9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Особистісно-орієнтоване навчання і його роль у роботі "Нової української школи"

Про матеріал

Сучасні вимоги до української школи потребують нового підходу вчителя до даної теми. Нинішні учні навчаються в період комп'ютеризації і розвитку інформаційних технологій. В зв'язку з цим вчитель повинен підготувати учня до таких змін в освіті і бути готовим до вимог сучасності і сам. Одним із завдань вчителя звернути велику увагу на особистісно-орієнтоване навчання.

Перегляд файлу

1

 

КЗ «Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7»

Мереф’янської міської ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

Особистісно-орієнтоване навчання і його роль у роботі нової української школи

(На допомогу молодому вчителю в сучасних умовах навчально-виховного процесу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготувала:

вчитель початкових класів  (вища категорія, старший вчитель)

КЗ «Мереф’янька ЗОШ

І-ІІІ ступенів №7»

Лялюк П.І.

 

 

2018

Сучасні вимоги до української школи потребують нового підходу вчителя до даної теми. Нинішні учні навчаються в період комп’ютеризації і розвитку інформаційних технологій. В зв’язку з цим вчитель повинен підготувати учня до таких змін в освіті і бути готовим до вимог сучасності і сам. Одним із завдань вчителя звернути велику увагу на особистісно-орієнтоване навчання.

Основне завдання цього навчання – надати допомогу учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, до навколишнього світу, до своєї професійної діяльності.

Працюючи за цією технологією ні в якому разі не повинно бути насильства над особистістю учня в процесі його навчання і розвитку.

За розумінням відомих педагогів НДІ Естонії великої уваги приділяється індивідуалізації навчальних завдань (головною формою цього навчання є самостійна робота в школі і дома). Вони вважають, що працюючи за класно-урочною системою можна організувати роботу так, щоб 60-80% часу вчитель виділяв для індивідуальної роботи з учнями.

За гіпотезою Владимира Дмитровича Шадрикова (психолог, професор, керівник експерименту) «розвиток здібностей ефективний, якщо давати дитині мотивувати сам процес навчання, але залишати учневі можливість працювати на тому рівні, який для нього сьогодні можливий і доступний».

Особистісно-зорієнтована технологія  поєднує знання сумісних з педагогікою наук таких як: людинознавство, філософія, соціологія, мистецтво. Особистісно-зорієнтоване навчання і виховання здійснюється у поєднанні відношення до особистості і принципам роботи з нею з урахуванням її здібності. Одним з головних недоліків нинішнього процесу навчання є відносини між учнем і вчителем: один учиться, інший учить, один говорить істину, а інший її сприймає, або ні. Учень загнаний у кут і не може виявити свою індивідуальність, здібність, інтереси і т.д.

Перебуваючи в жорстких рамкам, він звикає до пасивної  ролі, яку йому відвели. Учень навчається, формує в собі слухняного виконавця, безініціативного, позбавленого творчості службовця.

Головне завдання не вчити учня, а навчати його вчитися безперервно! Тому треба змінити функції учня і вчителя. Учень повинен вчитися сам, шукати знання, вчитися науковим методам пізнання світу, а вчитель тільки допомагає йому, враховуючи  індивідуальні психологічні особливості.

Ось тоді учень буде ініціативний, творчий, упевнений в собі, вмітиме досліджувати. А  це і є ті якості, які необхідні майбутньому фахівцю, що діятиме в нових суспільних умовах.

Які принципи особистісно-зорієнтованого навчання?

 1. Основний принцип – визначення усвідомлення індивідуальності учнів, його самостійності, неповторності як людини.
 2. Важливий принцип диференціацій може бути 2 видів:
 • предметна,  коли учнів ділять на різнорівневі групи;
 • духовна – враховуючи особистісні відмінності, пов’язані із традиціями сім’ї, моральності.
 1. Освітній принцип дає можливість, спираючись на інтереси, досвід, можливості – реалізувати себе в навчанні, праці і т.д.
 2. Варіативність – коли вчитель дає навчальний матеріал широкої різноманітності змісту, враховуючи мету розвитку кожної окремої  дитини.
 3. Принцип проектування навчального предмета.
 4. Принцип гуманізації, системності знань, інтегративності, узгодження наукових і навчальних знань, забезпечення пізнання та психічного розвитку і т.д.

Модель такого навчання:

Учень – основний суб’єкт процесу навчання.

Мета – розвиток індивідуальних здібностей учня. Створення умов для реалізації мети.

Зміст освіти – це не тільки наукові знання, а й засоби, методи їх застосування, пізнання.

Розробка спеціальної форми взаємодії учасників навчального процесу: учень – учитель – батьки;

Особливі процедури спостереження за характером і напрямом розвитку учня;

Забезпечення сприятливих умов формування індивідуальності дитини.

А щоб реалізувати принцип об’єктивної освіти, треба мати дидактичне забезпечення: навчальний матеріал повинен виявляти зміст досвіду учня, враховуючи його попередній досвід; матеріал підручника повинен також перетворювати особистий досвід учня.

Постійно треба узгоджувати досвід учня з науковим змістом знань, що даються.

Учень повинен мати можливість саморозвиватися   і самовиражатися, здобуваючи знання.

Використовуючи індивідуальні програми, рольові ігри, роботу в групах, навчання, спілкування «Мозковий штурм», «Круглий стіл», «Ісценування».

4. З метою вирішення цих завдань учні не просто слухають вчителя, а й співпрацюють з ним у діалозі, відбирають разом з учителем необхідні знання.

Учитель не примушує, а переконує учня засвоїти той, чи інший матеріал.

Щоб досягти цієї мети необхідно використовувати різноманітні форми і методи організації навчальної діяльності:

 • Створювати атмосферу зацікавленості учнів в роботі класу;
 • Стимулювати учнів до висловлювань, до застосування різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь.
 • Використовувати дидактичний матеріал, щоб учень вибрав кращий для нього вид роботи і форму навчання.
 • Оцінювати  учня не лише за остаточним результатом, але й за процесом його досягнення;
 • Заохочувати учня до того, щоб він знаходив свій спосіб роботи, аналізувати методи інших учнів, вибирати для себе  найбільш  досконалі.
 • В кінці уроку все обговорити і як працювали, і чого досягли, і яким способом.

Готуючись до уроку визначати як учні готові до роботи, розподілу діяльності, яка буде моя роль, як вчителя;

(коригувати ролі учнів, але ненав’язливо) яка роль учня, що буде робити і як (діалог, дослідження, висловлювання думки).

Вплив правильної організаційної роботи на діяльність кожного учня  і на кінцевий результат.

А учні протягом уроку можуть міняти ролі, доказувати свою правоту, викликати товаришів до спору, синтезу, аналізу відповідей, дискутувати. 

Сучасне суспільство змінюється досить швидко, і важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Неможливо передбачити, які знання можуть бути потрібні дитині в майбутньому. Ураховуючи це, перед освітою постає проблема: створити нову школу, де учень міг би повноцінно жити, проектувати своє майбутнє, демонструючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти.

У системі освіти творчі можливості, закладені природою в кожній людині, мають бути розвинені. Тому Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається одне з головних завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей кожної дитини молодшого шкільного віку.

Одним із завдань є утримання в дитині позитивного ставлення й інтересу до навчання. Завдання ці, як відомо, реалізуються сукупністю навчальних предметів, кожен з яких – це важлива складова змісту освіти.

У навчально-виховному процесі необхідно шукати нові підходи до розв’язування завдань, поставлених сьогоденням.

Пошуки таких шляхів потребують проведення інтегрованих уроків.

Враховуючи те, що учень початкової школи не може тривалий час сприймати одноманітну інформацію, не стимулює інтерес до навчання, демонструє взаємозв’язок навчальних дисциплін, зв’язок з життям.

Метою такого зв’язку є цікаве, різнобічне вивчення поняття, події, явища, що є важливими для молодших школярів. На інтегрованому уроці дитина отримує певний обсяг знань шляхом синтезу поглядів, позицій, навіть почуттів. Але слід пам’ятати, що в основі інтегрованих уроків повинна бути близькість змісту тем різних предметів та їх логічний взаємозв’язок. 

Інтегрований урок розв’язує не велику кількість окремих завдань, а їх сукупність. Тому найбільш відповідальним етапом підготовки до уроку вважають визначення його завдань.

Такий урок – це здебільшого урок повторення та узагальнення знань, умінь та навичок учнів.

Невід’ємною складовою культури, одним із визначальних її проявів є мистецтво. Протягом тисячоліть мистецтво займало одне з пріоритетних місць за силою впливу на особистісний розвиток людини та її  виховання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для розвитку духовності та інтелекту, універсальну доступність різних форм творчості для сприйняття і засвоєння з ранніх років дитинства.

Уся культурна спадщина, яку має людство, – результат творчої діяльності людей. І те, яким буде наше суспільство в майбутньому, залежить від творчого потенціалу молодого покоління.

Учням більше подобаються ті види навчальної діяльності, що дають їм матеріал для роздумів, можливість проявити ініціативу і самостійність. Завдання педагогів: зберегти й розвинути в маленькій особистості дароване їй природою вміння радіти, дивуватися побаченому, творити світ навколо себе, тобто пізнавати його не лише розумом, а й почуттями. Щоб не зникло відчуття радості творчості, необхідно розвивати й закріплювати в кожної дитини якості творця, що знадобляться їй у житті.

Наведу приклад уроку – конкурсу з української мови «МайстерШеф»

Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням.

Мета: ознайомити учнів з важливими для формування орфоепічних та орфографічних навичок відомостями про вимову і написання слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и]; формувати навички літературної вимови ненаголошених звуків [е], [и]; учити аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати мовлення, логічне мислення та вміння порівнювати звуки [е], [и] в наголошеному і ненаголошеному складах форм одного і того самого слова; виховувати стійкий інтерес до знань, любов до мами та до рідної мови.

Обладнання: сигнальні картки із написами («Е» та «И», «НАГОЛОС»); дві рукавички; фартушки, матеріал до гри, аудіозапис фізкультхвилинки.

Хід року

І. Розминка.

1. Прийом «Незвичайний початок»

- Сядьте зручніше! Покладіть долоню на серце. Відчуваєте, як воно б’ється? Таке маленьке, а так багато працює! Ось і ми попрацюємо.

2. Вправа «Долонька»

 • Передайте свою впевненість і готовність до праці одне одному.

(Діти торкаються долоньками одне одного по черзі.)

3. Прийом «Продовж речення»

 • Триває урок…
 • Українська мова – наша …
 • Цією мовою розмовляють …
 • Українську мову ми любимо, …, …, …
 • Ми вивчаємо рідну мову для того, щоб…

ІІ. Кастинг

 1. Вступне слово вчителя
 • Сьогодні у нас незвичайний урок – урок - конкурс!
 • Якими хочете бачити себе на уроці? (Уважними, розумними, організованими, кмітливими, красивими, охайними, наполегливими, креативними, слухняними.)
 • Називається наш конкурс – «МайстерШЕФ». Проведемо ми його у нашому кафе.
 • Хто хоче взяти участь  у конкурсі? (Відповіді учнів.)
 • Щоб отримати квиток на «МайтерШеф», необхідно пройти кастинг.  Доведіть, що ви вмієте працювати! Здивуйте мене каліграфічним письмом, правильними відповідями, своїми здібностями.
 • Що ви очікуєте від конкурсу?  (Відповіді учнів.)
 1. Прийом «Мозкова атака»
 • Назвіть літери абетки.
 • З чого складається речення?
 • Назвіть складові слова.
 • Які звуки з  української мови знаєте?
 • Скільки голосних звуків?  Назвіть їх.
 1. Каліграфічна хвилинка.

Письмо літер Е та И, складів з ними.

 1. Передбачення теми уроку. Визначення місця уроку.
 • Чому саме ці літери ми пишемо сьогодні? (Відповіді учнів.)
 • Так, ми вивчаємо розділ «Звуки і букви».

Сьогодні на нашому конкурсі головними інгредієнтами будуть літери Е та И. Саме вони є складовими всіх страв, що ми готуватимемо.

 1. Визначення мети нашого уроку
 • Визначимо мету уроку. (Продовжте речення.)
 •  Ми повторимо…
 •  Дізнаємось…
 •  Навчимось…
 •  Завжди цінуємо…
 • Які знання повинні здобути наприкінці уроку? Що повинні вміти?
 • Ми повинні змінювати слова, добирати до них спільнокореневі, визначати наголос у словах з ненаголошеними Е та И, а також правильно їх вимовляти.
 • Оцінюватиме нашу роботу, як і в кожному конкурсі, журі (учні 7 класу).
 1. Гра «Зайве слово» (метод «Прес»)

Вишня, цибуля, слива, персик.

 • Будьте обережними із літерами Е та И. Вони чемно підкоряються тому, хто знає наголошені склади і звуки.
 • Який склад називають наголошеним? ( Відповіді учнів.)
 1. Гра «Постав наголос»

Сніданок, обід, вечеря.

 1. Гра «Будівельники»
 • Перший склад слова НАРОД, другий склад слова ПОГОДА, третій склад слова ПРИГОЛОСНИЙ.  (На + го + лос = наголос)
 • Наголос – це головний помічник літер Е та И. Сьогодні він працює в нашій команді.  Привітаємо його!
 • Молодці! Кастинг пройдено! Ви стали учасниками конкурсу. Запрошуємо вас до нашого кафе.  Раджу вам дотримуватись цього правила.

Щоб помилки хитрі й спритні

Не ховались у рядках,

Щоб всі букви в кожнім слові

Опинились на рядках,

Треба гарно працювати,

Свою пильність розвивати,

В слові Е чи И писати –

Слід завжди перевіряти!

 • Не забувайте про наше правило.

У нас немає «ти», у нас немає «я».

Ми єдиний клас, ми одна сім’я.

ІІІ. Конкурс «МайстерШеф»

 1. «Складаємо меню»
 • Зваримо обід, поки мами немає вдома.
 •  Гр..бний суп
 •  Гр..чана каша
 •  Р..бна котлета
 •  С..рники
 •  М..довий напій
 • У яких словах було легко вставити літеру? Чому? (Відповіді учнів.)
 • Який висновок можна зробити? (Відповіді учнів.)
 •    Отже, Е та И пустують тільки в ненаголошених складах. Але якщо ви будете уважними, то навчитесь змінювати слова так, що ненаголошені Е чи И опинились у наголошеній позиції. Ви почуєте правильний звук і знатимете, яку літеру писати. 
 1. «Сам напій я приготую, ним я маму почастую!» (Метод «Прес» з показом малюнків)
 • Сл…вовий напій
 • В..шневий напій
 • Абр..косовий напій
 • П..рсиковий напій

Фізкультхвилинка

 • Щоб вареники зліпити – потрібно тісто замісити.

3. «Ліпемо вареники» (Робота в парах)

С..ло, с..стра, в..сна, кр..ло, пл…че.

4. «Зберемо гриби»

Гр..би, л..сток, кл..новий, з..лений, п..ро.

IV. Реклама (З мікрофоном)

 1. Метод емпатії (Прорекламувати слово Е чи И)

Я – ЛИМОН, дуже корисний для здоров’я фрукт. Мере використовують у кулінарії, зі мною п’ють чай.

 1. Гра «На пеньок сідай і розповідай» (Учні грають ролі літер Е, И та НАГОЛОСУ)
 • Якщо ви не знаєте, яку літеру Е чи И писати в ненаголошеному складі, змініть форму слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. (На озері – слова «рибки», що учні ловлять, пояснюючи написання Е та И.)

Оз..ро, в..сло, дер..во, ст…пи, р..бро, п..сьмо.

V. Рецепти

«Весняний салат для мами» (Прийом «Асоціативний кущ»)

В..сняний салат

Р..диска, см..етана, з..лена ц..буля, п..трушка.

Білий фартушок (групова робота)

 1.     «Пиріг для мами»

(На аркушах-шматочках з одного боку – питання, а зі звороту – слова з Е, И.)

 • Молодці! Пиріг готовий. Залишилося лише прикрасити його словами з Е та И.

Вправа «Незакінчене речення»

 • Не хочу вихвалятися, але я сьогодні…
 • На мою думку, варто сказати спасибі…
 • Уважаю, що кращим кухарем був…
 • Чи смакували гостям наші страви?

Саморефлексія

Учні продовжують речення.

 • Я вчився…
 • Я дізнався…
 • Я зрозумів…
 • Мені ще потрібно..
 • Навіщо нам потрібні знання, які ми сьогодні здобули?

Зі слова починається людина,

Із мови починається мій рід.

Ласкава,  мамина, єдина

Щебече соловейком на весь світ!

То ж вивчаємо рідну мову.

У своїй педагогічній практиці випробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання:

 • ігрові технології;
 • технологія критичного мислення;
 • технологія ейдетики;
 • технологія «Портфоліо»;

Незважаючи на нововведення основною формою організації навчальної діяльності є урок. Яким же він має бути?  Сучасним урок – це урок демократичний.

Ознаки:

 • варіативність  і гнучкість структури уроку;
 • спрямованість уроку на особистість учня;
 • оптимізація форм роботи на уроці;
 • формування найважливіших компетентностей учнів;
 • співпраця вчителя і учня.

Важливими є спілкування, співпраця вчителя і учнів на уроці.

Перефразовуючи вислів «Як назвеш корабель, так він і попливе», на практиці переконалася:  що «Як почнеш урок, так він і пройде».  Значну увагу необхідно приділяти організаційному моменту. Цей етап має сприяти створенню атмосфери довіри та доброзичливості, забезпеченню нормальної зовнішньої обстановки та психологічному настрою учнів на роботу.

Позитивне налаштування на роботу створюють прислів’я і приказки, цитати і афоризми, що учні вимовлять хором  і протягом уроку повторюють. Девізом моєї  роботи є слово Сократа: «В кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити».

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них, що підручник не є єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.

Ретельно готуючись до кожного уроку, продумуючи хід зайняття, добираючи ефективні методи та прийоми, застосовую оптимальні інтерактивні технології, фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, не пересічність, наявність власної точки зору.

 

docx
Додано
4 грудня 2018
Переглядів
2457
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку