Сірі лісові грунти

Номер слайду 12

Сірі лісовіСірі лісові ґрунти поширені у південній частині Полісся, на заході і Правобережжі України під ділянками широколистих лісів. Вміст гумусу в них також незначний – 3 %, тому їх природна родючість невисока. Утворилися на суглинистих породах в умовах достатнього зволоження

Номер слайду 13

меліорація → → слабокислі ←вапнування. → на схилах височин ←водна ерозія→ закріплення схилів рослинністю, повздовжнє розорювання схилів, терасування.

Номер слайду 14

Найпоширеніші в Україні – чорноземи.

Номер слайду 15

Формується під степовою рослинністю в умовах помірно теплого, недостатньо вологого клімату. Потужність гумусового горизонту досягає 120 см. Родючість становить 65-100 балів (за 100 бальною шкалою). Чорнозем

Номер слайду 16

З усіх видів грунтів найродючіші чорноземи. Родючість грунтів визначає такий компонент, як гумус (перегній) органічна речовина, що утворилася з решток відмерлих організмів, а також у результаті життєдіяльності організмів, які переробляють ці рештки, розкладають, збагачують вуглекислим газом, водою, аміаком та іншими речовинами.

Номер слайду 17

Чорноземні ґрунти сформувалися на лесах в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю. Вміст гумусу (8 – 15%) та зерниста й грудкувата структура Лісостеп – чорноземи опідзолені і типовіПівнічна частині степу – чорноземи звичайні Південь степу – чорноземи південні Гумусний шар у чорноземах має значну потужність – від 40 см до 1 м і більше Чорноземи типові

Номер слайду 18

Сформувалися в умовах сухого степу. Шар гумусу досягає 45 см. Каштанові грунти

Номер слайду 19

На сухих степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності утворились каштанові ґрунти. Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці ґрунти потребують додаткового зволоження. Мають незначний вміст гумусу – 3%, але досить потужний гумусовий горизонт – до 55 см. Каштанові

Номер слайду 20

→ недостатня кількість опадів і висока температура → на засолених материнських породах, що містять гіпс→ 50 % загальної площі→ солонці. → безструктурні. → за механічним складом - супіщані та піщані.→ зазнають вітрової ерозії.

Номер слайду 21

За хімічною реакцією→ слаболужні. → меліорація→ високі врожаї культурних рослин: кавунів, винограду, соняшнику ←зрошення + гіпсування (для нейтралізації лугів) + мінеральні добрива.

Номер слайду 22

Зональні типи ґрунтів України. Пн. Пд. Кліматичні особливостіТип рослинностіГоризонти. Тип ґрунту. Дерново-підзолистіСірі лісові(17 % орних. Земель)Чорноземи(65%) орних земель. Підтипи: Опідзолені типові звичайні південні КаштановіКоричневіЛ і с о с т е п. Мішані ліси Широколистяні ліси. Степ. Пн. Серед. Пд. 0102030405060708090100110120 Лісова підстилка. Степова повстинадернина. Горизонт вимивання5%Субтропічні лісиІ чагарники. Перехідний горизонт. Піски і супіски. Леси і лесовидні суглинкивапняк. Материнськапорода. Горизонт вмивання{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}КислотністькисліслабокислінейтральніслаболужнінейтральніЗаходи помеліораціїОсушення, вапнування боротьба з вітровою ерозією. Вапнування, боротьба з водною ерозією. Боротьба з водною та вітровою ерозією. Зрошуваннягіпсування. Родючістьґрунтів22-4343-8080-8765-10058-8745-5545-5130-60 Л. З. К>1 К≥1 К=1 К<1 К<1 К=12.5%5%7%7%>8%4-2%7%180 см22

Номер слайду 23

На Південному березі Криму, де клімат має риси субтропічного з достатнім зволоженням переважають коричневі і червоно-коричневі ґрунти. Коричне⳥рунти гірських районів

Номер слайду 24

→ лісова підстилка → потужний (30-40 см) гумусовий горизонт коричневого кольору. → на вапняках. →за хімічною реакцією→ нейтральні→ висока родючість.

Номер слайду 25

8) Ґрунти гірських областей.  В Українських Карпатах з висотою ґрунти → від дерново-підзолистих→ до бурих лісових і гірсько-лучних. → вертикальна (висотна) поясність ґрунтів→ щебенюваті, → з низьким вмістом перегною→ малородючі.

Номер слайду 26

Ґрунти гірських районівҐрунти різних типів змінюються відповідно до закону висотної поясності – від підніжжя до вершин. Буроземи. В Українських Карпатах найбільші площі займають буроземи. У Передкарпатті та Закарпатті біля підніжжя поширені різновидності  буроземно-підзолистих ґрунтів. Під лісами до висоти майже 1500 м над рівнем моря утворилися малопотужні, щебенисті бурі гірсько-лісові ґрунти. На безлісих схилах, полонинах та інших вершинах гір поширені гірсько-лучні ґрунти

Номер слайду 27

У Кримських горах→ бурі лісові, а на яйлах - лучні ґрунти.

Номер слайду 28

У Кримських горах у передгірних районах та на північних схилах до висоти 450 м поширені гірсько-лісостепові ґрунти – дерново-карбонатні та сірі, сформувалися під чагарниковою і трав’яною рослинністю. Основні ґрунти Гірського Криму – також бурі гірсько-лісові, що поширені до висоти 850 м під буковими, дубовими і мішаними лісами. На яйлах з лучною рослинністю панують гірсько-лучні чорноземовидні грунти. Коричне⳥рунти гірських районів

Номер слайду 29

→ у заплавах річок→ лучні й дернові ґрунти. → у зоні мішаних лісів→ в умовах надмірного зволоження і високого рівня ґрунтових вод→ болотні ґрунти. На півдні серед каштанових ґрунтів→ солончаки, солонці та солоді→ не мають властивого ґрунтам поділу на горизонти.7) Азональні типи ґрунтів.

Номер слайду 30

Номер слайду 31

9) Що таке ґрунтові ресурси та земельний фонд. Ґрунти одне з найбільших багатств України. Ґрунтові ресурси - всі ґрунти, які використовуються або можуть бути використані у господарській діяльності. → вичерпні, але відновні за умови раціонального їх використання. Земельний фонд держави - всі території вкриті ґрунтами. В Україні→ 603,6 тис. км2. 0,1 тис. км2 - території, позбавлені ґрунтів: яри, незакріплені піски, кар’єри тощо.

Номер слайду 32

Структура грунтового покриву України. Чорнозем. Опідзолені КаштановіСірі лісові СолонцюватіЛужні

Номер слайду 33

10) Структура земельного фонду України. → дуже сприятлива для господарської діяльності. призначення в Україні→ землі: * сільськогосподарські угіддя→ 70,5 % (орні землі→ 56,9 %, → пасовища й сіножаті→ для заготівлі кормів і випасання худоби→ 7,7 % та 4 %)* лісовий фонд→ 16,6 % * водний фонд→ 3,9 %* антропогенна забудова→ 6,9 % * заповідний фонд - 3 %

Номер слайду 34

Антропогенний вплив на ґрунт Прямий. Обробка земель важкими механічними агрегатами. Внесення добрив. Безконтрольне застосування засобів захисту рослин. Осушення та зрощення ґрунтів. Непрямий. Вирубування лісів. Будівництво штучних водойм. Надмірне випасання тварин. Будівництво видобувної та переробної промисловості.

Номер слайду 35

Зміни ґрунтів в результаті діяльності людини. Зменшення родючостіДеградація. Ерозія. Засолення. Підтоплення. Створення непридатних земель. Забруднення. Деградація — це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок дії природних чи антропогенних чинників

Номер слайду 36

Деградація - 36це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок дії природних чи антропогенних чинників

Номер слайду 37

Забруднення - 37це потрапляння у ґрунт різних хімічних речовин, відходів сільського господарства, промислового виробництва, комунально-побутових підприємств.

Номер слайду 38

Кар’єри38

Номер слайду 39

Створення непридатних земель. Терикони – відвали пустої породи.39

Номер слайду 40

Засолення - 40ґрунти містять легкорозчинні мінеральні солі в кількостях, шкідливих для рослин

Номер слайду 41

Вітрова41 Ерозія ґрунтів→1/3→ водна ерозія, → 1/2→ вітрова ерозія.

Номер слайду 42

Ерозія - Водна42це процес руйнування верхнього найродючішого шару ґрунту під впливом природних та антропогенних чинників.

Номер слайду 43

У зоні аварії на Чорнобильській АЕС→ радіоактивне забруднення 2 тис. км2 земель вилучено з господарського використання.

Номер слайду 44

Розробка корисних копалин відкритим способом→ ґрунтовий покрив знищується→ «місячні ландшафти». Рекультивація (з латин. - повертаю) - комплекс заходів із повного або часткового відновлення ґрунтів.→ початок видобутку корисних копалин кар’єрним способом→ ґрунти слід зняти й перевезти в інше місце для тимчасового зберігання. → після закриття кар’єру→ рекультивація та закріплення схилів, терасуваня→ запобігти водній ерозії. Надмірне зрошення→ вторинне засолення і заболочування чималих площ→ гербіциди у ґрунті різко зменшується кількість мікроорганізмів→ надлишкове застосування мінеральних добрив.

pptx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Презентації
Додано
20 грудня 2023
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку