Підготовка до олімпіади як напрямок роботи з обдарованими учнями

Про матеріал
Посібник містить матеріали як працювати з обдарованими дітьми, зокрема під час підготовки до олімпіади з історії. А також зразки олімпіадних завдань І (шкільного) етапу. Може бути цікавим вчителям-предметникам і класним керівникам.
Перегляд файлу

Олена Ольха

 

 

 

 

 

Підготовка до олімпіади як напрямок роботи   з обдарованими учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Ольха

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до олімпіади як напрямок роботи  з обдарованими учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольха О.В.  Підготовка до олімпіади як напрямок роботи з обдарованими учнями (методичний посібник). 2023 рік  с. - 40

 

 

 

  Методичний посібник містить рекомендації як працювати з обдарованими учнями, зокрема під час підготовки до олімпіади з історії, а також зразки олімпіадних завдань І (шкільного) етапу для учнів 7-9 класів.

  Методичний посібник може бути корисний вчителям історії, учням загальноосвітніх шкіл, які цікавляться історією.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ

І. Яких дітей називають обдарованими

1.1. Поняття і види обдарованості

            1.2. Діагностика обдарованості …………………………………………10

1.3. Особливості методики роботи з обдарованими учнями на уроках історії              12

ІІ Підготовка до олімпіади як один із напрямків роботи з обдарованими учнями              13

2.1. Мета і завдання  олімпіади...........................13

2.2. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до олімпіади з історії              15

Додатки..............................................20

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.............................40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

  Актуальним завданням модернізації сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів. У сучасному світі важливо, щоб освіта давала нашим дітям нові життєві стратегії, життєву компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому що саме це дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у майбутньому.

  Зміни соціально-економічного і суспільного життя України потребують своєчасного аналізу наявних інтелектуальних і творчих ресурсів держави, серед яких одне із визначних місць посідає дитяча обдарованість.

  Обдаровані діти – це майбутнє нації, інтелектуальна еліта, гордість України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.

   На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. Як і раніше, важливу роль відіграє спланована система роботи вчителів з організації заходів, спрямованих на розвиток здібностей дітей, їх інтелектуальний потенціал, пізнавальну та творчу активність, їх критичне мислення.  

  На мою думку, вчителі повинні розуміти: кожна дитина має здібності і хоче їх реалізувати. Отже, перше завдання вчителя – знайти учнів, які мають здібності до певного предмету. Дитину, чиї здібності та потенціал для навчальних досягнень значно вищі , ніж в її однолітків, називають академічно обдарованою. Це можна виявити шляхом спостереження за її індивідуальними проявами. Для такої дитини характерні стійка пізнавальна потреба (пізнавальний інтерес), дослідницька активність у виконанні будь-яких завдань, здатність до аналізу і прогнозу.

  Пізнавальний інтерес – форма прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення мети діяльності й тим самим сприяє орієнтації на ознайомлення з новими фактами, більш повному і глибокому відображенню дійсності, активне пізнавальне ставлення учнів до навчання. Пізнавальний інтерес учнів виявляється в активності учнів на уроці; виведенні причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей самими учнями; самостійності висновків; запитаннях учнів; участі в обміні інформацією поза класом; участі за власною ініціативою в аналізі, виправленні і доповненні відповідей товаришів; реакції на перерву в навчальному процесі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Яких дітей називають обдарованими

 

 1.1. Поняття і види обдарованості

 

   У тлумачних словниках поняття: «здібний», «обдарований», «та­лановитий» уживаються як синоніми, що відображають рівень про­яву здібностей Здібності – це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої.

  На думку О. Я. Савченко, обдарованість — це сукупність задат­ків особистості як передумова розвитку її здібностей до певних ви­дів діяльності.

Талант — це певна природна якість, що демонструє особливі здібності. Обдарованість — це стан таланту, ступінь прояву талан­ту. У психологічному словнику М. 3. Д'яченка, Л. О. Кандиновича талант трактується як природна обдарованість і видатні здібності до якої-небудь діяльності.

  Здібності та задатки розвиваються та реалізовуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Обдарована дитина відрізняється від своїх однолітків яскравими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень в тому або іншому виді діяльності. А здібності – це індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю.

  Обдарованість  - це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства.

Для створення програми необхідно знати: якими рисами володіють обдаровані діти?

Виділяють 3 основні риси:

1. Пізнавальна потреба.

а) активність-дитина постійно шукає зміни вражень, нову інформацію. Чим більше він довідається, тим більше йому хочеться знати.

б) потреба в самому процесі розумової діяльності

в) задоволення від розумового напруження

2. Інтелект.

Характеризується конкретністю мислення і здатністю до абстракцій. 
а) швидкість і точність виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю уваги і прекрасною оперативною пам'яттю.

б) сформованість навичок логічного мислення, прагнення до міркування, узагальнення, виділення головного.

в) багатство словника, швидкість і оригінальність словесних асоціацій

3. Креативність (творчість)

а) особливий склад розуму;

б) установка на творче виконання завдання;

в) розвиненість творчого мислення і уяви;

Якими чинниками визначається талановитість, обдарованість дитини?

• природні передумови;   • соціальні умови життя    • система саморозвитку.

Три головні види обдарованості:

• академічна, що виявляється в швидкості та легкості опануван­ня значного обсягу готових знань;

• інтелектуальна, що полягає в особливій розумовій самостійності, у підвищеній критичності мислення, здатності самостійно гло­бально, по-філософськи осмислювати складні інтелектуальні проблеми;

• творча, тобто здатність до творчої самореалізації в різних галу­зях життєдіяльності.

Стосовно школярів можна виділити низку ознак, що засвідчу­ють про можливу обдарованість в тій або іншій сфері:

• легкість навчання і засвоєння навчального матеріалу;

• тривала концентрація уваги, багатий словниковий запас, здат­ність до абстрактного мислення;

• схильність до дискусії з учнями і педагогами, неприйняття су­ворих вимог дисципліни;

• допитливість, винахідливість, наполегливість, цілісність, висо­кі ідеали;

• підвищене почуття гумору, гостра реакція на несправедливість тощо

1.2. Діагностика обдарованості

Для ефективної реалізації інклюзивного підходу під час організації та проведення роботи з обдарованими дітьми потрібно, в першу чергу, визначити цілу низку показників: міру спрямованості особистості на навчальну діяльність, готовність до самостійності, вольового напруження, досягнення успіху. Відомо, що обдарована дитина з яскраво вираженим творчим підходом до улюбленої  справи, як правило, виявляє при цьому і підвищений розумовий рівень опанування предметом зацікавлення.

Проте, виявити обдарованість, її спрямованість та ступінь вираженості на практиці не просто. Під час цього процесу основні труднощі полягають в тому, що між школярами існують численні відмінності за показниками їхньої рухової експресії, нервової витримки, темпу та ритму мисленнєвої діяльності тощо. В учнів різні діагностичні характеристики.

На жаль, спостереження не завжди спроможні надати нам повну інформацію, тому необхідно використовувати методи бесіди, опитування та анкетування самого учня. До цієї роботи можна залучати також шкільного психолога й бібліотекаря.

Для діагностування обдарованості школярів також розроблено численні психологічні методики. Серед найбільш поширених в міжнародній практиці стандартних тестів можна назвати наступні:

1)Шкала інтелекту Векслера. Методика містить вербальні і невербальні субтести;

2)оціночна батарея тестів Кауфмана. Ця методика оцінює показники розумових процесів і відповідних досягнень;

3)шкала дитячих здібностей Маккарті. Запропонована діагностична методика дозволяє діагностувати наступні показники обдарованості дитини: загальний когнітивний індекс (узагальнена оцінка) і п’ять субоцінок: для вербальних, перцептивних, обчислювальних і моторнихи здібностей, а також пам’яті;

4) інтелектуальний тест Слоссона. Діагностика рівня обдарованості відбувається на основі даних про словниковий запас, вербальні та математичні судження, пам’ять тощо;

5) тестування інтелекту Стенфорд-Біне. Ця методика розроблена для тестування дітей, починаючи із двох років, вона спрямована на одержання єдиного показника, котрий характеризував би загальний інтелектуальний розвиток конкретної дитини;

6) тести креативності Торренса.

Зазвичай усі запропоновані вище діагностичні методики орієнтовані на разове обстеження. Однак у практиці застосовуються й такі методики, за допомогою яких можна здійснювати певний розвивальний вплив, це різноманітні тренінгові методи, метою яких є не тільки і не стільки проведення діагностики, але й корегування та розвиток особистості дитини. Варто відзначити, що використання тренінгових методик та окремих їх елементів у процесі роботи з обдарованими учнями є доцільним для виконання наступних педагогічних завдань: а) відкриття прихованих здібностей обдарованих дітей та їхнього подальшого розвитку; б)усунення різноманітних психологічних факторів, які створюють своєрідні бар’єри для розвитку обдарованих дітей;  в)розвитку різних видів обдарованості; г)допомога обдарованому школяреві у побудові та реалізації власної траєкторії розвитку своєї обдарованості.

     Сьогодні існує велика кількість методик діагностики обдарованості. Крім того, педагоги можуть розробляти та використовувати власні.

1.3. Особливості методики роботи з обдарованими учнями на уроках історії.

  В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи :

- орієнтація на вищі кінцеві результати;

- безперервна передача знань (навчатися й навчати інших необхідно стільки, скільки потребує досконале володіння темою);

- співпраця й товариська взаємодопомога;

- різноманітність завдань;

- навчання за здібностями;

- стимулювання та заохочення навчальної й позакласної діяльності учнів

  У роботі з обдарованими учнями потрібно дбати про відповідну змістову наповненість  занять, орієнтуватись на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Така робота під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття, на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, що їх можуть отримати учні, виконуючи додаткові завдання в той самий час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу опрацювання навчальної інформації.

  Серед методів навчання обдарованих учнів мають переважати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їхнім навчанням повинен сприяти поглибленому вивченню, систематизації, класифікації навчального матеріалу, перенесенню знань у нові ситуації, розвитку творчих елементів у їх навчанні. Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань (в більшій кількості та підвищеній складності), участь в олімпіадах, конкурсах, предметних тижнях тощо.

ІІ Підготовка до олімпіади як один із напрямків роботи з обдарованими учнями

2.1. Мета і завдання  олімпіади

 

  Олімпіада юних істориків – змагання учнів з виконання певних позакласних і позашкільних завдань з історії. Мета олімпіади – знайти здібних, талановитих дітей, здатних виявити свою особистість. Участь в олімпіаді повинна запам’ятатися школярам не тільки результативністю, а й відчуттям відкриття в собі пізнавальних можливостей. З’являється прагнення до самоосвіти, творчих досягнень.

  Основними завданнями учнівських олімпіад є:

-   стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

-   виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

-   формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

-   підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

-   пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій; підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-   підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін;

-   виявлення , поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;

  Олімпіада – це позакласна форма навчання. Для вчителя історії підготовка до олімпіади є благодатним полем експериментальної діяльності. Всі творчі знахідки, методичні напрацювання можуть бути впроваджені в педагогічну практику й принести вагомі результати.

  Розпочинати підготовку майбутніх учасників олімпіади варто з діагностики. З учнями, що цікавляться вивченням історії, мають стійкий інтерес до предмету, проводяться бесіди, тестування, заповнюються анкети, в яких діти вказують пріоритетні для них теми, прочитану додатково до підручника літературу, наявність домашньої бібліотеки, улюблені телепередачі. З імовірними претендентами вчитель складає план роботи, графік занять.

  Під час першої зустрічі з учителем при підготовці до олімпіади необхідно познайомити учня з подробицями майбутньої роботи. Важливо дати йому зрозуміти, що основний метод поповнення, збільшення знань – самостійний творчий пошук, розвиток світогляду, пробудження інтересу до історії. Учень повинен чітко усвідомити: набуття знань – цілеспрямована діяльність. Це дозволяє тримати учня в полі зору свого класу, сприяє його подальшому розвитку, систематизує знання, привчає до самостійності й відповідальності. Вчителю потрібно ознайомити учня з літературою, якою можна користуватися, а також допомогти відібрати і скомпонувати досліджуваний матеріал.

  Найкращий варіант – коли вчитель, знаючи школяра, на літні канікули рекомендує йому список літератури, дає список щодо опрацювання матеріалу. Творчі вчителі прагнуть навчити своїх учнів працювати самостійно. Доцільно забезпечити учнів різноманітними дидактичними матеріалами із завданнями різного рівня складності. Досить продуктивним шляхом систематизації знань, як свідчить практика, є виконання та аналіз завдань минулорічних олімпіад. Таку форму роботи доцільно використовувати під час підготовки до будь-якого етапу.

  Олімпіади з історії передбачають перевірку знань та умінь учнів у кількох площинах, зокрема володіння фактичним історичним матеріалом, засвоєння прийомів роботи з контурними картами, виявлення своїх поглядів на перебіг історичного процесу.

2.2. Методичні рекомендації щодо підготовки  учнів до олімпіади з історії

 

Завдання, що розкривають рівень володіння фактичним матеріалом

 

1.Робота з датами.

    Учням пропонують розв’язати хронологічне рівняння, заповнити хронологічну таблицю, поставити у відповідну послідовність події та дати, визначити події за наведеними датами тощо. Для виконання таких завдань учні повинні добре знати дати основних та другорядних подій, орієнтуватися у детальній хронології окремої теми, вміти зіставляти події всесвітньої історії та історії України. Відповіді мають бути чіткими, лаконічними, без зайвих пояснень.

2.Оперування поняттями та термінами.

  Учні повинні дати чітке визначення поняття чи терміну, вказати час та країну його виникнення, навести приклад застосування. Досвід показує, що це завдання традиційно складне для учнів. Вивчаючи значення термінів, увагу необхідно акцентувати не на механічному запам’ятовуванні дефініцій, а на усвідомленні суттєвих ознак того чи іншого явища. Знаючи ці ознаки, розуміючи суть явища, дати йому визначення можна і самостійно, своїми словами.

3.Знання персоналій.

  Перш за все треба визначити поняття «історична особа» та типи історичних осіб. Використовуються різні типи завдань:

-         викреслити зайве прізвище з поданого логічного ряду;

-         назвати історичного діяча за фактами біографії;

-         коротко, у вигляді запитання до кросворда дати характеристику історичній особі; це завдання потребує обов’язкової вказівки на якусь яскраву історичну заслугу вказаного персонажу, що дає змогу чітко ідентифікувати його серед інших, навіть подібних персонажів історії;

-         завдання, які вимагають розгорнутої характеристики історичних персонажів, можуть бути сформульовані по-різному, наприклад: «Змалюйте історичний портрет Б. Хмельницького»; «Коротко, у вигляді статті до енциклопедії, дайте характеристику Б.Хмельницькому»  (речення повинні бути максимально інформативними, але , по можливості, короткими, обсяг відповіді – стислим, а перше речення повинне містити коротку загальну характеристику персонажа); - поставити у відповідність прізвища і прізвиська та ін. Школярі обґрунтовують свої відповіді, вказують роки життя і галузь діяльності історичної особи, дають їй коротку описову характеристику.

4.Заповнення та складання таблиць

  Учні повинні не тільки заповнити запропоновану таблицю, де вже є часткова інформація, а й самі створити схеми чи таблиці за вказаною тематикою.

5.Редагування текстів

  Це комплексне завдання, під час виконання якого, учні повинні вміти піддавати сумніву запропонований текст і виправляти його, керуючись власною обізнаністю, коригуючи дати, прізвища і поняття, зберігаючи при цьому загальну канву викладу матеріалу.

6.Завдання, що ілюструють знання історичної карти

  Вміння і навички роботи з контурною картою розкривають практичний досвід школярів з історичної географії. Це і знання історико-географічних регіонів, їх територіально-адміністративний устрій; і вміння нанести на карту хід бойових дій, пересування народів тощо. Карта повинна бути акуратною, зрозумілою і легкою для сприйняття.

7.Завдання творчого характеру

 Такі завдання є основними на олімпіадах і оцінюються найвищими балами. Із заданої тематики школярам пропонують:

-               написати статтю до історичного словника;

-               підготувати виступ до наукової конференції;

-               скласти розгорнутий план;

-               розкрити вислови відомих постатей;

-               зробити аналіз джерельної та історіографічної бази тощо.

8.Складання планів

  За формою план може бути: простий, складний (розгорнутий), план-тези, план-конспект. Загальний алгоритм роботи зі складання плану може бути таким. Спочатку необхідно прочитати матеріал. Під час читання варто працювати олівцем, підкреслюючи головне: факти, події, процеси, висновки. Потім слід проаналізувати прочитане за абзацами. Кожен абзац можна узагальнити як окрему думку, виділивши головне. Можливий варіант, коли для виділення необхідної думки треба прочитати кілька абзаців.

  Головна думка формулюється як пункт плану. Не варто висловлювати її у вигляді запитання. Пункт плану не може складатися з одного слова або прізвища. Пункти простого плану нумерують арабськими літерами. Найдоцільніше визначати від 3 до 6 пунктів. Якщо виникає необхідність у більшій кількості пунктів, краще скласти складний план.

  Складний (розгорнутий) план передбачає, що пункти плану мають підпункти. Існують різні види нумерації пунктів та підпунктів плану. Можливий варіант, коли пункти нумерують арабськими цифрами, а підпункти – малими літерами алфавіту з дужкою. Досить часто пункти нумерують римськими цифрами, а підпункти – арабськими. Можливий і такий варіант, коли пункти плану нумеруються римськими цифрами, підпункти – арабськими, але вони мають ще підпункти, які позначаються літерами алфавіту.

  План-тези – це поєднання плану з коротко сформульованими основними положеннями прочитаного тексту. Існує два способи складання плану-тез – добір авторських висловлювань з тексту та формулювання основних положень статті чи розділу своїми словами. На уроках історії доцільніше використовувати другий спосіб. Тези слід формулювати розгорнутими реченнями, виділяючи головні факти, події, процеси, терміни та поняття, персоналії тощо. Необхідно уникати складних речень. Здебільшого тези в тексті маркуються.

План-конспект – найскладніша форма, що поєднує пункти плану з розширеним викладом основних положень матеріалу. Можливе окреслення в конспекті головних фактів, положень, причинно-наслідкових зв’язків, висновків тощо. Не вважається помилкою висловлення власних думок щодо прочитаного. 

9.Описові завдання

  Серед описових завдань можна умовно виділити кілька типів:

-         запитання на порівняння;

-         запитання на доведення;

-         запитання-розмірковування, які часто не містять єдино правильного варіанту відповіді, а мають виявити вміння учасника творчо мислити, виробляти власний погляд на певну проблему й аргументовано обстоювати його;

-         запитання репродуктивні, розраховані на просте відтворення навчального матеріалу, але такі, що вимагають ґрунтовного знання даної теми, а також вміння чітко, зрозуміло і логічно викласти матеріал, зробити необхідні акценти і висновки.

10.Таблиці

  Таблиці можуть бути різних типів, наприклад, спрямовані на встановлення причин і наслідків певних історичних подій чи на порівняння певних історичних явищ, тощо. Але всі без винятку такі завдання вимагають від учнів уміння в максимально стислій, лаконічній формі викласти в графах таблиці необхідні факти, аргументи чи міркування.                  

Як робити порівняння:

1.Виокремити суттєві співставні ознаки в об’єктах порівняння.

2.Відкинути несуттєві ознаки.

3. Розташувати ці ознаки в певній послідовності: на першому місці – найважливіша ознака, далі – ті, що від неї залежать.

4. Порівняти, тобто послідовно висловити міркування про порівнювані об’єкти по кожній з виокремлених ознак.

5. Зробити висновок: встановити спільне та відмінне, зміни в розвитку явища від одного етапу до іншого.

  Важливим аспектом у підготовці дитини до олімпіади є виховання порядності, формування переконання: найцінніша перемога – та, що здобута чесно, своїми силами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Вимоги до вчителя, який працює з обдарованими дітьми

 1. Глибоке знання свого предмета
 2. Уміння найефективнішими методами передати знання учням, враховуючи рівень їхнього інтелектуального розвитку.
 3. Уміння сформувати позитивні якості загальнолюдської моралі у своїх учнів, не поранивши їх душ.
 4. Уміння бачити в кожній дитині неповторну особистість і вміння передбачати результати своєї праці.
 5. Уміння враховувати суб’єктивні та об’єктивні закономірності і випадкові фактори.
 6. Постійно шукати нові форми і методи роботи, впроваджуючи нові наукові ідеї, технології у навчально-виховний процес.
 7. Сприймати дитину такою, якою вона є.
 8. Виявляти у вихованців такі якості, як об’єктивність, зацікавленість, відвертість у судженнях, емпатію.
 9. У спілкуванні з учнями зберігати конфіденційність, дотримуватися у ставленні до них принципів свободи вибору, добровільності у наданні допомоги.
 10. Педагог повинен досконало володіти методами, прийомами та формами проведення педагогічних спостережень, діагностики, бесід, індивідуальних і групових занять і консультацій.
 11. Повинен уміти організувати рефлексію, моделювання, прогнозування та планування життя і діяльності учнів.

 

 

 

 

 

Анкета-тест для визначення творчого потенціалу вчителя

1. Чи вважаєте ви, що певні ваші ідеї значно поліпшують навчально-виховний процес?                                                                                                                        так                       ні               за сприятливих умов                 деякою мірою

2. Якщо вас якась ідея захоплює, то ви думаєте про неї :                               незалежно від умов її втілення;                      домагаєтеся її втілення

3. Коли ви захищаєте якусь ідею, то :                                                                   можете відмовитися від неї;           аргументи опонентів для вас переконливі; залишаєтеся при своїй думці, які б аргументи не вислухали;           

4. Хто, на вашу думку, у колективі справді володіє творчими здібностями в педагогічній діяльності?                          

5. Як ви оцінюєте себе з позицій педагогічної творчості?    (Рівні: високий, середній, низький)

6. Які необхідні умови, на вашу думку, для творчої діяльності вчителя можна створити в школі ?

7. Скільки, на вашу думку, творчих учнів у класах, де ви працюєте ?

8. Чи вірите ви у свої творчі здібності?  Якщо так, то як ви плануєте їх реалізувати найближчим часом ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета вчителя

  Мета: визначення ставлення вчителів до системи роботи з обдарованими учнями, яка існує в школі.

1. Які форми роботи ви використовуєте при підготовці учнів до участі в олімпіаді?              

а) проводжу традиційні індивідуальні заняття;                                                        б) використовую нестандартні форми роботи (тренінги, диспути, турніри);    в) залучаю учнів до проведення занять;       г) інше – вкажіть.

2. Ви працюєте за:

а) індивідуальним планом;                                             б) програмою;  

в) на кожне заняття підбираєте тему, завдання;          г) інше – вкажіть

3. Чи вважаєте ви, що учнів треба готувати до участі в олімпіаді, використовуючи міжпредметні зв’язки ?               а) так;            б) ні.

4. Учнів повинні готувати до участі в олімпіаді кілька вчителів різних предметів:             а) так;                    б) ні.

5. Учнів повинні готувати до участі  в олімпіаді кілька вчителів одного предмета:               а) так;              б) ні.

6. Чи доречно при підготовці учнів використовувати інтерактивні форми роботи?           а) так;                б) ні.

7. Чи згодні ви, що підготовка учнів (різного віку) однієї групи дає більше результативності ?                 а) так;           б) ні.

8. Що, на вашу думку, необхідно вчителю для проведення занять з обдарованими учнями?

а) скласти програму;                              б) скласти план роботи на рік;         

в) підібрати додатковий матеріал;        г) інше – вкажіть.

9. У вас є досвід роботи з обдарованими дітьми?        а) так;     б) ні.

10. Ви можете ним поділитися?           а) так;       б) ні.

11. В школі формується творча група вчителів з метою розробки нестандартної системи роботи з обдарованими учнями:

а) це дуже необхідно;   б) не бачу потреби в цьому;      в) увійду до її складу.  

Анкета для учнів

  Мета: визначити ставлення учнів до системи роботи вчителів щодо підготовки учнів до олімпіади

Учень ………………………………….,                          клас…………….

1. Чи подобається вам брати участь у предметних олімпіадах ?                             а) так;                    б) ні.

2. Чи все вас влаштовує в підготовці до олімпіади ?                                                а) так;                   б) ні.

3. Чи бажаєте ви, щоб до олімпіади вас готувало кілька вчителів одного предмета ?             а) так;                б) ні.

4. Чи  бажаєте ви, щоб до олімпіади вас готувало кілька вчителів різних предметів ?            а) так;                б) ні.

5. Чи потрібні вам знання із суміжних предметів при підготовці до олімпіади з певного предмета ?         а) так;                 б) ні.

6. Чи потрібно при підготовці до олімпіади використовувати нестандартні форми роботи (ігри, семінари-практикуми, конкурси) ?                                     а) так;                         б) ні.

7. Чи згодні ви з тим, що робота в групі (учні різних класів) дасть позитивний результат при підготовці до участі у предметній олімпіаді ?                                а) так;                         б) ні.

8. Що, на вашу думку, потрібно для якісної підготовки до олімпіади ?                а) програма;               б) план роботи на рік;                                                             в) працювати за окремими темами;               г) інше – вкажіть

9. Скільки часу вам потрібно для ефективної підготовки до участі у предметній олімпіаді:      а) місяць;              б) кілька місяців;                            в) займатись постійно              

                                

 

                                         

 

Завдання І (шкільного) етапу олімпіади з історії.  7 клас

Варіант 1.

І Тести (Кількість балів – 10, по 1 б. за кожну правильну відповідь)

1. Творець перших відомих в історії писаних законів:                                             а) Тутанхамон;       б) Хаммурапі;        в) Саргон І;        г) Дарій І

2. Вони жили на території України в VІІ – ІІІ ст. до н.е. :                                      а) кіммерійці;         б) скіфи;         в) сармати;            г) гуни

3. Правителем якої держави був Ехнатон :                                                                     а) Єгипет;          б) Ассирія;           в) Індія;          г) Вавилон

4. У якій країні виник буддизм :                                                                                   а) Єгипет;            б) Фінікія;           в) Індія;           г)  Вавилон

5. Герой Троянської війни, вразливим місцем якого була п’ята :                             а) Одісей;           б) Паріс;           в) Агамемнон;            г) Ахілл

6. Хто з правителів сказав : «Жереб кинуто» :                                                      а) Цезар;           б) Троян;          в) Нерон          г) Октавіан

7. Який титул мали правителі Римської держави від часів Октавіана Августа:     а) принцепс;       б) імператор;       в) диктатор;          г) стратег

8. Проти якого князя повстали деревляни у 945р. :                                                   а) Аскольд;              б) Олег;               в) Ігор;             г) Святослав    

9. Хто розгромив Хозарський каганат :                                                                       а) Ігор;              б) Святослав;           в) Володимир;           г)Олег

10. За його правління було побудовано Софіївський собор в Константинополі:                                                                                                          а) Юстиніан;            б) Лев ІІІ;            в) Василій ІІ;         г) Олексій І

ІІ Знайдіть зайве у логічному ланцюжку та поясніть свій вибір          (Кількість балів – 3, 1б. – за правильний вибір, 2б. – за пояснення)

Поляни        Сіверяни            Деревляни         Кривичі

ІІІ Розв’яжіть хронологічну задачу

(Кільсть балів – 4, 2б. – за правильний розв’язок, 2б. – за охайність)

  Великого розголосу по всій Європі набув похід Аскольда на Константинополь у 860 р. А князь Олег здійснив великий військовий похід на Константинополь у 907 р.  Скільки років відділяють ці події ?   Накресліть лінію часу.

ІV Знайдіть та виправте 7 помилок в тексті

( Кількість балів – 7 – за кожну виправлену помилку 1б.)

  По смерті князя Ігоря залишалась його дружина Ольга і син Володимир. До настання повноліття сина Ольга посіла престол. Стародавні автори розповідають про неї як про розумного, енергійного, далекоглядного державного діяча. Перший крок, який вона зробила – рушила війною на волинян, щоб помститись за смерть чоловіка. Спалила їхнє місто Іскоростень. Другий крок – провела грошову реформу. Досить успішною була і зовнішньополітична діяльність Ольги. Вона намагалася забезпечувати інтереси своєї держави військовим шляхом. Княгиня здійснила поїздку до Константинополя , столиці Візантії у 956 р.  Вперше було послане мирне посольство, яке урочисто прийняв візантійський імператор Прокопій Кесарійський. Княгиня Ольга також встановлювала дипломатичні відносини з Францією. Вона обмінялася посольством з французьким імператором Оттоном І.

V Яка історична пам’ятка зображена  на малюнку ?                            Що Вам про неї відомо?

( Кількість балів – 4б., 1б. – за назву  пам’ятки, 3б. – за відомості про неї)

Картинки по запросу Св София Стамбул фото  

 

 

 

 

 

 

Завдання І (шкільного) етапу олімпіади з історії.  7 клас

Варіант 2.

І Тести (Кількість балів – 10, по 1 б. за кожну правильну відповідь)

1.Батько історії:    а) Геродот;     б) Сенека;    в) Плутарх;     г) Фукідід

2. За його правління Єгипет перетворився на могутню світову державу:         а) Тутмос І;           б) Тутмос ІІІ;           в) Ехнатон;         г) Рамзес ІІ;

3. У якій країні виникли Олімпійські ігри :                                                           а) Індія;            б) Китай;          в) Греція;           г) Рим

4. Полководець Карфагену під час Пунічних воєн :                                                 а) Ганнібал;         б) Спартак;           в) Сципіон;          г) Фемістокл

5. Який винахід не належить китайцям :                                                                    а) шовк;            б) папір;              в) шахи;            г) компас

6. У якій битві греки зазнали поразки :                                                                       а) Марафонська         б) Фермопіли          в) Саламінська         г) при Платеї

7. Князь Олег вбив Аскольда у :                                                                                а) 860 р. ;                   б) 882 р.;               в) 883 р. ;                г) 907 р.

8. Хто першим прийняв хрещення :                                                                           а) Аскольд;               б) Олег;              в) Ігор;              г) Ольга

9. «Іду на Ви!» любив повторювати :                                                                          а) Аскольд;             б) Олег;             в) Ігор;           г) Святослав

10. Франкським королівством з 768р. по 814 р. правив :                                         а) Хлодвіг;        б) Карл Молот;      в) Піпін Короткий;        г) Карл Великий

 

ІІ Знайдіть зайве у логічному ланцюжку та поясніть свій вибір          (Кількість балів – 3, 1б. – за правильний вибір, 2б. – за пояснення)

Колізей               Парфенон              Акведук              Пантеон

 

ІІІ Розв’яжіть хронологічну задачу

(Кількість балів – 4: 2б. – за правильну відповідь, 2б. – за охайність)

  У 1822 р. французький учений Ж.-Ф. Шампольйон зміг прочитати текст, написаний давньоєгипетськими ієрогліфами на Розеттському камені. Так було розгадано таємницю ієрогліфів. Скільки років минуло з того часу ?  Накресліть лінію часу і позначте на ній відповідні дати.

ІV Прочитайте документ. На його основі напишіть невелике оповідання про історичну подію, що згадується в ньому. У вашому оповіданні має бути вказана дата та місце події, імена історичних діячів. Яке значення цієї події для розвитку Русі-України?

(Кількість балів – 7. Назва події та її суть – 3б., дата події – 1б., історичне значення – 3б.)

  «Пішов Олег на греків на конях і в кораблях, і було кораблів числом дві тисячі. І прийшов до Царгорода, греки ж замкнули морську бухту, а місто зачинили. І звелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на них кораблі. І з попутним вітром напнули вони вітрила і пішли з боку моря до міста».

V Яка історична пам’ятка зображена на малюнку?  Що Вам про неї відомо ?

( Кількість балів – 4б., 1б. – за назву  пам’ятки, 3б. – за відомості про неї)

Картинки по запросу парфенон Афины фото

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Завдання І (шкільного) етапу олімпіади з історії.  8 клас

Варіант 1

І Тести (Кількість балів – 10, по 1 б. за кожну правильну відповідь)

1. У якому кургані була знайдена скіфська пектораль : а) Солоха

б) Куль-Оба;        в) Гайманова могила;      г) Товста могила;

2. Римська імперія розпалася на Західну і Східну в : 

а)330 р.;            б)375 р.;           в)395 р.;          г)476 р.

3. Чернечий союз називається :

а) орденом;                 б) доменом;              в) понтифікатом

4. Священна книга мусульман має назву :

 а) Мекка;           б) Коран;            в) Кааба             г) Біблія

5. Що було наслідком походу Олега на Константинополь у 907 р. :

 а) укладення договору між Візантією і Руссю;

 б) поразка русичів у битві з греками;

 в) прийняття хрещення князем Олегом

6. Хто розпочав карбувати перші монети на Русі : 

а) Ігор;           б)Святослав;          в)Володимир;         г) Ярослав

7. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів :

  а) 1054 р.;            б) 1097 р.;           в) 1100 р.;           г) 1113 р

8. Який закон перетворював селян на кріпаків, якщо вони прожили на землі свого пана понад 10 років :

а) Перший Литовський статут 1529 р.;

б) Другий Литовський статут 1566 р.;

в) Третій Литовський статут 1588 р.

9. Яку кількість козаків було взято на службу Речі Посполитої 1578  а) 300                   б) 500                в) 600                   г) 800

10. Що таке курінь :           а) козацьке житло на Січі;                           

  б) козацька страва;             в) козацька зброя

 

 

ІІ рівень ( 10 б )

1. Визначте зайве слово у кожному з рядів. Кількість балів – 2

    Чому це слово є зайвим ?  ( 2 бали)

а) інки, ацтеки, майя, вікінги;

б) Міндовг, Казимир, Гедимін, Любарт

2. Продовжте речення :

   У Великій хартії вольностей 1215 р. королю заборонялося чинити розправу над громадянами без вироку станового суду і вперше в після античній історії Європи було сформульовано принцип   . . .

Кількість балів - 2

ІІІ рівень  (12 б)

1. Розташуйте події в хронологічній послідовності :  (2 б)

- перша навколосвітня подорож Ф.Магелана

- відкриття Америки Колумбом

- відкриття морського шляху до Індії

- початок Реформації в Німеччині

2. Стисло, у вигляді запитання до кросворду, дайте характеристику історичній особі  ( 10 б )

Д.Вишневецький

 

М.Лютер

 

К.Острозький

 

Карл Великий

 

Сулейман І

 

 

ІV рівень  ( 18 б)

1. Виправте в тексті 3 історичні помилки в тексті.

Володимир Мономах

   Володимир Мономах – князь чернігівський, переяславський і великий князь київський, онук Святослава Хороброго. Серед князів Київської Русі того часу, яких найчастіше згадують у середньовічних джерелах, його зображують як найвидатнішого державотворця й полководця Руської землі кінця ХІ – початку ХІІ ст. Саме він розпочав героїчну боротьбу й здобув блискучі перемоги над печенігами, що становили головну загрозу для Київської держави. Перемоги над кочівниками посилили авторитет князя серед інших князів і принесли йому славу. Тому у 1115 році В.Мономах став великим київським князем.

 

Кількість балів - 6

 

2. Назвіть пам’ятки світової культури. (2б)    Де вони знаходяться (місто, країна) ? (2б)      Коли були збудовані ?  (2б)

 

     

 

Максимальна кількість балів - 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання І  (шкільного) етапу олімпіади з історії.   8 клас

Варіант 2

І рівень (Кількість балів – 10, по 1 б. за кожну правильну відповідь)

1. Хто відкрив Трипільську культуру :      а) Б. Мозолевський;

б) В.Хвойко;         в) Д.Яворницький;         г) І.Свєшніков

2. У якій битві греко-перських воєн греки зазнали поразки :

а) Марафонській;                        б) під Фермопілами;  

в) біля о.Саламін;                        г) при Платеї

3. У якому столітті виникло Магдебурзьке право :

а) ХІІ ст.            б) ХІІІст.                в) ХІVст.             г) ХVст.

4. Книгодрукування у Європі  започаткував :

а) Іван Федоров;       б) Фома Аквінський;         в) Йоган Гутенберг

5.  Володимир Мономах став великим князем у :

а) 1068 р.;            б)1097 р.;           в) 1113 р.;             г)1125 р.

6. Данило Галицький організовував хрестовий похід проти :

а) монголо-татар;                      б) Тевтонського ордену;

в) турків-сельджуків;                г) половців

7. Під час якої війни в Англії відбувалось повстання Уота Тайлера:  а) Війна Білої і Червоної троянд;       б) Тридцятилітня війна;

                        в) Столітня війна

8. Хто з литовських та українських учасників Люблінського сейму побоювався можливості втрати своїх привілеїв внаслідок приєднання до Польського королівства :

а) князі-магнати;          б) середня шляхта;         в) дрібна шляхта

9. Повстання козаків у 1591-1593 рр. очолив :

а) І.Підкова;     б)К.Косинський;       в)С. Наливайко     г) Г.Шаула

10. Січ збудована під керівництвом Д.Вишневецького мала назву:   а) Хортицька;      б) Томаківська;      в) Базавлуцька;    г) Микитинська

 

 

ІІ рівень   (10 б)

1. Визначте зайве  у кожному з рядів (кількість балів – 2).

Поясніть свій вибір  (2 б)

а) поляни, тамплієри, сіверяни, деревляни;

б) Кревська унія, Городельська унія, Люблінська унія, Берестейська унія

2. Закінчіть речення : Завдяки комунальному рухові у Середньовічній Європі перемогло правило, за яким кожен, хто прожив у місті «рік і один день», назавжди ставав  .  .  .  .

Кількість балів - 2

ІІІ рівень (12 б)

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності :     (2 б)

- битва на р.Калка;

- хрещення русі князем Володимиром;

- розгром половцями на р.Каялі війська новгород-сіверського князя Ігоря Святославича;

- вбивство князя Ігоря

2. Стисло, у вигляді запитання до кросворду, дайте характеристику історичній особі    (10 б)

Жанна д’Арк

 

С.Наливайко

 

Х.Колумб

 

Ф.Магелан

 

І.Підкова

 

 

ІV рівень   (18 б)

1. Виправте в тексті 3 історичні помилки.

Оборона Києва від монголо-татар

   Пізньої осені 1236 року монголо-татарське військо з’явилося біля Києва. Місто було добре укріплене, і монголи очікували підходу основної орди на чолі з Чингісханом. Крім того, Київ так вразив завойовників своєю красою, що вони запропонували князям здатися. Проте київське віче вирішило стояти на смерть. Оборону очолив воєвода Петро. У нерівному бою загинули майже всі оборонці Києва.

   Кількість балів - 6

2. Назвіть пам’ятки культури (2 б).  Де вони знаходяться (країна, місто) ?  (2б)  Коли були збудовані  (2б) ?

 

 

 

 

Максимальна кількість балів - 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання І (шкільного) етапу олімпіади з історії.     9 клас

Варіант 1

І рівень (Кількість балів – 10, по 1 б. за кожну правильну відповідь)

1. Скіфи проживали на території України у період :

а) палеоліту;   б)мезоліту;    в) бронзового віку;   г) залізного віку

2. У якій країні виник буддизм :

а) Єгипет;             б) Китай;             в) Індія;            г) Греція

3. Яка споруда не належить до історії Стародавнього Риму :

а) Колізей;     б) колона Траяна;    в) Парфенон;    г) Пантеон

4. Битва на Куликовому полі відбулась у :

а) 1240 р.;              б) 1380 р.;             в) 1389 р.;           г) 1410 р.

5. Хто реформував систему збору данини на Русі :

а) Олег;             б) Ігор;              в) Ольга;          г) Святослав

6. У 1223 р. відбулась битва біля річки :

а) Сині води;        б) Каяла;       в) Альта;        г) Калка

7. Ярлик – це : а) різновид податку в Золотій Орді;

 б) грамота хана, що давала право на князювання;

 в) назва посади при князівському дворі

8. Запорізька Січ за своїм внутрішнім устроєм була :

а) козацькою республікою;         б) шляхетською республікою;

                         в) виборною монархією

9. Повстання С. Палія відбулось за правління :

а) І.Мазепи;       б) П.Полуботка;     в) Д.Апостола;    г) К.Розумовського

10. Протягом 1772- 1795 рр. Польщу ділили:

а) Англія, Росія, Прусія

б) Австрія, Росія, Франція

в) Австрія, Росія, Прусія

 

 

 

ІІ рівень  (10 б)

1. Визначте зайве у кожному з рядів  (кількість балів – 2)

Поясніть свій вибір   (2 б)

а) М. Жмайло, Т. Федорович, С. Наливайко, І Сулима

б) Вестфальський договір,    Кючук-Кайнарджійський договір,      Яський договір,     Бухарестський договір

2. Продовжте речення :

  «18 вересня 1651 року в Білій Церкві було укладено мирний договір, зя яким територія гетьманського врядування  .  .  .  . 

Кількість балів – 2

ІІІ рівень   (12 б)

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності :     (2 б)

- обрання П.Орлика гетьманом;

- початок Північної війни;

- Полтавська битва;

- початок гетьманування Д.Апостола

2. Стисло, у вигляді запитання до кросворду, дайте характеристику історичній особі       (10 б)

Н. Бонапарт

 

Катерина ІІ

 

Марія-Терезія

 

Ш.Монтеск’є

 

К. Розумовський

 

 

ІV рівень   (18 б)

1. Виправте 3 історичні помилки в тексті

   Після трагічної для Мазепи поразки під Полтавою 1708 р. все найближче оточення гетьмана опинилося на території Туреччини, у Яссах. Так розпочалася перша доба української еміграції.

   Після смерті І.Мазепи серед українських козаків в еміграції розгорілася боротьба за гетьманську булаву, що тривала півроку. 5 квітня 1710 р. козацька рада в Бендерах обрала гетьманом Пилипа Орлика. Під час обрання гетьмана між П.Орликом, старшиною та запорожцями була укладена угода – «Пакти й Конституція прав і вільностей Війська Запорізького». Основною ідеєю документа стала вимога розширити владу гетьмана.

 

Кількість балів – 6

 

2. Розгляньте історичні пам’ятки.      Назвіть їх (2 б).    Співвіднесіть з відповідним періодом історії  (4 б)

 

 

     

 

Кількість балів - 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання І (шкільного) етапу олімпіади з історії.     9 клас

Варіант 2

І рівень (Кількість балів – 10, по 1 б. за кожну правильну відповідь)

1. Вавилонський цар, автор перших писаних законів :

а) Рамзес ІІ;         б) Хаммурапі;          в) Атей;         г) Соломон

2. Іраномовний народ, що жив на території України, назва якого перекладається як «підперезаний мечем» :

а) кіммерійці;          б) скіфи;          в) сармати;          г) авари

3. Верденський договір був підписаний у :

а) 780 р.;              б) 800 р.;             в) 843 р.;             г) 860 р.

4. Тривалу подорож до Китаю та Центральної Азії здійснив венеціанець :           а) Ф.Аквінський;     б) Марко Поло;     в) Ф. Ассизький

5. Хто із правителів Русі-України вперше прийняв хрещення:

а) Аскольд;          б) Олег;           в) Ольга)           г) Володимир

6. Напад на Київ у 1169 р. здійснив князь :

а) Мстислав;          б) Ю. Долгорукий;        в) А.Боголюбський

7. Що було зображено на гербі Війська Запорозького :

а) тризуб на синьому тлі;         б) козак, озброєний мушкетом і шаблею;                  в) золотий лев на синьому тлі

8. Козаки зазнали поразки у битві під :

а) під Жовтими водами;            б) під Корсунем;

в) під Пилявцями;                      г) під Берестечком

9. Хто з цих гетьманів підписував Московські статті у 1665 р. :

а) І. Брюховецький;                   б) П. Тетеря;

в) Д.Многогрішний;                   г) І. Самойлович

10. Договір, підписаний у 1774 р. в результаті російсько-турецької війни мав назву :      а) Кючук-Кайнарджийський;                                  б) Яський;                 в) Бухарестський;              г) Паризький

 

 

ІІ рівень (10 б)

Визначте зайве у кожному з рядів (кількість балів – 2). 

Поясніть свій вибір  (2 б)

а) П. Тетеря, І. Брюховецький, Д. Многогрішний, І. Самойлович

б) якобінці, жирондисти, фельяни, інтервенти

 

2. Продовжте речення :  У червні 1621 р. в Урочищі Суха Діброва козацька рада ухвалила виступити спільно з поляками за умови визнання прав козацтва,   .   .   .   .

Кількість балів – 2

ІІІ рівень  (12 б)

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності :     (2б)

 - Полтавська битва;

 - початок гетьманування І. Мазепи;

 - правління Д. Апостола;

 - повстання С. Палія

2. Стисло, у вигляді запитання до кросворду, дайте характеристику історичній особі         (10 б)

Петро І

 

Жан-Жак Руссо

 

М. Робесп’єр

 

Йосип ІІ

 

Василь Капніст

 

 

ІV рівень    (18 б)

1. Виправте 3 історичні помилки в тексті :

   Наполеон І Бонапарт – французький полководець, політичний діяч, імператор французів. У червні 1815 р., зібравши 640-тисячну «Велику армію», Наполеон рушив на Росію. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, російські війська, відступаючи, зуміли з’єднатися поблизу Смоленська. Наполеон рвався до Петербурга, сподіваючись, що захоплення столиці, змусить Олександра І. капітулювати. Призначений головнокомандувачем, видатний полководець О. Суворов вирішив дати бій біля села Бородіно

 

Кількість балів – 6

 

2. Розгляньте історичні пам’ятки.    Назвіть їх   ( 2 б).   

    Співвіднесіть з відповідним періодом історії   ( 4 б)

 

    

 

Кількість балів – 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 108 с.
 2. Волощук В. М. Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості : [моногр.] / В. М. Волощук, І. С. Волощук. – К.: Вид-тво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. – 167 с.
 3. Дуб’яга Л.А. Система роботи з обдарованими дітьми // Науково-методичний журнал «Завуч. Усе для роботи» № 11-12. – ВГ «Основа», 2011
 4. Мочкіна Л.І. Різнорівневі завдання з всесвітньої історії для тематичних атестацій 6-8 класи: методичний посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2001. – 96 с.
 5. Мочкіна Л.І. Різнорівневі завдання з історії України для тематичних атестацій 7-8 класи: методичний посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2001. – 44 с.
 6. Обдарована дитина. – 2007. - №6. – с.7-15
 7. О.Пометун, Г.Фрейман Методика навчання історії в школі. – К.: Генеза, 2006. – 328 с.
 8. Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учнями (додаток до навчальної програми з історії для основної школи) // Науково-методичний журнал Історія і суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання № 7-8 /2013
 9. Ірина Остапйовська «Діагностика обдарованості в умовах інклюзивного підходу»/ І.Остапйовська // Актуальні питання теорії і практики спеціальної освіти. – Луцьк, 2016.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
8 лютого
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку